SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA (JUDEȚUL ALBA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA (JUDEȚUL ALBA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele
funcții:
 șef Secția Gastroenterologie;
 șef Secția Chirurgie generală;
 șef Secția Obstetrică-ginecologie;
 șef Secția Pediatrie;
 șef Secția Neonatologie;
 șef Serviciul Anatomie patologică;
 șef Serviciul Județean de Medicină legală Alba.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac
incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/serviciului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Candidații vor prezenta originalele actelor depuse în copie, pentru a putea fi semnate pentru conformitate exemplarele
xerocopiate depuse la dosar.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod
curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca
specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și
cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Medicii care nu au exercitat profesiunea pe o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi pierd dreptul de practică medicală și pot
participa la concursul sau la examenul de ocupare a funcției de șef secție, șef laborator sau șef serviciu numai după redobândirea
dreptului de exercitare a profesiei, obținut în condițiile legii.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările
și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Bibliografia și tematica de concurs vor fi afișate la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul Resurse Umane și Relații cu Publicul, în termen de 15 zile de la data de 06.09.2019, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 06.09.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0258.820.825, int. 146.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns