SPITALUL ORĂȘENESC JIBOU (JUDEȚUL SĂLAJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC JIBOU (JUDEȚUL SĂLAJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Obstetrică-ginecologie din cadrul
Ambulatoriului integrat;                                                                                             un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Secția Pneumologie – temporar vacant pe o perioadă determinată de 2 ani;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală – temporar vacant pe o perioadă determinată de 2 ani;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie – temporar vacant pe o perioadă determinată de 2 ani;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie din cadrul Ambulatoriului integrat – temporar vacant pe o perioadă determinată de 2 ani;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Otorinolaringologie la Cabinetul de ORL din cadrul Ambulatoriului integrat – temporar vacant pe o perioadă determinată de 2 ani.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 27.09.2019, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 27.09.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns