ORDIN nr. 527 din 20 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate

Legislatie
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 23 mai 2011


Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A.5.429 din 20 mai 2011,având în vedere prevederile art. 22 alin. (1^1) şi (1^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Articolul 1 Se aprobă Normele metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2 Direcţia generală resurse umane şi certificare, Direcţia organizare şi politici salariale, Direcţia asistenţă medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile sanitare interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 20 mai 2011.Nr. 527.Anexa NORME METODOLOGICE privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate

Articolul 1(1) Începând cu promoţia 2005, absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, neconfirmaţi în rezidenţiat, denumiţi în continuare medici cu competenţe limitate, pot practica medicina în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, cu competenţe stabilite prin prezentele norme metodologice.

(2) Încadrarea medicilor cu competenţe limitate se face în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1^1) şi (1^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Medicii cu competenţe limitate pot fi încadraţi în unităţi sanitare publice şi private, precum şi în cabinetele medicilor de familie, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, după caz, în condiţiile legii.

(4) Medicii cu competenţe limitate nu pot intră în relaţie contractuală directă cu casele de asigurări de sănătate, nu pot fi încadraţi în serviciile de ambulanţă şi nu au dreptul la cod de parafă.

Articolul 2(1) Posturile destinate medicilor cu competenţe limitate se înfiinţează şi sunt prevăzute separat în statul de funcţii al unităţii sanitare. Comitetul director al spitalului public analizează necesarul de astfel de posturi la nivelul unităţii şi solicită aprobarea acestor posturi autorităţii care are competenţa de aprobare a statului de funcţii pentru unitatea sanitară. Ocuparea posturilor vacante de medici cu competenţe limitate se face prin concurs, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind încadrarea medicilor. Medicii cu competenţe limitate încadraţi în unitatea sanitară sunt repartizaţi la locurile de muncă de directorul medical al unităţii, în funcţie de necesar.(2) Numărul de posturi de medici cu competenţe limitate la nivelul unei unităţi sanitare nu poate depăşi 20% din numărul total de posturi de medici specialişti sau primari din statul de funcţii aprobat.(3) Posturile temporar vacante de medici specialişti sau primari din unităţile sanitare publice, pentru care nu există solicitări de înlocuire din partea unor medici specialişti sau primari din specialitatea respectivă, pot fi transformate temporar şi ocupate, în condiţiile legii, prin încadrare cu durată determinată de până la 6 luni, de medici cu competenţe limitate. Ocuparea posturilor temporar vacante de medici cu competenţe limitate în unităţile sanitare publice se aprobă de ordonatorul superior de credite, pe baza solicitării motivate a unităţii sanitare.(4) Salarizarea medicilor cu competenţe limitate se face la nivelul funcţiei de medic stagiar, în condiţiile legii.(5) Fondurile necesare salarizării medicilor cu competenţe limitate se asigură de unitatea sanitară.

Articolul 3(1) Medicii cu competenţe limitate îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului, sub supravegherea unui medic specialist sau primar, nominalizat de managerul unităţii sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual de medicină de familie.(2) Actul medical prestat de către medicul cu competenţe limitate are drept scop îndeplinirea unor sarcini în acordarea asistenţei medicale şi continuarea dezvoltării abilităţilor profesionale şi cunoştinţelor dobândite pe parcursul facultăţii

Articolul 4(1) Activităţile desfăşurate de către medicul cu competenţe limitate sunt următoarele:a) examinează pacienţii (înregistrarea datelor personale şi de contact ale pacientului, înregistrarea motivului prezentării, înregistrarea datelor anamnestice, efectuarea examenului obiectiv pe aparate şi sisteme);b) întocmeşte şi completează foaia de observaţie clinică generală la internare;c) înregistrează pacienţii scriptic şi/sau informatic şi completează datele acestora în documentele de evidenţă din cabinetele de medicină de familie;d) informează pacientul cu privire la particularităţile bolii şi terapia recomandată, respectând indicaţiile medicului supraveghetor;e) însoţeşte pacientul la investigaţiile prescrise şi îi oferă acestuia explicaţii despre procedurile respective şi necesitatea efectuării acestora;f) urmăreşte evoluţia pacienţilor aflaţi la tratament şi consemnează evoluţia curentă în foaia de observaţie clinică generală;g) aduce la cunoştinţa medicului supraveghetor evoluţia curentă a pacienţilor aflaţi la tratament;h) completează documentele de externare, recomandările terapeutice şi întocmeşte documentele anexe (reţete medicale, bilete de trimitere, concedii medicale) la indicaţia medicului supraveghetor;i) participă la activităţile curente de prezentare a cazurilor (rapoarte de gardă, contravizite) din unităţile sanitare, precum şi la vizitele la domiciliu efectuate de medicul supraveghetor;j) aplică tratamentele aprobate de medicul supraveghetor;k) efectuează manevrele terapeutice în care este instruit, sub coordonarea medicului supraveghetor;l) asistă şi ajută medicul supraveghetor titular al cabinetului de medicină de familie la derularea programelor de sănătate din cadrul asistenţei medicale primare, sub responsabilitatea acestuia;m) îndrumă pacienţii şi îi prezintă pe criterii de urgenţă medicului curant supraveghetor, în conformitate cu protocoalele şi ghidurile aprobate;n) prescrie investigaţiile la indicaţia medicului supraveghetor şi înregistrează rezultatele acestora în foaia de observaţie clinică generală, respectiv în documentele de evidenţă din cabinetele de medicină de familie;o) sesizează cu promptitudine medicului supraveghetor situaţiile de urgenţă apărute în evoluţia pacienţilor şi participă, în cadrul echipei medicale, la rezolvarea acestora;p) participă sub supraveghere la proceduri, manopere şi tehnici diagnostice şi terapeutice;q) efectuează proceduri, manopere, tehnici diagnostice şi terapeutice simple, la indicaţia şi sub coordonarea medicului supraveghetor;r) participă la activitatea medicală desfăşurată în unităţile de primiri urgenţe, sub supravegherea medicului-şef de gardă;s) discută abordarea diagnostică şi terapeutică pentru fiecare caz, întocmeşte şi susţine prezentări de caz;t) participă la activitatea de gardă, sub supravegherea medicului titular de gardă.(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. r) se realizează prin:a) examinarea pacienţilor, solicitarea investigaţiilor paraclinice şi aplicarea tratamentelor;b) identificarea pacienţilor care necesită spitalizare;c) identificarea pacienţilor care necesită consult imediat în serviciul de urgenţă;d) desfăşurarea de activităţi ca membru într-o echipă de reanimare cu sarcini specifice, sub supravegherea medicului-şef de gardă;e) efectuarea de proceduri, manopere, tehnici diagnostice şi terapeutice, inclusiv măsuri precoce de resuscitare cardiopulmonară (BL. S), conform indicaţiilor medicului supraveghetor;

Articolul 5 Activităţile prevăzute la art. 3 sunt cuprinse în fişa postului medicului cu competenţe limitate, specifică locului de muncă în care este încadrat, urmând ca aceasta să fie adaptată în conformitate cu evoluţia profesională şi abilităţile dobândite de acesta.

Articolul 6(1) Medicul cu competenţe limitate îndeplineşte cu promptitudine indicaţiile medicului supraveghetor şi colaborează cu asistentul medical în vederea asigurării în mod optim a îngrijirilor acordate pacienţilor.(2) Medicul cu competenţe limitate respectă normele eticii şi deontologiei medicale faţă de pacienţi şi membrii echipei medicale.–––

Lasă un răspuns