Anexa 8 Fisa de inscriere studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Doctorat

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
FIŞĂ DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞCOALA DOCTORALĂ
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

DOMENIUL Medicină/ Medicină Dentară /Farmacie
Secţiunea I.1
Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/străină Campul care se completeaza de catre
candidat
1 Numele de familie la naştere (din
certificatul de naştere)

2 Numele de familie actual (după
căsătorie, înfiere, modificare la cerere,
dacă este cazul, conform actului
doveditor)
3 Prenumele
4 Iniţialele tatălui/mamei
5 CNP (Sau alt cod de identificare personală pentru
candidaţii străini.)
6 Data naşterii Anul
Luna
Ziua
7 Locul naşterii Ţara de origine
Judeţul
Localitatea
8 Sexul F/M
9 Starea civilă Căsătorit(ă)
Necăsătorit(ă)
Divorţat(ă) / Văduv(ă)
10 Starea socială specială Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi) / provenit
din case de copii / provenit din familie monoparentală

11 Cetăţenia Română, cu domiciliul în România/străinătate
Alte cetăţenii
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul
12 Etnia
13 Domiciliul stabil Ţara
Judeţul / (Ţara)
Oraşul / Comuna / Satul
Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament,
sector)

14 Actul de identitate / Documentul de
călătorie sau pasaportul pentru cetatenii
straini
Seria
Numărul
Eliberat
Data eliberării
Perioada de valabilitate
15 Alte date personale ale candidatului Telefon, adresă de e-mail
16 Candidat care se încadrează în
categoria persoanelor cu dizabilităţi
Se bifează numai de persoanele aflate în această
situaţie, pe bază de documente

Secţiunea I.3.a – Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu)
1 Studiile preuniversitare absolvite, nivel
liceu
Instituţia unde a absolvit
Ţara
Localitatea
Judeţul
Profilul / Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ (Zi / Seral / FR / ID)
2 Datele de identificare ale diplomei Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul
care a absolvit studii anterioare în străinătate)

Seria
Numărul
Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii
3 Alte observaţii (pentru cazurile în care
candidatul care a absolvit studii
anterioare în străinătate)
Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate (DGRIAE – acorduri
bilaterale / CNRED / Direcţia cetăţeni străini din MECTS)
Nr. / Serie act de recunoaştere / echivalare (eliberat de DGRIAE /
CNRED)

Secţiunea I.3.b – Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar)
1 Studiile universitare absolvite
Licenta, master, doctorat
Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea instituţiei de învăţământ superior
Facultatea
Domeniul / Profilul
Programul de studii / Specializarea
Titlul obţinut
Forma de învăţământ (ZI / FR / ID / Seral)
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)
Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, după caz)
Anul absolvirii
2 Datele de identificare ale actului de
studii
Tipul – denumirea (diplomă / diplomă de licenţă / echivalentă /
diplomă de master)

Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Supliment diplomă / Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii
3 Alte observaţii Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DGRIAE – acorduri
bilaterale / CNRED)
Număr / Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de DGRIAE
/ CNRED)

Lasă un răspuns