PUBLICAŢIE DE EXAMEN Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic stomatolog respectiv farmacist primar, sesiunea 06 iulie 2020

Examene

Ministerul Sănătății organizează în perioada 06-31 iulie 2020, în centrele
universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu,
Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, sesiune de examene pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2020, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

Înscrieri:
1. Candidații vor transmite doar prin servicii poștale sau de curierat, dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional, la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 21 mai-05 iunie 2020, inclusiv.
2. Pentru ministerele cu rețea medicală proprie, dosarele candidaților vor fi transmise doar prin servicii poștale sau de curierat, la direcțiile medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie, tot în perioada 21 mai-05 iunie 2020, inclusiv.
3. Dosarele cadrelor didactice, ale angajaților cu funcții în cercetarea științifică medicală, ale candidaților cu activitate prestată în afara României, precum și dosarele care au nevoie de alte aprobări speciale vor fi transmise doar prin servicii
poștale sau de curierat, în perioada 21 mai-05 iunie 2020, la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București.
Direcțiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcțiile ministerelor cu rețea
sanitară proprie, vor completa candidații înscriși la adresa: http://examene.meddb.ro, până la data de 10 iunie 2020, ora 14,00.
Tabelele rezultate ale candidaților înscriși pe specialități, însoțite de adresa cu semnături, vor fi transmise ulterior Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București, până la data de 11 iunie 2020.
Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:
Nr. crt.
Numele şi prenumele
CNP
Funcţia Specialitatea
Nr. Ord. M.S. de confirmare ca specialist
Data la care împlineşte 5 ani vechime în specialitate
Unitatea de încadrare,
Localitate,
Judeţ
Centrul universitar pentru care optează să
Nr.chitanţei de plată a taxei de examen
Nr. telefon
Judeţ
Transmitere certificat susţină examenul
Medic/ medic dentist/ farmacist specialist
Candidații vor fi înscriși în tabele cu numele și prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând majuscule și caractere diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.
Întreaga responsabilitate asupra completării corecte a datelor din tabel
revine Direcțiilor de Sănătate Publică Județene, respectiv ministerelor cu rețea sanitară proprie.

Dosarul de înscriere va cuprinde:
1. Cerere de înscriere tip, conform celei afișată pe site-ul Ministerului Sănătății;
2. copia diplomei de licență obținută ca medic, medic dentist sau farmacist*;
3. copia certificatului de medic/medic dentist /farmacist specialist*;
4. copia actului de identitate CI/BI*;
5. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie /decizie divorț) dacă este cazul*;
6. copia certificatului de membru al colegiului profesional, vizat pentru anul în curs*;
7. adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat medicul, medicul dentist, respectiv farmacistul, din care să reiasă: specialitatea în care acesta este confirmat și data de la care este încadrat ca specialist; numărul ordinului ministrului sănătății de confirmare în specialitate, tipul de contract (cu normă
întreagă sau fracție de normă, situație în care se va specifica nr. de ore/zi sau săptămână) precum și vechimea ca specialist în specialitatea pentru care urmează să susțină examenul, la data de 30 septembrie 2020- În original;
8. medicii și medicii dentiști care își desfășoară activitatea în cabinete medicale individuale vor prezenta:
– declarația pe propria răspundere, în original, că desfășoară activitatea în
specialitate și fracția de normă a acesteia la cabinetul individual și o adeverință eliberată de unitatea sanitară respectivă în original din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de 30 septembrie 2020, precum și cuantumul normei;
-copia certificatului de înregistrare al cabinetului respectiv*;
-copia certificatului (adeverinței) de medic/medic dentist specialist*;
9. farmaciștii care lucrează în farmacii cu circuit deschis vor prezenta, după caz:
– declarația pe propria răspundere în original că desfășoară activitatea și
fracția de normă a acesteia și adeverință eliberată de unitatea angajatoare respectivă în original din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de 30 septembrie 2020, precum și cuantumul normei;
-copia certificatului (adeverinței) de farmacist specialist*;
10. medicii care solicită completarea vechimii în specialitate pe baza gărzilor
efectuate, conform prevederilor Ordinului MS nr. 870/2004 cu
modificările și completările ulterioare, vor depune la dosar adeverința eliberată
de unitatea/unitățile în care au efectuat gărzi, conținând vechimea acumulată
prin efectuarea serviciului de gardă, transformată în ani, luni, săptămâni, de muncă, calculată pe baza pontajelor întocmite de respectivele unități
angajatoare-în original ;
11. medicii care solicită recunoașterea vechimii în specialitate efectuată în unități medico-sanitare din statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând
Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, vor depune la dosar
adeverința și traducerea legalizată a acesteia care atestă vechimea acumulată în
specialitate și fracția de normă lucrată precum și adeverința și traducerea
legalizată a acesteia prin care se atestă apartenența la organizația profesională
teritorială pentru perioada respectivă, – în original ;
12. cadrele didactice încadrate la catedre fără corespondent în nomenclatorul de
specialități, vor anexa pe lângă adeverința de angajat al instituției de învățământ
superior medical în original și adeverința din care să reiasă că desfășoară
activitate integrată prin cumul de funcții ca medic specialist, de minim 5 ani
până la data de 30 septembrie 2020, efectuată în specialitatea în care urmează
să susțină examenul de grad primar- în original ;
13. candidații care solicită recunoașterea vechimii efectuate prin programe de formare de tip Doctorat, vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de
absolvire a doctoratului și adeverințe/documente suplimentare privind perioada
efectuată practic în clinici de specialitate, prin care se atestă activitatea
desfășurată (perioada de timp și numărul de ore zilnic) pentru fundamentarea
lucrării de doctorat, în domeniul specialității.
14. Taxa de participare în valoare 550 lei, achitată pe numele candidatului prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul IBAN
RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de
Trezorerie a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024.
La locul pentru corespondență se va menționa “Taxa examen primariat.”
*Documentele prevăzute* la punctele 2-6, respectiv 8-9, vor fi prezentate în copie, certificată „Conform cu originalul”, asumată de posesor prin semnătură.

În vederea înscrierii candidaţilor la examenul de promovare în gradul profesional, se va considera vechimea acumulată în muncă în specialitatea în care candidatul dorește să susțină examenul astfel:
A. 1. Se consideră vechime în muncă în specialitatea în care candidatul este
confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu titlu de calificare de bază, de  minimum 5 ani ca medic/medic dentist /farmacist specialist, experienţa
acumulată de minimum 5 ani în titlul profesional de specialist, dobândită prin exercitarea efectivă a profesiei, corespunzător unui program de muncă cu normă întreagă.
2. Se consideră vechime, în sensul prevederilor amintite, munca prestată în
temeiul unuia sau a mai multor contracte individuale de muncă, cu normă
întreagă sau cu fracțiune de normă, fără a depăși, cumulat, durata calendaristică
a timpului de muncă zilnică, lunară și anuală.
3. Orele de gardă efectuate în afara programului de la norma de bază, care se desfăşoară în baza unuia sau a mai multor contracte individuale de muncă cu timp partial pentru gărzi, constituie vechime în muncă şi în specialitate, numai în situația în care medicul își desfășoară activitatea exclusiv în baza acestora.
4. Orele de gardă efectuate în afara programului de la norma de bază, care se desfăşoară în baza unuia sau a mai multor contracte individuale de muncă cu
timp partial pentru gărzi, constituie vechime în muncă şi în specialitate și în situația în care medicul desfășoară activitate în baza unuia sau a mai multor contracte individuale de muncă, cu fracțiune de normă, a căror adiție este mai mică decât durata normală a timpului de muncă de 7/6 ore zilnic, fără a depăși,
cumulat, durata calendaristică a timpului de muncă zilnică, lunară și anuală.
5. Vechimea în muncă și în specialitate prevăzută la alin.(3) se determină în
funcție de numărul total al orelor de gardă efectuate, în baza graficului lunar de gardă, raportat la durata zilnică a timpului normal de muncă, fără a putea depăși durata lunară a timpului de muncă stabilită pentru un program de 7/6 ore zilnic.
6. Gărzile efectuate pe linii de gardă, pentru specialități înrudite, stabilite potrivit
prevederilor legale în vigoare, în baza contractului individual de muncă cu timp
partial pentru gărzi, constituie vechime în specialitate, în condițiile prevăzute la
alin.(3)-(5)
B. Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se consideră normă întreagă:
a) Programul de 7 ore zilnic, respectiv 35 ore/săptămână pentru medicii din unităţile
şi compartimentele de cercetare ştiinţifică medico-farmaceutică
b) Programul de 6 ore/zi, respectiv 30 ore/săptămână, pentru medicii care efectuează activitatea în condiții speciale precum:
i) anatomie patologică;
ii) medicină legală, în activitatea de prosectură şi disecţie;
iii) activitatea de radiologie-imagistică medicală, radioterapie, medicină
nucleară, igiena radiaţiilor, angiografie şi cateterism cardiac.
C. Pentru întregirea normei de muncă prin serviciul de gardă, în unităţile sanitare publice cu paturi în care se asigură activitatea în cadrul timpului de muncă de 7 ore în medie pe zi, în program de lucru continuu sau parțial, se consideră normă întreagă:
a) pentru spitale clinice, universitare, institute şi centre medicale clinice, spitale de urgenţă, spitale judeţene, spitale de monospecialitate, spitale municipale, spitale orăşeneşti, centre medicale:
i) activitatea curentă de minimum 6 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare;
ii) 18 ore de gardă lunar;
b) pentru spitale de boli cronice şi sanatorii:
i) activitatea curentă de minimum 5 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare;
ii) 38 de ore de gardă lunar.
D. Pentru medicii specialiști, medicii dentisti specialiști și farmaciștii specialiști
care exercită activitatea în specialitatea de bază, fiind angajați cu fracție de normă, vechimea se va lua în considerare prin adiția fracțiilor de normă, din cadrul aceleiași
instituții sau din instituții diferite, până la completarea normei prevăzute pentru specialitatea respectivă.
E. Pentru medicii specialiști, medicii dentisti specialiști și farmaciștii specialiști care
exercită activitate în specialitatea de bază, dovedită prin contracte de muncă încheiate
în condițiile prevăzute de normele legale, cu unități sanitare diferite, depășind prin
cumul de funcție fracția de normă stabilită pentru specialitatea respectivă, se poate lua
în considerare experiența astfel acumulată cu suplimentarea vechimii prin adiția fracțiilor de normă, fără a depăși vechimea stabilită potrivit alin (2) al pct. A.
F. Numărul orelor efectuate de medicii, medicii dentisti și farmaciștii specialiști în serviciul de gardă, în specialitatea în care candidatul este confirmat cu titlul de
calificare, peste numărul orelor necesare întregirii normei complete de muncă prevăzute
la punctul C. constituie vechime în muncă și în specialitate.
G. Durata efectivă a orelor care se constituie vechime în muncă și în specialitate
conform prevederilor de la punctul F. va fi considerată de minimum 10 ore în situația
gărzilor efectuate în zilele lucrătoare şi de maximum 24 de ore în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.
H. Gărzile efectuate pe linie de gardă pentru specialități înrudite, prevăzute prin norme, constituie vechime în specialitate.
I. Se consideră vechime în specialitate cu normă întreagă, calculată de la data
integrării clinice, vechimea în muncă obținută de personalul didactic din învăţământul
superior medical şi farmaceutic, care desfăşoară activitate integrată prin cumul de
funcţii, în baza unui contract cu jumătate de normă, în unităţi sanitare unde funcţionează
catedra sau disciplina didactică, în specialitatea corespunzătoare titlului de calificare.
Acest personal didactic își desfășoară activitatea curentă în cursul dimineţii şi în serviciul de gardă, în completarea atribuţiilor funcţiei didactice, prin cumul de funcţii
cu jumătate de normă, în specialitatea corespunzătoare titlului de calificare.
Pentru personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care desfăşoară activitate
integrată prin cumul de funcţii, în alte unităţi sanitare decât cele unde funcţionează
catedra sau disciplina didactică (integrare fără corespondent), în baza unui contract cu
jumătate de normă, vechimea în specialitate se constituie exclusiv din vechimea
obținută prin activitatea didactică. În această situație vechimea obținută prin cumulul
de funcții al contractului de muncă, constituie vechime în muncă nu și în specialitate.
J. Perioada studiilor doctorale, dovedită prin contract încheiat cu o instituție
acreditată, efectuate ca formă de desfăşurare a studiilor cu frecvenţă, cu tema de
cercetare aleasă din domeniul specialității de bază a titlului de calificare al
doctorandului, constituie vechime în specialitate în vederea obținerii gradului de medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar.
K. Activitatea desfășurată de medicii specialiști, medicii dentisti specialiști și
farmaciștii specialiști, în domeniul specialității de bază a titlului de calificare, în statele
membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau
Confederaţiei Elveţiene, pentru care aceștia pot face dovada exercitării prin contract încheiat cu normă de muncă, în domeniul titlului de calificare, ca membru cu drept de liberă practică înscris în colegiul profesional al statului respectiv, constituie vechime în specialitate în vederea obținerii gradului de medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar.

Arondarea candidaților:
Arondarea candidaților pe specialități și centre universitare va fi afișată la data de
18 iunie 2020 pe site-ul Ministerului Sănătății, www.ms.ro, la rubrica Specialiști
– examene și concursuri naționale.
Listele nominale ale candidaților admiși:
Listele nominale ale candidaților admiși precum și președinții de comisii, data,
locul și ora de prezentare la examen se vor afișa la data de 01 iulie 2020 pe siteul Ministerului Sănătății, www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene
și concursuri naționale.

Dispoziții generale privind candidații și comisiile de examen
Examenul de obținere a gradului profesional de medic primar, medic dentist primar respectiv farmacist primar se organizează la nivel naţional, prin instituţiile de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman din centrele universitare acreditate: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați.
Examenul de obținere a gradului profesional primar pentru medici specialiști și
medici dentiști specialiști, constă din probe clinice și practice, în funcție de specialitate, conform prevederilor tematicilor aprobate pentru fiecare specialitate, publicate spre
luarea la cunoștință a celor interesați cu minimum 6 luni anterior sesiunii de examen.
Examenul de obţinere a gradului de farmacist primar, pentru oricare dintre
specialitățile prevăzute pentru domeniul Farmacie, constă dintr-o probă scrisă şi o probă
practică, conform tematicilor valabile, aprobate pentru fiecare specialitate, publicate spre luarea la cunoștință a celor interesați cu minimum 6 luni anterior sesiunii de examen.
Candidații repartizați la o anumită comisie vor susține toate probele examenului cu
respectiva comisie.
Candidații sunt repartizați pe comisii de examen în ordine alfabetică, după numele
de familie al candidatului respectiv.
Examenul de promovare în grad profesional se obține de medicii specialiști, medicii
dentiști specialiști respectiv farmaciștii specialiști, ca urmare a promovării tuturor
probelor examenului, susținut în prezența plenului comisiilor aprobate pentru sesiunea
respectivă de examen.
Nota minimă de promovare a probelor examenului este opt (8.00%). Sunt declarați promovați toți candidații care au obținut la examenul de promovare în gradul profesional minimum media opt (8.00%).
Candidații beneficiază de drepturile dobândite prin examen ulterior confirmării în gradul profesional obținut.
Încadrarea și salarizarea cu gradul profesional obținut se face pe baza certificatului eliberat de Ministerul Sănătății posesorului.
oooOOOOooo

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns