Ordinul nr.1010/2020 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr.153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea,organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Legislatie

În vigoare de la 05 iunie 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 05 iunie 2020. Formă aplicabilă la 09 iunie 2020.
Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.365 din 2.06.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (1) – (3) și art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:

Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 353 din 23 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. În anexa nr. 1, la articolul 20 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
g) lista de servicii medicale furnizate.”
2. În anexa nr. 1, la articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) În același spațiu cu destinația de cabinet medical nu pot fi înființate mai mult de două cabinete medicale și numai dacă se îndeplinesc condițiile de compatibilitate între specialitățile medicale privind serviciile medicale
furnizate, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”
3. În anexa nr. 1, după articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:
Orice modificare a listei de servicii medicale furnizate, precum și a listei personalului medical angajat va fi notificată direcțiilor de sănătate publică în a căror arie de competență funcționează unitatea medicală. În cazul modificării listei de servicii medicale furnizate, direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București vor proceda la emiterea unui supliment al certificatului de înregistrare în Registrul
unic al cabinetelor medicale cu lista actualizată a serviciilor medicale.”
4. În anexa nr. 1, la articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
(21) Unitățile sanitare vor solicita colegiilor teritoriale ale medicilor în a căror rază își desfășoară activitatea aviz conform ori de câte ori au loc modificări ale listei de servicii medicale furnizate sau ale listei de personal
medical de specialitate angajat cu contract individual de muncă ori în altă formă.”
5. În anexa nr. 1, la articolul 25 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
Art. I. –
” Art. 201. –
i) lista de servicii medicale furnizate.”
6. În anexa nr. 1, la articolul 25, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) În același spațiu cu destinația de cabinet medical nu pot fi înființate mai mult de două cabinete medicale și numai dacă se îndeplinesc condițiile de compatibilitate între specialitățile medicale privind serviciile medicale
furnizate, conform anexei la prezentele norme metodologice.”
7. În anexa nr. 1, la articolul 27, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
k) lista de servicii medicale furnizate.”
8. În anexa nr. 1, la articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul
cuprins:
(11) Unitățile sanitare vor solicita colegiilor teritoriale ale medicilor în a căror rază își desfășoară activitatea aviz conform ori de câte ori au loc modificări ale listei de servicii medicale furnizate sau ale listei de personal
medical de specialitate angajat cu contract individual de muncă ori în altă formă.”
9. În anexa nr. 1, după capitolul IV se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
10. Anexa nr. 2 „Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 bis.
Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, precum și direcțiile medicale din structura ministerelor cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătății,
Horațiu Moldovan,secretar de stat
București, 3 iunie 2020.
Nr. 1.010

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.010/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea,organizarea și functionarea cabinetelor medicale, din 03.06.2020

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.010/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea,organizarea și functionarea cabinetelor medicale, din 03.06.2020

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns