ANUNȚ privind desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile și posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022

Rezidentiat

Art. 1 (1) Ministerul Sănătății organizează la data de 14 mai 2023 concurs
de admitere în rezidențiat, sesiune extraordinară, pentru domeniul medicină
pentru posturile și locurile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2022.
(2) Concursul se desfășoară în centrul universitar București.
Art. 2 – (1) Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de
întrebări pe o durată de 4 ore.
(2) Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj
minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național
pentru cele 200 de întrebări pentru domeniul de concurs, respectiv Medicina.
(3) Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea
punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la
concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru domeniul de concurs.
(4) Medicii care devin rezidenți pe loc încheie un contract individual de
muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea
sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.
(5) Medicii care devin rezidenți pe post încheie contract individual de
muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul
respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind
organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu
modificările și completările ulterioare.
(6) Candidații posesori ai diplomei de medic obținute în România ori întrun alt stat membru al Uniunii Europene, precum și candidații din Republica
Moldova, absolvenți cu diplomă de licență obținută în ultimii 5 ani la
Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău
pentru locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, oferite românilor de
pretutindeni de către Ministerul Educației, conform Legii nr. 299/2007 privind
sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, susțin concursul în aceleași condiții precum cetățenii
români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui
pe centrele universitare.
2
Art. 3 – Informațiile generale importante despre concursul de rezidențiat
sunt făcute publice prin presă, radio, TV, iar cele de detaliu, pe paginile de internet
ale universităților de medicină și farmacie din România, precum și prin internet,
la adresa rezidentiat.ms.ro.
Art. 4 – Tematica concursului de admitere în rezidențiat și bibliografia
aferentă este avizată de către Colegiul Medicilor din România, este aprobată de
către ministrul sănătății și poate fi accesată pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro
și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie din România.
Art. 5 – Întrebările de concurs sunt identice pentru toți candidații. Caietul
cu întrebări este întocmit de un grup de specialiști, proveniți din centrele
universitare medicale București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și
Timișoara, și sunt elaborate într-o locație unde aceștia nu au nicio legătură cu
exteriorul și nu părăsesc locul respectiv decât cu minimum o oră înainte de
încheierea probei scrise.
Art. 6 – (1) La concurs se pot prezenta:
a) candidații posesori ai unei diplome de licență de doctor-medic eliberată
de o instituție de învățământ superior cu profil medical acreditată din
Romania sau echivalată/ recunoscută în condițiile legii;
b) medici rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din
Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu
modificările și completările ulterioare;
c) medici specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă
specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la obținerea
celei de-a doua specialități. Specialiștii care au efectuat programul de
pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate
după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de
muncă;
d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia, respectiv care nu
au împlinit vârsta standard de pensionare, stabilite de Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Sunt admiși la concurs numai candidații care sunt apți din punct de
vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul
pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de
înscriere.
Art. 7 – Pentru candidații medici specialiști, formarea în a doua
specialitate se poate obține numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru
pregătirea într-o nouă specialitate, obținută prin concurs de admitere în
rezidențiat, este aceeași cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs
de rezidențiat.
3
Art. 8 – (1) Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate
publică județene Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Mureș,
Sibiu, Timiș sau a municipiului București, respectiv prin ministerele cu rețea
sanitară proprie, în perioada 29 martie 2023-12 aprilie 2023, inclusiv. Programul
de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni până joi orele 9.00 –
16.00, respectiv 9.00 – 14.00 pentru zilele de vineri, cu excepția zilelor libere
declarate conform legii. Direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu
rețea sanitară proprie își vor adapta numărul punctelor de depunere a dosarelor în
funcție de afluxul de candidați. Dosarele de concurs pot fi depuse prin poștă
sau servicii de curierat, în perioada 29 martie 2023-12 aprilie 2023, inclusiv data
poștei.
(2) Candidații prevăzuți la art. 2 alin. (6) se înscriu la concurs prin
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în condiții
similare celorlalți candidați și cu respectarea prevederilor anunțului de concurs.
Art. 9 – (1) Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele
documente:
a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:
(i) numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele
candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care
se va legitima la intrarea în sală, aflat în termen de valabilitate;
(ii) acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe
internet;
(iii) declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal, respectiv că datele vor fi tratate confidențial, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European
și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentului
general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare;
b) copia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care
reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);
c) copia legalizată a diplomei de licență de doctor-medic. Absolvenții
promoției 2022 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, copia
legalizată a adeverinței privind promovarea examenului de licență;
d) adeverința (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care
să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual
de muncă, numai pentru medici rezidenți și medici specialiști;
e) certificatul medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de
unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică
județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este
4
apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru
exercitarea activității în domeniul pentru care candidează. Lista unităților
sanitare desemnate în acest sens va fi afișată pe site-ul direcțiilor de sănătate
publică începând cu data de 28 martie 2023;
f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea
numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
g) chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 500 lei/participant. Taxa
se va plăti în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX,
CUI-4266456, ATCP Mun. București (Activitatea de Trezorerie și
Contabilitate Publică a Municipiului București), beneficiar – Ministerul
Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București, cod:
010024.
(2) Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs.
(3) Candidații care nu doresc să depună documente în copie legalizată se
pot prezenta pentru depunerea dosarului la orice direcție de sănătate publică,
având asupra lor și documentele în original, în vederea certificării.
(4) Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.
(5) Depunerea mai multor dosare ale aceleiași persoane atrage măsura
eliminării candidatului respectiv din concurs.
Art. 10 – După verificarea documentelor depuse în vederea respectării
condițiilor de participare pentru fiecare candidat, direcțiile de sănătate publică,
respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor completa online, la adresa
examene.meddb.ro, lista nominală cu candidații înscriși, al cărei conținut este
prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.
Art. 11 – (1) Direcțiile de sănătate publică județene, direcția de sănătate
publică a municipiului București, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie,
după centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în
ordine alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe care o vor
comunica Ministerului Sănătății până cel târziu la data de 19 aprilie 2023, ora
16.00.
(2) Dosarele candidaților depuse prin poștă sau curierat până la data de
12 aprilie 2023, inclusiv, care sunt înregistrate la direcțiile de sănătate publică sau
ministerele cu rețea sanitară proprie după data de 19 aprilie 2023, ora 16.00, vor
fi raportate separat Ministerului Sănătății pentru a putea fi incluse în listele de
candidați. Dosarele depuse după data de 12 aprilie 2023 sunt declarate respinse și
titularii acestora nu vor figura în listele de candidați.
(3) Ministerul Sănătății va centraliza listele cu candidații. Până la data de
21 aprilie 2023, Ministerul Sănătății va comunica Universității de Medicină și
Farmacie „Carol Davila” din București numărul de candidați, urmând ca, până la
5
data de 24 aprilie 2023, să transmită în format electronic listele nominale ale
acestor candidați.
(4) Listele cu candidații admiși în concurs, se afișează pe site-ul
rezidentiat.ms.ro la data de 24 aprilie 2023.
(5) În situația în care un candidat constată o eroare materială (de nume, etc.)
în listele prevăzute la alin. (4), va sesiza acest lucru până cel târziu la data de 27
aprilie 2023, ora 14.00, direcției de sănătate publică, respectiv ministerului cu
rețea sanitară proprie unde a depus dosarul de concurs, pentru a se opera corecția
necesară.
(6)Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, respectând
prezenta metodologie și regulile epidemiologice impuse.
(7) La data de 11 mai 2023, candidații pot afla sala și ora începerii probei
de concurs vizitând pagina de internet a Universității de Medicină și Farmacie
„Carol Davila” din București sau site-ul rezidentiat.ms.ro.
(8) Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista
candidaților repartizați în sala respectivă.
(9) Candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar care în ziua
concursului sunt declarați absenți în sălile de concurs nu vor beneficia de
returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate
pentru concurs doar candidații ale căror dosare de înscriere sunt respinse.
Art. 12 – (1) Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 14 mai 2023.
(2) În dimineața zilei de concurs, la ora 7.30, șeful de sală și supraveghetorii
lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimație de bancă cu numărul de ordine
al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaților.
(3) Organizatorii asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu
dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent. Se recomandă
candidaților purtarea măștii medicale pe întreaga perioadă a concursului.
(4) Începând cu ora 8.30, candidații pot intra în sala în care au fost
repartizați. La intrarea în sala de concurs candidații se legitimează în fața șefului
de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să
fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt
primiți în sala de concurs.
(5) Candidații care prezintă simptome respiratorii se adresează
organizatorilor pentru a putea fi îndrumați într-o sală special organizată în care se
asigură:
a) distanța de minimum 2 metri între candidați;
b) ventilație corespunzătoare a spațiului;
c) măști de protecție și dezinfectant.
6
(6) Colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate
corespunzător de organizatori.
Art. 13 – (1) Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform
listelor finale afișate, cu excepția perechilor soț-soție, frați-surori, care au
obligația, sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze
șefului de sală aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați în
sală pot declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus. Fiecare candidat se
așază la locul indicat prin legitimația de bancă. Candidații ocupă numai locurile
indicate de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul
desemnat inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc
disponibil, dar numai la indicația șefului de sală.
(2) Candidații sunt așezați în sală în așa fel încât să rămână cel puțin un loc
liber între 2 candidați, respectând distanța de minimum 1 metru.
(3) În prezența candidaților, șeful de sală citește instrucțiunile privind
modul de desfășurare a concursului.
Art. 14 – (1) Începând cu ora 9.00, candidaților li se împart grilele pentru
răspuns și câte o cariocă de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru
completarea răspunsurilor considerate corecte, cât și pentru completarea datelor
de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul
stabilit prin metodologia de concurs.
(2) Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a
se identifica eventualele greșeli de tipărire, caz în care grila respectivă este
înlocuită. Fiecare candidat completează apoi datele personale în spațiul special de
pe grilă, cu litere majuscule.
(3) Șeful de sală și supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise,
confruntându-le cu actul de identitate al candidatului și cu legitimația de bancă.
După această operațiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă
pe toată durata probei scrise. Candidații poartă întreaga responsabilitate asupra
datelor personale înscrise pe grilă.
(4) Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, precum și corespondența
dintre caietul cu întrebări și tipul de grilă primit anterior. La solicitarea
candidatului, caietele cu greșeli de tipărire sunt înlocuite de șeful de sală.
(5) Întreaga responsabilitate asupra corespondenței dintre tipul de
grilă și cel al caietului cu întrebări revine candidatului.
(6) Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor
cu caietele cu întrebări (ora 10.00) nu mai au acces în sala de concurs.
Art. 15 – (1) Grilele cu răspunsurile corecte sunt transmise din sediul
securizat către comisia locală de rezidențiat, după ora 13.00, în ziua concursului,
în format electronic securizat. Comisiile locale de rezidențiat multiplică grilele cu
răspunsurile corecte, le sigilează în plicuri corespunzătoare fiecărei săli de
7
concurs și le distribuie în sălile de concurs prin delegați însoțiți de personal de
pază (2 – 3 persoane pentru fiecare corp de clădire). Plicul este înmânat șefului de
sală de către delegați după minimum 15 minute de la expirarea celor 4 ore de
concurs și după predarea de către toți candidații din sala respectivă a grilelor
pentru corectat.
(2) Grila corectă se afișează pe site-ul oficial al rezidențiatului și pe siteul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București în ziua
concursului, începând cu ora 16.00.
Art. 16 – (1) Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt
depuse de candidați până la data de 15 mai 2023, ora 16.00. Contestațiile se
depun la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul Universității de
Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, numai prin poștă electronică
sau fax. Nu se pot depune contestații privind corectarea manuală a grilelor de
concurs. Contestațiile depuse după expirarea termenului mai sus menționat sau
adresate altor instituții nu se iau în considerare.
(2) Solicitările privind rescanarea grilelor de concurs se soluționează de
către comisia locală în data de 15 mai 2023, începând cu ora 17.00, pe o stație de
corectură similară cu cele din sălile de concurs. Rezultatul rescanării se
consemnează într-un proces-verbal, o copie a acestuia fiind transmisă comisiei
centrale la finalizarea procesului.
(3) În urma analizării contestațiilor și stabilirii grilei corecte rămase
definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.
(4) Dacă în urma contestării întrebărilor comisia apreciază că există
întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate, hotărârea
luată urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de toți responsabilii
grupurilor de lucru. Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la
întrebările respective pentru toți candidații.
Art. 17 – Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor
candidaților, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri
anunțată în sălile de concurs.
Art. 18 – (1) Clasificarea finală rezultă prin unificarea electronică a
rezultatelor din toate sălile în care s-a desfășurat concursul, stabilite în urma
aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea este națională și se face
pentru domeniul pentru care a fost organizat concursul.
(2) Clasificările prevăzute la alin. (1) se vor afișa simultan pe site-ul
rezidentiat.ms.ro și pe pagina de internet a Universității de Medicină și Farmacie
„Carol Davila” din București.
(3) La data afișării clasificărilor prevăzute la alin. (1), listele nominale ale
candidaților vor fi retrase de pe site-ul rezidentiat.ms.ro și de pe pagina de internet
a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.
8
Art. 19 – Data afișării clasificării finale a candidaților este anunțată în timp
util prin mass-media și pe pagina de internet a Universității de Medicină și
Farmacie „Carol Davila” din București și pe site-ul rezidentiat.ms.ro.
Art. 20 – Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de
pregătire se face pe baza punctajului și a clasificărilor anunțate, în centrul
universitar București, în intervalul orar 11,00-21,00 la o dată stabilită de comun
acord între Ministerul Sănătății și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol
Davila” din București. În urma alegerii locului/postului și a centrului de pregătire
în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătății listele nominale, inclusiv în
format electronic, privind locurile/posturile, specialitățile și centrele alese și
procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaților), în termen
de 3 zile lucrătoare.
Art. 21 – (1) Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt
prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în
specialitate și a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.
(2) Candidații care dețin un titlu de specialist și aleg loc/post au obligația
ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe
durată determinată sau nedeterminată, după caz, să depună la Ministerul Sănătății
angajamentul de plată pentru cea de-a doua specialitate.
(3) Plata taxei se face în lei, anual, în două tranșe semestriale egale, în
termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata
taxei în condițiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă
din programul de pregătire.
(4) Candidații prevăzuți la alin. (2) nu pot alege loc/post în specialitatea în
care sunt deja confirmați prin ordin al ministrului sănătății.
(5) Candidații care obțin punctajul minim prevăzut la art. 4 alin. (2) și
renunță la alegerea unui loc sau post, precum și cei care se clasează în afara
numărului de locuri/posturi publicate la concurs sunt declarați respinși.
(6) Locurile și posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor vor
putea fi ocupate numai în condițiile stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 18/2009
privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.
103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .