ANUNȚ pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină medicină, dentară și farmacie sesiunea 20 noiembrie 2022

Examene Rezidentiat
 1. Ministerul Sănătății organizează concurs de admitere în rezidențiat pe
  post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la
  data de 20 noiembrie 2022. Concursul se desfășoară în centrele universitare:
  București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.
 2. Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post
  sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
  Cifra de școlarizare pe domenii și specialități este aprobată prin ordin al
  ministrului sănătății.
  Numărul de locuri și posturi pe domenii și specialități este stabilit defalcat pe
  centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăți de medicină,
  medicină dentară și farmacie, în funcție de capacitățile de pregătire pe specialități
  ale acestora, de către Ministerul Sănătății și Grupul Universităților de Medicină
  și Farmacie din România și sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
 3. Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări
  pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se
  organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcție de
  domeniu.
 4. Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj
  minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru
  cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.
  Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de
  promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs,
  alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.
 5. Candidații posesori ai diplomei de medic obținute în România ori într-un
  alt stat membru al Uniunii Europene, precum și candidații din Republica
  Moldova, absolvenți cu diploma de licență obținută în ultimii 5 ani la
  Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău pentru
  locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, oferite românilor de
  pretutindeni de către Ministerul Educației, conform Legii nr. 299/2007 privind
  sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și
  completările ulterioare, susțin concursul în aceleași condiții precum cetățenii
  români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui
  pe centrele universitare.
 6. Tematicile concursului de admitere în rezidențiat și bibliografia aferentă
  sunt diferite, pe domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din
  România, de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România, respectiv de
  către Colegiul Farmaciștilor din România, sunt aprobate de către ministrul
  2
  sănătății și pot fi accesate pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro și pe paginile de
  internet ale universităților de medicină și farmacie din România.
 7. La concurs se pot prezenta:
  a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutic
  uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;
  b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța
  Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și
  completările ulterioare;
  c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu
  respectarea prevederilor legale cu privire la obținerea celei de-a doua specialități.
  Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe
  post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional
  încheiat la contractul de muncă;
  d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia, respectiv care nu au
  împlinit vârsta standard de pensionare, stabilite de Legea nr. 95/2006 privind
  reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
  ulterioare, și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o
  diplomă echivalentă cu aceasta.
  Sunt admiși la concurs numai candidații care sunt apți din punct de vedere
  medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru
  care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere.
 8. Pentru candidații medici specialiști, formarea în a doua specialitate se
  poate obține numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă
  specialitate, obținută prin concurs de admitere în rezidențiat, este aceeași cu cea
  prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidențiat.
 9. Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică,
  respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 13-25 octombrie
 10. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni
  până joi orele 9,00 – 16,00, respectiv 9,00 – 14,00 pentru zilele de vineri. Direcțiile
  de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie își vor adapta
  numărul punctelor de depunere a dosarelor în funcție de afluxul de candidați.
  Dosarele de concurs pot fi depuse prin poștă sau servicii de curierat, în perioada
  13-25 octombrie 2022, inclusiv data poștei.
  Candidații prevăzuți la punctul 5 se înscriu la concurs prin Universitatea de
  Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în condiții similare celorlalți
  candidați și cu respectarea prevederilor anunțului de concurs.
 11. Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente:
  a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:
  (i) numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate
  prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul
  cu care se va legitima la intrarea în sală, aflat în termen de valabilitate;
  (ii) centrul universitar și domeniul pentru care concurează;
  3
  (iii) acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe
  internet;
  (iv) declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter
  personal, respectiv că datele vor fi tratate confidențial, în conformitate cu
  prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din
  27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
  datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și
  completările ulterioare;
  b) copia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care
  reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);
  c) copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist)
  sau farmacist. Absolvenții promoției 2022 pot prezenta, până la eliberarea
  diplomei de licență, copia legalizată a adeverinței privind promovarea
  examenului de licență;
  d) adeverința (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să
  reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de
  muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;
  e) certificatul medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de unitatea
  sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a
  municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere
  medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru
  care candidează. Lista unităților sanitare desemnate în acest sens va fi afișată pe
  site-ul direcțiilor de sănătate publică începând cu data de 12 octombrie 2022;
  f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea
  numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
  g) chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 500 lei/participant, achitată
  pe numele candidatului Taxa se va plăti în contul IBAN
  RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de
  Trezorerie a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str.
  Cristian Popișteanu Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024.
  Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu
  caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs.
 12. După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 25 octombrie 2022,
  candidații nu mai pot solicita schimbarea opțiunilor de a concura într-un anumit
  centru universitar, sub niciun motiv.
  Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.
  Depunerea mai multor dosare ale aceleiași persoane pentru unul sau mai
  multe domenii de concurs, atrage măsura eliminării candidatului respectiv
  din concurs.
 13. După verificarea documentelor depuse în vederea respectării
  condițiilor de participare pentru fiecare candidat, direcțiile de sănătate publică,
  respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor completa on-line la adresa
  4
  https://examene.meddb.ro lista nominală cu candidații înscriși. Tabelul va avea
  următorul conținut: Nr. crt. DSP Domeniul (M,D,F)
  Nume, inițiala tatălui, prenume
  Promoția
  UMF absolvită
  Loc actual
  de muncă
  Centrul universitar în care
  solicită să susțină concursul
  Nr. chitanța de plata a taxei de
  concurs
  CNP
  Observații privind starea de
  sănătate
  Acordul pentru folosirea
  numelui pe internet
  funcția unitatea
  Legendă:
  a) DSP – direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București
  (se folosește indicativul auto; de exemplu: AR pentru Direcția de Sănătate Publică
  a Județului Arad, B pentru Direcția de Sănătate Publică a Municipiului
  București).
  b) Domeniul:
  M – pentru domeniul medicină;
  D – pentru domeniul medicină dentară;
  F – pentru domeniul farmacie.
  c) Locul actual de muncă – pentru cei neîncadrați se trece „FP” în rubrica
  „Unitatea”, iar rubrica „Funcția” se lasă necompletată.
  d) Observații privind starea de sănătate – se completează numai cu „Apt” sau
  „Inapt”.
  e) Acordul pentru folosirea numelui pe internet – se va completa „DA” sau
  „NU”, după caz.
  NOTĂ:
  Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor.
  Se interzice publicarea listelor care să conțină CNP.
 14. Direcțiile de sănătate publică județene, Direcția de Sănătate Publică a
  Municipiului București, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie, după
  centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în ordine
  alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe domenii, pe care o vor
  comunica Ministerului Sănătății până cel târziu la data de 31 octombrie 2022, ora
  16,00.
 15. Ministerul Sănătății va centraliza listele cu candidații și le va defalca
  pe centre universitare, conform opțiunii candidaților. Până la data de 2 noiembrie
  2022, Ministerul Sănătății va comunica universităților de medicină și farmacie
  numărul de candidați pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv,
  urmând ca, până la data de 3 noiembrie 2022, să transmită în format electronic
  listele nominale ale acestor candidați.
  5
 16. Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și
  domenii, se afișează pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 3 noiembrie 2022.
  În situația în care un candidat constată o eroare materială (de nume, centru
  de concurs, domeniu etc.) în listele afișate, va sesiza acest lucru până cel
  târziu la data de 8 noiembrie 2022, ora 14:00, direcției de sănătate publică,
  respectiv ministerului cu rețea sanitară proprie unde a depus dosarul de
  concurs, pentru a se opera corecția necesară.
 17. Repartizarea candidaților pe săli se face diferențiat, pe domeniile
  pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină și
  farmacie, respectând metodologia de concurs și regulile epidemiologice
  impuse.
  La data de 17 noiembrie 2022, candidații pot afla sala și ora începerii probei
  de concurs vizitând paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie
  sau site-ul rezidentiat.ms.ro.
  Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista
  candidaților repartizați în sala respectivă.
  Candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua
  concursului sunt declarați absenți în sălile de concurs, nu vor beneficia de
  returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei
  achitate pentru concurs doar candidații ai căror dosare de înscriere sunt
  respinse.
 18. Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 20 noiembrie 2022.
  Începând cu ora 8:30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați, în
  urma termoscanării, în cazul în care temperatura nu depășește 37,3° C. La intrarea
  în sala de concurs candidații se legitimează în fața șefului de sală cu
  buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen
  de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de
  concurs. Candidații a căror temperatură depășește 37,3° C vor fi repartizați în săli
  speciale cu această destinație.
 19. Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform listelor
  finale afișate, cu excepția perechilor soț – soție, frați – surori, care au obligația,
  sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de
  sală aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați în sală pot
  declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus. Fiecare candidat se așază
  la locul indicat prin legitimația de bancă. Candidații ocupă numai locurile indicate
  de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat
  inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar
  numai la indicația șefului de sală.
 20. Începând cu ora 9:00 candidaților li se împart grilele pentru
  răspuns și câte o carioca de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru
  completarea răspunsurilor considerate corecte, cât și pentru completarea datelor
  de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul
  stabilit prin Metodologia de concurs.
  6
 21. Sacii sigilați conținând caietele cu întrebări vor fi aduși la săli în jurul
  orei 9:30. Integritatea acestor saci este constatată de șeful de sală și de 3 candidați
  din sala respectivă. La ora 10:00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din
  toate centrele universitare. Fac excepție sacii din sălile de rezervă special
  destinate candidaților cu temperatura mai mare de 37,3° C, care în lipsa unor
  astfel de candidați vor rămâne sigilați pe întreaga durată a concursului, sub paza
  personalului de supraveghere desemnat pentru sala respectivă, urmând a fi predați
  ca atare organizatorilor la sfârșitul celor 4 ore de concurs. Li se împart apoi
  candidaților caietele cu întrebări, ținându-se cont de tipul de grilă primit anterior.
  Din momentul în care în sala concurs a fost distribuit ultimul caiet începe
  măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Șeful de sală notează la loc
  vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afișată) și informează
  candidații despre ora de începere și ora de terminare a concursului.
  Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, precum și corespondența
  între caietul cu întrebări și tipul de grilă primit anterior. La solicitarea
  candidatului, caietele cu greșeli de tipărire sunt înlocuite de șeful de sală.
  Întreaga responsabilitate asupra corespondenței dintre tipul de grilă și
  cel al caietului cu întrebări revine candidatului.
  Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu
  caietele cu întrebări (ora 10:00) nu mai au acces în sala de concurs.
 22. La terminarea concursului candidații predau șefului de sală, sub
  semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților,
  cu excepția celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de
  concurs.
  Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidați, sub
  semnătură, șefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic prin
  scanare, în sala de concurs, în prezența autorului și a încă 2 candidați din sala
  respectivă, care vor fi nominalizați în procesul-verbal al sălii și care vor semna în
  acesta și pe grilele candidaților. În cazul unor deficiențe tehnice, scanarea se reia
  în prezența acelorași persoane. După anunțarea punctajului tuturor candidaților
  din sala respectivă, șeful de sală, în prezența a 3 candidați, ambalează și sigilează
  plicul cu grilele corectate și unitățile de memorie externă (memory stick) predate
  de personalul desemnat pentru operațiunea de scanare. Pe durata corectării
  lucrărilor candidații rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.
 23. Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de
  candidați până la data de 21 noiembrie 2022, ora 16,00 . Contestațiile se
  depun la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul universității de
  medicină și farmacie unde a fost susținut concursul, numai prin poștă
  electronică sau fax. Nu se pot depune contestații privind corectarea manuală
  a grilelor de concurs. Contestațiile depuse după expirarea termenului mai
  sus menționat sau adresate altor instituții nu se iau în considerare.
  Comisia centrală de rezidențiat analizează și comunică răspunsurile corecte
  rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere
  7
  a contestațiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin
  publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universităților
  de medicină și farmacie și prin afișarea la sediul comisiei locale de concurs și
  constituie răspuns la contestațiile primite.
  În urma analizării contestațiilor și stabilirii grilei corecte rămase
  definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.
 24. Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor
  din toate centrele universitare în care s-a desfășurat concursul, stabilite în urma
  aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea este națională și se face
  pentru fiecare domeniu în care s-a desfășurat concursul.
  Clasificările se vor afișa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro și pe paginile
  de internet ale celor 6 universități de medicină și farmacie.
  Departajarea candidaților care au obținut punctajul maxim posibil se face prin
  susținerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100
  de întrebări din tematica și bibliografia aprobate, de tip complement multiplu,
  alcătuite cu 24 de ore înainte de susținerea probei, într-un sediu securizat. Această
  probă are loc în ziua de sâmbătă, 26 noiembrie 2022, în centrul universitar
  București. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezența
  candidaților. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a
  candidaților care au obținut punctajul maxim posibil. Candidații care nu se
  prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după
  ierarhizarea candidaților care au susținut proba de departajare.
  Pentru susținerea probei de departajare nu se percepe taxă.
 25. Data afișării clasificărilor pe domenii este anunțată în timp util prin
  mass-media și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie
  și pe site-ul rezidentiat.ms.ro
 26. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de
  pregătire se face prin teleconferință, pe baza punctajului și a clasificărilor
  anunțate, în 3 zile consecutive, stabilite de comun acord între Ministerul
  Sănătății și instituțiile de învățământ superior cu profil medical acreditate,
  în intervalul orar 8:30 – 20:30. Candidații se vor putea prezenta în unul
  dintre centrele universitare: Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca,
  Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara.
  Dacă repartiția nu se finalizează în prima zi, respectiv în cea de-a doua sau
  în cea de-a treia zi, va continua în ziua următoare în același interval orar
  sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau
  a candidaților care au drept de a alege un loc/post. Locurile și posturile
  rămase disponibile se vor afișa pe pagina de internet la sfârșitul fiecărei zile
  de repartiție.
 27. Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora
  și locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate și a centrului
  de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.
  8
  Candidații care obțin punctajul minim prevăzut pct. 4 și renunță la alegerea
  unui loc sau post, precum și cei care se clasează în afara numărului de
  locuri/posturi publicate la concurs, sunt declarați respinși.
  Locurile și posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor vor putea
  fi ocupate numai în condițiile stabilite de art.181
  și art.182
  din Ordonanța
  Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .