COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE” din Ministerul Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE” din Ministerul Apărării Naționale
scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Cabinetul medical (cu staționar) – personal civil;
 un post cu normă întreagă de medic dentist cu drept de liberă practică la Cabinetul de medicină dentară – personal civil.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/șefului unității militare organizatoare – se completează odată cu depunerea dosarului;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admisă” la concurs – se completează odată cu depunerea dosarului;
k) acord pentru prelucrare date cu caracter personal în vederea desfășurării concursului – se completează odată cu depunerea dosarului;
l) dosar plic.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria academiei.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist specialitatea Medicină de familie, respectiv cea pentru examenul de medic dentist – în funcție de postul pentru care se concurează – și se pot accesa pe site-ul MS: www.ms.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, str. Izvorul Malului nr. 6, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 09.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 09.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0230.314.931, int. 0137.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns