SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT (JUDEȚUL DOLJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT (JUDEȚUL DOLJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord.
m.s.p. nr. 1.706/2007 cu modificările și completările ulterioare:          funcția de șef Compartiment Primire Urgențe;                                     funcția de șef Laborator Analize medicale (biochimist). 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații doresc să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcția pentru ocuparea căreia dorește să candideze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate tip A5;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România – în situația persoanelor sancționate, care contestă sancțiunea aplicată, un document,certificat de grefă emis de instanța judecătorească competentă, din care să reiasă existența pe rolul instanței a unui litigiu cu privire la sancțiunea aplicată;
i) copie xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copie xerox de pe carnetul de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a unității/compartimentului;
l) chitanța de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

La concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Medicină de urgență, cu grad de medic specialist sau primar, cu experiență minimă de lucru de 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU/CPU.
Persoanele cărora le-a încetat contractul de administrare în ultimii 2 ani, în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d); persoanele sancționate în ultimii 2 ani de către unitățile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România nu pot participa la concurs. În situația în care persoanele sancționate contestă conform legii sancțiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de Colegiul Medicilor din România, interdicția de a participa la concurs produce efecte de la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.
Concursul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, proba scrisă, proba clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă specialității secției.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul Resurse Umane, în termen de 15 zile de la data de 16.08.2019, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 16.08.2019.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, Biroul Resurse Umane, tel.: 0251.230.606, int. 144.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns