SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare și Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare:                       un post de ofițer – medic stomatolog cu drept de liberă practică în cadrul
Centrului Medical al instituției.
Condițiile de participare:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile stabilite de Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015, precum și:
– să aibă cetățenie română;
– să aibă vârsta de cel mult 45 de ani;
– să cunoască o limbă străină de circulație internațională la nivel „elementar”;
– media examenului de licență/diplomă corespunzătoare studiilor postului scos la concurs să nu fie mai mică de 7,00;
– să nu fi fost condamnați penal printr-o Hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, să nu
fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă și să nu fie în curs de cercetare sau judecată
într-un dosar penal.
Înscrierile se vor face la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale, str. Oltețului nr. 30, sector 2, București în termen de 15
zile de la data publicării prezentului anunț.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cererea de înscriere a candidatului;
b) curriculum vitae – model european;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
d) copia certificatului de naștere;
e) copia certificatului de căsătorie, unde este cazul;
f) copia livretului militar, unde este cazul;
g) declarație pe propria răspundere privind acceptul de a fi verifricat în cazul câștigării concursului sau promovării examenului,
în vederea obținerii certificatului/autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător/corespunzătoare postului;
h) acord de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Serviciul de Telecomunicații Speciale;
i) copia diplomei de medic dentist;
j) copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști cu viza pe anul în curs;
k) polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională valabilă pe anul în curs;
l) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
m) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015, cu
modificările și completările ulterioare;
n) cazierul judiciar;
o) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la data de 27.12.2019 iar anterior susținerii probelor, candidații vor parcurge următoarele etape eliminatorii:
a) examinare psihologică;
b) evaluarea cunoștințelor de limbă străină (de circulație internațională);
c) evaluare la pregătirea fizică.
Tematica și bibliografia de concurs se află pe site-ul Serviciului de Telecomunicații Speciale, www.sts.ro, secțiunea „Carieră” și
la sediul instituției din Splaiul Independenței nr. 323A, sector 6, București.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.202.24.14.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns