ORDONANȚĂ nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

Legislatie
EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 31 august 2009


În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1, pct. V.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Capitolul I Rezidențiatul

Secţiunea 1 

Dispoziții generale

Articolul 1(1) Rezidențiatul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, care asigură pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în Nomenclatorul specialităților medicale, medicodentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.(2) Specialitățile și durata pregătirii prin rezidențiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

Articolul 2(1) Rezidențiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri și pe posturi și are o durată cuprinsă între 3 și 7 ani, în funcție de specialitate.(la 03-02-2011, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )(2) Pregătirea în rezidențiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică și practică, fiind normată ca activitate didactică doar activitatea de pregătire în rezidențiat efectuată de către cadrele didactice universitare, în conformitate cu numărul orelor de curs și de aplicații din curriculumul aprobat.(3) Cifra de școlarizare a rezidenților se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.

Articolul 3(1) Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiatul pe locuri și pe posturi, prin concurs național, cu tematică și bibliografie unică, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.(2) Concursul național prevăzut la alin. (1) se poate desfășura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și instituțiile de învățământ superior publice acreditate care au facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie.(la 12-01-2019, sintagma: universitățile de medicină și farmacie a fost înlocuită de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )(3) Rezultatele concursului național de rezidențiat pe locuri și pe posturi se confirmă prin ordin al ministrului sănătății.(la 03-02-2011, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )

Articolul 4(1) Pentru înscrierea la concursul de rezidențiat pe locuri și pe posturi se percepe o taxă, al cărei cuantum se stabilește prin ordin al ministrului sănătății.(la 03-02-2011, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )(2) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătății și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materiale necesare susținerii concursului de rezidențiat sau selecției, iar sumele rămase disponibile se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(la 12-01-2019, sintagma: Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )(3) Ministerul Sănătății poate utiliza colaboratori în condițiile legii.(la 12-01-2019, sintagma: Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )(4) Pentru organizarea și desfășurarea concursului național de rezidențiat, Ministerul Sănătății poate încheia contracte cu instituțiile de învățământ superior publice acreditate care au facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie în baza cărora se stabilesc atât obligațiile și responsabilitățile părților, cât și sumele ocazionate de cheltuielile de organizare și desfășurare, suportate din taxa de înscriere la concurs.(la 03-02-2011, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )(la 12-01-2019, sintagma: universitățile de medicină și farmacie a fost înlocuită de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )

Articolul 5(1) Preparatorii universitari și asistenții universitari medici, medici dentiști și farmaciști, confirmați în urma concursului național de rezidențiat, efectuează pregătirea în rezidențiat în afara normei de bază didactice.(2) Admiterea la rezidențiat a cadrelor didactice din învățământul universitar din domeniul sănătate se face în aceleași condiții ca pentru orice absolvent al învățământului universitar medical.

Articolul 6(1) Niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în același timp rezident în mai multe specialități sau în forme de rezidențiat distincte.(2) Calitatea de rezident încetează în următoarele situații:a) la data finalizării programului de pregătire în rezidențiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidențiat, în baza Carnetului de rezident și a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului;b) pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de lege;c) prin renunțare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătății;d) în caz de incompatibilitate;e) alte cazuri prevăzute de lege.(3) Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alin. (2) lit. d), se înțelege situația în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susține un alt concurs de rezidențiat.(4) Rezidentul care se află într-o situație de incompatibilitate are obligația de a aduce la cunoștința Ministerului Sănătății această situație, în scris, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia sau, după caz, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(5) În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), rezidentul trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate.(6) În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu își exprimă opțiunea potrivit alin. (5), iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunțat la calitatea de rezident dobândită anterior apariției stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătății.

Articolul 7 Pe perioada pregătirii în rezidențiat, medicii rezidenți nu au acces la alte forme de învățământ postuniversitar medical uman de specialitate.

Articolul 8(1) Întreaga activitate de pregătire prin rezidențiat se desfășoară sub autoritatea Ministerului Sănătății și a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România și Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.(2) Ministerul Sănătății are rolul de a gestiona la nivel național activitatea de pregătire în rezidențiat, prin înființarea Registrului matricol național al rezidenților și prin asigurarea logisticii necesare organizării și desfășurării concursului național de rezidențiat.(la 12-01-2019, sintagma: Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )

Articolul 9(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic.(2) Instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate propun Ministerului Sănătății coordonatorii de program de rezidențiat, directorii de program, precum și responsabilii de formare.(la 12-01-2019, sintagma: Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )(3) Nominalizarea coordonatorilor prevăzuți la alin. (2) se face prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.(4) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, directorii de program pot beneficia, în conformitate cu prevederile legale, de plata unei indemnizații.

Articolul 10(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum național de pregătire și unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, obligatorii și unice pe țară.(2) Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.(3) Curriculumurile sunt propuse de instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, avizate de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătății, de Ministerul Sănătății și aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România și Colegiului Farmaciștilor din România.(la 12-01-2019, sintagma: Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )(4) Curriculumurile aprobate se transmit tuturor instituțiilor de învățământ și unităților sanitare acreditate să desfășoare pregătirea în rezidențiat și se aplică integral tuturor rezidenților aflați în pregătire, în limita duratei prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.(5) Activitatea de pregătire teoretică și practică, reprezentată de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, este consemnată în două documente cu caracter obligatoriu, netransmisibile, denumite Carnetul de rezident și Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului.

Articolul 11 Pe perioada pregătirii, rezidenții pot închiria un loc de cazare în căminele universitare, spațiile de cazare anexate spitalelor universitare ori clinice acreditate din centrul unde au fost repartizați sau detașați ori în cămine de rezidenți, în condițiile legii.

Articolul 12(1) Rezidenții efectuează pregătirea de specialitate în unități sanitare acreditate, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unități sanitare aflate în administrarea unităților publice locale.(2) Unitățile de pregătire se nominalizează de Ministerul Sănătății, în baza propunerilor instituțiilor de învățământ superior publice acreditate care au facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie și în funcție de capacitățile de pregătire ale acestora.(la 12-01-2019, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )

Articolul 13(1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenți, medicilor dentiști rezidenți și farmaciștilor rezidenți, medicilor rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în alte unități cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătății, din unități sanitare de stat și din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se suportă în totalitate de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă prin instituțiile cu care medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți, pe loc, respectiv pe post, au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată sau au raporturi de serviciu, după caz, în baza documentelor doveditoare privind frecventarea stagiilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea.(la 17-07-2017, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 1 din 13 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 14 iulie 2017 )

Articolul 13^1(1) Începând cu luna iulie 2017, rezidenții prevăzuți la art. 13 alin. (1) cu un salariu lunar brut/soldă brută lunară mai mic/mică decât 7.100 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, beneficiază de o bursă de rezidențiat în cuantum lunar de 670 lei.(2) Bursa de rezidențiat se acordă până la data la care personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție la nivelul reglementat pentru anul 2022 de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(3) Bursa de rezidențiat prevăzută la alin. (1) nu face parte din salariul brut/solda brută, nu este supusă impozitului pe venit și nu constituie bază de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru șomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă și boli profesionale.(4) Plata lunară a bursei de rezidențiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății pentru unitățile sanitare de stat din subordinea sa și pentru unitățile sanitare de stat din subordinea autorităților administrației publice locale, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătății, respectiv prin bugetele aprobate ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate de ordonatorii principali de credite ai acestora, precum și prin bugetul aprobat Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru rezidenții din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.(la 17-07-2017, Articolul 13^1 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 1 din 13 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 14 iulie 2017 )

Articolul 14 Pentru fiecare dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, cu avizul Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor Dentiști și, respectiv, Colegiului Farmaciștilor, după caz, elaborează Fișa postului rezidentului, cu caracter și conținut general obligatorii, care să cuprindă drepturile, obligațiile și limitele de competență ale acestuia.

Articolul 15(1) Instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie eliberează diplome care certifică absolvirea stagiilor de pregătire în specialitate.(2) Etapa ulterioară încheierii pregătirii în rezidențiat o constituie examenul pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist, cuprinzând o probă scrisă și probe clinice sau practice.(3) Examenul se organizează de Ministerul Sănătății în centrele universitare cu facultăți de medicină generală, medicină dentară și farmacie acreditate, în care s-a efectuat pregătirea, și se susține în fața unei comisii de specialiști propuse de instituțiile de învățământ superior publice acreditate care au facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie, cu avizul colegiilor profesionale și numite prin ordin al ministrului sănătății.(la 12-01-2019, sintagma: universitățile de medicină și farmacie acreditate a fost înlocuită de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )(4) La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentiști sau farmaciștii care au efectuat integral programul de pregătire și au obținut diploma eliberată de instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), la examen se pot prezenta și rezidenți aflați în ultimele 6 luni dinaintea finalizării integrale a pregătirii, pe baza propunerii coordonatorului sau directorului de program de rezidențiat și numai cu aprobarea ministrului sănătății, cu obligația finalizării de către aceștia a programului de pregătire.(6) Examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.(7) După promovarea examenului, ministrul sănătății confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz.(8) Metodologia desfășurării probelor examenului pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.

Articolul 15^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) și art. 15, se confirmă specialiști într-o specialitate medicală, medico-dentară sau farmaceutică nou-înființată, cadrele didactice universitare titulare în instituțiile de învățământ superior cu profil medical, medico-dentar și farmaceutic uman, care la data înființării noii specialități sunt încadrate la disciplinele corespondente acesteia sau la disciplinele care includ domeniul de formare al noii specialități și sunt confirmate prin ordin al ministrului sănătății, specialiști sau primari într-o altă specialitate.(2) Confirmarea titlului de medic specialist, medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz, în specialitatea nou-înființată se face nominal, prin ordin al ministrului sănătății, la cererea cadrelor didactice universitare prevăzute la alin. (1).(la 28-03-2012, Art. 15^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012. )

Articolul 15^2(1) Se confirmă în gradul de medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar, după caz, în specialitatea nou-înființată, profesorii universitari, conferențiarii universitari și lectorii/șefii de lucrări titulari la data înființării noii specialități în instituțiile de învățământ superior cu profil medical, medico-dentar și farmaceutic uman și care au dobândit titlul de specialist în noua specialitate înființată în condițiile prevăzute la art. 15^1.(2) Confirmarea în gradul de primar în specialitatea nou-înființată se face nominal, prin ordin al ministrului sănătății, la cererea cadrelor didactice universitare prevăzute la alin. (1).(la 28-03-2012, Art. 15^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012. )

Articolul 15^3Cadrele didactice universitare care au beneficiat de prevederile art. 15^1 și 15^2 la înființarea unei noi specialități medicale, medico-dentare sau farmaceutice obțin titlul de specialist într-o altă specialitate nou-înființată numai potrivit prevederilor art. 19 și se pot prezenta la examenul pentru obținerea gradului de primar în această specialitate, după îndeplinirea condiției de vechime ca specialist prevăzută în anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.(la 28-03-2012, Art. 15^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012. )

Secţiunea a 2-a Rezidențiatul pe locuri

Articolul 16(1) Admiterea în rezidențiatul pe locuri se face prin concurs național organizat de Ministerul Sănătății la nivelul instituțiilor de învățământ superior medical cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an.(2) Concursul se organizează pe domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății.(3) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care promovează concursul organizat pentru rezidențiatul pe locuri și aleg loc în specialitate sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, devenind rezidenți în specialitatea respectivă, cu pregătire în centrul universitar ales.

Articolul 17(1) Rezidențiatul pe locuri se organizează pentru un număr de locuri în acord cu necesitățile din teritoriu.(2) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii confirmați în rezidențiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.Secţiunea a 3-a Rezidențiatul pe postArticolul 18(1) Rezidențiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcție de numărul de posturi solicitate de unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, precum și de ministerele cu rețea sanitară proprie în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.(2) Rezidențiatul pe post se poate organiza numai pentru unități sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurării asistenței medicale. Pentru reședința de județ se nominalizează numai specialitățile și unitățile sanitare care funcționează cu 75% sau mai puțin din numărul de personal normat pe locuri de muncă în unitatea sanitară respectivă, stabilit pentru medici, medici dentiști sau farmaciști. Pentru celelalte unități din județ se nominalizează numai specialitățile și unitățile sanitare care funcționează cu 75% sau mai puțin din numărul de personal normat pe locurile de muncă din localitatea respectivă, stabilit pentru medici, medici dentiști sau farmaciști.(3) Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătății.(4) Pentru spitalele clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum și pentru spitalele regionale nu se organizează rezidențiat pe post.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4), se poate organiza rezidențiat pe post pentru specialitățile deficitare, care sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(6) Rezidenții care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidențiat în condițiile prevăzute la alin. (1)-(3) încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(7) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care promovează concursul de rezidențiat pe post încheie un contract individual de muncă cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, înainte de începerea pregătirii în rezidențiat. Prin acest contract se prevede obligația de a lucra la unitatea sanitară publică cu care a încheiat contractul individual de muncă un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidențiat.(8) Obligația prevăzută la alin. (7) se stabilește prin act adițional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligației asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în rezidențiat, precum și la restituirea primei de instalare, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adițional la contractul individual de muncă.(9) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care prin reorganizare este desființată unitatea sanitară în care se află postul în care este confirmat ca rezident.(10) Prevederile alin. (7) se aplică și în cazul restructurării unităților sanitare prin reducerea numărului de posturi.Articolul 18^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 16 și 18, în cazul în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătății poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidaților care la concursul de rezidențiat din sesiunea precedentă au fost declarați respinși, deși au obținut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.(2) În situația în care în sesiunea anterioară nu există candidați cu punctaj de promovare sau după redistribuirea prevăzută la alin. (1) au mai rămas locuri/posturi neocupate, Ministerul Sănătății poate organiza, în primul semestru al anului următor, o sesiune extraordinară a concursului de rezidențiat.(la 29-06-2018, Articolul 18^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iunie 2018 )

Articolul 18^2Redistribuirea prevăzută la art. 18^1 alin. (1) se face pe baza Metodologiei privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la sesiunea de rezidențiat pe anul universitar în curs, aprobată prin ordin al ministrului sănătății, cu obligația respectării clasificării stabilite la concursul de rezidențiat susținut inițial.(la 29-06-2018, Sectiunea a 3-a din Capitolul I a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iunie 2018 )

Capitolul II A doua specialitate

Articolul 19(1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregătire pentru obținerea celei de-a doua specialități în regim cu taxă, prin următoarele modalități:a) prin susținerea unui nou concurs de rezidențiat, cu respectarea prevederilor legale;b) prin înscrierea la programul de pregătire în a doua specialitate, pentru oricare dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, conform facultății absolvite.(2) Cuantumul taxei se stabilește prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării la propunerea Ministerului Sănătății și se aplică în mod corespunzător ambelor modalități de obținere a celei de-a doua specialități, prevăzute la alin. (1).(la 12-01-2019, sintagma: Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )(3) Dispozițiile referitoare la Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat, prevăzut la art. 10 alin. (2), se aplică în mod corespunzător ambelor modalități de obținere a celei de-a doua specialități, prevăzute la alin. (1).

Articolul 20(1) Programul de pregătire în a doua specialitate se efectuează cu frecvență și are durată totală, curriculum de pregătire și barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice identice cu cele prevăzute pentru programul de pregătire prin rezidențiat. Programul asigură același nivel și aceeași calitate a pregătirii de specialitate ca și programul de rezidențiat în specialitatea respectivă.(2) Prin excepție de la alin. (1), stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată și conținut, care se regăsesc în curriculumul de pregătire al celei de-a doua specialități, se echivalează. Echivalarea se face de către instituțiile de învățământ superior care organizează pregătirea în rezidențiat.

Articolul 21 Posesorii certificatului de specialist în specialități asimilate efectuează pregătire în specialitatea de asimilare, fără concurs de rezidențiat și fără taxă.

Capitolul III Drept de liberă practică

Articolul 22(1) Începând cu promoția 2005 de absolvenți licențiați ai facultăților de medicină, dobândirea dreptului de liberă practică se face după promovarea examenului de medic specialist.(1^1) Medicii din promoția 2005 și ulterioare care nu au fost confirmați medici rezidenți beneficiază de competențe limitate și pot fi încadrați în unități sanitare publice și private, precum și în cabinetele medicilor de familie, în funcția de medic. Încadrarea și salarizarea se fac în condițiile legii.(la 03-02-2011, Alin. (1^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )

(1^2) Medicii cu competențe limitate nu pot fi încadrați în serviciile de ambulanță și nu pot intra în relație contractuală directă cu casele de asigurări de sănătate.(la 03-02-2011, Alin. (1^2) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )(1^3) Activitățile medicului cu competențe limitate se stabilesc de către Ministerul Sănătății în colaborare cu Colegiul Medicilor din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(la 03-02-2011, Alin. (1^3) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )

(2) Medicii rezidenți care nu finalizează stagiul de rezidențiat în specialitatea obținută prin concurs pot continua pregătirea în specialitatea medicină de familie. Prezentarea la examenul de medic specialist se face, după caz, la finele completării pregătirii în specialitatea medicină de familie sau după parcurgerea integrală a curriculumului de pregătire în această specialitate.(3) Medicii specialiști aflați în situație de reconversie profesională pot obține certificatul de medic specialist în specialitățile: medicină de familie, sănătate publică și management, epidemiologie sau igienă, după efectuarea unui stagiu de pregătire de minimum 6 luni în unități sanitare acreditate pentru pregătirea în rezidențiat și după promovarea examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sănătății.(la 03-02-2011, Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (3), Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România analizează în ce măsură formarea de medic specialist, precum și experiența profesională însușită pot înlocui formarea prin rezidențiat în specialitățile medicină de familie, sănătate publică și management, epidemiologie sau igienă și stabilesc durata stagiului de pregătire care urmează a fi efectuat.(la 03-02-2011, Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )(5) Durata și conținutul pregătirii în specialitățile prevăzute la alin. (3) se stabilesc potrivit prevederilor art. 10 alin. (3). Prezentarea la examenul de medic specialist se aprobă de către Ministerul Sănătății.(la 03-02-2011, Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )

Articolul 22^1(1) Medicii rezidenți pot exercita activitățile medicale din domeniul specialității de confirmare cu respectarea limitelor de competență corespunzătoare nivelului de formare al anului de pregătire în care se află. Depășirea limitelor de competență se sancționează conform legii.(2) Limitele de competență corespunzătoare nivelului de formare al anului de pregătire pentru medicii rezidenți se stabilesc de către Ministerul Sănătății în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu respectarea curriculumului de pregătire, la propunerea comisiilor de specialitate și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(3) Începând cu anul I de pregătire în specialitate, medicii rezidenți pot fi incluși, la cerere, în linia de gardă efectuată în specialitatea în care își desfășoară rezidențiatul, cu excepția liniei I de gardă, și în afara programului normal de lucru. Activitatea rezidenților incluși în linia de gardă se desfășoară pe răspunderea și sub supravegherea medicului titular de gardă.(la 28-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 22^1 , Capitolul III a fost modificat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 187 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 25 iulie 2017 )(4) Începând cu anul III de pregătire în specialitate, medicii rezidenți pot fi incluși, la cerere, în linia I de gardă efectuată în specialitatea în care își desfășoară rezidențiatul, în afara programului normal de lucru, cu respectarea limitelor de competență prevăzute la alin. (2), sub supravegherea unui medic specialist sau primar care efectuează gardă la domiciliu și care a fost desemnat în acest sens de către șeful de secție.(la 28-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 22^1 , Capitolul III a fost modificat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 187 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 25 iulie 2017 )(5) Coordonatorul de rezidențiat, respectiv directorul de program, precum și îndrumătorul de rezidențiat pot desemna medici rezidenți titulari în linia de gardă, cu acordul scris al acestora, la solicitarea unității sanitare unde se efectuează garda în afara timpului normal de lucru.(6) Medicii rezidenți care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru sunt salarizați pentru această activitate de către unitatea sanitară unde efectuează garda, cu respectarea prevederilor legale.(la 03-02-2011, Art. 22^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )

Articolul 23 Absolvenții facultăților de medicină care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat examenul de specialitate pot fi încadrați cu contract individual de muncă în cabinete medicale individuale, sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică, beneficiind de încadrarea pe funcția de medic și de salarizarea corespunzătoare ultimului an de rezidențiat, în funcție de specialitatea în care au fost confirmați medici rezidenți.Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale.

Articolul 24(1) Absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie licențiați anterior promoției 2005 dobândesc drept de liberă practică după finalizarea stagiaturii cu durată de un an.(2) Pe perioada stagiaturii, drepturile de personal pentru absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie licențiați anterior promoției 2005 se suportă de la bugetul de stat.(3) Activitatea practică desfășurată de medicii, medicii dentiști și farmaciștii din promoții anterioare anului 2005 în afara granițelor României poate fi echivalată de Ministerul Sănătății cu stagiatura cu durată de un an, cu avizul, după caz, al Colegiului Medicilor din România, al Colegiul Medicilor Dentiști din România și, respectiv, al Colegiului Farmaciștilor din România.Articolul 24^1În vederea desfășurării activităților medicale specifice, medicii cu competențe limitate, precum și medicii rezidenți care efectuează gărzi potrivit art. 22^1 încheie asigurare de răspundere civilă profesională, potrivit legii.(la 03-02-2011, Art. 24^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. )

Articolul 25 Începând cu promoția 2005, absolvenții licențiați ai facultăților de medicină dentară și farmacie obțin dreptul de liberă practică odată cu dobândirea licenței.

Articolul 26(1) Înscrierea la concursurile de rezidențiat se poate face și imediat după promovarea examenului de licență sau/și înaintea finalizării anului de stagiatură, în vederea asigurării posibilității obținerii specializărilor la vârste mai apropiate de tendințele actuale ale standardelor internaționale.(2) Absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie anterior promoției 2005, care devin rezidenți în condițiile prevăzute la alin. (1), dobândesc dreptul de liberă practică după un an de rezidențiat, conform prevederilor legale anterioare.

Articolul 27(1) Pentru rezidenții aflați în pregătire, forma rezidențiat pe post, se menține obligația prevăzută în actele adiționale la contractele individuale de muncă, respectiv de a lucra la unitatea sanitară publică cu care au încheiat contractul individual de muncă cel puțin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidențiat.(2) Rezidenții pe post își desfășoară și finalizează pregătirea potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe.

Articolul 28 Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de muncă.

Articolul 29(1) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii cetățeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene pot efectua specializare în rezidențiat prin Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.(2) Specializarea se face cu respectarea duratei și curriculumului de pregătire prevăzute pentru rezidențiatul în specialitatea respectivă în România.(3) Examenul de specialitate se organizează de către Ministerul Sănătății, la sfârșitul specializării, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru finalizarea rezidențiatului, în sesiune comună.

Articolul 30(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe nu afectează drepturile câștigate de medici, medici dentiști și farmaciști, potrivit legislației anterioare.(2) Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ

Articolul 31 Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008.Articolul 32Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul educației,
cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 29 august 2009.Nr. 18.–––

Lasă un răspuns