PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist,medic dentist specialist şi farmacist specialist pentru sesiunea 20 martie 2019

Examene

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care
finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 30
aprilie 2019 cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea
şi finanţarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările
ulterioare.
La acest examen se pot prezenta:
1. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare
ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 30 aprilie 2019 încheie
stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculelor
aprobate pentru fiecare specialitate;
2. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare
ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care au încheiat stagiul de pregătire şi nu
au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la
examen se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
3. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi
şi care, la data de 30 aprilie 2019, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate;
4. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul
Educaţiei Naţionale şi care finalizează pregătirea până la data de 30 aprilie 2019*);
Se mai pot prezenta, prin derogare de vechime, tot în acesată sesiune, în condiţiile prevăzute
de Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, candidaţii care
încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 1 mai 2019-26 octombrie 2019, inclusiv.
Dosarele depuse/transmise prin servicii poștale la Centrul de Resurse Umane în Sănătate
Publică al Ministerul Sănătății pentru aprobarea derogărilor de vechime, vor include şi
recomandarea coordonatorului în rezidenţiat, respectiv de pregătire în a doua specialitate,
document care trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului de pregătire în această
specialitate, antetul unității sanitare emitente, numărul și data de eliberate precum și ștampila
rotundă a unității.
Pentru această categorie de candidaţi, confirmarea ca medic specialist/medic dentist
specialist/farmacist specialist, se va face cu data de întâi a lunii următoare finalizării stagiului
de pregătire, pe baza adeverinţei eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenţi, respectiv
de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim
cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate. Aceste documente
trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura
managerului și ștampila rotundă a unității.
Examenul se va desfăşura cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009
privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu
modificările și completările ulterioare, în centrele universitare medicale care asigură pregătirea
pentru toate modulele teoretice precum şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi
terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepţia specialităţii Medicina de urgenţă, pentru
care examenul se va desfăşura numai în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş.
Candidaţilor li se va aproba susținerea examenului numai în centrul universitar în care
au efectuat un procent de minimum 51% din durata de pregătire în rezidențiat.
În situația în care stagiile efectuate nu întrunesc în niciunul dintre centrele universitare
de formare acest procentaj de pregătire, examenul poate fi susținut în centrul cu cel mai
mare procentaj al pregătirii efectuate.
În situația efectuării stagiilor de pregătire cu procentaj de 50%, în două centre
universitare, decizia de aprobare a susținerii examenului într-unul din cele două centre este
a Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății.
După centralizarea tuturor dosarelor admise în această sesiune în condițiile de mai sus,
Ministerul Sănătății poate decide rearondarea candidaților din centrele universitare în
care nu se întrunesc condițiile de susținere a examenelor.
Tematicile după care se vor desfăşura examenele în această sesiune sunt postate pe pagina
web a Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și
concursuri naționale /Tematica examenului de specialitate.
DESFĂŞURAREA EXAMENULUI:
1. Pentru toate specialităţile cu excepţia specialităţii Medicina de urgenţă
Examenul de obţinere a titlului de specialist se va desfăşura într-o clinică acreditată
pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa comisiei aprobate pentru această sesiune.
Examenul de specialist are următoarele probe:
a) Proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialităţi, cu durată de
trei ore;
b) Una sau două probe clinice şi proba practică, conform probelor prevăzute de
tematicile fiecărei specialităţi.
Elaborarea baremului de corectare pentru proba scrisă, precum şi modul de desfăşurare a
tuturor probelor este de competenţa comisiilor de examen aprobate pentru această sesiune.
Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare
probă a examenului, obţinând în final media 7,00.
2. Pentru specialitatea Medicina de urgenţă:
Examenul se va susţíne conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS și
MECTS nr.1333/6556/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea
pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă
Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de
urgenţă se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti
și Târgu Mureş – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş și va avea următoarele probe:
a) Proba scrisă se desfăşoară în prima zi a perioadei anunţate pentru desfăşurarea
examenului de obţinere a titlului de medic specialist. Proba scrisă se va desfăşura concomitent şi
va începe la aceeaşi oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre de
examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu
răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore.
Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au
fost respinşi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susţine numai aceste
probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru
următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.
b) Proba clinică teoretică
c) Proba practică se desfăşoară utilizând simulatoare de pacient.
Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare
probă a examenului obţinând în final media 7,00.
ÎNSCRIERI
1. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor
depune dosarele de înscriere la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare
unde au efectuat minimum 51% sau procentajul maximum din pregătirea în rezidențiat, respectiv
la Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, sau la ministerele cu reţea sanitară
proprie, în perioada cuprinsă între 4-18 februarie 2019 inclusiv.
2. Medicii, care au efectuat stagiile de pregătire cu un procentaj de 50% în două centre
universitare, vor depune sau vor transmite prin servicii poștale dosarele de înscriere în perioada
4-18 februarie 2019 la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii
din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti în vederea deciziei de aprobare a susținerii examenului
într-unul din cele două centre de pregătire.
3. Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a
doua specialitate în regim cu taxă, vor depune sau vor transmite prin servicii poștale dosarele de
înscriere în perioada cuprinsă între 4-18 februarie 2019 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane
în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
4. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul
Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice vor depune sau vor transmite prin servicii poștale
dosarele de înscriere în perioada 4-18 februarie 2019 la Centrul de Resurse Umane în Sănătate
Publică al Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
5. Candidaţii care finalizează pregătirea în perioada cuprinsă între 1 mai 2019 și 26
octombrie 2019 inclusiv şi solicită susţinerea examenului cu derogare de vechime, vor depune
sau vor transmite prin servicii poștale dosarele de înscriere, în perioada 4-18 februarie 2019 la
Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1,
sector 2, Bucureşti.
Dosarele de înscriere ale candidaților în vederea susținerii examenului de obținere a
titlului de medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, pot fi transmise pe
răspunderea candidatului, prin orice serviciu poștal, la adresele indicate pentru depunere.
Direcţiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcţiile de specialitate ale
ministerelor cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro,
listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 21 februarie 2019, ora 12,00.
Tabelele cuprinzând candidaţii înscrişi prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie,
însoţite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 25 februarie
2019, pe adresa Centrului de Reseurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii, str.
Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:
Judeţ Numele şi
prenumele cu
iniţiala tatălui
Specialitatea in
care este
confirmat
rezident
Nr. Ord. MS
de
confirmare
Data
încheierii
stagiului
de
pregătire
Unitatea de
încadrare cu
contract de
munca pe
durata
nedeterminat
a/judeţ
Centrul
univ. în care
s-a efectuat
majoritatea
din pregătire
DSP
pentru
trimitere
certificat
specialist
Observații
privind
starea de
sănătate.
Nr.
chitantei
plata taxa
examen
Nr.
Telefon
de
contact
Se va
codifica
“FP” pentru
rezidenţii
încadraţi pe
perioadă
determinată
Se va
completa
„apt” sau
„inapt”
Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului de
identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.
Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine
direcţiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.
ARONDAREA CANDIDAŢILOR ŞI LISTELE NOMINALE
Arondarea numerică a candidaţilor admişi pentru sesiunea în curs, pe centre
universitare acreditate pentru pregătire în specialitate şi pe specialităţi, va fi comunicată prin
publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri
naționale, la data de 06 martie 2019.
Listele definitive ale candidaţilor admişi pe specialităţi şi centre universitare, precum şi
clinicile de desfăşurare, preşedinţii comisiilor de examen, data şi ora de prezentare a candidaţilor
pentru susţinerea examenului, se vor afişa pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști/
Concursuri/ Examene și concursuri naționale, la data de 15 martie 2019.
Dosarul de înscriere al tuturor candidaţilor va cuprinde:
a. cerere de înscriere tip, formularul de completat va fi disponibil începând cu data
de 4 februarie 2019 pe pagina web a Ministerului Sănătății și a instituțiilor care
vor efectua înscrierile la examen;
b. copia buletinului de identitate/cărţii de identitate sau pașaportul, documente ce
trebuie să fie în termen de valabilitate;
c. copia a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licenţă);
d. copia certificatului/adeverinței de medic, medic dentist sau farmacist specialist
pentru candidaţii la a doua specialitate;
e. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie,
divorţ etc.), dacă este cazul;
f. xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor
cuprinse în curricula specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor
colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
g. xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflaţi la cea
de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;
h. xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima
specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate (unde
este cazul);
i. adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care
să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau
nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca
medic, medic dentist sau farmacist rezident, la data de 30.04.2019, respectiv,
după caz, data încheierii pregătirii dacă este anterioară acestei date.
j. pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa de
finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program
în specialitate. Acest documnet trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente,
numărul și data de eliberate precum și ștampila rotundă a unității.
k. recomandarea coordonatorului de rezidenţiat – obligatorie pentru cei care solicită
prezentarea la examen prin derogare de vechime și încheie pregătirea în perioada
01 mai – 26 octombrie 2019.
l. medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite perioade
de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor anexa şi
aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestor stagii**)
m. chitanţa de plată a taxei de 300 de lei, prin mandat poştal sau prin ordin de plată,
achitate pe numele candidatului, în contul IBAN nr.
RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de
Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str.
Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru
corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.
n. xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii
pentru medicii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate.
o. certificat medical -în original în care se va preciza că este apt/inapt din punct de
vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru prezentarea la examen.
Documentele prevăzute la lit. b)-g), vor fi însoțite de original în vederea certificării la
depunere conform art. 2, alin. (3) din OUG nr. 41/2016. În cazul candidaților care transmit
dosarele prin serviciile poștale, Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică poate solicita
confruntarea documentelor depuse în copie cu originalul.
Potrivit alin. (4) al art. 2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se
prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituția sau
organul de specialitate al administrației publice centrale este obligată/obligat să o accepte.”
PRECIZĂRI IMPORTANTE
1. Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist,
întrerup pregătirea, au obligaţia de a informa în scris Ministerul Sănătăţii,
asupra situaţiei survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea
pregătirii.
2. Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea
Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu promovează
examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidenţiat la
finalizarea pregătirii.
3. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații
absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.
4. Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se vor
completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, la notificarea prin
mail a CRUSP, până la data afișării listelor de candidați, nu vor fi admiși la
examen.
5. Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința
secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate
________________________________________________________________________
*) Cetăţenii străini vor depune sau transmite prin servicii poștale, în perioada 4-18 februarie 2019 inclusiv, dosarele de înscriere la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al
Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București. Acestea vor conține aprobarea
Ministerului Educației Naționale privind înscrierea la stagiul de specializare, documentele
privind specializarea efectuată, copie legalizată a diplomei de licenţă și după caz documente
privind schimbarea numelui -certificat căsătorie, divorț, etc. și chitanţa de plată a taxei de
examen.
**) În cazul în care nu există aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse sau transmite prin servicii poștale, în perioada 4-18 februarie 2019 inclusiv, la sediul Centrului de Resurse Umane în
Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București şi vor fi
însoţite de copiile documentelor originale şi de traducerea legalizată în limba română, din care
sa reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate, precum şi de avizul comisiei de
specialitate a Ministerului Sănătăţii privind recunoaşterea acestor stagii. În lipsa acestui aviz candidații vor prezenta și un set suplimentar de acte doveditoare în copie xerox (document
orginal + traducerea legalizată în limba română), acest set va fi notat ”setul II ”, precum și
recomandarea coordonatorului de rezidențiat din România privind echivalarea (recomandarea
trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului).

Lasă un răspuns