SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU GAFENCU” CONSTANȚA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU GAFENCU” CONSTANȚA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală la Compartimentul Computer tomograf
din Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală – personal civil contractual;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie din Ambulatoriul integrat –
personal civil contractual;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Compartimentul Neurologie din Secția Medicină
internă – personal civil contractual;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Cabinetul de Medicină internă din Ambulatoriul
integrat – personal civil contractual;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze și acordul persoanei care dorește să candideze privind verificarea în
vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care va fi declarată „admis” la
concurs/examen;
b) diploma de licență și certificatul de confirmare în gradul profesional, în original și copie;
c) certificatul de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs, în original și copie;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare, în termen de valabilitate, în original;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin, în original;
f) cazierul judiciar, în original;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care
candidează, în original;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) actul de identitate în termen de valabilitate, precum și copii certificate de căsătorie și de naștere acolo unde este cazul, în original și copie;
j) asigurarea de răspundere civilă (malpraxis), în original și copie;
k) curriculum vitae (model european);
l) dosar plic.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 19.07.2019, iar concursul se organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 19.07.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, persoană de contact p.c.c. Ilie Marius, tel.: 0241.660.390, int. 106

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns