SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar (personal civil contractual) confirmat în specialitatea ORL la Cabinetul de Audiologie al Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Cabinetul de Oncologie medicală al Centrului de boli oncologice;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie, cu atestat de studii complementare în Bronhologie la Secția Pneumologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologieimagistică medicală la Compartimentul de Angiografie și cateterism cardiac pentru Laboratorul de Explorări funcționale invazive (cardiologie intervențională) al Centrului de boli cardiovasculare.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea postului și se pot accesa pe site-ul www.ms.ro, pe site-ul spitalului: www.scumc.ro și la avizierul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 04.07.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 04.07.2019.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului sau tel.: 021.319.30.51, int. 164.

Lasă un răspuns