DECIZIE nr. 4 din 28 martie 2012 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2012 Data intrării in vigoare: 25 aprilie 2012 În temeiul art. 379, 384, 406 și 408 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. I Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Art. 11 Avizul prevăzut la art. 10 se eliberează pe o durată maximă de un an de la data emiterii.

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins: Art. 12 (1) Persoanele care nu se încadrează în condițiile art. 1, dar care au dreptul de a practica profesia de medic în statul de origine, pot exercita profesia de medic pe teritoriul României numai cu caracter ocazional, în baza avizului special emis de Colegiul Medicilor din România, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor exercita activitatea medicală exclusiv în cadrul unei unități medicale sau de învățământ medical în scop demonstrativ didactic și umanitar și numai în perioada expres aprobată.

3. La articolul 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Actele prevăzute la alin. (1), pct. 2, 3, 4 și 5 vor fi depuse atât în limba în care au fost emise – în copii legalizate și apostilate, cât și în limba română, în copii traduse și legalizate.”

4. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins: Art. 13^1 Cu excepția situațiilor prevăzute de lege, medicii care nu se încadrează în una din situațiile prevăzute la art. 1 nu pot primi aviz de liberă practică pe teritoriul României. 5. În anexa nr. 3, al doilea paragraf se modifică și va avea următorul cuprins: Avizul este valabil pe perioada: …….. (maximum un an de la data emiterii). 6. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

ART. II Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae București, 28 martie 2012. ANEXĂ (Anexa nr. 4 la Decizia nr. 1/2009) AVIZ pentru exercitarea activității medicale cu caracter ocazional în scop didactic și umanitar pe teritoriul României de către medicii care nu aparțin Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elveției COLEGIUL MEDICILOR AVIZEAZĂ Pe dl/dna dr. ………………………………………….., cetățean ……………….., posesor al pașaportului seria ….. nr. ………., absolvent al Facultății de Medicină …………………………, diploma de absolvire seria ….. nr. ………., promoția ………., specialist ………………………………………….., atestat studii complementare ………………………………………….., să practice ocazional în scop didactic și umanitar servicii medicale pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Avizul este valabil exclusiv pentru perioada ……………….. . Activitatea medicală are caracter ocazional și va fi exercitată în unitatea medicală …………………………………., va avea caracter didactic, de instruire a personalului medical românesc, de informare, schimb de experiență sau umanitar. Responsabilitatea pentru activitatea desfășurată le revine medicului în cauză și conducătorului unității medicale în care își desfășoară activitatea, în limitele competențelor profesionale, fiind exclusă cercetarea pe subiecți umani. Avizul se comunică Ministerului Sănătății și colegiului teritorial al Colegiului Medicilor din România unde urmează să își desfășoare activitatea.

Lasă un răspuns