CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA MEDICINA MUNCII

Rezidentiat

Ministerul Sanatatii

Preambul:
Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu individual.
Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).
1 credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactica acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârsitul fiecărui modul de pregătire ( cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregatire este monitorizată prin caietul de stagiu ( log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.

ANUL I
NR. MODUL DURAT
A
ORE
CURS
EVAL
UARE
INDRUMĂ
TOR
LOCAŢIE
1. FIZIOLOGIA MUNCII ŞI ERGONOMIA 2 L 30 scris CLINICI DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE/
ISP/ASP
2. IGIENA INDUSTRIALĂ-MEDIUL DE
MUNCĂ: AGENŢI FIZICI ŞI PULBERI
2 L 40 scris
practic
CLINICI DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE/
ISP/ASP
3. TOXICOLOGIE PROFESIONALĂ 2 L 40 scris
practic
CLINICI DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE/
ISP/ASP
4. PSIHOLOGIA MUNCII 1 L 20 scris CLINICI DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE/
ISP/ASP
5. STATISTICA MEDICALĂ ÎN
MEDICINA MUNCII, PROGRAME DE
SĂNĂTATE ŞI COMUNICAREA
RISCULUI PROFESIONAL ÎN
MEDICINA MUNCII
1 L 20 scris CLINICI DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE/
ISP/ASP
6. MEDICINA PREVENTIVĂ – IGIENA
RADIAŢIILOR
3 L 30 scris CLINICI DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE/
ISP/ASP
Curricula de Medicina Muncii 2007 3
7. EPIDEMIOLOGIA ÎN MEDICINA
MUNCII
1 L 20 scris CLINICI DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE/
ISP/ASP
/CATEDRA DE
SĂNĂTATE
PUBLICĂ ŞI
MANAGEMENT
12 200
NB : cursurile în clinici de medicina muncii/boli profesionale, iar lucrările practice în clinici de medicina muncii/boli profesionale, institute de sănătate publică, autorităţi de sănătate publică, locaţie adaptată, pe centre universitare, situaţiilor concrete existente (personal, baza materială, laboratoare acreditate).
NOŢIUNI TEORETICE
MEDICINA MUNCII-ASPECTE INTRODUCTIVE
Medicina muncii: definiţie, evoluţia conceptului de medicina muncii, scopuri, domeniile componente ale medicinii muncii, medicina muncii bazată pe dovezi.
Istoria medicinii muncii pe plan internaţional şi naţional.
Terminologie specifică domeniului sănătate şi securitate în muncă.
Condiţia de muncă: factorii componenţi ai condiţiei de muncă.
Noxele profesionale (factori nocivi profesionali): definiţie, clasificare, mod de acţiune asupra organismului.

1. FIZIOLOGIA MUNCII ŞI ERGONOMIA
1.1.FIZIOLOGIA MUNCII
SCOP: aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind fiziologia muncii
1.1.1. Bazele anatomice, fiziologice şi biochimice ale efortului profesional predominant musculo-osteo-articular.
1.1.2. Bazele anatomice, fiziologice şi biochimice ale efortului profesional neuro-psihosenzorial.
1.1.3. Munca statică şi munca dinamică.
1.1.4. Oboseala profesională.
1.1.5. Capacitatea de muncă.
1.1.6. Munca femeii, adolescentului, tânărului, vârstnicului.
1.1.7.Munca în schimburi alternante.
1.2.ERGONOMIA
SCOP: aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi tehnice privind conceptul de
ergonomie
1.2.1. Ergonomia: definiţii; etape de dezvoltare; definirea conceptului de analiză ergonomică a unui post de muncă, principalele metode şi tehnici de analiză
ergonomică a unui post de muncă, a muncii; relaţiile ergonomice; etapele unei cercetări
ergonomice; funcţiile sistemului om-masină-mediul de muncă; model check-list
ergonomic.
1.2.2. Consilierea privind :
• planificarea şi organizarea muncii inclusiv proiectarea locurilor de muncă,selecţia, întreţinerea şi condiţiile necesare echipamentelor tehnice şi
substanţelor utilizate la locul de muncă;
• introducerea noilor procese tehnologice;
• includerea factorului uman în procesul de proiectarea a întreprinderii, locului de muncă şi a instrumentelor de muncă.

2.IGIENA INDUSTRIALĂ- MEDIUL DE MUNCĂ: AGENŢI FIZICI ŞI PULBERI
SCOP – insuşirea cunoştinţelor teoretice, practice şi tehnice privind igiena
industrială
2.1. Ambianţa termică profesională (microclimatul profesional): definiţie, surse, procese tehnologice, locuri de muncă, profesiuni expuse la ambianţe termice calde sau reci;acţiune asupra organismului; limite admise; tehnici de evaluare; prevenire.
2.2. Ambianţa sonoră profesională (zgomotul profesional): definiţii; surse; procese tehnologice, locuri de muncă şi profesiuni expuse la o ambiantă sonoră anormală;acţiune asupra urechii şi asupra întregului organism; limite admise; tehnici de evaluare;prevenire.
2.3. Vibraţiile mecanice profesionale: definiţii; surse; procese tehnologice, locuri de muncă şi profesiuni expuse la vibraţii mecanice profesionale; acţiune asupra organismului  sistem mană-braţ şi acţiune asupra întregului organism.
2.4. Ambianţa luminoasă profesională (iluminatul profesional): definiţii; surse; procese tehnologice, locuri de muncă şi profesiuni expuse la o ambianţă luminoasă anormală;
acţiune asupra ochiului şi a întregului organism; limite admise; tehnici de evaluare;prevenire.

2.5. Presiunea atmosferică
• legile fizice ale gazelor; efectele mecanice, biochimice şi biofizice;
• presiunea atmosferică crescută: definiţii, procese tehnologice, locuri de muncă,profesiuni expuse; acţiune asupra organismului; tehnici de evaluare; prevenire.
• presiunea atmosferică scazută: definiţii, procese tehnologice, locuri de muncă,profesiuni expuse; acţiune asupra organismului; tehnici de evaluare; prevenire.
2.6. Pulberile profesionale: definiţii; clasificări; acţiunea combinată a pulberilor profesionale; relaţia dintre structura mineralogică şi chimică a pulberilor şi acţiunea asupra plămânilor; relaţii doză-efect şi relaţii doză-răspuns, tehnici de evaluare;prevenire.
Limite admise: definiţii, mod de stabilire a acestor limite.
Legislaţie naţională, europeană în problema pulberilor profesionale.

2.7. Alimentaţia fiziologică a angajaţilor. Igiena alimentaţiei pentru prevenirea toxiinfecţiilor alimentare în unităţi economice şi instituţii. Alimentaţia de protecţie.
2.8. Medicina muncii şi ecologia: poluarea aerului atmospheric, îndepărtarea reziduurilor industriale din intreprinderi sau instituţii.
2.9. Ventilaţia industrială din intreprinderi sau instituţii: definiţii, clasificare.
2.10. Echipamentul individual de protecţie: definiţii, clasificare.
– evaluarea sistemului de control proiectat să elimine sau să reducă
expunerea
– selecţia echipamentului de protecţie personal utilizând asistenţa altor
experţi
3.TOXICOLOGIE PROFESIONALĂ
SCOP- instruirea teoretică, practică şi tehnică privind noţiunile de toxicologie profesională, toxicologia mediului
3.1. Toxicele profesionale: definiţii; clasificări; acţiunea combinată a toxicelor profesionale; relaţia dintre structura chimică şi acţiunea toxică; relaţii doză-efect şi relaţii doză-răspuns; limite admise; definiţii, mod de stabilire a limitelor admise.
Legislaţia naţională, europeană în problema toxicelor profesionale.

4.PSIHOLOGIA MUNCII
SCOP- aprofundarea cunoştinţelor fundamentale teoretice şi practice privind psihologia muncii
4.1. Psihologia muncii: definiţii; importanţa psihologiei muncii în unităţile economice şi de servicii; personalitatea şi aptitudinea în muncă; comportamentul, inteligenţa, dexteritatea în activitatea profesională.
4.2.Colaborarea dintre medicul de medicina muncii şi psihologul specialist în psihologia muncii.
4.3.Selecţie şi orientare profesională

5.STATISTICA MEDICALĂ ÎN MEDICINA MUNCII, PROGRAME DE SĂNăTATE ŞI COMUNICAREA RISCULUI PROFESIONAL ÎN MEDICINA MUNCII
SCOP: instruirea privind noţiuni fundamentale de statistică medicală, programe de sănătate şi comunicarea riscului profesional cu aplicaţii în medicina muncii
5.1. Prelucrarea statistică a datelor obţinute în urma monitorizării mediului de muncă şi a stării de sănătate a muncitorilor expuşi la factorii de risc de la locul de muncă : media,abaterea standard, coeficientul de corelaţie, indici de frecvenţă, indici de gravitate,indici de durată medie
5.2. Programe de medicina muncii. Definiţie. Metodologia de elaborare. Metodologia de aplicare. Evaluarea eficienţei ăi eficacităţii unui program de medicina muncii.
5.3. Metode şi tehnici de comunicare a riscului: metode şi tehnici de informare şi formare a angajatorilor şi a angajaţilor în probleme de medicina muncii.

6.IGIENA RADIAŢIILOR
SCOP- instruirea privind noţiunile teoretice şi practice de igiena radiaţiilor şi patologia profesională indusă de radiaţiile electromagnetice
6.1. Radiaţii electromagnetice ionizante şi neionizante: definiţii; proprietăţi fizice;clasificare; surse; procese tehnologice, profesiuni expuse; acţiuni asupra organismului;limite admise; tehnici de evaluare; prevenire.
6.2. Noţiuni de radiobiologie.
6.3. Noţiuni de radioprotecţie.
6.4. Boli profesionale prin expunere la radiaţii (câmpuri) electromagnetice neionizante.

6.5. Noţiuni de radiopatologie. Boli profesionale prin expunere la radiaţii ionizante.

7. EVALUAREA RISCULUI PROFESIONAL ŞI EPIDEMIOLOGIA ÎN MEDICINA
MUNCII
SCOP- instruirea privind noţiunile teoretice şi practice în evaluarea riscului
profesional şi epidemiologia în medicina muncii
7.1. Identificarea riscurilor profesionale, dintr-o unitate economică sau de servicii, dintro sectie, loc de muncă, post de muncă.
7.2. Evaluarea de risc profesional a locurilor de muncă într-o unitate economică sau de servicii.
7.3. Monitorizarea factorilor condiţiei de muncă ( fizici, chimici, biologici, ergonomici, psihosiciali, s.a.)
o organizarea şi derularea vizitei locurilor de muncă;
o organizarea supravegherii medicale a angajaţilor expuşi la agenţi nocivi
profesionali;
7.4. Metoda epidemiologică aplicată la bolile netransmisibile, cu referire specială la bolile profesionale şi bolile legate de profesiune.
ACTIVITATE PRACTICĂ
Barem de demonstraţii practice, lucrări practice, stagii la locuri de muncă
1. Profesiograma: elaborarea unei profesiograme; intepretarea şi aprecierea unei profesiograme.
2. Evaluarea (determinare, interpretare, apreciere) efortului profesional predominant osteo-musculo-articular. Interpretare de buletine.
3. Evaluarea efortului profesional predominant neuro-psiho-senzorial (determinare,interpretare, apreciere). Interpretare de buletine.
4. Tehnici psihologice de testarea personalitaţii, comportamentului, inteligenţei,dexterităţii; metodologie, efectuare, tehnici, interpretare de buletine.
5. Evaluarea ambianţei termice (microclimatul profesional) prin determinarea şi aprecierea ambianţei termice şi a influenţei acestora asupra organismului în diferite activităţi profesionale; metodologie, tehnici, interpretare de buletine.
6. Evaluarea ambianţei sonore (zgomotul profesional) prin determinarea şi aprecierea ambianţei sonore la un loc de muncă; metodologie, tehnici, interpretare de buletine.
7. Evaluarea funcţiei auditive prin audiometrie tonală liminară şi audiometrie vocală, în scopurile medicinii muncii; metodologie, tehnici, interpretare de audiograme.
8. Evaluarea vibratiilor mecanice la un loc de muncă şi a influenţei lor asupra organismului: tehnici, efectuare, intepretare (test de provocare la rece, test presor la rece, calcularea indicelui Pyykkö).

9. Evaluarea ambianţei luminoase (iluminatul profesional) la un post de muncă:metodologie, tehnici, interpretare de buletine.
10. Evaluarea functiei vizuale în scopurile medicinei muncii: acuitate vizuală, simţ cromatic, câmp vizual: tehnici, efectuare, interpretare de buletine.
11. Probe funcţionale cardio-vasculare pentru evaluarea riscului profesional:metodologie, tehnică, efectuare, interpretare (Teslenko, Crampton etc.).
12. Evaluarea aptitudinii la efort profesional predominant musculo-osteo-articular;proba Astrand.
13. Evaluarea toxicelor profesionale la un loc de muncă: în aerul locurilor de muncă;metodologie, tehnici, interpretare de buletine.
14. Monitorizarea biologică: indicatori de expunere şi indicatori de efect biologic:metodologie, tehnici, interpretare de buletine.
15. Evaluarea pulberilor profesionale la un loc de muncă: metodologie, tehnici,interpretare de buletine.
16. Evaluarea globală a riscului profesional de la un loc de muncă.
17. Amenajarea postului de muncă din punct de vedere ergonomic; modalităţi de analiză a sistemului om-masină-sarcină profesională; caracteristici antropometrice;recomandări conform legislaţiei în vigoare de medicina muncii.
18. Informatica în medicina muncii.
19. Biostatistica în medicina muncii.
20. Softuri specifice : gestiunea factorilor de risc, baze de date, softuri de analiză şi predictie.
21. Sisteme de comunicaţii : internet şi intranet.
22. Elaborarea unor programe de medicina muncii. Aprecierea unor programe de medicina muncii elaborate.
23. Identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate în muncă
24. Evaluarea globală a riscurilor profesionale (factorilor nocivi profesionali) de la un loc de muncă. Aprecierea unor documente medicale elaborate în acest scop.
25. Evaluarea radiaţiilor electromagnetice neionizante la un loc de muncă; metodologie,tehnici, interpretare de buletine.
26. Starea de sănătate a populaţiei angajate : factori care o influenţează, factori de risc profesional.
27. Anchete epidemiologice în sănătatea populaţiei active : principii, metode, aplicaţii.
28. Morbiditatea profesională : principii, măsurare, interpretare, atribuţiile serviciilor de medicina muncii, circuitul informaţiilor.
29. Screeningul şi alte examene medicale de masă : tipuri, condiţii de realizare, evaluare.

30. Educaţia pentru sănătate şi marketing social în medicina muncii.
ANUL II
NR. MODUL DURATA ORE
CURS
EVALU
ARE
INDRUMA
TOR
LOCATIE
1. BOLILE PROFESIONALE ŞI BOLILE
LEGATE DE PROFESIE
1 L 10 scris
practic
CLINICA DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE
2. BOLILE PROFESIONALE ŞI BOLILE
LEGATE DE PROFESIE ALE
APARATULUI RESPIRATOR
3 L 40 scris
practic
CLINICA DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE
3. TOXICOLOGIE PROFESIONALĂ 2 L 30 scris
practic
CLINICA DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE
4. BOLI NEUROLOGICE
PROFESIONALE
2 S 10 scris
practic
CLINICA DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE
5. BOLI INFECŢIOASE PROFESIONALE 1 L 10 scris
practic
CLINICA DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE
6. BOLI PSIHIATRICE PROFESIONALE
ŞI LEGATE DE PROFESIE
2 S 10 scris
practic
CLINICA DE
MEDICINA
MUNCI/BOLI
PROFESIONALE
7. BOLI CARDIOVASCULARE
PROFESIONALE ŞI LEGATE DE
PROFESIE
1 L 10 scris
practic
CLINICA DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE
8. BOLI DERMATOLOGICE
PROFESIONALE
1 L 20 scris
practic
CLINICA DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE
9. ALTE BOLI PROFESIONALE ŞI BOLI
LEGATE DE PROFESIE.
1 L 40 scris
practic
CLINICA DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE
10. ACCIDENTELE DE MUNCĂ 1 L 20 scris
practic
CLINICA DE
MEDICINA
MUNCII/BOLI
PROFESIONALE
12 200

NOŢIUNI TEORETICE
1.NOţIUNI GENERALE
Bolile profesionale-definiţie, etiologie, locuri de muncă, profesii expuse, patogenie,tablou clinic, diagnostic, diagnostic diferenţial, complicaţii, principii de tratament,prevenire; tabelul de boli profesionale cu declarare obligatorie în România; semnalarea,declararea, şi evidenţa bolilor profesionale.
Bolile legate de profesiune-definiţie, clasificare, risc relativ, fracţie etiologică, prevenţie.
2.BOLILE PROFESIONALE ALE APARATULUI RESPIRATOR ŞI BOLILE LEGATE DE PROFESIE
SCOP- instruirea privind noţiunile teoretice şi practice ale bolilor aparatului
respirator
2.1. Bolile profesionale ale aparatului respirator: definiţie, etiologie, locuri de muncă,profesii expuse, patogenie, tablou clinic, diagnostic, diagnostic diferenţial, complicaţii,principii de tratament, prevenire.
2. 2. Pulberile profesionale ca factor etiologic: definiţie, clasificare, acţiune asupra organismului cu referire specială asupra aparatului respirator, măsuri generale de combatere a pulberilor profesionale.
2.3. Silicoza.
2.4. Azbestoza.
2.5. Alte pneumoconioze colagene sau necolagene cauzate de alte pulberi anorganice;pneumoconioza minerului la cărbune, sideroza, aluminoza, berilioza, silicatoza etc.
2.6. Afecţiuni pulmonare benigne: pleurezie benignă, atelectazii rotunde, plăci pleurale.
2.7. Astmul bronşic profesional; RADS.
2.8. Bronşita acută şi cronică.
2.9. Emfizem pulmonar.
2.10. BPOC profesional.
2.11. Bronhoalveolita alergică extrinsecă (pneumonia prin sensibilizare).
2. 12. Sindromul toxic al pulberilor organice (boala de siloz s.a.).
2.13. Bisinoza.
2.14. Inflamaţia şi iritaţia acută şi cronică a căilor aeriene superioare.
Curricula de Medicina Muncii 2007 11
2.15. Cancerul bronhopulmonar profesional.
2.16. Mezoteliomul pleural profesional.
2.17. Pneumopatia cauzată de sistemele de aer condiţionat şi de umidifiere a aerului.
2.18. Rinite.
2.19. Ulcerul nazal şi/sau perforaţia septului nazal.
2.20. Laringita.
2.21. Noduli ai corzilor vocale (“nodulii cântăreţilor”).
2.22. Alte boli respiratorii profesionale produse de pulberi, gaze,vapori (fibroza pulmonară produsă de gazele de sudură, pneumonia chimică, edemul pulmonar acut toxic s.a).
2.23.Boli ale aparatului respirator legate de profesie.


3.TOXICOLOGIE PROFESIONALĂ
SCOP: aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind toxicologia
profesională
3.1. Toxicele profesionale ca factor etiologic: definiţie, clasificare, mecanism de acţiune,indicatori de expunere şi indicatori de efect biologic; măsuri generale de combatere a toxicelor profesionale.
3.2. Intoxicaţia profesională cu plumb şi compuşii lui.
3.3. Intoxicaţia profesională cu mercur şi compuşii lui.
3.4. Intoxicaţia profesională cu crom şi compuşii lui.
3.5. Intoxicaţia profesională cu cadmiu şi compuşii lui.
3.6. Intoxicaţia profesională cu mangan şi compuşii lui.
3.7. Intoxicaţia profesională cu beriliu şi compuşii lui.
3.8. Intoxicaţia profesională cu nichel şi compuşii lui.
3.9. Intoxicaţia profesională cu alte metale: vanadiu, taliu, staniu etc. şi compuşii lor.
3.10. Intoxicaţia profesională cu metaloizi şi compuşii lor: arsen şi hidrogen arseniat,fosfor şi hidrogen fosforat, stibiu, telur.
3.11. Intoxicaţia profesională cu hidrocarburi alifatice şi compuşii lor halogenaţi.
3.12. Intoxicaţia profesională cu hidrocarburi aromatice şi compuşii nitro- şi amino-.
3.13. Intoxicaţia profesională cu alcooli (butilic, metilic, izopropilic).
3.14. Intoxicaţia profesională cu glicoli: etilenglicol, dietilenglicol, 1-4-butan-diol, precum şi derivaţii nitraţi ai glicocolilor şi glicerolului.
3.15. Intoxicaţia profesională cu cetone: acetonă, cloracetonă, bromacetonă,
hexafluoracetonă, metiletilcetonă, diaceton alcool, mezitiloxid, 2-metilciclohexanonă.
3.16. Intoxicaţia profesională cu metileter, etileter, izopropileter, vinileter,
diclorizopropileter, gaiacol, metileter şi etileter al etilenglicoluilui.
3.17. Intoxicaţia profesională cu acizi organici şi derivaţii lor.
3.18. Intoxicaţia profesională cu aldehide: formaldehida.
3.19. Intoxicaţia profesională cu izocianaţi.
3.20. Intoxicaţia profesională cu oxiclorura de carbon.
3.21. Intoxicaţia profesională cu nitroderivaţi alifatici.
3.22. Intoxicaţia profesională cu naftalen si omologii sai. Intoxicatia profesionala cu vinilbenzen si divinil benzene.
3.24. Intoxicatia profesionala cu derivaţi ai hidrocarburilor aromatice.
3.25. Intoxicaţia profesională cu fenol sau omologii sau derivaţii lor halogenaţi.
3.26. Intoxicaţia profesională cu derivaţii halogenaţi ai alchil-ariloxizi.
3.27. Intoxicaţia profesionala cu derivati halogenati ai alchil-aril-sulfuros.
3.28. Intoxicatia profesională cu benzochinonă.
3.29. Intoxicaţia profesională cu nitroderivaţi halogenaţi.
3.30. Intoxicaţia profesională cu antimoniu (stibiu) şi derivaţi.
3.31. Intoxicaţia profesională cu nitroderivaţi halogenaţi.
3.32. Intoxicaţia profesională cu nitroderivaţi ai fenolilor sau ai omologilor lor.
3.33. Intoxicaţia profesională cu hidrocarburi alifatice şi alchilice, constituenţi ai eterului de petrol şi ai benzinei.
3.34. Intoxicaţia profesională cu amide, poliamide, poliesteri, poliuretani.
3.35. Intoxicaţia profesională cu sulfură de carbon.
3.36. Intoxicaţia profesională cu oxid de carbon.
3.37. Intoxicaţia profesională cu gaze şi vapori iritanţi.
3.38. Intoxicaţia profesională cu pesticide: organo-fosforice, organo-mercuriale, organoclorurate, carbamice, ierbicide.

4. BOLI NEUROLOGICE PROFESIONALE
SCOP- instruirea privind diagnosticul bolilor neurologice profesionale
4.1.Parkinsonism secundar (mangan)
4.2.Afecţiuni extrapiramidale şi tulburări de motilitate
4.3.Neuropatia membrelor superioare: sindrom de canal carpian, leziuni ale nervului ulnar, leziuni ale nervului radial.
4.4. Sindrom de compresie a nervului sciatic.
4.5.Polineuropatie cauzată de agenţi toxici
4.6.Alte neuropatii.
4.7. Mielita.
4.8. Nevrita trigeminală.
4.9. Paralizii.
4.10.Encefalopatie toxică.
5.BOLI INFECŢIOASE PROFESIONALE
SCOP- instruirea privind noţiunile teoretice şi practice ale bolilor infecţioase profesionale
5. 1. Boli profesionale datorită unor agenţi infecţioşi sau parazitari din mediul de muncă(bacterioze, viroze, rickettsioze, micoze, protozoare, helmintiaze, artropode) la care riscul de infecţie a fost evaluat.
5. 2. Tetanos.
5. 3. Bruceloza.
5. 4. Hepatite virale A, B, C, E.
5. 5. Tuberculoza.
5. 6. Amoebiaza.
5. 7. Infectia cu virusul HIV.
5. 8. Parazitoze.

6. BOLI PSIHIATRICE PROFESIONALE ŞI LEGATE DE PROFESIE
SCOP- instruirea privind diagnosticul de profesionalitate în bolile psihiatrice
6.1. Boli profesionale prin suprasolicitarea sistemului nervos- generalităţi.
6. 2. Sindrom posttraumatic ( accident de muncă).
6. 3. Sindrom reactiv (situaţii stresante la locul de muncă).
6. 4. Boli legate de profesie- nevroze şi alte afecţiuni neuropsihice.
7. BOLI CARDIOVASCULARE PROFESIONALE ŞI LEGATE DE PROFESIE
SCOP- instruirea privind diagnosticul de profesionalitate în bolile cardiovasculare
7.1.Bolile aparatului circulator- definiţie, etiologie, locuri de muncă, profesii expuse,patogenie, tablou clinic, diagnostic, diagnostic diferenţial, complicaţii, principii de tratament, prevenire.
7.2.Sindromul Raynaud.
7.3.Varicele membrelor inferioare complicate cu boli trofice sau tromboflebite.
7.4.Tromboflebita de efort a membrelor superioare.
7.5. Tromboflebita profundă a membrelor inferioare.
7.6.Bolile legate de profesie: HTA, boala cardiacă ischemică.

8.BOLI DERMATOLOGICE PROFESIONALE
SCOP: instruirea privind diagnosticul de profesionalitate în cazul bolilor
dermatologice
8.1. Dermatozele profesionale- definiţie, etiologie, locuri de muncă, profesii expuse,patogenie, tablou clinic, diagnostic, diagnostic diferenţial, complicaţii, principii de tratament, prevenire.
8.2. Urticarie, angioedem (edem Quincke), şoc anafilactic.
8.3. Radiodermita.
8.4. Acnee profesională.
8.5. Porfirie cutanată tardivă.

9.ALTE BOLI PROFESIONALE ŞI BOLI LEGATE DE PROFESIE
SCOP- instruirea privind cunoştinţele practice şi teoretice în alte boli profesionale
9.1. Boli profesionale datorită ambianţei termice nefavorabile calde sau reci
(microclimatului cald sau rece).
9.2. Boli profesionale datorită ambianţei sonore nefavorabile (zgomot profesional peste limitele admise).
9.3. Boli profesionale datorită vibraţiilor mecanice nefavorabile, peste limitele admise.
9.4. Boli profesionale datorită presiunii atmosferice crescute sau scăzute: hiperbară sau hipobară.
9.5. Boli profesionale datorită suprasolicitarii sistemului musculo-osteo-articular.
9.6. Boli profesionale datorită suprasolicitarii analizatorului vizual.
9.7. Electropatologia.
9.8. Cancerul profesional.
9.9. Alte boli legate de profesie : digestive, osteo-musculo-scheletale şi ale ţesutului conjunctiv, ale aparatului excretor.

10.ACCIDENTELE DE MUNCĂ
SCOP- instruirea privind managementul accidentelor de muncă
10.1. Accidentele de muncă: definiţie, clasificare, comunicarea, cercetarea,
înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor de muncă, formular pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM), indicatori statistici, evaluare post-accident, reabilitare medicală, reinserţie profesională, reorientare profesională.
10.2. Riscuri de accidente de muncă : mine, siderurgie, agricultură, industria constructoare de maşini, industria chimică şi petrochimică, mase plastice, industria alimentară, pielărie, încălţăminte, coloranţi, industria textilă, petrolieră, cauciucului sudură, utilizarea solvenţilor organici, industria pescuitului, spitale, unităţi comerciale,societăţi bancare, primării, transporturi- căi ferate, navale şi aeriene.

ACTIVITATE PRACTICĂ
Barem de demonstraţii practice, lucrări practice, stagii la locuri de muncă
1. Interpretarea radiografiilor pulmonare standard (RPA) în principalele afecţiuni pulmonare (tbc, cancer pulmonar, sarcoidoza, silicoza, azbestoza, alte pneumoconioze, emfizem pulmonar, pleurezii, abces pulmonar etc.)
2. Efectuarea şi interpretarea de teste funcţionale respiratorii, teste bronhomotorii specifice şi nespecifice.
3.Interpretarea buletinelor de analiză a gazelor sanguine.
4. Efectuarea şi interpretarea de ECG în scopul diagnosticului complicaţiilor cardiace în bolile profesionale.
5. Efectuarea şi interpretarea testelor cutanate pentru alergologie (examen medical la angajare, control medical periodic, diagnostic de boală profesională).
6. Teste cutanate pentru diagnosticul dermatozelor profesionale.
7. Test de provocare la rece şi test presor la rece pentru diagnosticul sindromului Raynaud profesional.
8. Efectuarea de audiometrii tonale şi vocale în scopul depistării precoce şi
diagnosticului de surditate şi hipoacuzie profesională.
9. Probe vestibulare : tehnici de efectuare şi interpretare.
10. Intepretarea de radiografii de coloană vertebrală (examen medical la angajare,control medical periodic, diagnostic).
11.Tehnici de determinare pentru : acuitate vizuală, simţ cromatic, vedere în relief, câmp vizual.
12. Efectuarea de anamneze profesionale.

13. Algoritm de diagnostic în bolile profesionale.
14. Elaborarea de scheme de tratament în boli profesionale.
15. Metodologia de prevenire a unei boli profesionale.

ANUL III
NR. MODUL DURATA ORE
CURS
EVALU
ARE
INDRUMA
TOR
LOCATIE
1. MEDICINA INTERNĂ 2 L 2S 25 scris CLINICA/SECŢIE DE MEDICINA INTERNĂ
2. PNEUMOLOGIE 2 L 20 scris CLINICA/SECŢIE PNEUMOLOGIE
3. ALERGOLOGIE 2 S 10 scris CLINICA/SECTIE ALERGOLOGIE
4. TOXICOLOGIE CLINICĂ 1 L 10 scris CLINICA/SECŢIE TOXICOLOGIE
5. NEUROLOGIE 1 L 10 scris CLINICA/SECŢIE NEUROLOGIE
6. BOLI INFECŢIOASE 2S 5 scris CLINICA/SECŢIE BOLI INFECŢIOASE
7. PSIHIATRIE 2 S 10 scris CLINICA/SECŢIE DE PSIHIATRIE
8. DERMATOLOGIE 1 L 10 scris CLINICA/SECŢIE DE DERMATOLOGIE
9. CHIRURGIE 1 L 10 scris CLINICA /SECŢIE CHIRURGIE
10. TRAUMATOLOGIE- ORTOPEDIE 2 S 10 scris CLINICA/SECŢIE ORTOPEDIE
11. MEDICINA LEGALĂ 2 S 10 scris INSTITUT DE MEDICINĂ LEGALĂ/SECŢIE MEDICINĂ LEGALĂ
12. OFTALMOLOGIE 2S 5 scris CLINICA/SECŢIE/ CABINET DE OFTALMOLOGIE
13. ORL 2S 5 scris CLINICA/SECŢIE/CABINET DE ORL 12 200

NOŢIUNI TEORETICE
1.MEDICINA INTERNĂ
SCOP- aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind :
1.1.Hepatitele cronice, ciroze.
1.2.Porfiriile.
1.3.Anemiile.
1.4.Poliglobuliile.
1.5.Aplaziile medulare.
1.6. Boala artrozică.
1.7.Spondilita anchilopoetică.
1.8.Poliartrita reumatoidă
1.9.Insuficienţa cardiacă.
1.10. Miocarditele şi cardiomiopatiile.
1.11. Edemul pulmonar acut cardiogen.
1.12. Hipertensiunea arterială.
1.13. Boala cardiacă ischemică (dureroasă şi nedureroasă); infarctul miocardic acut.
1.14. Tulburările de ritm şi de conducere.
1.15. Pericarditele.
1.16. Bolile vasculare periferice (Sindromul Raynaud. Trombangeita obliterantă. Boala
varicoasă).
Curricula de Medicina Muncii 2007 19
2. PNEUMOLOGIE
SCOP- aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind bolile aparatului
respirator
2.1.Boli obstructive:
• Bronşita acută.
• BPOC: Bronşita cronică. Emfizemul pulmonar.
• Astmul bronşic.
2.2. Fibrozele pulmonare.
2.3. Pleureziile benigne/ maligne.
2.4. Tuberculoza pulmonară.
2.5. Cancerul bronhopulmonar.
2.6. Insuficienţa respiratorie.
2.7. Bronşiectaziile.
2.8. Trombembolismul pulmonar.
2.9. Oxigenoterapia.
2.10. Tulburări de somn.

3. ALERGOLOGIE
SCOP- aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind imunologia şi alergologia clinică
3.1.Biologia sistemului imunitar/ mecanisme imune.
3.2. Bolile alergice prin deficit imun.
3.3.Boli alergice respiratorii, cutanate, digestive, vasculare, oculare. Tulburări de
hipersensibilitate.
3.4.Astmul bronşic alergic; rinita alergică.

4. TOXICOLOGIE CLINICĂ
SCOP- instruirea privind cunoştinţele teoretice şi practice de bază în toxicologia clinică
4.1.Toxice- noţiuni generale.
4.2 Măsuri de prim ajutor în intoxicaţiile acute:
a. îndepărtarea toxicelor din organism
b. utilizarea antidoturilor
4. 3. Diagnosticul ăi tratamentul sindroamelor respiratorii acute în caz de intoxicaţii(edem pulmonar acut, insuficientă respiratorie acută).
4. 4. Diagnosticul şi tratamentul sindroamelor cardiovasculare în caz de intoxicaţii(tulburări de ritm şi de conducere, colapsul, şocul toxic).
4. 5. Diagnosticul şi tratamentul sindroamelor digestive în caz de intoxicaţii (esofagita acută corozivă, hepatita acută toxică).
4. 6. Diagnosticul şi tratamentul sindroamelor acute renale (necroza acută tubulară toxică).
4. 7. Diagnosticul şi tratamentul sindroamelor hematologice acute (hemoglobinemia acută toxică, anemia hemolitică toxică, anemia aplastică toxică).
4. 8. Manevre de resuscitare cardiorespiratorie.
4. 9. Măsuri de prim ajutor în urgenţe medico-chirurgicale; organizarea primului ajutor şi a tratamentului de urgenţă; metode şi tehnici pentru acordarea primului ajutor .
5. NEUROLOGIE
SCOP: aprofundarea unor noţiuni de bază privind diagnosticul neurologic
5.1. principalele simptome neurologice.
5.2. examenul clinic neurologic.
5.3. polineuropatiile.
5.4. encefalopatiile.
6. BOLI INFECŢIOASE
SCOP- aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind bolile infecţioase
6.1.Bolile infecţioase: aspecte epidemiologice, diagnostic, prevenire.

7. PSIHIATRIE
SCOP- aprofundarea privind noţiuni de bază ale bolilor psihiatrice
7.1.Nevroze, psihoze: diagnostic şi probleme legate de reinserţia profesională.

8. DERMATOLOGIE
SCOP- aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind bolile
dermatologice
8.1. Diagnosticul afecţiunilor cutanate: tipuri de leziuni; dispoziţia topografică a
leziunilor; metode diagnostice specifice. Principii generale de tratament în
dermatologie.
8.2. Dermite: clasificare; diagnostic.
8.3. Infecţii cutanate clasificare; diagnostic.
8.4. Micoze cutanate clasificare; diagnostic.
8.5.Parazitoze cutanate clasificare; diagnostic.
8.6. Afecţiuni papuloscuamoase clasificare; diagnostic
8.7 Tumori: clasificare; diagnostic.
9.CHIRURGIE
SCOP- aprofundarea unor noţiuni de recunoaştere şi prim ajutor în urgenţele
chirurgicale
9.1. Abdomenul acut.
9.2. Pancreatita acuta.
9.3. Hemoragiile digestive.
9.4. Ocluziile intestinale.
9.5. Arsuri.
9.6.Măsuri de prim ajutor în caz de urgenţe chirurgicale.
10.TRAUMATOLOGIE- ORTOPEDIE
SCOP: aprofundarea unor noţiuni de recunoaştere şi prim ajutor
10.1. Măsuri de prim ajutor în caz de fracturi.
10.2. Măsuri de prim ajutor în caz de traumatisme ( cranio- cerebrale, la nivelul membrelor superioare şi inferioare, la nivelul toracelui şi abdomenului).
Curricula de Medicina Muncii 2007 22
11.MEDICINA LEGALĂ
SCOP- instruirea privind aspectele medico- legale cu aplicaţii în medicina muncii
11.1. Deontologie şi etică aplicată medicina muncii: responsabilităţi medicale, civile,
penale.
11.2. Aspecte medico- legale în exercitarea profesiei de medic specialist de medicina
muncii.
11.3. Aspecte medico- legale privind accidentele de muncă şi bolile profesionale.

12.OFTALMOLOGIE
SCOP- instruirea privind aspectele oftalmologice cu aplicaţii în medicina muncii
12.1.urgenţe oftalmologice
12.2.acuitatea vizuală, simţul cromatic, vederea în relief, câmpul vizual, fundul de ochi.
12.3.diagnosticul bolilor oftalmologice care constituie contraindicaţii pentru munca la inălţime, munca la ecran, şoferi.
13.ORL
SCOP- instruirea privind aspectele ORL cu aplicaţii în medicina muncii
13.1.urgenţe ORL
13.2.acuitate auditivă, probe vestibulare
13.3. diagnosticul bolilor ORL care constituie contraindicaţii pentru munca la înălţime,şoferi, suprasolicitarea analizatorului auditiv, expunerea la agenţi ototoxici.
ACTIVITATE PRACTICĂ
Barem de demonstraţii practice, lucrări practice, stagii la locuri de muncă
1. Interpretarea de radiografii pulmonare standard (RPA) în principalele afecţiuni pulmonare (tbc, cancer pulmonar, sarcoidoză, emfizem pulmonar, pleurezii, abces pulmonar etc.).
2. Interpretarea altor examene de imagistică pulmonară, articulară (CT, RMN).
3. Efectuarea de explorări funcţionale pulmonare şi interpretarea de buletine.
4. Efectuarea şi interpretarea testelor cutanate pentru alergologie.
5. Respiraţia artificială şi respiraţia asistată.
6. Resuscitarea cardio-vasculară.
7 Oxigenoterapia.
8. Interpretarea buletinelor de explorare funcţională hepatică.
9. Interpretarea buletinelor de explorare funcţională renală.
10. Interpretarea analizelor de sânge periferic.
11. Interpretarea de electrocardiograme.
12. Interpretarea rezultatelor examenului ecocardiografic.
13. Intepretarea de radiografii de coloană vertebrală (examen medical la angajare,control medical periodic, diagnostic).
14. Manevre de prim ajutor în caz de urgente oftalmologice.
15. Manevre de prim ajutor în caz de urgenţe ORL.
17. Manevre de prim ajutor în caz de urgenţe chirurgicale.
18. Manevre de prim ajutor în caz de traumatisme şi fracturi.
19. Documente medico- legale cu aplicaţii în medicina muncii.
20. Examenul de screening oftalmologic pentru examenele medicale preventive în medicina muncii.
21. Examenul de screening ORL pentru examenele medicale preventive în medicina muncii.

ANUL IV
NR. MODUL DURATA ORE CURS
EVALUARE
ÎNDRUMATOR
LOCAŢIE
1. BIOETICA ½ L 20 Scris
2. REABILITAREA MEDICALĂ ÎN CAZ DE BOALĂ PROFESIONALĂ SAU
ACCIDENT DE MUNCĂ
1 L 20 Scris CLINICA DE
MEDICINA MUNCII/BOLI PROFESIONALE
3. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI
EUROPEANĂ ÎN MEDICINA MUNCII
1 L 20 Scris CLINICA DE
MEDICINA MUNCII/BOLI PROFESIONALE
4. PRACTICA ÎN CABINETE DE MEDICINA MUNCII
9 L si 2 SĂPT.
60 Scris
practic
CLINICI DE MEDICINA MUNCII/BOLI PROFESIONALE*/CABINETE DE
MEDICINA MUNCII **
12 120
NB : *cursurile în clinici de medicina muncii/boli profesionale
**stagiul practic în cabinete de medicina muncii
NOŢIUNI TEORETICE
1. MODULUL DE BIOETICĂ – 2 săptămâni
1.1. TEMATICĂ CURS (20 ore)
I. Introducere în Bioetică – 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală – definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul apariţiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii şi metode în bioetică
II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii – 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă
2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii
3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate,
boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc.)
III. Relaţia medic-pacient I- 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relaţiei medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate
Curricula de Medicina Muncii 2007 25
IV. Relaţia medic-pacient II- 2 ore
1. Consimţământul informat
2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient
3. Relaţia medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementează relaţia medic – pacient
V. Greşeli şi erori în practica medicală – 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
2. Culpa medicală – definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
VI. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
1. Libertatea procreaţiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductivă
VII. Probleme etice la finalul vieţii- 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia şi suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative
VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocării de resurse în transplant
IX. Probleme etice în genetică şi genomică- 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma
cunoaşterii genomului uman
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice
X. Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală – discutarea principalelor coduri de
etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează
cercetarea pe subiecţi umani
3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale
5. Comitetele de etică a cercetării
6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică

1.2. TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică – 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
1. Jurământul lui Hipocrate – comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale
2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate
3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri
2. Drepturile pacienţilor – reglementare legislativă
3. Rolul comitetelor de etică din spitale
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete -2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începutul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete
– 2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete – 2 ore

2.REABILITAREA MEDICALĂ ÎN CAZ DE BOALĂ PROFESIONALĂ SAU ACCIDENT DE MUNCĂ
SCOP- instruirea privind problemele de reabilitare medicală după boală
profesională şi accident de muncă
2.1.Reabilitarea medicală în caz de boală profesională sau accident de muncă:definiţie, instituţii prestatoare de servicii medicale, circuite, medic currant, medic expert.
2.2.Reinserţia profesională: definiţie, metodologie.
2.3.Reclasare: definiţie, metodologie.
2.4.Reorientarea profesională.
2.5. Ergonomia pentru persoanele cu handicap.
2.6. Legislaţia privind ocrotirea şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
Promovarea adaptării muncii la om; evaluarea incapacităţii, handicapului, inaptitudinii şi a aptitudinii în muncă.
3. LEGISLAŢIA NATIONALĂ ŞI EUROPEANĂ ÎN MEDICINA MUNCII
SCOP- cunoaşterea legislaţiei naţionale şi europene cu referire la medicina
muncii
3.1. Organizarea şi funcţionarea medicinii muncii: pe plan naţional şi european.
3.2. Legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă: pe plan naţional şi european.
3.3. Statutul medicului de medicina muncii.
3.4. Aptitudinea în muncă. Definiţie. Rolul medicului de medicina muncii în stabilirea aptitudinii în muncă din punct de vedere medical. Metode şi tehnici. Legislaţie.
3.5. Examenul medical la angajare, examenul medical de adaptare în muncă, controlul medical periodic, examenul medical la reluarea muncii.
3.6. Probleme speciale de medicina muncii:
• munca femeii
• munca adolescenţilor şi tinerilor
• munca vârstnicilor
• munca stângacilor
• munca celor cu vedere monoculară
• munca diabeticilor
• munca epilepticilor
• reumatismul şi munca
• tuberculoza şi munca
• fumatul şi munca
• alcoolul şi munca
• cardiopatiile şi munca
Curricula de Medicina Muncii 2007 28
• absenteismul medical
3.7. Inspecţia muncii. Comitetul de sănătate şi securitate în muncă. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Relaţiile dintre sistemul de asigurări de sănătate şi sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
4. PRACTICA ÎN CABINETE DE MEDICINA MUNCII
SCOP- pregătirea prin stagii practice în cabinete de medicina muncii în intreprinderi
4.1. Sisteme de medicina muncii în UE : descriere, analiza comparată, modalitaţi de finanţare, standarde în medicina muncii.
4.2. Managementul serviciilor de medicina muncii.
4.3.Managementul financiar în serviciile de medicina muncii.
4.4. Managementul decizional în domeniul sănătăţii în muncă.
4.5. Managementul resurselor umane în domeniul sănătăţii în muncă.
4.6. Semnalarea, cercetarea şi declararea de boli profesionale. Fişa BP1 şi BP2.
4.7. Organizarea examenelor medicale de angajare, controlului medical periodic,examenului medical de adaptare, examenelor medicale la reluarea activităţii profesionale.
4.8. Consultanţa în medicina muncii.

ACTIVITATE PRACTICĂ
Barem de demonstraţii practice, lucrări practice, stagii la locuri de muncă
1.Întocmirea unui plan de reabilitare medicală în caz de boală profesională, accident de muncă.
2. Semnalarea, cercetarea şi declararea de boli profesionale. Fişa BP1 şi BP2.
3. Efectuarea de examene medicale de angajare, control medical periodic, examen medical de adaptare, examen medical la reluarea activităţii profesionale. Aprecierea unor documente medicale elaborate în aceste scopuri.
4. Acordarea de consultanţă în medicina muncii. Aprecierea unor documente medicale

MEDICINA MUNCII
4 ANI
ANUL I
Stagiul de medicina muncii (I.1) – 12 luni
ANUL II
 Bolile profesionale şi bolile legate de profesie (I.2) – 1 lună
 Bolile profesionale şi bolile legate de profesie ale aparatului respirator (I.3) – 3 luni
 Toxicologie profesională (I.4) – 2 luni
 Boli neurologice profesionale (I.5) – 2 săptămâni
 Boli infecţioase profesionale (I.6) – 1 lună
 Boli psihiatrice profesionale şi legate de profesie (I.7) – 2 săptămâni
 Boli cardiovasculare profesionale şi legate de profesie (I.8) – 1 lună
 Boli dermatologice profesionale (I.9) – 1 lună
 Alte boli profesionale şi boli legate de profesie (I.10) – 1 lună
 Accidentele de muncă (I.11) – 1 lună
ANUL III
 Medicina internă (I.12) – 2 luni şi 2 săptămâni
 Pneumologie (I.13) – 2 luni
 Alergologie (I.14) – 2 săptămâni
 Toxicologie clinică (I.15) – 1 lună
 Neurologie (I.16) – 1 lună
 Boli infecţioase (I.17) – 2 săptămâni
 Psihiatrie (I.18) – 2 săptămâni
 Dermatologie (I.19) – 1 lună
 Chirurgie (I.20) – 1 lună
 Ortopedie si traumatologie (I.21) – 2 săptămâni
 Medicina legala (I.22) – 2 săptămâni
 Oftalmologie (I.23) – 2 săptămâni
 ORL (I.24) – 2 săptămâni
ANUL IV
Bioetica (I.25) – ½ lună
Reabilitarea medicală în caz de boală profesională sau accident de muncă (I.26) – 1 lună
Legislatia natională si europeană în medicina muncii (I.27) – 1 lună
Practica în cabinete de medicina muncii (I.28) – 9 luni si 2 săpt.
ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV
STAGIUL I.1 I.2;I.3;I.4;I.5;I.6;I.7;I.8;I.9;I.10;
I.11
I.12;I.13;I.14;I.15;I.16;I.17;I.18;I.19;
I.20;I.21;I.22;I.23;I.24
I.25;I.26;I.27;
I.28

Lasă un răspuns