ORDIN nr. 1.509 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Legislatie
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2008


Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N./9.169 din 1 septembrie 2008,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății publice emite următorul ordin.

Articolul 1 Se aprobă Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2 Specialitățile obținute anterior prezentului ordin, precum și cele în curs de derulare rămân valabile. Medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți continuă pregătirea conform duratei de pregătire și curriculei în vigoare la data intrării în rezidențiat.(la 06-10-2016, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.109 din 6 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 06 octombrie 2016 )

Articolul 3 La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din rețeaua sanitară, publicate, în specialitățile create sau care au asimilat specialități sub incidența normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care și-au păstrat vechea specialitate, cât și cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.

Articolul 4 Medicii specialiști și primari, confirmați în specialitățile a căror denumire s-a modificat sub incidența normelor anterioare, își pot păstra vechea denumire a specialității sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin

Articolul 4^1(1) Denumirea specialității «Recuperare, medicină fizică și balneologie» se modifică în «Reabilitare medicală».(2) Denumirea specialității «Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă» se modifică în «Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă».(3) Modificarea denumirii specialităților prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică promoției 2013 și ulterioare de medici confirmați rezidenți în aceste specialități.(4) Formarea în specialitățile prevăzute la alin. (1) și (2) se face pe durata stabilită de Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală în vigoare la data confirmării în rezidențiat.–––Art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.

Articolul 5(1) Medicii confirmați rezidenți în specialitatea „Chirurgie cardiacă și a vaselor mari”, aflați în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, susțin examen de medic specialist și se confirmă specialiști în specialitatea „Chirurgie cardiovasculară”.(2) Titularii certificatului de specialist în „Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă și a vaselor mari” pot desfășura activitățile de medic specialist în „Chirurgie vasculară” și pot ocupa post în specialitatea „Chirurgie vasculară”.(3) Titularii certificatului de specialist în „Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă și a vaselor mari” pot obține gradul de medic primar în specialitatea „Chirurgie cardiovasculară”, respectiv „Chirurgie vasculară”, în funcție de specialitatea practicată, cu respectarea condițiilor de experiență profesională prevăzute de normele în vigoare.Articolul 6Abrogat.–––-Art. 6 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 1.517 din 3 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.Articolul 7Abrogat.–––Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.Articolul 8Abrogat.–––Art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.Articolul 9Abrogat.–––Art. 9 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.Articolul 10Abrogat.–––Art. 10 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.

Articolul 11(1) Pentru specialitatea «Chirurgie orală și maxilo-facială», concursul de rezidențiat se susține pe locuri stabilite separat pentru absolvenții facultăților de medicină și pentru absolvenții facultăților de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialitățile chirurgicale și, respectiv, pentru specialitățile medico-dentare.(2) La concursul de rezidențiat organizat în specialitatea «Chirurgie orală și maxilo-facială» se pot prezenta:a) deținătorii diplomelor de medic și de medic stomatolog sau medic dentist;b) deținătorii diplomei de medic;c) deținătorii diplomei de medic stomatolog sau medic dentist.(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b) și c), până la susținerea examenului de medic specialist deținătorii diplomei de medic sunt obligați să obțină diploma de medic dentist și deținătorii diplomei de medic dentist sunt obligați să obțină diploma de medic.–––––-Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 953 din 27 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 3 august 2009.

Articolul 12 Rezidenții în specialitățile „Stomatologie generală”, „Farmacie generală” și „Industrie farmaceutică și cosmetică”, specialități pentru care, sub incidența normelor anterioare, s-a sistat formarea, își continuă pregătirea și susțin examenul de specialist în specialitățile în care au fost confirmați. Aceștia au acces la formare în a doua specialitate, în condițiile prevăzute de normele în vigoare.

Articolul 13 Titlurile dobândite de medicii specialiști și medicii dentiști specialiști, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, în unul dintre aceste state, care certifică dobândirea unui grad profesional similar gradului de primar, se recunosc de către Ministerul Sănătății Publice.

Articolul 14 Medicii specialiști și medicii dentiști specialiști, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, care fac dovada experienței profesionale de minimum 5 ani în specialitate, însușită pe teritoriul unuia dintre statele enumerate, pot dobândi gradul de medic primar și, respectiv, medic dentist primar, după promovarea examenului de medic, respectiv farmacist primar, organizat de Ministerul Sănătății Publice.

Articolul 15(1) Farmaciștii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, care fac dovada unei experiențe profesionale de cel puțin 3 ani, însușită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitățile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, pot fi recunoscuți ca specialiști.(2) Farmaciștii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, care fac dovada unei experiențe profesionale însușite în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitățile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, cu durata similară celei necesare dobândirii gradului de farmacist primar în România, se pot prezenta la examenul de farmacist primar organizat de Ministerul Sănătății Publice.

Articolul 16 Medicii, medicii dentiști și farmaciștii primari își păstrează drepturile câștigate care decurg din gradul profesional dobândit.

Articolul 17 Medicii, medicii dentiști și farmaciștii specialiști și primari pot obține a doua specialitate și pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în condițiile prevăzute de lege.

Articolul 18 Direcția generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare, celelalte direcții din cadrul Ministerului Sănătății Publice și Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Articolul 19 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007.

Articolul 20 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
București, 2 septembrie 2008.Nr. 1.509.Anexa
NOMENCLATOR de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
I. DOMENIUL MEDICINĂI.1. Specialități cliniceI.1.1. Grupa specialităților medicale┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │                                                  │                     ││crt.│         Denumirea specialității                  │ Durata de pregătire │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  1.│Alergologie și imunologie clinică                 │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  2.│Anestezie și terapie intensivă                    │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  3.│Boli infecțioase                                  │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  4.│Cardiologie                                       │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  5.│Cardiologie pediatrică*)                          │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  6.│Dermatovenerologie                                │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  7.│Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice*)     │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  8.│Endocrinologie                                    │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  9.│Expertiza medicală a capacității de muncă*)       │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 10.│Farmacologie clinică                              │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 11.│Gastroenterologie                                 │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 12.│Gastroenterologie pediatrică*)                    │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 13.│Genetică medicală                                 │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 14.│Geriatrie și gerontologie                         │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 15.│Hematologie                                       │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 16.│Medicină de familie                               │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 17.│Medicină de urgență                               │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 18.│Medicină internă                                  │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 19.│Medicină fizică și de reabilitare                 │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 20.│Medicina muncii                                   │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 21.│Medicină sportivă**)                              │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 22.│Nefrologie                                        │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 23.│Nefrologie pediatrică*)                           │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 24.│Neonatologie*)                                    │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 25.│Neurologie                                        │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 26.│Neurologie pediatrică*)                           │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 27.│Oncologie medicală                                │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 28.│Oncologie și hematologie pediatrică*)             │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 29.│Pediatrie                                         │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 30.│Pneumologie                                       │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 31.│Pneumologie pediatrică*)                          │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 32.│Psihiatrie                                        │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 33.│Psihiatrie pediatrică                             │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 34.│Radioterapie                                      │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 35.│Reumatologie                                      │  5 ani              │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘I.1.2. Grupa specialităților chirurgicale┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │                                                  │                     ││crt.│       Denumirea specialității                    │ Durata de pregătire │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 36.│Chirurgie cardiovasculară**)                      │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 37.│Chirurgie generală                                │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 38.│Chirurgie orală și maxilo-facială***)             │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 39.│Chirurgie pediatrică                              │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 40.│Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie    │                     ││    │reconstructivă                                    │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 41.│Chirurgie toracică                                │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 42.│Chirurgie vasculară                               │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 43.│Neurochirurgie                                    │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 44.│Obstetrică-ginecologie                            │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 45.│Oftalmologie                                      │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 46.│Ortopedie pediatrică*)                            │  6 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 47.│Ortopedie și traumatologie                        │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 48.│Otorinolaringologie                               │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 49.│Urologie                                          │  5 ani              │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘I.2. Specialități paraclinice┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │                                                  │                     ││crt.│               Denumirea specialității            │ Durata de pregătire │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  1.│Anatomie patologică                               │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  2.│Epidemiologie*)                                   │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  3.│Igienă*)                                          │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  4.│Medicină de laborator                             │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  5.│Medicină legală*)                                 │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  6.│Medicină nucleară                                 │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  7.│Microbiologie medicală*)                          │  4 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  8.│Radiologie-imagistică medicală                    │  5 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  9.│Sănătate publică și management                    │  4 ani              │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │                                                  │                     ││crt.│       Denumirea specialității                    │ Durata de pregătire │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  1.│Chirurgie dento-alveolară                         │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  2.│Ortodonție și ortopedie dento-facială             │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  3.│Endodonție*)                                      │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  4.│Parodontologie*)                                  │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  5.│Pedodonție*)                                      │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  6.│Protetică dentară*)                               │  3 ani              │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘III. DOMENIUL FARMACIE┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │                                                  │                     ││crt.│       Denumirea specialității                    │ Durata de pregătire │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  1.│Farmacie clinică*)                                │  3 ani              │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│  2.│Laborator farmaceutic*)                           │  3 ani              │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘Notă 
* Specialități care nu beneficiază de recunoaștere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
** Specialități în curs de armonizare.
*** Specialitate chirurgicală cu acces special.
(la 18-08-2017, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 905 din 3 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 18 august 2017 )
––-

Lasă un răspuns