ORDIN nr. 1.355 din 28 noiembrie 2016 privind componenţa, atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

Legislatie
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 9 decembrie 2016


Văzând Referatul comun de aprobare nr. V.V.V. 6.497 din 28 noiembrie 2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi al Compartimentului de Integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Capitolul I Dispoziţii generale.

Articolul 1 În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii este un organism consultativ permanent care furnizează expertiza necesară pe baza căreia Ministerul Sănătăţii coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, reţeaua de asistenţă medicală corespunzător domeniului de specialitate din sfera de competenţă a comisiei;b) comisia de specialitate multidisciplinară este un organism consultativ temporar constituit, care are atribuţii de mediere pentru patologiile comune mai multor specialităţi medicale;c) activitatea în cadrul comisiei de specialitate reprezintă succesiunea de lucrări personale sau participări la grupurile de lucru în urma cărora este întocmită documentaţia prin care sunt propuse reglementări pentru condiţiile de desfăşurare a activităţii profesionale în domeniul de competenţă al comisiei de specialitate sau care fundamentează deciziile de politică strategică a Ministerului Sănătăţii (protocoale terapeutice, ghiduri de practică, studii de cercetare, curricule de pregătire, puncte tehnice de vedere formulate în cadrul activităţii comisiei);d) propunerea comisiei de specialitate/a comisiei de specialitate multidisciplinară reprezintă expresia punctului tehnic de vedere asumat de majoritatea membrilor acesteia, întruniţi în şedinţa de lucru pe o temă analizată. Propunerea este aplicabilă domeniului de activitate al comisiei respective.e) riscul de conflict de interese reprezintă situaţia în care s-ar putea afla un membru al comisiei de specialitate care, prin participare la fundamentarea unei propuneri, s-ar putea expune unei situaţii de conflict de interese.

Articolul 2(1) Pentru furnizarea de expertiză în vederea coordonării ştiinţifice şi metodologice a activităţii de specialitate din reţeaua de asistenţă medicală se înfiinţează şi funcţionează următoarele comisii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii:a) comisiile de specialitate (comisii);b) comisii de specialitate multidisciplinare pentru patologii care aparţin mai multor specialităţi medicale.(2) Pentru buna desfăşurare a comisiilor de specialitate, preşedintele comisiei de specialitate sau reprezentanţii Ministerului Sănătăţii pot dispune convocarea unor personalităţi considerate relevante pentru temele supuse discuţiilor.

Capitolul II Calitatea de membru al comisiilor de specialitate

Articolul 3(1) Membru al comisiei de specialitate poate fi orice profesionist al domeniului medical respectiv având activitate profesională, de cercetare medicală, didactică sau academică apreciată în sistemul de sănătate şi care îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de către Ministerul Sănătăţii.(2) Denumirea şi structura comisiilor numite prin ordin al ministrului sănătăţii se regăsesc în anexa nr. 1.(3) Până la organizarea selecţiei şi în vederea funcţionării comisiilor de specialitate, pentru fiecare comisie de specialitate se numesc, prin act administrativ individual, un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi minimum 3 membri. Mandatul acestor comisii încetează după aprobarea prin act administrativ individual a comisiilor de specialitate rezultate în urma procedurii de selecţie.(4) Procedura de selecţie a membrilor comisiilor de specialitate este iniţiată în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.(5) După finalizarea selecţiei, mandatul comisiilor de specialitate este valabil pentru 3 ani de la data emiterii actului individual de numire a acestora.(6) Prin selecţia organizată de Ministerul Sănătăţii sunt aleşi membrii permanenţi şi membrii supleanţi pentru fiecare comisie de specialitate. În termen de 15 zile de la constituirea comisiei, membrii permanenţi şi supleanţi vor stabili prin procedura de vot secret preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei de specialitate.(7) Dobândirea calităţii de membru sau de membru supleant al comisiei de specialitate este rezultatul unei asumări libere a implicării persoanei respective în activitatea comisiei şi a unui proces de selecţie transparent derulat de către Ministerul Sănătăţii.(8) Asumarea liberă este exprimată prin decizia de completare a cererii de includere în lista candidaţilor înscrişi pentru procedura de selecţie a membrilor unei comisii de specialitate, prezentată ca model în anexa nr. 2 la prezentul ordin, şi prin depunerea unui CV personal în vederea evaluării.(9) Procesul de selecţie transparent derulat de către Ministerul Sănătăţii pentru funcţiile de membru permanent şi de membru supleant al comisiei de specialitate cuprinde criterii de competenţă generală, profesionalism şi integritate şi este exprimat într-un punctaj individual.(10) Metodologia procesului de selecţie, criteriile de competenţă generală, profesionalism, integritate şi de implicare în activitatea comisiilor utilizate în acest proces sunt stabilite conform anexei nr. 3 la prezentul ordin.(11) În situaţia în care un membru permanent îşi pierde calitatea în comisia de specialitate, membrul supleant cu cel mai mare punctaj din comisia respectivă devine membru permanent.(12) Dacă preşedintele sau vicepreşedintele îşi pierde calitatea de membru, numărul membrilor este reîntregit conform procedurii prevăzute la alin. (11), iar pentru desemnarea noului titular în funcţia vacantă de preşedinte sau vicepreşedinte se urmează procedura prevăzută la alin. (6).

Articolul 4(1) Membrii comisiilor de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din indemnizaţia secretarului de stat, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe.(2) Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate este remunerată doar în condiţiile în care întâlnirea comisiei, fizică sau pe platforma informatică, se desfăşoară la solicitarea Ministerului Sănătăţii, este documentată printr-un proces-verbal de şedinţă şi se finalizează într-un document care este aprobat de Ministerul Sănătăţii (raport, analiză, studiu, protocol, ghid etc.).

Articolul 5(1) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii se supun prevederilor prezentului ordin referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese, precum şi normelor de transparenţă şi confidenţialitate.(2) Membrii comisiilor sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le-au desfăşurat în ultimul an calendaristic anterior momentului numirii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, precum şi angajamentul de confidenţialitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.(3) Declaraţia de interese se actualizează până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru anul precedent, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestei declaraţii, într-un interval de 30 de zile de la modificarea survenită.(4) În situaţia identificării unui risc de conflict de interese, membrii comisiei au obligaţia de a informa secretarul, să completeze declaraţia de abţinere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin, şi să se retragă de la dezbateri.(5) Declaraţiile de interese şi de abţinere, precum şi angajamentul de confidenţialitate se depun şi se păstrează la secretarul general al Ministerului Sănătăţii.(6) Declaraţiile de interese se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Articolul 6(1) Incompatibilitate în exercitarea calităţii de membru al comisiei de specialitate este deţinerea simultană de funcţii remunerate sau neremunerate, părţi sociale sau acţiuni într-un procent ce depăşeşte 1% din valoarea individuală sau totală a părţilor sociale sau acţiunilor în cadrul companiilor producătoare, deţinătoare de autorizaţii de punere pe piaţă şi distribuitoare de medicamente, dispozitive sau echipamente medicale, precum şi al asociaţiilor, fundaţiilor sau al altor organizaţii neguvernamentale reprezentative pentru acestea.(2) Incompatibilitate este şi deţinerea calităţii de membru al comisiei de specialitate simultan cu alte funcţii de conducere, părţi sociale sau acţiuni într-un procent ce depăşeşte 1% din valoarea individuală sau totală a părţilor sociale sau acţiunilor în societăţile comerciale cu activitate medicală, farmaceutică sau de tehnică medicală, cu excepţia persoanelor care deţin sau administrează activităţi fizice autorizate, cabinete medicale individuale sau societăţi comerciale cu statut de microîntreprindere organizate şi autorizate conform prevederilor legale în vigoare.(3) Incompatibilitatea este motiv de excludere a oricărui candidat în procesul de selecţie derulat de Ministerul Sănătăţii.(4) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii formulează puncte de vedere, în termen de 7 zile de la depunerea candidaturii, şi prezintă conducerii ministerului un raport de evaluare.(5) Incompatibilităţile identificate în timpul activităţii ca membru al comisiei de specialitate, ca urmare a omiterii declarării acestora în cadrul declaraţiei de interese actualizate, conduc la pierderea calităţii de membru al comisiei de specialitate şi sunt sancţionate conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 7(1) Conflictul de interese manifestat în activitatea unui membru al comisiei de specialitate este definit prin materializarea unui risc şi se supune prevederilor legale în vigoare.(2) Constituie risc de conflict de interese:a) efectuarea oricăror acţiuni subvenţionate de companiile producătoare sau distribuitoare de medicamente ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei care să stimuleze prescrierea, distribuirea, vânzarea sau consumul de medicamente;b) deţinerea de către soţ, soţie sau rude de gradul I ale persoanei în cauză de părţi sociale sau acţiuni într-un procent ce depăşeşte 1% din valoarea individuală sau totală a părţilor sociale sau acţiunilor în cadrul companiilor producătoare, deţinătoare de autorizaţii de punere pe piaţă şi distribuitoare de medicamente, dispozitive, sau echipamente medicale ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei, precum şi al asociaţiilor, fundaţiilor sau al altor organizaţii neguvernamentale reprezentative pentru acestea;c) deţinerea de către soţ, soţie şi alte rude de gradul I ale persoanei în cauză de părţi sociale sau acţiuni într-un procent ce depăşeşte 1% din valoarea individuală sau totală a părţilor sociale sau acţiunilor în societăţi comerciale sau organizaţii şi fundaţii cu activitate medicală, farmaceutică sau de tehnică medicală ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei;d) sponsorizarea şi/sau finanţarea, personală sau prin soţ, soţie şi rude de gradul I ale persoanei în cauză, pentru participarea la conferinţe, congrese şi alte tipuri de manifestări, de către companiile care comercializează produse farmaceutice, dispozitive sau echipamente medicale sau de către companiile care reprezintă interesele acestora, în situaţia în care medicamentul, dispozitivul sau echipamentul firmei este supus avizării sau evaluării în cadrul comisiei;e) orice legătură personală sau prin soţ, soţie şi rude de gradul I ale persoanei în cauză, cu societăţi producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, dispozitive sau echipamente medicale ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei, precum şi cu reprezentanţele acestora din România, stabilită prin activităţi de consiliere remunerată sau neremunerată;f) deţinerea de bunuri imobile în proprietate sau în concesiune, personal sau prin soţ, soţie şi rudele de gradul I ale persoanei în cauză, cu una dintre persoanele angajate la companiile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei, precum şi cu reprezentanţele din România ale companiilor producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente.g) primirea de cadouri şi orice beneficii materiale sau avantaje oferite personal sau prin soţ, soţie sau rudele de gradul I ale persoanei în cauză, de către orice persoană din cadrul societăţilor producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, dispozitive sau echipamente medicale ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei, precum şi din reprezentanţele acestora în România.(3) Pentru evaluarea riscurilor de conflicte de interese în activitatea comisiei de specialitate, fiecare membru al acesteia va depune la secretarul general al Ministerului Sănătăţii declaraţia de interese, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin, detaliată în partea I. Interese personale, partea II.

Interese ale soţului/soţiei şi partea III. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii), în termen de 30 de zile de la finalizarea selecţiei sau de la data implicării în activitatea comisiei de specialitate. Declaraţia este postată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.(4) Evaluarea riscurilor în cursul activităţii comisiei se face de către Compartimentul de integritate al Ministerului Sănătăţii. În acest sens, înainte cu 5 zile de fiecare şedinţă a comisiei de specialitate, secretarul transmite lista membrilor comisiei de specialitate convocaţi şi temele supuse discuţiei.(5) Identificarea unui risc de conflict de interese este notificat de Compartimentul de integritate, iar membrul este înlocuit cu un membru supleant.(6) În situaţia identificării în cadrul şedinţei a unui risc de conflict de interese, membrul comisiei are obligaţia să completeze declaraţia de abţinere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin, şi să se retragă de la dezbateri.(7) Membrul comisiei pentru care s-a identificat un risc de conflict de interese are obligaţia să nu influenţeze decizia celorlalţi membri.(8) Conflictul de interese identificat în activitatea unui membru al comisiei de specialitate ca urmare a omiterii declarării riscurilor în cadrul declaraţiei de interese actualizate, conduce la pierderea calităţii de membru al comisiei de specialitate şi este sancţionat conform prevederilor legale în vigoare.(9) Influenţarea pe orice cale a deciziei altor membri ai comisiei este considerată trafic de influenţă şi este sancţionată conform prevederilor legale în vigoare

.Capitolul III Comisiile de specialitate

Articolul 8 Comisia de specialitate se întruneşte la sediul Ministerului Sănătăţii sau într-o altă locaţie stabilită de preşedintele comisiei. În vederea întrunirii, membrii comisiei de specialitate pot utiliza şi mijloacele informatice de comunicare, dar cu înregistrarea discuţiilor purtate.

Articolul 9(1) Comisia de specialitate este subordonată ministrului sănătăţii.(2) Coordonarea activităţii comisiilor de specialitate este asigurată de ministrul sănătăţii, prin Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică a Ministerului Sănătăţii.(3) În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale Ministerului Sănătăţii, Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică transmite comisiei de specialitate temele de interes public, condiţiile şi termenele de elaborare a documentelor de către comisie.(4) Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică gestionează comunicarea cu comisiile de specialitate, asigură informarea ministrului despre rezultatele obţinute şi publică în platforma informatică dedicată acestui obiectiv subiectele care necesită dezbatere publică.

Articolul 10(1) Comisia de specialitate este formată dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 5 membri permanenţi, persoane alese prin procedura de selecţie a Ministerului Sănătăţii, din rândul specialiştilor din domeniu. Nominalizarea membrilor se face prin act administrativ individual.(2) Comisia de specialitate dispune de maximum 8 membri supleanţi, aleşi în ordinea punctajelor prin procedura de selecţie a Ministerului Sănătăţii.(3) La şedinţele comisiei de specialitate poate participa, în calitate de invitat permanent, un reprezentant desemnat de asociaţiile pacienţilor care activează în domeniul ce face obiectul activităţii comisiei.(4) Reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi se vor supune aceloraşi reguli privind confidenţialitatea ca şi ceilalţi membri ai comisiilor de specialitate.

Articolul 11 Atribuţiile preşedintelui comisiei de specialitate sunt următoarele:a) dispune convocarea comisiei de specialitate, prin intermediul secretarului, la solicitarea ministrului sănătăţii sau a secretarului de stat desemnat;b) prezidează şedinţele comisiei de specialitate, iar în cazul în care în urma votului membrilor comisiei de specialitate se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv;c) avizează, prin semnătură, documentele emise de către comisia de specialitate şi rapoartele financiare ale membrilor comisiei;d) informează conducerea Ministerului Sănătăţii despre punctele tehnice de vedere asumate în cadrul comisiei de specialitate

.Articolul 12 Vicepreşedintele comisiei de specialitate asigură conducerea comisiei de specialitate în situaţia în care preşedintele nu este prezent.

Articolul 13 Atribuţiile secretarului comisiei de specialitate sunt următoarele:a) asigură redactarea minutelor de întâlnire, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a documentelor care fundamentează punctele de vedere ale comisiei;b) organizează întâlnirea comisiei de specialitate la solicitarea preşedintelui, prin convocarea membrilor şi, după caz, prin invitarea altor persoane considerate relevante în domeniul vizat, cu cel puţin 7 zile înaintea întrunirilor. Persoanele invitate vor semna declaraţia de interese şi angajamentul de confidenţialitate ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la prezentul ordin;c) asigură comunicarea componenţei comisiei de specialitate şi a temei aflate în discuţie către Compartimentul de integritate în vederea evaluării riscului de conflict de interese, cu 5 zile înaintea şedinţei comisiei;d) informează membrii comisiei de specialitate aflaţi în risc de conflict de interese în vederea abţinerii de la întâlnire şi pentru completarea declaraţiei de abţinere prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin;e) asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, care pot influenţa deciziile în cadrul întrunirii comisiei de specialitate;f) înaintează Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică, cu avizul preşedintelui, documentele şi deciziile ce fundamentează punctul de vedere al comisiei de specialitate.g) înaintează Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică foile de prezenţă lunare ale membrilor comisiei, procesele-verbale ale şedinţelor şi centralizatorul participărilor, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 7-9 la prezentul ordin.

Articolul 14(1) Comisia de specialitate îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este necesar.(2) Şedinţele comisiei de specialitate se convoacă de către secretarul comisiei la solicitarea preşedintelui sau vicepreşedintelui, după caz, conform dispoziţiei ministrului sănătăţii. Şedinţele sunt anunţate prin publicarea unei informări pe site-ul Ministerului Sănătăţii cu cel puţin 7 zile înainte de desfăşurarea acestora. Anunţul va cuprinde denumirea comisiei, data şi locul întâlnirii şi tema avută în vedere.(3) Şedinţa se desfăşoară în prezenţa unui reprezentant din cadrul Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică care va prezenta tema şedinţei, precum şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot. În situaţia în care, din motive obiective, preşedintele nu poate participa la lucrările comisiei de specialitate, acesta notifică secretariatul comisiei cu cel puţin 24 de ore înainte de şedinţă, iar atribuţiile sale sunt preluate de vicepreşedinte.(4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, comisia de specialitate emite puncte de vedere.(5) Cvorumul necesar pentru a formula propuneri valide este de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot, iar propunerea se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în situaţia în care numărul membrilor cu drept de vot este par şi există egalitate privind votul, votul preşedintelui este decisiv.(7) Preşedintele comisiei de specialitate are dreptul la un singur vot. Secretarul comisiei şi persoanele care sunt invitate să participe la şedinţele acesteia nu au drept de vot.(8) Consultările privitoare la diferitele teme încredinţate comisiei de către Ministerul Sănătăţii se pot face şi pe platforma informatică dedicată.(9) Membrii comisiei au obligaţia să respecte termenul-limită încredinţat, care va fi stabilit în funcţie de complexitatea sarcinii, dar nu mai puţin de 10 zile lucrătoare din momentul primirii solicitării. În situaţia în care au nevoie de date suplimentare pentru a formula o propunere, termenul se prelungeşte, cu acordul Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică. Se pot face maximum 3 prelungiri ale termenului, dar termenul final de execuţie nu trebuie să depăşească dublul termenului iniţial.(10) Situaţia privind prezenţa la şedinţele comisiei de specialitate se întocmeşte de secretarul comisiei şi se certifică prin semnătura preşedintelui comisiei respective şi se depune de către secretarul comisiei de specialitate la Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică a Ministerului Sănătăţii, lunar, până la data de 2 a lunii curente pentru luna anterioară, în vederea întocmirii referatului lunar aprobat de ministrul sănătăţii.(11) La fiecare şedinţă a comisiei de specialitate se întocmeşte un proces-verbal care este semnat de participanţi.(12) Documentele elaborate de membrii comisiei sunt arhivate de către secretarul comisiei, pe baza documentelor elaborate şi a înregistrărilor discuţiilor purtate pe platforma informatică.(13) Punctele tehnice de vedere ale comisiei de specialitate sunt comunicate numai cu semnătura preşedintelui acesteia, cu excepţia situaţiei în care riscul de conflict de interese împiedică acest lucru; în acest caz se însoţesc de procesele-verbale de şedinţă semnate de toţi membrii comisiei.(14) Neparticiparea la proiectele încredinţate de ministerul sănătăţii timp de 3 luni consecutive, din alte motive decât cele ce ţin ce conflictul de interese, determină excluderea membrului din cadrul comisiei de specialitate.(15) Neonorarea a 3 invitaţii succesive de către un membru supleant duce la pierderea acestei calităţi.

Articolul 15(1) Comisia de specialitate are următoarele atribuţii:a) elaborează protocoalele standardizate la nivel naţional sau adaptează conţinutul protocoalelor internaţionale în domeniu, pe care le supune aprobării ministrului sănătăţii;b) fundamentează deciziile ministrului sănătăţii cu privire la politicile, strategiile şi programele de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei din sfera sa de competenţă, în acord cu Programul de guvernare;c) identifică şi propune ministrului sănătăţii priorităţile naţionale pe termen scurt, mediu şi lung, corespunzător domeniului de specialitate din sfera sa de competenţă;d) elaborează propuneri pentru pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate;e) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ;f) colaborează cu societăţile ştiinţifice sau asociaţiile profesional-ştiinţifice în problemele majore ori de interes naţional din sfera sa de competenţă;g) evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, recomandările formulate de către comisiile de specialitate teritoriale pentru trimiterea la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi;h) colaborează cu structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii în vederea elaborării şi transmiterii răspunsurilor la întrebările/interpelările parlamentarilor, precum şi a punctelor de vedere asupra propunerilor legislative, cu impact în domeniul sănătăţii, cu respectarea termenelor legale în vigoare, în funcţie de obiectul de activitate specific al fiecărei comisii.i) stabileşte competenţele incluse în pregătirea pentru specialitate;j) alcătuieşte tematicile examenului de medic specialist şi primar şi bibliografiile aferente;k) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de ministrul sănătăţii, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează.(2) În domeniul programelor naţionale de sănătate, comisia de specialitate colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru:a) identificarea şi rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate specifice domeniului său de competenţă, în conformitate cu Strategia naţională de sănătate a Ministerului Sănătăţii;b) evaluarea nevoilor populaţiei, evidenţiate din date obiective;c) asigurarea concordanţei programelor naţionale de sănătate cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu;d) definirea structurii, obiectivelor, activităţilor, precum şi a oricăror altor condiţii şi termene necesare implementării şi derulării programelor naţionale de sănătate;e) elaborarea criteriilor de selecţie a unităţilor de specialitate prin care se implementează programele naţionale de sănătate;f) estimarea şi fundamentarea necesarului de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile cuprinse în programele naţionale de sănătate, precum şi cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu;g) stabilirea măsurilor necesare în vederea îmbunătăţirii modului de derulare a programelor naţionale de sănătate;h) propunerea unităţilor de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate;i) elaborarea de criterii, standarde şi metodologii pentru evaluarea impactului, oportunităţii şi eficienţei programelor naţionale de sănătate;j) analiza modului de aplicare de către personalul medical cu responsabilităţi în implementarea programelor naţionale de sănătate a ghidurilor de practică medicală, protocoalelor de diagnostic şi a protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobate în condiţiile legii.(3) Comisiile de specialitate pot solicita, prin intermediul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, materiale documentare. În funcţie de complexitatea sarcinii şi într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare, direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii vor oferi răspunsurile solicitate de membrii comisiilor de specialitate.(4) Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii pot solicita de la comisiile de specialitate puncte de vedere şi alte informaţii necesare activităţii acestora.(5) Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate, asigură buna desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate.Capitolul IV Comisiile de specialitate multidisciplinare

Articolul 16 Comisiile de specialitate multidisciplinare se întrunesc la sediul Ministerului Sănătăţii sau într-o altă locaţie stabilită de preşedintele comisiei, după caz. În vederea întrunirii, membrii comisiei de specialitate multidisciplinare pot utiliza şi mijloacele informatice de comunicare, dar cu înregistrarea discuţiilor purtate.

Articolul 17(1) Activitatea comisiei de specialitate multidisciplinare este subordonată ministrului sănătăţii.(2) Comisia de specialitate multidisciplinară se constituie şi se dizolvă la solicitarea expresă a ministrului sănătăţii fundamentată pe realităţile sistemului de sănătate.(3) Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii coordonează activitatea comisiilor de specialitate multidisciplinare în mod similar cu cea a comisiilor de specialitate.

Articolul 18(1) Comisia de specialitate multidisciplinară este formată din 7 membri, un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, selectaţi din rândul membrilor permanenţi şi supleanţi ai comisiilor de specialitate din domenii specifice.(2) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul sunt desemnaţi prin vot de către membrii comisiei.(3) La şedinţele comisiei de specialitate multidisciplinare poate participa, în calitate de invitat permanent, un reprezentant desemnat de asociaţiile pacienţilor care activează în unul dintre domeniile ce fac obiectul activităţii comisiei.(4) Reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi se vor supune aceloraşi reguli privind confidenţialitatea ca şi ceilalţi membri ai comisiilor de specialitate multidisciplinare.

Articolul 19 Modul de funcţionare şi atribuţiile comisiei de specialitate multidisciplinare sunt similare celor ale comisiilor de specialitate.

Capitolul V Plata indemnizaţiei membrilor comisiilor

Articolul 20(1) Plata lunară a indemnizaţiei membrilor comisiilor de specialitate se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe.(2) În situaţia în care comisia de specialitate nu şi-a desfăşurat activitatea pe parcursul unei luni, membrii acesteia nu beneficiază de indemnizaţie în această perioadă.(3) Pentru lunile în care se înregistrează activitate în cadrul comisiei, secretarul acesteia centralizează participările membrilor comisiei, conform anexei nr. 9 la prezentul ordin, în care este specificată proporţia participărilor pentru fiecare membru, şi le transmite Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică, împreună cu documentele elaborate în cursul lunii respective.(4) În vederea plăţii indemnizaţiei, membrii comisiilor de specialitate completează procesele-verbale ale şedinţelor şi foile de prezenţă, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi 8 la prezentul ordin, şi le înaintează secretarului comisiei.(5) Cheltuielile reprezentând plata indemnizaţiei lunare se suportă de la titlul 10 „Cheltuieli de personal” (art. 01 alin. 12) din bugetul Ministerului Sănătăţii, pe baza referatului lunar semnat de ministrul sănătăţii sau de secretarul de stat desemnat şi aprobat de ordonatorul principal de credite, elaborat de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică. În vederea efectuării plăţii, referatul va fi înaintat Direcţiei generale buget şi contabilitate, însoţit de documentele justificative, până pe data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.(6) Cheltuielile de deplasare în alte localităţi şi de cazare, ocazionate de participarea la întâlnirile comisiilor de specialitate convocate de Ministerul Sănătăţii, sunt suportate de Ministerul Sănătăţii de la titlul 20 „Bunuri şi servicii” (art. 06 alin. 01). În vederea decontării, documentele de transport se depun la Direcţia generală buget şi contabilitate până la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară.(7)

În termen de 5 zile de la publicarea actului administrativ individual privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate, fiecare membru are obligaţia de a transmite Ministerului Sănătăţii următoarele date: codul IBAN al contului în care se achită indemnizaţia, denumirea băncii şi codul numeric personal (copie a cărţii de identitate).Articolul 21(1) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului ordin, direcţiile de specialitate vor publica detaliile privind: termenele de realizare a activităţilor, metodologia de stabilire a numărului de pacienţi eligibili şi procedura de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate legată de diferitele raportări necesare procesului de negociere a contractelor cost-volum.(2) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 22 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 23 Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 24 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu
Bucureşti, 28 noiembrie 2016.Nr. 1.355.Anexa 1DENUMIREA ŞI STRUCTURAcomisiilor de specialitate ale Ministerului SănătăţiiI. Denumirea comisiilor de specialitate*)Notă 

──────────

*) Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii va fi stabilită prin act administrativ intern.

──────────
1. Comisia de alergologie şi imunologie clinică2. Comisia de anatomie patologică3. Comisia de anestezie şi terapie intensivă4. Comisia de boli infecţioase5. Comisia de cardiologie6. Comisia de chirurgie cardiovasculară7. Comisia de chirurgie generală8. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială9. Comisia de chirurgie pediatrică10. Comisia de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă11. Comisia de chirurgie toracică12. Comisia de chirurgie vasculară13. Comisia de dermatovenerologie14. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice15. Comisia de endocrinologie16. Comisia de epidemiologie17. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă18. Comisia de gastroenterologie19. Comisia de genetică medicală20. Comisia de geriatrie şi gerontologie21. Comisia de hematologie22. Comisia de igienă23. Comisia de medicină alternativă24. Comisia de medicină de familie25. Comisia de medicină de laborator26. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre27. Comisia de medicină dentară28. Comisia de medicină internă29. Comisia de medicină legală30. Comisia de medicina muncii31. Comisia de microbiologie32. Comisia de nefrologie33. Comisia de neonatologie34. Comisia de neurochirurgie35. Comisia de neurologie36. Comisia de neurologie pediatrică37. Comisia de obstetrică-ginecologie38. Comisia de oftalmologie39. Comisia de oncohematologie pediatrică40. Comisia de oncologie41. Comisia de ortopedie pediatrică42. Comisia de ortopedie şi traumatologie43. Comisia de otorinolaringologie44. Comisia de paliaţie45. Comisia de pediatrie46. Comisia de pneumologie47. Comisia de psihiatrie48. Comisia de psihiatrie pediatrică49. Comisia de radiologie imagistică medicală şi medicină nucleară50. Comisia de medicină fizică şi de reabilitare51. Comisia de reumatologie52. Comisia de sănătate publică şi management53. Comisia de transfuzii54. Comisia de urologieII. Structura unei comisii de specialitate:– preşedinte;– vicepreşedinte;– secretar;– membri – 5;– supleanţi – maximum 8.
Anexa 2CătreMINISTERUL SĂNĂTĂŢIISubsemnatul, …………….., legitimat cu B.I./C.I. seria ….. nr. ………., având calitate de medic/cercetător/cadru didactic/academician, solicit prin prezenta înregistrarea în rândul candidaţilor pentru selecţia membrilor comisiei de specialitate pentru domeniul ……………………. .Anexez prezentei cereri următoarele documente:1) CV;2) Declaraţia de interese – Partea I. Interese personale          Data Numele şi prenumele    ………………….. ………………………..                                             (semnătura)                    DOMNULUI MINISTRU AL SĂNĂTĂŢIIAnexa 3METODOLOGIA DE SELECŢIEa membrilor comisiei de specialitate şicriteriile utilizate în evaluarea candidaţilorI. Iniţierea selecţiei membrilor comisiilor de specialitate şi publicarea anunţului de selecţieDirecţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică elaborează referatul de necesitate şi ordinul privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare pentru candidaturile membrilor comisiilor de specialitate şi o comisie de contestaţie.Comisia de evaluare a candidaturilor are un număr de 7 membri şi 3 supleanţi, nominalizaţi din mai multe structuri ale Ministerului Sănătăţii (Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, Unitatea de Politici Publice, Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, Direcţia management şi structuri unităţi medicale şi Serviciul de Medicină de Urgenţă). Calitatea de membru al comisiei de evaluare se menţine în toată perioada de valabilitate a ordinului ministrului privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare.Comisia de contestaţie are un număr de 5 membri proveniţi din Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, Corpul de control şi Compartimentul de integritate).După aprobarea ordinului privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare, Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică anunţă pe site-ul Ministerului Sănătăţii începerea selecţiei prin publicarea unei informări care va cuprinde: documentele necesare pentru întocmirea dosarului candidatului, termenul de depunere a candidaturii şi grila generală de evaluare.II.

Procedura de înregistrare a candidaturilorDosarul fiecărui candidat, conţinând cererea de înscriere completată, curriculum vitae (model european), declaraţia de interese, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, susţinerea de lucrări, publicarea de articole, dovada implicării în proiecte finanţate internaţional, dovada colaborării cu organizaţii civice, cazierul judiciar, certificatul profesional curent (respectiv documentele echivalente eliberate de organismele profesionale internaţionale) este transmis prin poştă sau este depus la Compartimentul relaţii cu presa şi relaţii publice (Registratura) al Ministerului Sănătăţii. Fiecare candidatură primeşte un număr de înregistrare, dosarul depus fiind transmis către secretarul comisiei de evaluare, iar lista candidaturilor primite este făcută publică în termen de 48 de ore după finalizarea înscrierilor. Lista conţine numărul de înregistrare a candidaturii, numele şi prenumele candidatului şi comisia de specialitate pentru care a optat.III. Evaluarea candidaturilor şi criteriile utilizate în această evaluare şi stabilirea componenţei comisiei de specialitate

Criteriile generale de evaluare cuprind competenţele generale, profesionale, de integritate şi de implicare necesare activităţilor în cadrul comisiei de specialitate.În termen de 10 zile de la publicarea listei candidaţilor, comisia de evaluare a candidaturilor analizează corespondenţa documentelor cerute în informarea publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi va respinge candidaturile neconforme. Candidaturilor valabile li se vor ataşa punctajele în conformitate cu criteriile specifice aprobate. La final, în baza punctajelor obţinute se va stabili ierarhia pentru fiecare comisie de specialitate, lista fiind publicată cu menţionarea calificativelor de: membru al comisiei, supleant sau candidatură respinsă sau neconformă.În termen de 48 de ore, candidaţii ale căror dosare au fost respinse sau au fost considerate neconforme pot face contestaţie.În termen de 5 zile, membrii comisiei de contestaţie vor reevalua procedura derulată şi punctajele acordate în vederea stabilirii ierarhiei finale.Lista ierarhiei finale conţinând numele şi prenumele persoanei şi calitatea de membru sau de supleant este publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.IV.

Criterii de selecţie a membrilor comisiilor de specialitateCriterii obligatorii:1. persoană fizică cu cetăţenia română;2. medic specialist sau minimum 3 ani de studii în domeniul de competenţă al comisiei, respectiv cadru medical care îşi desfăşoară activitatea de minimum 5 ani în domeniul decompetenţă al comisiei, în cazul în care domeniul respectiv nu face obiectul unei specialităţi obţinute prin rezidenţiat;3. cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;4. abilităţi de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare;5. prezentarea cazierului judiciar;6. prezentarea Certificatului profesional curent, respectiv a documentelor echivalente eliberate de organismele profesionale internaţionale.Criterii de departajare:1. prezenţa supraspecializărilor şi atestatelor înrudite:a) fără supraspecializări sau atestate – 0 puncte;b) fiecare supraspecializare sau atestat obţinut în România – 1 punct;c) o supraspecializare/un atestat obţinut într-o altă universitate internaţională*) – 2 puncte;La acest criteriu nu se pot cumula mai mult de 5 puncte.2. Activitatea clinicăa) fără activitate clinică – 0 puncte;b) cu activitate clinică – 5 puncte.Acest criteriu este valabil doar pentru specialităţile clinice.3. Activitatea didactică, respectiv activitatea de cercetare:a) fără activitate didactică şi de cercetare – 0 puncte;b) activitate didactică ca asistent sau şef de lucrări sau de cercetare (CS3, CS2) cu durata de peste un an în ultimii 5 ani, desfăşurată în România – 2 puncte;c) activitate didactică de conferenţiar, profesor sau de cercetare (CS1, CS2) cu durata de peste un an în ultimii 5 ani, desfăşurată în România – 3 puncte;d) contract de angajare pentru activitate didactică sau de cercetare desfăşurată în alte universităţi internaţionale* cu durata de peste 1 an în ultimii 5 ani – 4 puncte.4. Titlul de doctor în ştiinţe medicale:a) fără titlu de doctor în ştiinţe medicale – 0 puncte;b) titlu de doctor în ştiinţe medicale obţinut în România – 2 puncte;c) titlu de doctor în ştiinţe medicale obţinut în alte universităţi internaţionale*) – 3 puncte.5. Publicarea, ca prim autor, de articole în publicaţii recunoscute pe plan internaţional (SRI – scor relativ de influenţă):a) SRI – 0 – puncte;b) SRI 0-3 – 1 punct per articol;c) SRI ≥ 3 – 2 puncte per articol.La acest criteriu nu se pot totaliza mai mult de 5 puncte.6. Susţinerea de lucrări la congrese internaţionale*) din domeniile de competenţă:a) fără lucrări susţinute – 0 puncte;b) fiecare lucrare susţinută la congrese internaţionale – 1 punct.La acest criteriu nu se pot totaliza mai mult de 5 puncte.7. Candidatul a lucrat într-un alt sistem medical internaţional*):a) mai puţin de 6 luni – 0 puncte;b) 6 luni-2 ani – 1 punct;c) 2-4 ani – 2 puncte;d) peste 4 ani – 3 puncte.8. Autor de cărţi/capitole de carte de specialitate:a) fără cărţi/capitole de cărţi publicate – 0 puncte;b) cărţi/capitole în cărţi medicale publicate la edituri din România – 1 punct pentru fiecare carte;c) cărţi/capitole în cărţi medicale publicate la alte edituri internaţionale*) – 2 puncte.La acest criteriu nu se pot cumula mai mult de 5 puncte.9. Apartenenţa la societăţi/forumuri/organizaţii medicale internaţionale*):a) fără apartenenţă în societăţi internaţionale*) – 0 puncteb) apartenenţa la societăţi, forumuri, organizaţii medicale internaţionale*) – 2 puncte;c) membru în conducerea unei societăţi medicale internaţionale*) – 3 puncte.10.

Implicare în proiecte cu finanţare internaţională*) (granturi guvernamentale, Comisia Europeană):a) fără implicare – 0 puncte;b) implicarea ca membru – 2 puncte;c) coordonator – 4 puncte.11. Colaborări cu organizaţii nonguvernamentale ale pacienţilor pe teme referitoare la domeniile de competenţă:a) fără colaborări – 0 puncte;b) prezenţa colaborărilor – 2 puncte.12. Criterii de integritate în activitatea profesională (confirmarea unei fapte de corupţie, a unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese)a) existenţa unui incident de integritate – 0 puncte;b) absenţa vreunui incident de integritate – 5 puncte.Criterii valabile pentru membrii care au făcut parte din comisiile de specialitate interimare, respectiv membrii permanenţi şi supleanţi la sfârşit de mandat:1. participarea la proiectele încredinţate de Ministerul Sănătăţii pe durata mandatului, cu condiţia să fi fost solicitaţi în minimum 6 proiecte:a) implicarea în mai puţin de 60% dintre proiectele în care au fost solicitaţi – 0 puncte;b) 60-75% dintre proiectele în care au fost solicitaţi – 1 punct;c) 75-90% dintre proiectele în care au fost solicitaţi – 2 puncte;d) peste 90% dintre proiectele în care au fost solicitaţi – 3 puncte.2. Participarea la şedinţele convocate de Ministerul Sănătăţii, cu condiţia să fi fost convocaţi la minimum 6 şedinţe:a) participarea la mai puţin de 60% dintre şedinţele la care au fost invitaţi – 0 puncte;b) 60-75% dintre şedinţele la care au fost invitaţi – 1 punct;c) 75-90% dintre şedinţele la care au fost invitaţi – 2 puncte;d) Peste 90% dintre şedinţele la care au fost invitaţi – 3 puncte.3. Participarea la consultările pe platforma informatică privitoare la proiecte sau premergătoare şedinţelor:a) participarea la mai puţin de 60% dintre consultări – 0 puncte;b) 60-75% dintre consultări – 1 punct;c) 75-90% dintre consultări – 2 puncte;d) peste 90% consultări – 3 puncte.Criterii eliminatorii:existenţa unor condamnări pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea activităţii în cadrul comisieiNotă 

──────────

*) Prin internaţionale se înţelege alte state membre ale Uniunii Europene, Federaţia Elveţiană, Israel, Australia, SUA şi Canada.

──────────
Anexa 4DECLARAŢIE DE INTERESEa membrilor comisiilor de specialitateComisia de specialitate …………………..Informaţii generale┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Numele şi prenumele │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Funcţia │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Locul de muncă │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Adresa profesională │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Adresa │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Strada, nr. │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Codul poştal │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Localitatea │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Numărul de telefon (serviciu) │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Numărul de telefon (mobil) │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Numărul de fax │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Adresa de e-mail │ │└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘Partea I. Interese personaleIndicaţi mai jos toate legăturile cu companiile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, cu societăţile comerciale sau organizaţiile şi fundaţiile cu activitate medicală, farmaceutică sau de tehnică medicală, precum şi cu reprezentanţele companiilor din România:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Natura participării financiare ││crt.│ Denumirea companiei │(deţinere de părţi sociale sau acţiuni ││ │ │ în procent de peste 1%) │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Natura legăturii permanente sau ││crt.│ Denumirea companiei │ durabile (contract de muncă) │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): lucrări ştiinţifice finanţate[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Lucrări ştiinţifice finanţate │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Denumirea raportului/rapoartelor ││crt.│ Denumirea companiei │ de expertiză │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Activităţi de consiliere │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │Conferinţe sau alte acţiuni de formare │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.6. Altele[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Natura activităţii │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │Instituţia beneficiară a vărsământului │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Natura activităţii │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘Partea II. Interese ale soţului/soţiei┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Numele (soţului/soţiei) │ │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Prenumele (soţului/soţiei) │ │└───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘Indicaţi mai jos toate legăturile cu companiile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, cu societăţile comerciale sau organizaţiile şi fundaţiile cu activitate medicală, farmaceutică sau de tehnică medicală, precum şi cu reprezentanţele companiilor din România:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Natura participării financiare ││crt.│ Denumirea companiei │(deţinere de părţi sociale sau acţiuni ││ │ │ în procent mai mare de 1%) │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Natura legăturii permanente sau ││crt.│ Denumirea companiei │ durabile (contract de muncă) │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): lucrări ştiinţifice finanţate[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Lucrări ştiinţifice finanţate │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Denumirea raportului/rapoartelor ││crt.│ Denumirea companiei │ de expertiză │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Activităţi de consiliere │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │Conferinţe sau alte acţiuni de formare │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.6. Altele[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Natura activităţii │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │Instituţia beneficiară a vărsământului │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Natura activităţii │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘Partea III. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii)┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Tipul de rudenie (părinte/copil) │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Numele │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Prenumele │ │└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘Indicaţi mai jos toate legăturile cu companiile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, cu societăţile comerciale sau organizaţiile şi fundaţiile cu activitate medicală, farmaceutică sau de tehnică medicală, precum şi cu reprezentanţele companiilor din România:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Natura participării financiare ││crt.│ Denumirea companiei │(deţinere de părţi sociale sau acţiuni ││ │ │ în procent mai mare de 1%) │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Natura legăturii permanente sau ││crt.│ Denumirea companiei │ durabile (contract de muncă) │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): lucrări ştiinţifice finanţate[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Lucrări ştiinţifice finanţate │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Denumirea raportului/rapoartelor ││crt.│ Denumirea companiei │ de expertiză │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Activităţi de consiliere │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │Conferinţe sau alte acţiuni de formare │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2.6. Altele[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Natura activităţii │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │Instituţia beneficiară a vărsământului │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea companiei │ Natura activităţii │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘Anexa 5ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATEal membrilor comisiei de specialitateSubsemnatul/Subsemnata, ……………………, având profesia de ……………… la …………….., membru al comisiei de specialitate …………………, mă angajez prin prezenta să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătăţii.Data …………..Semnătura …………..Anexa 6Aprob,Preşedintele comisiei,………………DECLARAŢIA DE ABŢINEREa membrilor comisiei de specialitateSubsemnatul/Subsemnata, …………………., având profesia de ……………… la ………………., membru al comisiei de specialitate ………………., notific existenţa unui risc de conflict de interese personal/al soţului sau soţiei/al unei alte rude de gradul I, în cadrul întâlnirii nr. …., având tema ……………………… .Cunoscând prevederile legale în vigoare, declar că mă retrag de la întâlnire şi că nu voi încerca să influenţez decizia altor membri ai comisiei de specialitate pe tema menţionată mai sus.Data …………..Semnătura ………….Anexa 7Comisia de specialitate …………….PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI TEMA ÎNTÂLNIRII………………………………….I. Participanţi:┌────┬───────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ Numele şi prenumele │ Funcţia │ Semnătura │├────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │└────┴───────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘II. Locaţie şi dată:– Instituţia: …………………………..– Localitatea: ………………………….– Data: ………………………………..III. Obiectivele întâlnirii: ……………….IV. Discuţii, opinii, propuneri: ……………V. Concluzii: …………………………….Anexa 8FOAIE DE PREZENŢĂpentru membrii comisiei de specialitate┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Comisia de specialitate: ││Numele şi prenumele: │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐│Luna: │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ Anul:│ │└───────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘┌─────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┐│ Ziua │ Ore lucrate │ Descrierea activităţilor │ Observaţii ││ │ │ (pe scurt) │ (dacă e necesar) │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │└─────────┴──────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┘┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ Semnătura membrului comisiei │ Avizul preşedintelui ││ de specialitate │ comisiei de specialitate │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ Data: │ Data: ││ │ │└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘Anexa 9CENTRALIZATOR DE PREZENŢĂpentru membrii comisiei de specialitate┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Comisia de specialitate: ││Număr de întâlniri: │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐│Luna: │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ Anul:│ │└───────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘┌─────┬─────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │ │ Procentul de ││crt. │ membrului │ Numărul de participări │ participare │├─────┼─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │└─────┴─────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────┘    Data: Avizat,                                   Preşedintele comisiei de specialitate                                            ………………––

Lasă un răspuns