INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS următoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în
specialitatea Sănătate publică și
management în cadrul Centrului
Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică;
 un post cu normă întreagă
de biolog debutant în cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică București, Secția Sănătatea în
relație cu mediul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește
să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau
d) din Legea nr. 460/2003 privind
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea
OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut
în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate
în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni
și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
În cazul posturilor de biolog
debutant, biochimist debutant
sau chimist debutant, documentele prevăzute la lit. c) și d) se înlocuiesc cu declarația pe propria
răspundere a candidatului.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției.
Înscrierile la concurs se fac
la sediul unității, str. Dr. Leonte
nr. 1-3, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la data de 31.01.2020.
Relații suplimentare se pot
obține la tel.: 021.318.36.05 și la
sediul institutului.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns