DECIZIE nr. 1 din 21 februarie 2014 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014 Data intrării in vigoare: 11 martie 2014 În temeiul art. 385, art. 404 alin. (2), art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. I Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 20 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1.

La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Continuarea activității se face cu avizul Colegiului Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial în care funcționează unitatea medicală în baza următoarelor documente: cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că este de acord să desfășoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă; copie a actului de identitate; certificatul de sănătate care va conține și viza de la medicul psihiatru; copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv; dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni; un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unității medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, și care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs, precum și precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs. 2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins: Art. 6^1 . Certificatul de sănătate va conține obligatoriu viza medicului psihiatru cu mențiunea „apt să lucreze în domeniul sanitar” și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea „apt să lucreze în specialitatea….” (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate).

ART. II Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae București, 21 februarie 2014

Lasă un răspuns