Publicația de examen pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici stomatologi și farmaciști, din sesiunea 17 mai 2023

Examene

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 17 mai -16 iunie 2023 sesiune de examen
pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici stomatologi şi
farmacişti.
Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează până
la data de 30 aprilie 2023 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii
atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu
modificările şi completările ulterioare.
Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul
Sănătăţii, prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
La fiecare probă de examen, candidații trebuie să obțină nota minimă de
promovare, cu excepţia probelor de examen pentru care sunt precizate alte condiţii
minime de promovare (calificativ admis/respins). În cazul în care la una din probele de
examen nu se obţine nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat.
Media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii
complementare este 7,00.
Înscrierea candidaţilor în vederea susținerii acestor examene se va face în perioada
6-21 aprilie 2023 inclusiv, după cum urmează:
1. Dosarele candidaților vor fi depuse sau transmise prin servicii poștale, Ministerului Sănătății,
în perioada 6-21 aprilie 2023 inclusiv, pe adresa Direcției politici de resurse umane în sănătate
din Str. C. Popișteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cu excepţia atestatelor în: Acupunctură, Apifito-terapie, Asistența medicală de urgență prespitalicească, Asistența medicală de urgență
pentru structuri UPU, Implantologie, Homeopatie, Homeopatie clinică și etică medicală,
Farmacie homeopată, Fitoterapie și fitofarmacologie practică.
2. Dosarele candidaților pentru înscriere la atestatele în Acupunctură, Api-fito-terapie,
Implantologie, Homeopatie, Homeopatie clinică și etică medicală, Farmacie homeopată,
Fitoterapie și fitofarmacologie practică, vor fi depuse sau transmise prin servicii poștale, în
aceeaşi perioadă, respectiv în perioada 6-21 aprilie 2023 inclusiv, la Direcţiile de Sănătate
Publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătirea pentru respectivele programe.
Direcţiile de sănătate publică, vor completa on-line la adresa:
http://examene.meddb.ro, listele nominale ale candidaţilor înscrişi, până la data de 25 aprilie
2023, ora 14,00.
Tabelele originale cu candidaţii înscrişi, însoţite de adresa oficială vor fi transmise prin
poştă în următoarele 2 zile, pe adresa Ministerului Sănătăţii, Direcției politici de resurse
umane în sănătate, str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti.
Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:
DSP Nume,
prenume
Atestatul Data şi
locul
naşterii
(localitate,
judeţ)
Gradul
profesional
medic
dentist/speci
alist/primar
Specialitatea
(se va
completa
numai pentru
medicii
specialisti
sau primari)
Unitatea
de
încadrare /
judeţ
Centrul de examen (în care s-a efectuat pregătirea)
C.N.P. Nr. chitanţei de plată a taxei de examen
Solicită atestatul la DSP
Nr.
Telefon
contact
Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului de
identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.
2
Întreaga responsabilitate privind respectarea condiţiilor de participare a
candidaţilor la examen, revine direcţiilor de sănătate publică menţionate.
Arondarea candidaţilor pe atestate de studii complementare și centre universitare de
examen, va fi comunicată instituțiilor de învățământ superior medical uman, din centrele
universitare în care s-a efectuat pregătirea, la data de 3 mai 2023.
Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi preşedintele de
comisie, locul, data şi ora de prezentare la examen, se vor afişa la data de 15 mai 2023 pe
site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica – Concursuri şi examene naționale.
La aceste examene se pot prezenta:

1) Pentru atestatul în Ultrasonografie generală
– medicii specialişti sau primari, precum şi absolvenţii facultăţilor de medicină cu drept
de exercitare a profesiunii de medic, care au absolvit programele de studii complementare în
ultrasonografie generală cu durata de pregătire de 6 luni (conform prevederilor Ordinului MS
nr. 418/2005). Cele 6 luni de pregătire, structurate pe două nivele, pot fi efectuate în două
module a câte 3 luni (3 luni curs teoretic urmat de 3 luni de activitate practică individuală), pe
durata cărora cursantul va efectua minimum 300 examinări, sub directa supervizare a unui
medic desemnat pentru acest tip de activitate de către responsabilii naţionali sau pe centre
universitare ai programului. Medicii rezidenţi confirmaţi în specialităţi în al căror curriculum
de pregătire este prevăzut modulul de ultrasonografie generală cu durata de 3 luni (echivalent
nivel I), vor putea susţine examenul pentru obţinerea atestatului în ultrasonografie generală
după absolvirea programului de ultrasonografie generală nivel II (3 luni), urmat ulterior
confirmării ca medic specialist, având durata totală de pregătire 6 luni;
Medicii confirmaţi specialişti în specialităţile radiologie şi imagistică medicală,
medicină nucleară şi gastroenterologie care au efectuat pregătire în ultrasonografie generală
conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite activitatea de ultrasonografie
generală, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate cu prevederile Ordinului MS
nr. 418/2005.
Examenul va consta din trei probe:
– prima probă practică pe bolnav (eliminatorie, nota minimă de promovare – 6,00);
– proba teoretică scrisă, sub formă de test grilă, cu 50 întrebări cu răspunsuri multiple, tip
complement simplu, din tematică;
– a doua probă practică de patologie ecografică pe videocasetă.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.
EN/3355/23.08.2006.

2) Pentru atestatul în Ultrasonografie obstetricală şi ginecologică
– medicii specialişti sau primari obstetrică-ginecologie care au urmat o pregătire, cu
durata de 3 luni (2 module: modul 1- durata 4 săptămâni, modul 2- durata 8 săptămâni), în
centrele universitare medicale acreditate București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Tg. Mureș și
Timișoara, conform prevederilor OMS 665/02.03.2022 și ale OMS nr. 410/16.02.2023.
Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror
curriculum de pregătire este prevăzut modulul de ultrasonografie obstetricală şi ginecologică,
vor putea susţine examenul pentru obţinerea atestatului în ultrasonografie obstetricală şi
ginecologică numai după confirmarea ca medic specialist şi absolvirea unui program de
ultrasonografie obstetricală şi ginecologică modul 2 (8 săptămâni);
Examenul va consta din patru probe:
– proba practică – eliminatorie (calificativ admis/respins) de recunoaştere a unui element
de anatomie ecografică fetală, anomalie fetală sau anatomie ginecologică (imagini
furnizate de comisie);
– proba scrisă tip grilă, cu 100 întrebări;
3
– proba practică – de examinare a unui caz obstetrical sau ginecologic, formată din două
probe notate separat:
a. evidenţierea şi recunoaşterea unui organ matern (ficat, splină, rinichi, colecist,
vezică urinară);
b. evidenţierea şi recunoaşterea unor elemente fetale (inclusiv biometrie fetală) sau ale
aparatului genital feminin, cu recunoaşterea elementelor de patologie;
– probă practică – de elaborare a unui buletin ecografic după examinarea unui caz
obstetrical.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse
în programa de pregătire.

3) Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică ginecologică.
– medicii specialişti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat un program de
pregătire teoretică şi practică cu durata de 6 luni (5 module: modul 1- durata 4 săptămâni,
modul 2- durata 4 săptămâni, modul 3- durata 6 săptămâni, modul 4- durata 6 săptămâni, modul
5- durata 4 săptămâni), în centrele universitare medicale acreditate București, Cluj-Napoca,
Constanța, Iași, Tg. Mureș și Timișoara, conform prevederilor OMS 665/02.03.2022 și ale
OMS nr. 410/16.02.2023.
În vederea prezentării la examen, candidații vor face dovada, printr-o adeverință
eliberată de unitățile sanitare abilitate pentru pregătire, că au efectuat ulterior finalizării
pregătirii un număr de minimum 50 intervenţii chirurgicale laparoscopice, ca prim operator sub
supravegherea unui medic cu competentă/atestat în chirurgie laparoscopică ginecologică.
Examenul va consta din:
– probă scrisă cu 10 subiecte dezvoltate general sau test grilă cu 60-100 întrebări
(complement simplu și complement multiplu);
– probă practică – proba de abilități/manualitate: proba pe pelvitrainer/proba
operatorie/video-discuție tehnici laparoscopice.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.

4) Pentru atestatul in Histeroscopie
– medicii specialişti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o pregătire prin
curs teoretic şi stagii practice, cu durata de 12 săptămâni (trei module a 2, 4 și 6 săptămâni),
respectiv 2 module a 6 săptămâni, în centrele universitare medicale acreditate București, ClujNapoca, Constanța, Iași, Tg. Mureș și Timișoara, conform prevederilor OMS 665/02.03.2022
și ale OMS nr. 410/16.02.2023.
Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror
curriculum de pregătire este prevăzut modulul de histeroscopie, vor putea susţine examenul în
baza acestui modul, numai după confirmarea ca medic specialist și parcurgerea unui program
de pregătire complementar în domeniul histeroscopie, cu durata de două săptămâni.
Examenul va consta din două probe:
– probă scrisă cu 10 subiecte dezvoltate general sau test grilă cu 50 întrebări
(complement simplu și complement multiplu);
– probă practică – proba de abilități/manualitate: proba pe pelvitrainer/proba
operatorie/video-discuție tehnici histeroscopice.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
5) Pentru atestatul in Colposcopie.
– medicii specialişti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o pregătire prin
curs teoretic cu durata de 6 săptămâni în centrele universitare medicale acreditate București,
Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Tg. Mureș și Timișoara, conform prevederilor OMS
4
665/02.03.2022 și ale OMS nr. 410/16.02.2023, urmat de un stagiu practic în care au efectuat
minimum 300 de colposcopii sub supravegherea unui medic având această competentă/atestat.
Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror
curriculum de pregătire a fost prevăzut modulul de colposcopie (curs teoretic), vor putea
susţine examenul numai după confirmarea ca medic specialist, pe baza pregătirii efectuate în
modulul din rezidenţiat şi a stagiului complementar ulterior cu durata de 2 săptămâni, în care
au efectuat minimum 300 de colposcopii sub supravegherea unui medic având această
competentă/atestat şi a avizului responsabilului naţional de program.
Examenul va consta din două probe:
– probă scrisă cu 10 subiecte dezvoltate general sau test grilă cu 50 întrebări
(complement simplu și complement multiplu);
– probă practică – proba de abilități/manualitate: proba clinică/proba video-interpretare
imagini colposcopice.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
6) Pentru atestatul în Tratamentul infertilităţii cuplului reproducere umană
asistată şi fertilizare in vitro – medicii specialişti sau primari în specialitatea obstetricăginecologie care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 4 luni (3
module) , în centrele universitare medicale acreditate București și Iași, conform prevederilor
OMS 665/02.03.2022 și ale OMS nr. 410/16.02.2023.
Examenul va consta din trei probe:
– probă scrisă cu 10 subiecte dezvoltate general sau test grilă cu 60-100 întrebări
(complement simplu și complement multiplu);
– probă clinică – evaluare și conduită cuplu infertil/conduita pe caz.
– probă practică – proba de abilități/recunoaștere imagini/interpretare investigații.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
7) Pentru obţinerea atestatului în Medicină materno-fetală
– medicii specialişti sau primari în specialitatea obstetrică-ginecologie care au efectuat
pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 6 luni, (3 module) , în centrele universitare
medicale acreditate București, Cluj-Napoca și Iași, conform prevederilor OMS
665/02.03.2022 și ale OMS nr. 410/16.02.2023.
Examenul va consta din 3 probe:
– probă scrisă cu 10 subiecte dezvoltate general sau test grilă cu 60-100 întrebări
(complement simplu și complement multiplu);
-probă cu imagini digitale; proba de abilități de recunoaștere (imagini și videoclipuri
ecografice) și conduita de caz.
– proba de abilități/manualități: proba de abilități pe caz clinic sau simulator.
recunoaștere imagini/interpretare investigații.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
8) Pentru obţinerea atestatului în Ginecologie oncologică
– medicii specialişti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o pregătire
teoretică şi practică cu durata de 12 luni, (5 module) , în centrele universitare medicale
acreditate București, Cluj-Napoca și Iași, conform prevederilor OMS 410/16.02.2023.
Examenul va consta din 3 probe:
– probă scrisă cu 10 subiecte dezvoltate general sau test grilă cu 60-100 întrebări
(complement simplu și complement multiplu);
– probă video: recunoaștere structuri, elemente și stabilirea conduitei de caz.
– probă operatorie pe caz clinic sau simulator.
5
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
9) Pentru atestatul în Cardiologie intervenţională
– medicii specialişti sau primari în specialitatea cardiologie care au absolvit programul
de pregătire (curs şi stagii practice) cu durata de 24 luni, în centrele universitare medicale
acreditate: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Tg. Mureș, Timișoara, Oradea, Sibiu şi Brașov,
conform prevederilor OMS 793/04.06.2021.
Examenul va consta din trei probe:
– probă scrisă – test grilă;
– probă pe suport video;
– probă practică – proba operatorie;
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa
de pregătire aprobată.
10) Pentru atestatul în Uroginecologie
– medicii specialişti sau primari în specialitatățile Obstetrica-Ginecologie, Urologie și
Chirurgie generală, care au absolvit programul de pregătire (curs şi stagii practice), organizat
în 9 module cu durata de 6 luni, în centre universitare medicale acreditate: Bucureşti, Oradea.
Tg. Mureș şi Timişoara, conform prevederilor OMS 410/16.02.2023.
Examenul va consta din:
– probă scrisă tip test grilă, cu 50 întrebări (complement simplu și/sau complement
multiplu);
– probă practică – examen practic cu pacient/evaluarea unui caz clinic de
uroginecologie.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
11) Pentru atestatul în Echocardiografie generală
– medicii specialişti sau primari în specialităţile Cardiologie, Cardiologie pediatrică,
ATI, Chirurgie cardiovasculară, Medicină internă, Pediatrie, Geriatrie-gerontologie sau
Medicină de urgenţă care au absolvit cursul cu durata de o lună, în centrele universitare
medicale acreditate: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Tg. Mureș și Timișoara, conform
prevederilor OMS 793/04.06.2021, urmate de un stagiu practic în care au efectuat minimum
200 ecocardiograme M şi bidimensionale, precum şi 50 echo-Doppler sub supravegherea unui
medic având competenţă/atestat în ecocardiografie generală.
Medicii confirmaţi specialişti cardiologie care au efectuat pregătire în echocardiografie
generală conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite activitatea de
echocardiografie generală, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate cu prevederile
Ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Examenul va consta din următoarele probe:
– probă practică, de abilităţi/manualităţi, eliminatorie, examinare ecocardiografică a unui
pacient în fața comisiei – nota minimă 7,00;
– probă scrisă-test grilă cu cel puțin 50 de întrebări cu răspunsuri multiple, sau probă scrisă
cu 10 subiecte de tratat;
– probă pe casetă video / imagini în format digital, interpretare a unor imagini
ecocardiografice înregistrate, cu formularea diagnosticului;
– caiet de practică (logbook)
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa
de pregătire aprobată.
12) Pentru atestatul în Ecocardiografie transesofagiană
– medicii specialişti sau primari în specialităţile Cardiologie, Cardiologie pediatrică sau
ATI, care au obţinut atestatul de studii complementare sau certificatul de abilități în
6
echocardiografie generală şi au urmat o pregătire, cu durata de 2 săptămâni, în centrele
universitare medicale acreditate: Bucureşti, Cluj-Napoca, Tg. Mureș și Timișoara, conform
prevederilor OMS 793/04.06.2021. După finalizarea pregătirii, candidații vor efectua minim
50 de ecografii transesofagiene efectuate de către candidat, cu menționarea diagnosticului
principal, examinări efectuate la pacienți cu patologie cardiacă semnificativă, incluzând
umatoarele tipuri de patologii:
1.boli valvulare incluzând protezele valvulare
2. surse de embolism: endocardită infecțioasă, tumori cardiace, etc.
3.boli ale aortei
4.boli cardiace congenitale
5.altele: precardioversie, cazuri post by pass sau în timpul procedurilor intervenționale,
monitorizarea pacienților în terapie intensivă, etc.
Pentru înscrierea la acest examen, candidaţii vor depune la dosar o adeverință care să
ateste efectuarea celor 50 de echografii transesofagiene şi copia xerox a atestatului în
Ecocardiografie generală, sau a certificatului de abilităţi echivalent, obţinute anterior.
Examenul va consta din următoarele probe:
– probă practică, de abilităţi/manualităţi, eliminatorie, nota minimă 7,00;
– probă scrisă-test grilă cu cel puțin 50 de întrebări cu răspunsuri multiple, sau probă scrisă
cu 10 subiecte de tratat;
– probă pe casetă video / imagini în format digital, cu formularea diagnosticului;
– caiet de practică (logbook)
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa
de pregătire aprobată.
13) Pentru atestatul în Ecografie vasculară
– medici specialişti sau primari în specialitatăţile Cardiologie, Chirurgie vasculară,
Chirurgie cardiovasculară, ATI, Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, Geriatriegerontologie, Medicină internă, Medicină de urgență, Nefrologie și Pediatrie, care au efectuat
curs şi pregătire practică cu o durată de 3 luni (3 module a 4 săptămâni) în centrele universitare
medicale acreditate: Bucureşti, Cluj-Napoca și Tg. Mureș, conform prevederilor OMS
793/04.06.2021.
Examenul va consta din 3 probe:
– probă scrisă
– probă clinică de abilităţi/manualităţi
– probă de diagnostic ultrasonografic in urma examinarii unor inregistrari pe suport
digital
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa
de pregătire aprobată.
14) Pentru atestatul în Ecografie endocrină
– medicii specialişti sau primari, în specialitatea endocrinologie, care au efectuat 3
module de câte 10 zile în decursul unui an, în centrele universitare medicale acreditate de
ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca,
Iaşi, Tg. Mureș şi Timişoara şi care au efectuat un minim de 1000 echografii ale glandelor
endocrine, sub îndrumarea unui medic având competenţă/atestat în ecografie endocrină.
Medicii confirmaţi specialişti endocrinologie care au efectuat pregătire în ecografie
endocrină conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite activitatea de ecografie
endocrină, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate cu prevederile ordinului MS
nr. 410/16.02.2023
Examenul va consta din două probe:
– probă scrisă
– probă practică
7
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de
pregătire aprobată.
15) Pentru atestatul în Sexologie
– medicii specialişti şi primari în specialităţile endocrinologie, dermatovenerologie,
psihiatrie, urologie, obstetrică-ginecologie şi medicină de familie, care au efectuat pregătire
teoretică şi practică 4 module a câte 3 săptămâni, în centrele universitare medicale acreditate
de ordinul MS acreditate de ordinul MS nr. 410/16.02.2023: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova,
Iaşi, Tg. Mureș şi Timişoara.
Examenul constă din două probe:
– probă scrisă
– probă practică
Probele se vor susţine din tematica programei analitice de pregătire.
16) Pentru atestatul în Endoscopie digestivă nivel I (endoscopie diagnostică şi
tehnici intervenţionale de bază)- medicii specialişti sau primari în specialităţile
gastroenterologie şi chirurgie generală care au efectuat curs teoretic cu durata de 6 săptămâni
în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi
completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, atestat prin certificate
eliberate de UMF-urile organizatoare, continuat cu un stagiu practic de 18 săptămâni (total 6
luni de pregătire), în care au efectuat minimum 200 endoscopii digestive superioare, 100
sigmoidoscopii flexibile, 50 colonoscopii, 30 scleroterapii / bandări viscerale / hemostaza altor
leziuni nonvariceale, asistarea la minimum 50 de polipectomii şi tehnici de hemostază în
hemoragii inferioare, sub supravegherea unui medic primar gastroenterologie cu
competenţă/atestat in endoscopie digestivă de minimum 3-5 ani, din centrele universitare
medicale acreditate.
Medicii confirmaţi specialişti gastroenterologie care au efectuat pregătire în endoscopie
digestivă conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite activitatea de endoscopie
digestivă diagnostică, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate cu prevederile
ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Examenul va consta din următoarele probe:
– probă scrisă;
– probă orală, constând din interpretare de caz pe casetă video;
– proba practică – eliminatorie, nota minimă 7.00, (manevrarea endoscopului pentru
endoscopia digestivă superioară şi inferioară diagnostică).
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire aprobată.
17) Pentru atestatul în Endoscopie digestivă nivel II (tehnici intervenţionale
avansate)- medicii specialişti sau primari în specialităţile gastroenterologie şi chirurgie
generală care au efectuat curs teoretic cu durata de 4 săptămâni în centrele universitare
medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare:
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, atestat prin certificat eliberat de UMF, continuat cu
un stagiu practic de 20 săptămâni – 400 ore pregătire modulară într-un spital universitar sub
îndrumarea directă a unui medic primar gastroenterolog cu atestat în endoscopia digestivă
terapeutică de cel puţin 5 ani (total 6 luni de pregătire); în cadrul pregătirii practice se vor
efectua minimum 500 endoscopii digestive superioare diagnostice şi terapeutice, 200
colonoscopii diagnostice şi terapeutice şi 50 ERCP, confirmate de medicul primar
gastroenterologie sub îndrumarea căruia a efectuat pregătirea practică.
Pentru înscrierea la examen, medicii specialişti şi primari în specialitatea gastroenterologie
precum şi medicii specialişti şi primari în specialitatea chirurgie generală vor depune în dosar
şi copia xerox a atestatului/competenţei în endoscopie digestiva diagnostică.
8
Excepţie fac medicii specialişti gastroenterologie, confirmaţi ulterior sesiunii octombrie
2002 şi care au efectuat şi promovat modulul de endoscopie digestivă diagnostică în cadrul
specializării prin rezidenţiat, care vor ataşa copia certificatului de abilităţi în endoscopie
digestivă terapeutică.
Examenul va consta din următoarele probe:
– Probă practică (o intervenţie terapeutică asistată de comisia de examen) – este eliminatorie,
nota minimă de promovare este 7,00, iar responsabilitatea cu privire la securitatea
pacientului supus procedurii va fi asumată de către preşedintele comisiei.
– Probă teoretică scrisă.
– Probă orală constând în interpretare de casetă.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în programa
de pregătire aprobată.
18) Pentru atestatul in Endoscopie digestivă diagnostică pediatrică
– medicii specialişti sau primari în specialitatea pediatrie sau chirurgie pediatrică care
au efectuat curs şi pregătire practică cu durata de 4 luni în centrele universitare medicale
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, centre acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu
modificările şi completările ulterioare.
Examenul va consta din două probe: – proba scrisă şi proba practică din tematica programei
de pregătire.
19) Pentru atestatul în Alergologie şi imunologie pediatrică
– medicii specialişti şi primari în specialitatea pediatrie care au efectuat pregătire prin
cursuri şi stagii practice cu durata de 3 luni, în centrele universitar București, Cluj-Napoca și
Iaşi, acreditate conform OMS nr. 410/16.02.2023.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă
– o probă practică – examenul clinic şi de abilităţi/manualităţi.
20) Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază sau nivel
II, tehnici avansate
1. Pentru atestatului în Chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază
– medicii specialişti sau primari în specialitatea chirurgie generală care au efectuat
programul cu durata de 6 săptămâni însumând 180 de ore pregătire teoretică și practică în
centrele universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023: Bucureşti, ClujNapoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara, Arad, Brașov și
Galați.
Medicii confirmaţi specialişti chirurgie generală ulterior sesiunii octombrie 2002, sunt
abilitaţi să exercite activitatea de chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază, în baza
certificatului de medic specialist, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate cu
prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
2. Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică nivel II – tehnici avansate
– medicii specialişti sau primari în specialitatea chirurgie generală care au efectuat
programul cu durata de 8 săptămâni însumând 240 de ore pregătire teoretică și practică în
centrele universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023: Bucureşti, ClujNapoca, Craiova, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş și Timişoara.
– anterior înscrierii pentru obținerea acestui atestat, este necesară obţinerea atestatului
în chirurgie laparoscopică nivel I sau a certificatului de abilități echivalent, urmat de
parcurgerea programului de pregătire teoretică şi practică de nivel II – tehnici avansate.
Pentru înscrierea la acest examen, candidaţii vor depune la dosar copia xerox a
atestatului în chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază obţinut anterior sau copia
certificatului de abilităţi în chirurgie laparoscopică nivel I, obţinut în baza modulului efectuat
în rezidenţiat.
9
Examenul va consta pentru ambele atestate din două probe: – probă scrisă şi probă
practică din tematica programei de pregătire.
21) Pentru atestatul în Chirurgie oncologică
– medicii specialişti sau primari chirurgie generală care au efectuat o pregătire teoretică
şi practică cu durata de un an în centrele universitare medicale acreditate conform prevederilor
ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca
şi Timişoara, pregătire atestată prin certificat eliberat de Instituțiile acreditate pentru acest
program.
Examenul va consta din două probe: – proba scrisă şi proba practică.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de
pregătire aprobată.
22) Pentru atestatul în Chirurgie hepato-bilio-pancreatică:
– medicii specialişti sau primari chirurgie generală care au efectuat o pregătire teoretică
şi practică cu durata de un an în centrele universitare medicale acreditate: Bucureşti, ClujNapoca și Iaşi, centre universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023,
pregătire atestată prin certificat eliberat de Instituțiile acreditate pentru acest program.
Examenul va consta din două probe: – proba scrisă şi proba practică, din tematica
pregătirii efectuate.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa
de pregătire aprobată.
23) Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică pediatrică – nivel I (tehnici de
bază) respectiv atestatul în Chirurgie laparoscopică pediatrică – nivel II (tehnici
avansate)
a. atestatul în Chirurgie laparoscopică pediatrică – nivel I (tehnici de bază)
– medicii specialişti şi primari în specialităţile chirurgie pediatrică şi chirurgie şi
ortopedie pediatrică, care au efectuat care au efectuat programul cu durata de 6 săptămâni
însumând 120 de ore pregătire teoretică și practică în centre universitare medicale acreditate
de ordinul MS nr.410/16.02.2023: Bucureşti, Craiova, Iaşi, Timişoara.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi
– o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
b. atestatul în Chirurgie laparoscopică pediatrică – nivel II (tehnici avansate)
– medicii specialişti şi primari în specialităţile chirurgie pediatrică şi chirurgie şi
ortopedie pediatrică, care au efectuat care au efectuat programul cu durata de 6 săptămâni
însumând 120 de ore pregătire teoretică și practică în centre universitare medicale acreditate
de ordinul MS nr.410/16.02.2023: Bucureşti, Iaşi și Timişoara.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi
– o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
24) Pentru atestatul în Chirurgie artroscopică
– medicii specialişti sau primari în specialitatea ortopedie-traumatologie care au
efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 18 luni, în centrul universitar
medical Bucureşti, acreditat prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările
ulterioare.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
25) Pentru atestatul în Ecografia aparatului locomotor
– medicii specialişti sau primari Neonatologie, Recuperare, medicină fizică şi
balneologie, Reumatologie, Medicină sportivă, precum şi medicii specialişti sau primari
Ortopedie-Traumatologie şi Ortopedie pediatrică (conform ord. MS nr. 403/2009), care
10
au efectuat o pregătire teoretică şi practică cu durata de 6 luni în centre universitare medicale
acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti,
Cluj-Napoca.
Examenul va consta din două probe: – proba scrisă şi proba practică.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de
pregătire aprobată.
26) Pentru atestatul în EEG
– medicii specialişti şi primari în specialitatea neurologie, neurologie pediatrică,
neurochirurgie, psihiatrie şi psihiatrie pediatrică, care au efectuat pregătirea prin curs şi stagiu
practic, în centrele universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023
Bucureşti și Cluj-Napoca, timp în care au efectuat minimum 200 trasee EEG atestate de şeful
secţiei respective.
Examenul va consta din două probe – proba teoretică scrisă şi proba practică, din
tematica pregătirii efectuate.
27) Pentru atestatul în EMG
– medicii specialişti şi primari în specialitatea neurologie, neurologie pediatrică,
neurochirurgie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, reumatologie precum şi recuperare, medicină
fizică şi balneologie, care au efectuat pregătirea prin curs şi stagiu practic, în centrele
universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023 Bucureşti și Cluj-Napoca,
timp în care au efectuat minimum 100 examinări EMG atestate de şeful secţiei respective.
Examenul va consta din două probe – probă teoretică scrisă şi probă practică, din
tematica pregătirii efectuate.
28) Pentru atestatul în Ultrasonografie Doppler-cerebrală.
– medicii specialişti sau primari în specialităţile neurologie, neurologie pediatrică şi
neurochirurgie, care au efectuat un modul de curs de 40 ore – 2 săptămâni în centrele
universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023 Bucureşti și Cluj-Napoca
şi ulterior un stagiu practic în care au efectuat minimum 100 examinări ultrasonografice
Doppler, atestate de către şeful secţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
Examenul va consta din două probe: – o probă scrisă şi o probă practică din tematica
pregătirii efectuate. Ambele probe sunt eliminatorii, nota minima de promovare fiind 7.00.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
29) Pentru atestatul în Endoscopie bronşică
– medicii specialişti sau primari în specialităţile pneumologie, chirurgie toracică, A.T.I.,
medicină de urgentă, şi ORL care au efectuat curs şi pregătire practică cu durata de 3 luni în
endoscopie bronşică, în centrele universitare medicale acreditate conform OMS
1529/10.10.2019: Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iaşi, Tg. Mureș, Arad, Sibiu şi
Timişoara.
Medicii specialişti pneumologie şi chirurgie toracică confirmaţi ulterior sesiunii
octombrie 2002, pot susţine examenul pentru obţinerea atestatului în endoscopie bronşică pe
baza pregătirii efectuate ca modul în rezidenţiat.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de
pregătire aprobată.
30) Pentru atestatul în Explorări funcţionale respiratorii speciale
– medicii specialişti şi primari pneumologie care au absolvit programul pentru obţinerea
acestui atestat cu durata de 2 luni în centrele universitare medicale acreditate conform OMS
1529/10.10.2019: Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Tg. Mureș Timișoara;
– medicii specialişti şi primari confirmaţi în alte specialităţi prevăzute de ordinul MS
nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au absolvit programul de pregătire
cu durata de 3 luni.
Medicii specialişti pneumologie confirmaţi ulterior sesiunii octombrie 2002, au în
competenţa profesională standard a specialităţii această abilitate, fără examen.
Examenul va consta din două probe: – o probă scrisă şi o probă practică din tematica
pregătirii efectuate.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de
pregătire aprobată.
31) Pentru atestatul în Managementul general clinic şi terapeutic al tulburărilor
respiratorii – Somnologie- (nivel I şi II)
– medicii specialişti sau primari în specialităţile: Pneumologie, Cardiologie, Medicina
internă, Medicina Muncii, Neurologie, Pediatrie, Psihiatrie sau ORL care au efectuat pregătire
prin cursuri şi stagii practice cu durata de 7 luni şi două săptamâni, în centrul universitar
București, acreditat prin ordinul MS nr.959/21.08.2014.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă
– o probă practică –interpretare raport poligrafie/polisomnografie/terapie.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de
pregătire aprobată.
32) Pentru atestatul în Tomografie computerizată (CT)
– medicii specialişti sau primari în specialitatea radiologie şi imagistică medicală, care
au absolvit un curs de formare în acest domeniu, în centrele universitare medicale acreditate
prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureş și
Timișoara.
– medicii specialişti radiologie şi imagistică medicală care au promovat examenul de
medic specialist ulterior sesiunii octombrie 2002 şi care au efectuat pregătirea de trei luni ca
modul in rezidenţiat, conform ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările
ulterioare.
Examenul va consta din două probe:
– proba scrisă sub formă de test grilă, cu 50 întrebări, cu răspunsuri multiple. Notarea se
face prin adiţiune de puncte şi transformare in note (ex. maximum 50 puncte = nota 10);
– o probă practică reprezentată de analiza filmelor a două cazuri: unul de neuro şi unul de
corp;
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de
pregătire.
33) Pentru atestatul în Imagistică prin rezonanţă magnetică IRM
– medicii specialişti şi primari radiologie şi imagistică medicală cu atestat/competenţă în
tomografie computerizată, absolvenţi ai unui curs de formare în acest domeniu, în centrele
universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023: Bucureşti, Cluj-Napoca,
Craiova, Iași, Târgu Mureş și Timișoara.
– medicii confirmaţi specialişti radiologie şi imagistică medicală ulterior sesiunii
octombrie 2002 cu atestat/competenţă în tomografie computerizată şi care au efectuat
pregătirea de trei luni în IRM ca modul în rezidenţiat, conform ordinului MS nr. 418/2005 cu
modificările şi completările ulterioare.
Pentru înscrierea la acest examen, candidaţii vor depune la dosar copia xerox a
atestatului /competenţei în CT obţinute anterior.
Examenul va consta din două probe:
-proba teoretică – grilă cu întrebări cu răspunsuri multiple (50) un punct pentru
fiecare întrebare, durata o oră;
-proba practică .
12
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa
de pregătire.
34) Pentru atestatul în Imagistica senologică
– medicii specialişti şi primari radiologie şi imagistică medicală, absolvenţi ai unui curs
de minimum o lună (4 săptămâni), cu diploma eliberată de UMF-urile din centrele universitare
medicale acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi,
Timişoara şi cu adeverinţă de practică pentru minimum 50 mamografii şi 30 ecografii de sân.
Examenul va consta din două probe:
– proba teoretică – grilă cu întrebări cu răspunsuri multiple (50) un punct pentru fiecare
întrebare, durata o oră;
– proba practică.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în
programa de pregătire.
35) Pentru atestatul în Managementul Serviciilor de Sănătate
-medicii specialişti sau primari precum şi farmaciştii specialişti sau primari, care au
parcurs un program de pregătire de l2 module cu durata de câte o săptămână în centrele
universitare medicale acreditate acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023: Bucureşti,
Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu, Oradea, Târgu Mureş şi Timişoara.
-medicii specialişti sau primari care au obţinut diploma de master în Managementul
serviciilor de sănătate, ca urmare a programelor de pregătire desfăşurate prin catedrele de
sănătate publică şi management din centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr.
418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, cu durata de pregătire de minim l an (două
semestre) atestată prin diplomă de masterat eliberată de UMF-urile din aceste centre.
Examenul va consta din două probe: probă scrisă şi probă orală (prezentarea unei lucrări
personale), din tematica pregătirii efectuate.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa
de pregătire.
36) Pentru obţinerea atestatelor în: Audiologie, Chirurgie endoscopică O.R.L. şi
Laser chirurgie în O.R.L.
a. Audiologie – medicii specialişti sau primari în specialitatea O.R.L. care au efectuat pregătire
prin cursuri şi stagii practice cu durata de 3 luni în domeniul atestatului solicitat, în centrele
universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023 Bucureşti, Cluj-Napoca,
Craiova, Iași, și Timișoara.
b. Chirurgie endoscopică O.R.L. – medicii specialişti sau primari în specialitatea O.R.L. care
au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 3 luni în domeniul atestatului
solicitat, în centrele universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023
Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Tg. Mureș și Timișoara.
c. Laser chirurgie în O.R.L – medicii specialişti sau primari în specialitatea O.R.L. care au
efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 3 luni în domeniul atestatului
solicitat, în centrele universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.
Medicii confirmaţi specialişti O.R.L. începând cu sesiunea octombrie 2002, au în
competenţa profesională standard a specialităţii aceste abilităţi, fără examen.
Examenul va consta din două probe: – o probă scrisă şi o probă practică din tematica
pregătirii efectuate.
37) Pentru atestatul în Foniatrie
– medicii specialişti sau primari în specialitatea O.R.L. care au efectuat pregătire prin cursuri
şi stagii practice cu durata de 6 luni, în centrele universitare medicale acreditate prin ordinul
MS nr. 410/16.02.2023 Bucureşti, Cluj-Napoca și Timișoara.
13
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
38) Pentru atestatul în Medicină aerospaţială
– medicii specialişti sau primari confirmaţi într-o specialitate medicală sau în
specialitatea medicină de familie precum şi medicii de medicină generală cu drept de exercitare
a profesiunii de medic, care au urmat o pregătire prin curs şi stagii practice cu durata de un an
conform prevederilor OMS 418/2005, în centrul universitar Craiova.
Examenul va consta din două probe: – o probă scrisă şi o probă practică din tematica
pregătirii efectuate.
39) Pentru obţinerea atestatelor în: Homeopatie, Acupunctură, Apiterapiefitoterapie-aromaterapie pentru medici şi respectiv Farmacie homeopată pentru
farmacişti
a). Medicii care îndeplinesc condiţiile stabilite de ordinul MS nr.418/2005 cu
modificările şi completările ulterioare, şi care au efectuat pregătire în centrele universitare
prevăzute prin norma menţionată, pregătire atestată de certificat emis de autoritățile abilitate,
după cum urmează:
– acupunctură – 3 module a câte 3 săptămâni;
– homeopatie – 3 module a câte 3 săptămâni sau 2 ani (10 luni/an – curs de week-end);
– apiterapie-fitoterapie-aromaterapie – 4 module a câte 2 săptămâni
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/1160/27.06.2006.
b). Farmaciştii care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordinul MS nr. 418/2005 cu
modificările şi completările ulterioare, şi care au efectuat pregătire atestată de SNSPMPDSB
după cum urmează:
– farmacie homeopată – 1 modul de 3 săptămâni şi respectiv 1 modul specific pentru
farmaciști, 1 weekend pe lună, timp de 9 luni.
Examenul va consta din două probe: – o probă scrisă si o probă practică din tematica
pregătirii efectuate.
40) Pentru atestatul în Îngrijiri paliative
– medicii specialişti/primari confirmaţi într-o specialitate clinică inclusiv medicină de
familie, precum şi medicii de medicină generală cu drept de exercitare a profesiunii de medic,
care au efectuat pregătire prin curs, a 12 module cu durata de câte o săptămână în centrele
universitare acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările şi completările ulterioare și
Ref. nr. NT 6889/13.08.2020, Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Tg. Mureș și
Timișoara, pregătire atestată prin certificat eliberat de instituțiile abilitate pentru pregătire.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica cursului.
41) Pentru atestatul în Implantologie
– medicii dentişti care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice, în centrul universitar
medical acreditat prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023 Bucureşti, atestată prin certificat eliberat
de autoritățile abilitate, acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările
ulterioare.
Examenul va consta din două probe: – proba scrisă şi o probă practică, din tematica
programei de pregătire.
42) Pentru atestatul în Inhalo-sedarea prin amestec inhalator cu protoxid de azot
şi oxigen, în medicina dentară
– medicii dentişti cu drept de liberă practică şi medicii specialişti în specialităţi medicodentare care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice, în centrul universitar medical
14
acreditat prin ordinul MS nr. 410/16.02.2023 Bucureşti, pregătire atestată prin certificat eliberat
de autoritățile abilitate.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă
– o probă practică – din tematica pregătirii efectuate.
43) Pentru atestatul în Utilizarea terapeutică şi chirurgicală a laser-ilor în medicină
dentară
– medicii specialişti şi primari în specialităţi medico-dentare, precum şi medicii dentişti cu drept
de exercitare a profesiei care au efectuat 3 module de pregătire în total 2 săptămâni, efectuate
conform prevederilor ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare în
centrul universitar Timişoara şi atestată prin certificat eliberat de UMF Timişoara.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
44) Pentru atestatul în Litotriţie extracorporală
– medicii specialişti sau primari în specialitatea urologie care au efectuat pregătire prin
cursuri şi stagii practice cu durata de 1 lună, în centrele universitare medicale acreditate prin
ordinul MS nr. 410/16.02.2023: Bucureşti, Iași, Oradea și Târgu Mureş.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
45) Pentru atestatul în Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească
– medicii de medicină generală cu drept de liberă practică, medicii specialişti sau primari
anestezie şi terapie intensivă, pediatrie şi medicină de familie care au efectuat o pregătire
teoretică şi practică cu durata de 6 luni în centrele universitare medicale acreditate prin ordinul
MS nr. 418/2005, ordinul MS nr. 403/2009 și ordinul MS nr. 410/16.02.2023: Bucureşti, ClujNapoca, Craiova, Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Timişoara, Arad și Galați, pregătire atestată prin
certificat eliberat de autoritățile abilitate.
Examenul pentru obţinerea atestatului de studii complementare în asistenţa medicală
de urgenţă prespitalicească va consta din 3 probe:
a. O probă scrisă;
b. Două probe practice din domeniul specialităţilor medicale şi traumă;
Fiecare dintre cele 3 probe este considerată eliminatorie. Pentru a fi declarat admis, candidatul
trebuie să obţină cel puţin nota 7.00 pentru fiecare probă în parte.
Acest examen se desfăşoară în centrele de pregătire care au în dotare echipamente de
simulare avansată;
Proba scrisă se va desfăşura concomitent, va începe la aceeaşi oră, în toate centrele de
examinare. Testele utilizate în centrele de examinare vor fi identice.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub nr.EN/12528/2008
46) Pentru atestatul în Asistenţă medicală de urgenţă pentru structurile de primiri
urgenţe
– medicii de medicină generală cu drept de liberă practică, medicii specialişti sau
primari anestezie şi terapie intensivă, pediatrie şi medicină de familie, posesori ai atestatului
de studii complementare in Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească, sau
atestate/competenţe în urgenţe prespitaliceşti/ urgenţe medico-chirurgicale, care au efectuat o
pregătire teoretică şi practică cu durata de 6 luni în centrele universitare medicale acreditate
prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare și ordinul MS nr.
403/2009 ordinul MS nr. 410/16.02.2023: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Oradea,
Targu Mureş, Timişoara, Arad și Galați, pregătire atestată prin certificat eliberat de autoritățile
abilitate.
Examenul pentru obţinerea atestatului de studii complementare în Asistenţă medicală de
urgenţă pentru structurile de primiri urgenţe, va consta din 3 probe:
15
a. O probă scrisă;
b. Două probe practice din domeniul specialităţilor medicale şi traumă;
Fiecare dintre cele 3 probe este considerată eliminatorie. Pentru a fi declarat admis, candidatul
trebuie să obţină cel puţin nota 7.00 pentru fiecare probă în parte.
Acest examen se desfăşoară în centrele de pregătire care au în dotare echipamente de
simulare avansată;
Proba scrisă se va desfăşura concomitent, va începe la aceeaşi oră, în toate centrele de
examinare. Testele utilizate în centrele de examinare vor fi identice.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/12528/2008
47) Pentru atestatul în Endocrinologie pediatrică
– medicii specialişti sau primari în specialitățile Endocrinologie sau Pediatrie, care au
efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 6 luni, în centrele universitare
medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare:
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iași și Târgu Mureş.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018
48) Pentru atestatul în Ecografia musculoscheletală în reabilitarea medicală
– medicii specialişti sau primari în specialitățile Medicina fizică și de reabilitare,
Medicina sportivă, Reumatologie, Chirurgie plastică și reparatorie, respectiv OrtopedieTraumatologie, care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 12 luni, în
centrul universitar medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările
ulterioare: Bucureşti.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018
49) Pentru atestatul în Electromiografia în reabilitarea medicală
– medicii specialişti sau primari în specialitățile Medicina fizică și de reabilitare,
Medicina sportivă, respectiv Neurologie, care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice
cu durata de 12 luni, în centrul universitar medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu
modificările şi completările ulterioare: Bucureşti.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018
50) Pentru atestatul în Terapia durerii în reabilitarea medicală
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Medicina fizică și de reabilitare care
au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 12 luni, în centrul universitar
medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare:
Bucureşti.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018
51) Pentru atestatul în Electrofiziologie cardiacă intervențională
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Cardiologie care au efectuat pregătire
prin cursuri şi stagii practice cu durata de 12 luni, în centrele universitare medicale acreditate
de ordinul MS nr. 793/04.06.2021: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureş, Timişoara și
Brașov.
Examenul va consta din trei probe:
– probă scrisă
– examen clinic-proba de abilități/manualități
16
– probă operatorie
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de
pregătire.
52) Pentru atestatul în Stimulatoare și defibrilatoare cardiace implantabile
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Cardiologie care au efectuat pregătire
prin cursuri şi stagii practice cu durata de 12 luni, în centrele universitare medicale acreditate
de ordinul MS nr. 793/04.06.2021: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureş, Timişoara și
Brașov.
Examenul va consta din trei probe:
– probă scrisă
– examen clinic-proba de abilități/manualități
– probă operatorie
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de
pregătire.
53) Pentru atestatul în Ultrasonografia aparatului urinar la adult
– medicii specialişti sau primari în specialitățile: Anestezie și terapie intensivă, Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice, Geriatrie și gerontologie, Medicina de familie, Medicina de
urgență, Medicina internă, Nefrologie, Urologie și medicii de medicină generală cu drept de
liberă practică, care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 2 luni, în
centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 410/16.02.2023: Bucureşti, ClujNapoca, Constanța, Iași, Târgu Mureş și Timişoara.
Examenul va consta din trei probe:
– o probă scrisă
– o probă practică din tematica pregătirii efectuate
– proba pe casetă video.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018
54) Pentru atestatul în Medicina de călătorie
– medicii specialişti sau primari în specialitățile prevăzute în curriculumul de pregătire
al programului, care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 4 luni, în
centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi
completările ulterioare: Bucureşti și Constanța.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. SP/12519/2018
55) Pentru atestatul în Radiologia intervențională diagnostică-nivel I-tehnici bază
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Radiologie și imagistică medicală, care
au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 6 luni în centrul universitar
medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare:
Bucureşti.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. SP/2595/2019
56) Pentru atestatul în Radiologia intervențională terapeutică-nivel II- avansat
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Radiologie și imagistică medicală, care
au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 6 luni în centrul universitar
medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare:
Bucureşti.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
17
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. SP/2595/2019
57) Pentru atestatul în Chirurgie esofagiană și de joncțiune eso-gastrică
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Chirurgie generală, Chirurgie pediatrică
și Chirurgie toracică, care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 3 luni
în centrul universitar medical acreditat prin ordinul MS nr. 665/02.03.2022: Bucureşti.
Examenul va consta din patru probe:
– probă scrisă
– examen clinic
– proba de abilități/manualități
– probă operatorie
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de
pregătire.
58) Pentru atestatul în Ecografia generală neonatală
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Neonatologie, care au efectuat pregătire
prin cursuri şi stagii practice cu durata de 3 luni în centrele universitare medicale acreditate
prin ordinul MS nr. 665/02.03.2022: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iași, Tg. Mureș și Timișoara.
Examenul va consta din 3 probe:
– probă scrisă cu 10 subiecte dezvoltate general sau test grilă cu 60-100 întrebări
(complement simplu și complement multiplu);
– probă cu imagini digitale: probă de abilități de recunoaștere (imagini și videoclipuri
ecografice)
– probă de abilități/manualități: obținerea de secțiuni standard în obstetricăginecologie.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
59) Pentru atestatul în Ecografia transfontanelară
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Neonatologie, care au efectuat pregătire
prin cursuri şi stagii practice cu durata de 3 luni în centrele universitare medicale acreditate
prin ordinul MS nr. 665/02.03.2022 și OMS nr. 410/16.02.2023: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iași,
Tg. Mureș, Timișoara, Oradea, Sibiu, Constanța.
Examenul va consta din 3 probe:
– probă scrisă cu 10 subiecte dezvoltate general sau test grilă cu 60-100 întrebări
(complement simplu și complement multiplu);
– probă cu imagini digitale: probă de abilități de recunoaștere (imagini și videoclipuri
ecografice)
– probă de abilități/manualități: obținerea de secțiuni standard în obstetricăginecologie.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
60) Pentru atestatul în Laserterapia de joasă și infrajoasă energie (LLLT) în
practica clinică
– medicii specialişti sau primari în specialități clinice medicale și chirurgicale, care au
efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 3 luni în centrul universitare
medical acreditat prin ordinul MS nr. 665/02.03.2022: Bucureşti.
Examenul va consta din două probe:
– probă scrisă
– probă de abilități/manualități
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
18
61) Pentru atestatul în Screening-ul displaziei de dezvoltare a șoldului la nou născut
și sugar (0-6 luni)
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Chirurgie pediatrică, Ortopedie
pediatrică, Pediatrie, Medicina de familie, Neonatologie și Radiologie-imagistică medicală,
care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de o lună centrele universitare
medicale acreditate prin ordinul MS nr. 665/02.03.2022: Bucureşti, Cluj-Napoca, și Timișoara.
Examenul va consta din două probe:
– probă scrisă-test sinteză, interpretare ecografii
– probă de abilități/manualități
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
63) Pentru obținera altor atestate aprobate prin Ordinul Ministerul Sănătăţii nr.
410/16.02.2023, pentru care s-a finalizat pregătirea până la data de 30.04.2023:
– medicii specialişti sau primari în specialitățile prevăzute la respectivele programe,
care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata prevăzută prin ordinul MS nr.
410/16.02.2023.
Examenul va consta din minimum două probe, prevăzute de ordinul MS nr.
410/16.02.2023.
– probă scrisă/test grilă
– probă practică
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.
64) Pentru obținera unor atestate pentru care sunt necesare echivalări sau
aprobări ale Ministerul Sănătăţii:
-Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat
pregătirea prin cursuri postuniversitare organizate de Universitățile de Medicină și Farmacie
din centrele de pregătire acreditate şi sub îndrumarea responsabililor de program acreditaţi, sau
prin programe de pregătire aprobate de Ministerul Sănătății, în domenii care nu se regăsesc în
prezenta publicaţie, dar sunt cuprinse în prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările
şi completările ulterioare, vor transmite prin servicii poștale dosarele de examen, avizate de
unul dintre responsabilii de program prevăzuţi de ordinul mai sus menţionat, Direcției politici
de resurse umane în sănătate din Str. C. Popișteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti,
-Medicii, medicii dentişti si farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat cursuri
şi stagii de pregătire în străinătate, având cuprinsul curricular și durata de pregătire
corespondente, în domenii similare celor prevăzute de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările
şi completările ulterioare şi care necesită echivalarea acestora, vor transmite prin servicii
poștale dosarele de examen, avizate de unul dintre responsabilii naționali de program prevăzuţi
de ordinul mai sus menţionat, Direcției politici de resurse umane în sănătate din Str. C.
Popișteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti.
DOSARELE DE EXAMEN PENTRU TOATE CATEGORIILE DE ATESTATE
VOR CUPRINDE:
 cerere de înscriere tip, disponibilă pe pagina web a Ministerului Sănătății și a Direcțiilor
de sănătate publică prin care se face înscrierea candidaților, începând cu data de 6
aprilie 2023;
 copia diplomei de licență obținută ca medic/medic dentist/farmacist;
 copia certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist sau primar;
 copia Certificatului de Membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza valabilă
pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
19
 copia actului de identitate (BI/CI), în termen de valabilitate;
 copii ale documentelor de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 copii ale certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de pregătire, efectuate în vederea
formării pentru atestatul solicitat, eliberate de autorităţile competente, conform
prevederilor precizate la punctul corespunzător atestatului respectiv. Pentru medicii
specialişti care au efectuat pregătirea ca modul obligatoriu în rezidenţiat, o copie xerox
a modulului din carnetul de rezident, precum şi a primei pagini a carnetului.
 adeverinţe sau caracterizări care să ateste efectuarea stagiilor practice şi a numărului
de examinări prevăzute pentru fiecare tip de atestat (unde este cazul);
 pentru atestatele care se pot obţine numai ulterior unei pregătiri confirmate printr-un alt
atestat sau abilitate (ex: ecocardiografie transesofagiană, IRM, endoscopie digestivă
terapeutică, chirurgie laparoscopică nivel II-tehnici avansate), candidaţii vor depune şi
copia xerox a atestatelor menţionate, obţinute anterior;
 adeverinţa de la locul actual de muncă din care să reiasă funcţia şi gradul profesional,
cu menţionarea specialităţii şi a numărului ordinului de confirmare în gradul
profesional;
 chitanţa de plată a taxei de 410 lei, achitată pe numele candidatului prin mandat
poştal sau O.P., în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI-4266456,
DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar – Ministerul
Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La
locul pentru corespondenţă se va menţiona Taxa participare examen atestate.
Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi preşedintele de
comisie, locul, data şi ora de prezentare la examen, se vor afişa la data de 15 mai 2023 pe
site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro la rubrica – Specialiști-Concursuri şi examene
naționale.
PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU TOȚI CANDIDAȚII
-Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse.
-Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se vor
completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, nu se vor regăsi în listele
candidaților.
-Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința
secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate.
00000O00000

Cerere

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .