Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs un post vacant cu normă întreagă de medic specialist obstetrică- ginecologie

Jobs

Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023, următorul post:

• 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea obstetrică- ginecologie la Secția O.G.I

Documente solicitate condidaților
În vederea înscrierii pentru concurs candidatul va depune la un dosar cuprinzând următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la lit. d) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către persoana responsabilă din cadrul Serviciului Resurse umane și salarizare.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Locul de depunere a dosarului de concurs
Înscrirea la concurs se face la Spitalui Județean de Urgență Buzău – Serviciul Resurse umane și salarizare – Municipiul Buzău, str.Stadionului, nr.7, județul Buzău.

Condiții generale
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de medic specialișt:
– Diplomă de licență;
– Certificat de medic specialist;
– Aviz anual privind exercitarea profesiei de medic.

Calendarul de desfășurare a concursului
Concursul va consta în următoarele etape:
1. Selecția dosarelor pentru înscriere la concurs (proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin;
2. proba scrisă (proba B), va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău în data de 07.06.2024, ora 0900 ;
3. proba practică (proba C), va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău în data de 13.06.2024, ora 09 00.
Calendarul desfășurării concursului/examenului:
– 20.05.2024 – 31.05.2024, ora 1300 -Perioada de înscriere a candidaților;
– 03.06.2024, ora 14:00 – Selecția dosarelor pentru înscriere la concurs;
– 04.06.2024, ora 14:00 – Afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
– 05.06.2024, ora 14:00-Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor pentru înscriere la concurs;
– 06.06.2024, ora 14:00 – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor pentru înscriere la concurs;
– 07.06.2024, ora 09°° – Desfășurarea probei scrise;
– 10.06.2024, ora 14:00 – Afișarea rezultatelor la proba scrisă;
– 11.06.2024, ora 14:00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă;
– 12.06.2024, ora 14°°- Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba scrisă;
– 13.06.2024, ora 09:00- Susținerea probei practice;
– 14.06.2024, ora 14:00- Afișarea rezultatelor probei practice;
– 17.06.2024, ora 14°°- Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practice;
– 18.06.2024, ora 14:00- Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba practice;
– 19.06.2024, ora 14°° – Afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Rezultatele selectării dosarelor pentru înscriere la concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afișa la avizierul și site-ul spitalului în data de 04.06.2024, ora 1400.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”, prin afișarea la sediul comisiei de concurs, la avizierul și pe pe site-ul spitalului, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Rezultatele finale se afișează la avizierul și pe pe site-ul spitalului, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau „respins”.
Formularul de înscriere, tematica, bibliografía și fișa postului se pot ridica de la Serviciul Resurse umane și salarizare al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0238/720689, int. 166 (Serviciul Resurse umane și salarizare).

Consiliul Județean Buzău
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU
Str. Stadionului, nr. 7
Tel.: 0238.724654
Fax: 0238.710989
e-mail: office@spitalulbuzau.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .