DECIZIE nr. 1 din 15 iunie 2016 privind aprobarea criteriilor de includere în programul „Medici pentru medici”

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN BUCUREȘTI

Data intrării in vigoare: 15 iunie 2016

În temeiul art. 419 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art. 80 din Stautul Colegiului Medicilor din România și a art. 3 din Hotărârii nr. 1/23.03.2016 privind aprobarea Bugetului Colegiului Medicilor din București pe anul 2016 a Adunării Generale a Colegiului Medicilor din Municipiul București Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul București decide:

Art. 1

În limita sumelor aprobare de Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din Municipiul București cu această destinație, se aprobă derularea pe întreg anul 2016 și până la aprobarea bugetului pe anul 2017, a unui program de întrajutorare a medicilor cu venituri mici sau aflați în situații sociale dificile.

Art. 2

Sunt eligibili medicii pensionari care nu familie sau alte rude în întreținerea cărora să fie, potrivit legii, și care se găsesc în una din următoarele situații:

a. realizeză venituri totale mai mici decât valoarea salariului mediu pe economie;

b. fac dovada faptului că anumite cheltuieli intempestive legate de starea lor de sănătate nu pot fi acoperite de asigurările sociale sau de veniturile pe care ei le realizează;

c. sunt în imposibilitatea, fizică sau psihică, de a desfășura activități zilnice ori pe cele care țin de asigurarea stării de sănătate.

Art. 3

Principalele forme de întrajutorare acordate prin intermediul programului „Medici pentru medici” pot fi:

a. asigurarea unei mese zilnice;

b. acordarea de ajutoare alimentare;

c. asigurarea unor servicii medicale la domiciliu care nu presupun servicii medicale de specialitate;

d. acoperirea unor costuri parțiale sau totale cu medicamentele.

Art. 4

Includerea unui medic în programul „Medici pentru medici” se poate decide în baza cererii făcute de către medic, a unei sesizări sau solicitări făcute de o altă persoană, sesizare din oficiu și a unei anchete sociale realizate de o comisie formată din două persoane, desemnate de Biroul Executiv al Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul București.

Art. 5

(1) Includerea unui medic în programul „Medici pentru medici” se face prin decizia Biroului Executiv al Consiliului Colegiului Medicilor, avându-se în vedere fondurile alocate și disponibile și prevederile art. 2 din prezenta decizie. În decizia de includere se vor stabili forma de ajutor, precum și durata ajutorului.

(2) Periodic, la sesizarea departamentului financiar contabil, Biroul Executiv al Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul București, având în vedere situația execuției fondurilor bugetare alocate acestui proiect și gradul lui de realizare, va analiza situația fiecărui medic, atât cea avută în vedere la includerea în programul de întrajutorare, cât și cea de la data evaluării și va decide menținerea sau excluderea din program.

Art. 6

Realizarea programului se va face prin personalul și logistica proprie sau, după caz, prin contractarea de servicii.

Art. 7

Prezenta decizie se comunică Biroului Executiv al Colegiului Medicilor din Municipiul București și departamentului financiar contabil, pentru aducere la îndeplinire.

Președinte, Prof. univ. dr. CĂTĂLINA POIANĂ București, 15 iunie 2016.

Lasă un răspuns