DECIZIE nr. 16 din 24 iunie 2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016

Data intrării in vigoare: 1 aprilie 2017

În temeiul art. 390, 414 și 416 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Văzând prevederile:

– Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare,

– Ordinului Ministerului Sănătății Publice și Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului Nr. 1.141/1.386.2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare,

– Ordinului Ministerului Sănătății nr. 527/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea și activitatea medicului cu competențe limitate, Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România emite prezenta decizie.

CAPITOLUL I – PREVEDERI GENERALE

ART. 1

(1) Profesia de medic se exercită pe teritoriul României pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, în condițiile legii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situațiile prevăzute de art. 376, alin. 2) și art. 390, alin. 2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, profesia de medic se exercită pe baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, conform metodologiei aprobate de Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România.

ART. 2

(1) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se acordă la cerere, persoanelor prevăzute de art. 376, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: dețin un titlu oficial de calificare în medicină, în sensul art. 377, alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau de incompatibilitate prevăzute de lege; sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic; nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obținut diploma de licență în ultimii 5 ani.

(2) La primirea în rândul membrilor Colegiului Medicilor din România, medicul va depune jurământul profesional.

ART. 3

Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor fi emise și eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Medicilor din România în a cărui rază își au, după caz, domiciliul/ reședința sau locul de muncă/ unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea medicii solicitanți, conform modelelor anexate prezentei decizii.

CAPITOLUL II – ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU LA ÎNSCRIEREA ÎN COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

ART. 4

(1) Pentru medicii care dețin un titlu profesional potrivit art. 386, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru prevăzut în Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta decizie.

(2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:

a. formular de înscriere;

b. copie după documentul de identitate;

c. copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății;

d. copie după titlul/ titlurile oficial(e) de calificare în profesia de medic sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea acestuia;

e. dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenței profesionale;

f. cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;

g. certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;

h. declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzută de lege;

i. copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

j. chitanța privind achitarea taxei de înscriere.

(3) Documentele se depun în original cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state, se va anexa o traducere legalizată.

ART. 5

(1) Pentru medicii rezidenți se eliberează, la cerere, certificatul de membru prevăzut în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:

a. formular de înscriere;

b. copie după documentul de identitate;

c. copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății;

d. carnetul de medic rezident, completat si ștampilat anual;

e. cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;

f. certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;

g. declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzută de lege;

h. copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

i. chitanța privind achitarea taxei înscriere.

(3) Documentele se depun în original cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b) și h), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state, se va anexa o traducere legalizată.

ART. 6

(1) Pentru absolvenții facultăților de medicină care au finalizat pregătirea în rezidențiat dar nu au promovat examenul de specialitate, se eliberează certificatul de membru prevăzut în Anexa nr. 2.

(2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1), se eliberează în baza următoarelor documente:

a. formular de înscriere;

b. copie documentul de identitate;

c. copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății;

d. dovada finalizării pregătirii în rezidențiat;

e. cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;

f. certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;

g. declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzută de lege;

h. copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

i. chitanța privind achitarea taxei înscriere.

(3) Documentele se depun în original cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b) si h), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state, se va anexa o traducere legalizată.

(4) Certificatul de membru prevăzut la alin. (1) are o valabilitate de maxim 5 ani.

ART. 7

(1) Pentru absolvenții facultăților de medicină promoțiile ulterioare anului 2005 care nu au fost confirmați în rezidențiat, se eliberează certificatul de membru prevăzut în Anexa nr. 2. (2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:

a. formular de înscriere;

b. copie după documentul de identitate;

c. copie legalizată după diploma de absolvire a facultății;

d. cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;

e. certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;

f. declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzută de lege;

g. copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

h. chitanța privind achitarea taxei înscriere.

(3) Documentele se depun în original cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b) si g), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state, se va anexa o traducere legalizată.

ART. 8

(1) Pentru absolventii facultăților de medicină promoțiile anterioare anului 2005 care nu au dobandit calificarea de medic specialist, dar au intrunit conditiile de exercitare a profesiei in conformitate cu art. 64, lit. d) din Legea nr. 95/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si respectiv, art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. 1) se eliberează în baza următoarelor documente:

a. formular de înscriere;

b. copie după documentul de identitate;

c. copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății;

d. copie după actele care dovedesc dobândirea dreptului de libera practică potrivit legislației anterioare anului 2005 sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea acestuia;

e. dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenței profesionale;

f. cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;

g. certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;

h. declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzută de lege;

i. copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

j. chitanța privind achitarea taxei de înscriere.

(3) Documentele se depun în original cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state, se va anexa o traducere legalizată.

ART. 9

(1) Formularul de înscriere în Colegiul Medicilor din Romania este prevăzut în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) La primirea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, titularul va semna într-un registru ținut de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, care va conține următoarele rubrici:

a. numele și prenumele titularului certificatului;

b. facultatea și anul absolvirii;

c. codul numeric personal;

d. seria și numărul certificatului;

f. data depunerii jurământului profesional;

g. data eliberării;

h. semnătura titularului.

CAPITOLUL III – ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE MEMBRU CORESPUNZATOR NIVELULUI DE PREGATIRE ȘI TITLULUI DE CALIFICARE PROFESIONAL DEȚINUT

ART. 10

În cazul în care certificatul de membru nu mai corespunde nivelului de pregătire și titlului de calificare profesională, titularul va solicita eliberarea unui nou certificat de membru corespunzător calificării profesionale superioare dobândite.

ART. 11

Noul certificat va fi eliberat pe baza documentelor care atestă dobândirea unui nou titlu de calificare.

ART. 12

În cazul efectuării de studii complementare, fiecare mențiune se va face pe baza atestatelor care certifică dobândirea lor de către medicul solicitant.

CAPITOLUL IV – ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE MEMBRU ÎN ALTE SITUAȚII

ART. 13 În cazul în care medicul își întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea/ vizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România în vederea reluării activității medicale se va face numai după efectuarea stagiului de readaptare profesională și atestarea competenței profesionale, conform legii.

ART. 14

În cazul modificării datelor personale (ca urmare a schimbării numelui titularului în urma căsătoriei, pe cale administrativă etc.), la cererea medicului, se va elibera un nou certificat de membru, pe baza documentelor justificative.

ART. 15

(1) În caz de pierdere, furt sau deteriorare a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se eliberează duplicat.

(2) Taxa pentru eliberarea duplicatului se stabilește de consiliul colegiului teritorial emitent.

CAPITOLUL V – AVIZAREA ANUALĂ A CERTIFICATULUI DE MEMBRU

ART. 16

(1) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se va aviza anual, potrivit legii, în baza asigurării de răspundere civilă pentru perioada supusă avizării. În cazul medicilor pensionari, se vor depune și certificatul de sănătate și dovezile de acumulare a minimum 40 de credite EMC (Educație Medicală Continuă).

(2) Odată cu avizarea certificatului de membru al Colegiului medicilor din România, colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al medicului cu privire la locul/locurile unde acesta a desfășurat activitate profesională în anul anterior, precum și a punctajului profesional acumulat după avizarea anterioară.

În acest sens, medicul va depune copii ale certificatelor obținute la manifestările educaționale, creditate ca EMC, la care a participat, precum și o adeverință de la angajator care sa certifice ca titularul este angajat pe funcția de medic.

ART. 17

Viza anuală se aplica în baza cererii formulate de titular, prevăzută la Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta decizie.

CAPITOLUL VI – ÎNFIINȚAREA REGISTRULUI UNIC AL CERTIFICATELOR DE MEMBRU

ART. 18

(1) La nivelul Colegiului Medicilor din Romania se înființează Registrul Unic al Certificatelor de Membru.

(2) La înscriere, fiecare membru al Colegiului Medicilor din Romania va primi un certificat de membru în care se va înscrie codul unic de identificare al titularului.

ART. 19

(1) În vederea eliberării certificatului de membru, documentele vor fi depuse, înregistrate și verificate de colegiul teritorial, care va introduce în sistemul informatic național datele.

(2) După validarea datelor la nivelul Colegiului Medicilor din Romania, se emite certificatul de membru în varianta electronica, care se transmite colegiului teritorial.

(3) Colegiul teritorial va proceda la eliberarea lui, conform prezentei decizii.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

ART. 20

Medicul este obligat să aducă la cunoștința colegiului teritorial orice modificări ale datelor/informațiilor conținute în formularul de înscriere/ cererea de avizare anuală, sub sancțiunea încălcării art. 450, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 21

Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România își pierde valabilitatea la momentul încetării calității de membru al titularului.

ART. 22

În cazul retragerii calității de membru al Colegiului Medicilor din România cu titlu de sancțiune, titularul are obligația remiterii certificatului către colegiul emitent, în vederea anulării.

ART. 23

În termen de 1 (un) an de la data intrării in vigoare a prezentei decizii, toate colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România au obligația de a preschimba certificatele de membru.

ART. 24

La data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziții legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 16 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 februarie 2009, cu modificările ulterioare.

ART. 25

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României partea I și intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării. Președintele Colegiului Medicilor in România, Gheorghe Borcean București, 24 iunie 2016.

Lasă un răspuns