ORDIN Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

Doctorat Legislatie Master

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1071 din 30 decembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 şi art. 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor
care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al
Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu elaborează propriul regulament de organizare a admiterii la programele oferite în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat, în conformitate cu metodologia-cadru aprobată prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 3
Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi de către instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,Mircea Dumitru
Bucureşti, 15 decembrie 2016.
Nr. 6.102.
ANEXĂ
METODOLOGIA-CADRU privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta metodologie-cadru stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat.
ART. 2
(1) Instituţiile de învăţământ superior elaborează şi aplică metodologia proprie de organizare a admiterii la programele de studii oferite în concordanţă cu misiunea proprie, strategia instituţională, precum şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
(2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice.
(3) În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, instituţiile de învăţământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării
cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor.
(4) Instituţiile de învăţământ superior aduc la cunoştinţa candidaţilor, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina web proprie, informaţii privind:
a) metodologia proprie de admitere;
b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condiţiile şi procedura de recunoaştere a diplomelor obţinute în străinătate menţionate la art. 9;
d) perioadele sesiunilor de admitere;
e) modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;
f) facilităţile sau condiţiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu handicap);
g) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
h) alte informaţii utile candidaţilor.
(5) Conducerile instituţiilor de învăţământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

CAPITOLUL II
Organizarea admiterii
ART. 3
(1) Potrivit legii, studiile universitare sunt organizate pe cicluri.
(2) Instituţiile de învăţământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.
ART. 4
(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi de master, admiterea se organizează pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 5
(1) Admiterea la studii universitare se susţine în limba română.
(2) Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.
(3) Pentru studiile universitare organizate în limba maternă/într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii universitare.
(4) Instituţiile de învăţământ superior prevăd în metodologia proprie de admitere modalitatea de certificare a competenţelor lingvistice, în cazul candidaţilor la programele de studii şcolarizate în limba română şi care nu
prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română.
(5) Instituţiile de învăţământ superior prevăd în metodologia proprie de admitere modalitatea de certificare a competenţelor lingvistice, în cazul candidaţilor la programele de studii şcolarizate în limbi de circulaţie
internaţională şi care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba respectivă.
ART. 6
Potrivit legii, studiile universitare se pot organiza la următoarele forme de învăţământ:
a) ciclul I – studii universitare de licenţă se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sau învăţământ la distanţă (ID);
b) ciclul II – studii universitare de master se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR);
c) ciclul I şi II oferite comasat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF);
d) ciclul III – studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR).
ART. 7
(1) La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt alocate locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă.
(2) La formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă sunt alocate doar locuri în regim cu taxă.
(3) Pentru învăţământul superior sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se pot aloca şi locuri fără taxă, finanţate de la bugetele proprii ale ministerelor
de resort, în condiţiile legii.

ART. 8
(1) Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de studii universitare şi toate formele de învăţământ se poate organiza în două sesiuni, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30
septembrie.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul instituţiilor de învăţământ superior şi prin publicare
pe pagina web proprie.

CAPITOLUL III
Candidaţii la admitere
ART. 9
(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.
(3) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de master.
ART. 10
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii
prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
ART. 11
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învăţământul superior militar, de ordine publică şi siguranţă naţională admiterea se desfăşoară şi cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.
ART. 12
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în
România a acestora, după caz.
ART. 13
(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent,indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.
(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze,
respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.
(4) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.
(5) În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu handicap, sprijinind accesul acestora în instituţiile de învăţământ superior.
(6) În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior stabilesc facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programe de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada
studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.
(7) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere,pe locuri finanţate de la buget, în instituţiile de învăţământ superior de stat şi, respectiv, cu taxă, în instituţiile
de învăţământ superior particulare sau confesionale.
(8) Instituţiile de învăţământ superior pot acorda, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, cel puţin un loc fără taxă de şcolarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar.
(9) Cetăţenii menţionaţi la art. 2 alin. (2), declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv de master, recunoscute
în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
ART. 14
(1) Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar curent prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licenţă/master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
(2) Prin excepţie de la alin. (1) pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar curent, în baza acordului scris al acestora, instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării
datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
(3) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună în original, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma/atestatul de recunoaştere a diplomei/adeverinţa de bacalaureat/licenţă/disertaţie la secretariatul facultăţii/departamentului.

Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/master în sesiunile anului şcolar/universitar curent.
(4) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie/atestatului de recunoaştere a diplomei sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin metodologia
proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

CAPITOLUL IV
Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă
SECŢIUNEA 1
Înscrierea candidaţilor
ART. 15
(1) Înscrierea candidaţilor se desfăşoară la sediile stabilite prin metodologia proprie de fiecare instituţie de învăţământ superior.
(2) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea şi facilităţi online pentru înscriere/preînscriere.
ART. 16
(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.
(3) În cazul candidaţilor la instituţiile de învăţământ superior care optează pentru asigurarea facilităţilor online pentru înscriere/preînscriere, este necesar să se solicite datele de identificare personale, conform cărţii de
identitate/paşaportului.
ART. 17
Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor,înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii
desemnate în acest sens.
ART. 18
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut inscrierea.
ART. 19
După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
ART. 20
(1) Instituţiile de învăţământ superior pot percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare şi prevăzute în metodologia proprie.
(2) Senatele universitare pot prevedea în metodologiile proprii de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
(4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi şi prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de
înscriere pe facultăţi/departamente.

SECŢIUNEA a 2-a
Verificarea şi notarea probelor de concurs
ART. 21
Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
ART. 22
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.
ART. 23
(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat şi media de la bacalaureat conform metodologiei proprii.
(3) Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, în conformitate cu
metodologiile proprii de admitere.
(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii,conform metodologiei proprii.
(5) Metodologiile proprii de admitere ale instituţiilor de învăţământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la concursul de admitere, astfel încât să nu
se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită şi nici numărul de locuri bugetate alocate, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 24
Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierul/avizierele şi pe pagina web a fiecărei instituţii de învăţământ superior/facultăţilor din structura acesteia.
ART. 25
Criteriile de verificare şi notare se stabilesc prin metodologia proprie, ţinându-se seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de admitere.

SECŢIUNEA a 3-a
Rezultatele concursului
ART. 26
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor de învăţământ superior şi pe pagina web proprie.
ART. 27
(1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituţia de învăţământ superior organizatoare, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
(3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(5) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul instituţiei de învăţământ superior. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
ART. 28
(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:
a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate,dacă este cazul;
b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 4-a
Înmatriculare
ART. 29
(1) În perioada stabilită în conformitate cu metodologiile proprii de admitere, după soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.
(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul eventualei taxei de înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare.
(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul eventualei taxei de înmatriculare, a taxei de studii (integral sau parţial, conform metodologiei proprii) şi semnează contractul de şcolarizare.
(4) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.
ART. 30
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol
unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

CAPITOLUL V
Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de master
SECŢIUNEA 1
Înscrierea candidaţilor
ART. 31
Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de
cercetare ştiinţifică.
ART. 32
Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe scrise şi/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei şi anunţarea acesteia sunt de competenţa fiecărei
instituţii de învăţământ superior.
ART. 33
(1) Înscrierea candidaţilor se desfăşoară la sediile stabilite prin metodologia proprie de fiecare instituţie de învăţământ superior.
(2) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea şi facilităţi online pentru înscriere/preînscriere.
ART. 34
(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.
(3) În cazul candidaţilor la instituţiile de învăţământ superior care optează pentru asigurarea facilităţilor online pentru înscriere/preînscriere, este necesar să se solicite datele de identificare personale, conform cărţii de
identitate/paşaportului.
ART. 35
Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor,înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii
desemnate în acest sens.
ART. 36
(1) Instituţiile de învăţământ superior pot percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare şi prevăzute în metodologia proprie.
(2) Senatele universitare pot prevedea în metodologiile proprii de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
(4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi şi prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de
înscriere pe facultăţi/departamente.

SECŢIUNEA a 2-a
Verificarea şi notarea probelor de concurs
ART. 37
Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor obţinute.
ART. 38
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).
ART. 39
(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master pot fi luate în considerare şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform metodologiei proprii.
(3) Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, în conformitate cu
metodologiile proprii de admitere.
(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii,conform metodologiei proprii.
(5) Metodologiile proprii de admitere ale instituţiilor de învăţământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la concursul de admitere, astfel încât să nu
se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 40
Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierul/avizierele şi pe pagina web a fiecărei instituţii de învăţământ superior/facultăţilor din structura acesteia.
ART. 41
Criteriile de verificare şi notare sunt stabilite prin metodologia proprie, ţinându-se seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de admitere.

SECŢIUNEA a 3-a
Rezultatele concursului
ART. 42
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor de învăţământ superior şi pe pagina web proprie.
ART. 43
(1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituţia de învăţământ superior organizatoare, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
(3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(5) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul instituţiei de învăţământ superior. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
ART. 44
(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:
a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate,dacă este cazul;
b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 4-a
Înmatriculare
ART. 45
(1) În perioada stabilită în conformitate cu metodologiile proprii de admitere, după soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.
(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul eventualei taxe de înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare.
(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul eventualei taxei de înmatriculare, a taxei de studii (integral sau parţial, conform metodologiei proprii) şi semnează contractul de şcolarizare.
(4) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.
ART. 46
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol
unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

CAPITOLUL VI
Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 47
Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de doctorat în cadrul Şcolilor Doctorale autorizate provizoriu sau acreditate.
ART. 48
(1) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă atât pe locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, cât şi pe locuri
în regim cu taxă sau alte surse legal constituite.
(2) Pentru învăţământul superior din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se pot aloca şi locuri fără taxă, finanţate de la bugetele proprii ale ministerelor de resort, în condiţiile legii.
ART. 49
Numărul de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pe fiecare instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, iar
numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului universitar.

SECŢIUNEA a 2-a
Înscrierea candidaţilor
ART. 50
(1) Înscrierea candidaţilor se desfăşoară la sediile stabilite prin metodologie proprie de fiecare instituţie de invatamant superior.
(2) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea şi facilităţi online pentru înscriere/preînscriere.
ART. 51
(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.
(3) În cazul candidaţilor la Instituţiile de învăţământ superior care optează pentru asigurarea facilităţilor online pentru înscriere/preînscriere, este necesar să se solicite datele de identificare personale, conform cărţii de
identitate/paşaportului.
ART. 52
La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă
organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu  modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată).
ART. 53
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost
dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).
ART. 54
Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor,înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii
desemnate în acest sens.
ART. 55
La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), absolvenţi ai studiilor
universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă  durată (4, 5, 6 ani). Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
ART. 56
Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea examenului de admitere,conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 57
(1) Instituţiile de învăţământ superior pot percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare şi prevăzute în metodologia proprie.
(2) Senatele universitare pot prevedea în metodologiile proprii de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
(4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi şi prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de
înscriere pe IOSUD/Şcoli doctorale.

SECŢIUNEA a 3-a
Verificarea şi notarea probelor de concurs
ART. 58
Concursul de admitere la studiile de doctorat se stabileşte conform metodologiilor proprii.
ART. 59
Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
SECŢIUNEA a 4-a
Rezultatele concursului
ART. 60
Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).
ART. 61
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor de învăţământ superior şi pe pagina web proprie.
ART. 62
(1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituţia de învăţământ superior organizatoare, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
(3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(5) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul instituţiei de învăţământ superior. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
ART. 63
(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:
a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate,dacă este cazul;
b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
c) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.
ART. 64
Listele candidaţilor declaraţi admişi şi listele candidaţilor respinşi se afişează pe domenii de studii şi Şcoli
Doctorale la Avizierul Şcolii Doctorale.

SECŢIUNEA a 5-a
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
ART. 65
(1) În perioada stabilită în conformitate cu metodologiile proprii de admitere, după soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.
(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul eventualei taxe de înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare.
(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul eventualei taxe de înmatriculare, a taxei de studii (integral sau parţial, conform metodologiei proprii) şi semnează contractul de şcolarizare.
(4) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.
ART. 66
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol
unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

Lasă un răspuns