DECIZIE nr. 9 din 31 octombrie 2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 noiembrie 2014 Data intrării in vigoare: 19 noiembrie 2014 În temeiul art. 370, 373, 392, 396, 406 și 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

CAP. I – Exercitarea activității medicale cu caracter temporar/ocazional pentru medicii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană

ART. 1 (1) În caz de prestare temporară sau ocazională de servicii pe teritoriul României, medicii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, sunt exceptați de la obligativitatea înscrierii în Colegiul Medicilor din România. (2) Exercitarea profesiei de medic conform dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie. (3) Prin activitate medicală cu caracter temporar se înțelege activitatea medicală desfășurată pe o perioadă limitată de timp, precizată clar în cererea de solicitare a avizului prevăzut la alin. (2). Prin activitate medicală cu caracter ocazional se înțelege activitatea medicală/didactică desfășurată cu o anumită ocazie, de asemenea specificată clar în cererea de solicitare a avizului (de exemplu, conferințe, congrese, intervenții și/sau manevre terapeutice/diagnostice ce se doresc a fi împărtășite medicilor români, inclusiv activități cu caracter umanitar și de voluntariat).

ART. 2 Pe durata desfășurării activității medicale cu caracter temporar sau ocazional, medicii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene se supun, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor cu caracter profesional, regulamentar ori administrativ al calificărilor profesionale care definesc profesia și utilizarea titlurilor, dispozițiilor cu privire la faptele profesionale grave care afectează direct și specific protecția și securitatea consumatorilor, precum și dispozițiilor disciplinare prevăzute de lege pentru medicii cetățeni români membri ai Colegiului Medicilor din România.

ART. 3 (1) Avizul prevăzut la art. 1 alin. (2) se eliberează de Colegiul Medicilor din România prin Departamentul acreditări-avizări, în baza următoarelor documente: cererea-tip de emitere a avizului, în care se precizează durata de prestare, natura, respectiv temporară sau ocazională, locul de desfășurare a acestor activități, precum și domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire; documentul de cetățenie (carte de identitate sau pașaport aflate în termen de valabilitate); diplomele, certificatele sau alte titluri de medic prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activității medicale; dovada prin care autoritățile competente ale statelor prevăzute la art. 392 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, în care medicul este stabilit, atestă că la data eliberării acestui document medicul solicitant este stabilit legal pe teritoriul lor, deține titlurile și calificările necesare exercitării profesiei de medic, nu a suferit suspendări temporare sau definitive ale activităților medicale ori condamnări penale rămase definitive. Documentul are o valabilitate de 3 luni de la data emiterii; certificat sau atestat emis de organizații recunoscute de Ministerul Educației Naționale și de Colegiul Medicilor din România sau de către centrul de pregătire lingvistic organizat de Colegiul Medicilor din România privind abilitățile lingvistice profesionale necesare pentru a practica în România, la nivel B1 (conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine). Certificatul sau atestatul nu este necesar pentru practicarea ocazională a activității în cadrul unor echipe mixte cu medici români; dovada achitării echivalentului în lei al sumei de 50 euro reprezentând contravaloarea eliberării avizului. În cazul susținerii probei de aptitudini prevăzute la alin. (6), contravaloarea eliberării avizului este echivalentul în lei al sumei de 150 euro. Pentru acțiunile umanitare și de voluntariat nu se percepe această taxă. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) vor fi depuse în limba în care au fost emise – în copii legalizate și apostilate și însoțite de traducerile legalizate în limba română. (3) Documentele vor fi depuse la secretariatul Colegiului Medicilor din România. (4) Avizul prevăzut la art. 1 alin. (2) se emite în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete prevăzute la alin. (1). (5) Prin excepție, termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit în situația în care actele doveditoare ale formării profesionale ale medicului solicitant eliberate de un stat prevăzut la art. 1 alin. (1) nu întrunesc criteriile de recunoaștere automată stabilite de Normele privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană și în această situație Colegiul Medicilor din România poate efectua o verificare a calificărilor profesionale ale medicului prestator. Verificarea este necesară numai în vederea evitării daunelor grave ce pot fi aduse sănătății pacientului ca urmare a lipsei de calificare profesională a medicului prestator și se va face doar pentru respectarea acestui scop. (6) În cazul în care se constată diferențe între calificările profesionale ale medicului prestator și formarea impusă în România pentru desfășurarea activității medicale pentru care se solicită avizarea și acestea nu pot fi compensate prin experiența profesională a medicului prestator de servicii ori prin cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin învățarea pe tot parcursul vieții, validate în mod formal în acest scop de un organism relevant, se comunică medicului solicitant decizia Colegiului Medicilor din România conform căreia este necesară demonstrarea, printr-o probă de aptitudini, a dobândirii cunoștințelor, abilităților și competențelor care îi lipseau în specialitatea respectivă. Comisia de examinare a aptitudinilor medicului este numită de către Departamentul profesional al Colegiului Medicilor din România dintre specialiștii cu aceeași specialitate medicală cu a medicului prestator. Colegiul Medicilor din România decide, în urma susținerii probei de aptitudini, cu privire la posibilitatea de furnizare a serviciului de către medicul prestator. (7) În situația prevăzută la alin. (5) și (6), Colegiul Medicilor din România comunică, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor solicitate potrivit alin. (1), motivele întârzierii sau respingerii avizului solicitat, precum și timpul necesar pentru elaborarea unei decizii. Acest interval nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data notificării pentru rezolvarea dificultăților identificate, astfel încât decizia să fie emisă în maximum două luni de la rezolvarea dificultății. (8) Prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de o lună de la data deciziei. (9) În lipsa unei reacții din partea Colegiului Medicilor din România, în termenele stabilite la alin. (4)-(8), serviciile în cauză pot fi prestate.

ART. 4 (1) Pentru fiecare prestare de servicii, autoritățile competente române pot solicita autorităților competente omoloage din statul membru de stabilire a medicului informații pertinente cu privire la: legalitatea condiției de stabilire, buna conduită profesională a solicitantului, precum și la absența, în cazul acestuia, a sancțiunilor disciplinare sau penale. (2) La solicitarea statului membru gazdă, autoritățile competente române transmit informațiile solicitate cu respectarea prevederilor art. 403 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare. (3) Autoritățile competente asigură schimbul necesar de informații pentru ca plângerea beneficiarului împotriva prestatorului de servicii medicale în regim temporar și ocazional să fie corect soluționată. În această situație, beneficiarul este informat asupra cursului demersului său.

ART. 5 (1) Avizul prevăzut la art. 1 alin. (2) se eliberează pe o durată maximă de un an de la data emiterii. (2) Avizul se emite în 3 exemplare, dintre care un exemplar va fi înmânat medicului solicitant, un exemplar va fi transmis colegiului teritorial din județul unde acesta urmează să își desfășoare activitatea și un exemplar va fi depus la dosarul medicului solicitant. (3) După obținerea avizului, medicul prestator are obligația de a informa în prealabil Casa Națională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgență, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.

CAP. II – Exercitarea activității medicale cu caracter ocazional pe teritoriul României pentru medicii cetățeni ai unui stat terț

ART. 6 (1) Persoanele care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 370 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dar care au dreptul de a practica profesia de medic în statul de origine, pot exercita profesia de medic pe teritoriul României în scop didactic și ocazional (inclusiv activități cu caracter umanitar și de voluntariat) în baza avizului emis de Colegiul Medicilor din România, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor exercita activitatea medicală exclusiv în cadrul unei unități medicale sau de învățământ medical în scop didactic și numai în perioada expres aprobată.

ART. 7 (1) Avizul prevăzut la art. 6 alin. (1) se eliberează de Colegiul Medicilor din România prin Departamentul acreditări-avizări, în baza următoarelor documente: cererea-tip de emitere a avizului, în care se precizează durata de prestare, locul de desfășurare a acestor activități, precum și domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire; documentul de cetățenie (carte de identitate sau pașaport aflate în termen de valabilitate); documentul care atestă echivalarea în scop profesional a titlurilor de medic: pentru medicii din Statele Unite ale Americii, Canada, Israel, Australia, Noua Zeelandă, documentul va fi eliberat de către Ministerul Sănătății, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii, aprobată prin Legea nr. 163/2013; pentru medicii aparținând statelor terțe, altele decât cele prevăzute la pct. (i), documentul va fi eliberat prin Departamentul profesional al Colegiului Medicilor din România. Echivalarea se face în baza următoarelor documente: diplomele, certificatele sau alte titluri de medic dobândite; documente emise de autoritățile competente ale statului formator din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămâni), curriculumul pregătirii efectuate și competențele atestate prin titlul respectiv de medic specialist; documente privind experiența profesională și educația medicală continue însușite de solicitant, emise de autoritatea competentă statului în care acesta a exercitat profesia; dovada de onorabilitate și moralitate profesională a medicului prestator emisă de autoritatea competentă a statului în care acesta exercită profesia. Documentul are o valabilitate de 3 luni de la data emiterii; atestat emis de organizații recunoscute de Ministerul Educației Naționale și de Colegiul Medicilor din România sau de către centrul de pregătire lingvistic organizat de Colegiul Medicilor din România privind abilitățile lingvistice profesionale necesare pentru a practica în România, la nivel B1 (conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine). Certificatul sau atestatul nu este necesar pentru practicarea ocazională a activității în cadrul unor echipe mixte cu medici români; invitația unei unități medicale românești ori a unei instituții de învățământ medical; decizia conducerii unității medicale prin care se nominalizează medicul sub supravegherea și responsabilitatea căruia se va desfășura activitatea medicală pentru care se solicită avizul; dovada achitării echivalentului în lei al sumei de 50 euro reprezentând contravaloarea eliberării avizului. În cazul susținerii probei de aptitudini prevăzute la lit. d), contravaloarea eliberării avizului este echivalentul în lei al sumei de 150 euro. Pentru acțiunile umanitare și de voluntariat nu se percepe această taxă. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), lit. c) pct. (ii) și lit. e) vor fi depuse în limba în care au fost emise – în copii legalizate și apostilate și însoțite de traducerile legalizate în limba română. (3) Documentele vor fi depuse la secretariatul Colegiului Medicilor din România. (4) Avizul prevăzut la art. 6 alin. (1) se emite în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii complete a documentelor prevăzute la alin. (1). (5) În cazul în care se constată diferențe între calificările profesionale ale medicului prestator și formarea impusă în România pentru desfășurarea activității medicale pentru care se solicită avizarea și acestea nu pot fi compensate prin experiența profesională a medicului prestator de servicii ori prin cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin învățarea pe tot parcursul vieții, validate în mod formal în acest scop de un organism relevant, se comunică medicului solicitant decizia Colegiului Medicilor din România conform căreia este necesară demonstrarea, printr-o probă de aptitudini a dobândirii cunoștințelor, abilităților și competențelor care îi lipseau în specialitatea respectivă. Comisia de examinare a aptitudinilor medicului este numită de către Departamentul profesional al Colegiului Medicilor din România dintre specialiști cu aceeași specialitate medicală cu a medicului prestator. Colegiul Medicilor din România decide, în urma susținerii probei de aptitudini, cu privire la posibilitatea de furnizare a serviciului de către medicul prestator. (6) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), Colegiul Medicilor din România comunică, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor complete solicitate potrivit alin. (1), motivele întârzierii sau respingerii avizului solicitat, precum și timpul necesar pentru elaborarea unei decizii. Acest interval nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data notificării pentru rezolvarea dificultăților identificate, astfel încât decizia să fie emisă în maximum două luni de la rezolvarea dificultății. (7) Avizul se emite în 3 exemplare, dintre care un exemplar va fi înmânat medicului solicitant, un exemplar va fi transmis colegiului teritorial din județul unde acesta urmează să își desfășoare activitatea și un exemplar va fi depus la dosarul medicului solicitant.

ART. 8 Durata de exercitare a activităților profesionale în aceste cazuri este de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni pe an.

ART. 9 (1) Colegiul Medicilor din România va posta pe pagina de internet a instituției lista cu medicii cărora li s-au eliberat avizele de practică temporară sau ocazională, după caz, pe teritoriul României. (2) Evidența, administrarea și arhivarea avizelor eliberate, precum și a dosarelor aferente se va realiza de către Departamentul acreditări-avizări al Colegiului Medicilor din România, conform unei proceduri aprobate de Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România.

ART. 10 La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă prevederile art. 9, 10 , 11 , 12 , 13 și 13^1 din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 februarie 2009, cu modificările ulterioare. ART. 11 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae București, 31 octombrie 2014.

Lasă un răspuns