ORDIN nr. 378 din 29 mai 2002 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor și chimistilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice

Legislatie

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 11 iunie 2002 Data intrării in vigoare: 11 iunie 2002 Ministrul sănătății și familiei, vazand Referatul Direcției resurse umane, formare profesională, concursuri și examene nr. DB/5.326/2002, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, emite următorul ordin:

ART. 1 Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor și chimistilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 27 noiembrie 2001, se modifica și se completează după cum urmează: 1.

La articolul 3 din anexa nr. 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins: (2) Postul de șef compartiment din Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate, precum și postul de șef serviciu medicina legală județean se ocupa pe baza de concurs organizat cu respectarea prevederilor metodologiilor aprobate prin prezentul ordin. 2. Punctul 1 din anexa nr. 2 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins: Concursul pentru ocuparea cabinetelor din spațiile aflate în administrarea Ministerului Sănătății și Familiei, a unităților sanitare, precum și în administrarea unităților administrativteritoriale, prevăzute la art. 2 din ordin, se organizează la cererea direcțiilor de sănătate publica sau a direcțiilor de specialitate din ministerele cu rețea sanitară proprie. 3. Litera c) a punctului 3 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: c) Pentru funcțiile de medic șef de secție, șef de compartiment*), șef de laborator și farmacist-șef se pot înscrie candidați care au minimum 2 puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3; 4. La punctul 10 din anexa nr. 2 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins: Candidații care au promovat concursul organizat în conformitate cu prevederile pct. 1 alin. 3 obțin dreptul de a-și desfasura activitatea în spațiul respectiv, conform legislației în vigoare, și încheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. 5. Punctul I.1 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

1. Rezidentiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează — 10 puncte 6. Punctul I.8 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins: 8. Activitate științifică, dovedită pe baza de adeverinta cu totalul punctajului înregistrat la Colegiul Medicilor din România, respectiv Farmacistilor din România, la care candidatul este în evidenta — 1/10 puncte din punctajul candidatului obținut prin programul de educație medicală continua, creditat de Colegiul Colegiul Medicilor din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România, în ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 500 puncte/10 ART. 2 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 3 Direcția generală resurse umane, formare profesională, concursuri și examene, celelalte direcții generale și direcții din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei, direcțiile de sănătate publica județene și a municipiului București, unitățile direct subordonate Ministerului Sănătății și Familiei, precum și ministerele cu rețea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul sănătății și familiei, Daniela Bartos

Lasă un răspuns