Ordinul Ministrului Sănătății nr. 36/2008 (Legislație connexă a Directivei 2005/36/CE), pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, care urmează măsura compensatorie în vederea recunoaşterii profesionale în România

Avizari Legislatie

Având în vedere:
– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană;
– Referatul Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 276 din 14 ianuarie 2008,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Articolul 1
Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, care urmează măsura compensatorie în vederea recunoaşterii profesionale în România, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Bucureşti, 14 ianuarie 2008.
Nr. 36.
Anexa

METODOLOGIE
de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 care urmează măsura compensatorie în vederea recunoaşterii profesionale în România
Articolul 1
(1) Prevederile prezentei metodologii se aplică medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei în România şi a căror formare atestată prin titluri oficiale de calificare dobândite în celelalte state membre sau într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European se încadrează în prevederile art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se aplică măsuri compensatorii, în vederea recunoaşterii profesionale. Măsurile compensatorii constau în efectuarea unui stagiu de adaptare sau în susţinerea unei probe de aptitudini.
(3) În vederea recunoaşterii calificării profesionale în România, persoanele prevăzute la art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pot opta pentru efectuarea stagiului de adaptare sau pentru susţinerea probei de aptitudini.
(4) Persoanele prevăzute la art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 trebuie să susţină o probă de aptitudini, în vederea recunoaşterii calificării profesionale în România.
Articolul 2
(1) Ministerul Sănătăţii Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, analizează calificările prevăzute la art. 1 pe baza documentelor privind formarea şi experienţa profesională însuşite de solicitant, stabilind dacă:
a) formarea urmată în statul membru de origine acoperă discipline semnificativ diferite de cele incluse de titlul de calificare pentru profesia în cauză în România;
b) profesia respectivă cuprinde în România una sau mai multe activităţi profesionale reglementate care nu există în profesia corespunzătoare în statul membru de origine al solicitantului, precum şi dacă această diferenţă, caracterizată printr-o formare specială şi obligatorie în România, include discipline substanţial diferite de cele la care se referă titlul de calificare pe care îl posedă solicitantul;
c) cunoştinţele dobândite de solicitant în decursul experienţei sale profesionale într-un stat membru sau într-o ţară terţă sunt de natură să acopere, total sau parţial, diferenţa semnificativă prevăzută la art. 3.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea principului proporţionalităţii anterior efectuării măsurii compensatorii de către solicitant.
Articolul 3
În sensul prezentei metodologii, discipline substanţial diferite înseamnă materiile a căror cunoaştere este esenţială pentru exercitarea profesiei şi în cazul cărora formarea urmată de solicitant prezintă diferenţe importante, în ceea ce priveşte durata sau conţinutul, în raport cu formarea necesară în România.
Articolul 4
(1) Stagiul de adaptare reprezintă exercitarea supravegheată a profesiei în România, pe o durată de până la 3 ani, în unităţi sanitare acreditate pentru învăţământ sanitar postliceal şi universitar sau, după caz, unităţi farmaceutice acreditate pentru învăţământ postuniversitar.
(2) Conţinutul şi durata stagiului de adaptare se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la art. 2 şi se efectuează sub responsabilitatea unui îndrumător de stagiu, desemnat în acest sens de autorităţile competente române prevăzute la art. 2 alin. (1). Acesta este cadru didactic formator în profesia persoanei căreia i se aplică măsura compensatorie.
(3) Stagiul de adaptare se finalizează cu o evaluare a cunoştinţelor acumulate de solicitant pe durata acestuia, efectuată de către îndrumătorul de stagiu.
Articolul 5
(1) Persoanele care au optat pentru efectuarea stagiului de adaptare pot încheia pe durata acestuia un contract individual de muncă pe durată determinată cu unitatea sanitară de pregătire, pe funcţiile corespunzătoare formării de bază.
(2) Cheltuielile de personal se suportă de unitatea sanitară angajatoare.
(3) Ministerul Sănătăţii Publice va suplimenta în mod corespunzător numărul de posturi în vederea efectuării stagiului de adaptare.
Articolul 6
Unitatea sanitară de pregătire, durata stagiului, conţinutul şi condiţiile de efectuare se aduc la cunoştinţa solicitantului în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de recunoaştere.
Articolul 7
Recunoaşterea calificării profesionale se face prin ordin al ministrului sănătăţii publice, întocmit în baza evaluării efectuate de îndrumătorul de stagiu la finele stagiului de adaptare şi a documentelor privind formarea şi experienţa profesională însuşite de solicitant.
Articolul 8
(1) Proba de aptitudini constă într-un test care se referă exclusiv la cunoştinţele profesionale ale solicitantului, în vederea aprecierii aptitudinii acestuia de a exercita profesia în cauză în România.
(2) În cazurile în care se aplică proba de aptitudini se va ţine cont de faptul că solicitantul este un profesionist calificat în statul membru de origine sau de provenienţă.
Articolul 9
(1) În vederea susţinerii probei de aptitudini, autorităţile competente române prevăzute la art. 2 întocmesc o listă de materii neînsuşite prin diplomele sau titlurile de calificare ale solicitantului şi care constituie o condiţie esenţială pentru exercitarea profesiei în cauză în România, precum şi bibliografia aferentă.
(2) Lista se stabileşte pe baza comparaţiei formării în profesie în România şi a celei însuşite de solicitant şi se aduce la cunoştinţa acestuia împreună cu bibliografia aferentă.
(3) Proba de aptitudini cuprinde şi noţiuni de deontologie profesională, aplicabile activităţilor în cauză în România.
Articolul 10
(1) Proba de aptitudini se desfăşoară cu o comisie formată din cadre didactice formatoare în profesia respectivă, reprezentanţi ai organizaţiei de profil, şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice, la data stabilită de comun acord cu solicitantul.
(2) Proba de aptitudini constă într-un test cu durată de o oră, susţinut din materiile stabilite conform procedurii prevăzute la art. 9.
(3) Proba se notează cu calificativul „admis” sau „respins”.
Articolul 11
(1) Recunoaşterea calificării profesionale a solicitanţilor admişi în urma susţinerii probei de aptitudini se face prin ordin al ministrului sănătăţii publice, întocmit pe baza rezultatelor obţinute şi a documentelor care atestă formarea acestora în profesie.
(2) Solicitantul notat cu calificativul „respins” poate susţine o nouă probă de aptitudini la data stabilită de autorităţile competente prevăzute la art. 2.
Articolul 12
În cazul în care calificarea profesională a solicitantului aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (4) întruneşte criteriile stabilite de statele membre prin platforme comune adoptate de Comisia Europeană în vederea facilitării recunoaşterii mutuale a calificărilor profesionale, măsurile compensatorii necesare recunoaşterii profesionale nu se aplică.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns