ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:     un post cu normă întreagă de medic dentist cu drept de liberă practică;   
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie/Medicină generală;                               
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică;
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie/ Medicină generală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Copiile actelor prevăzute mai sus se vor prezenta însoțite de documentele originale sau copii legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs va fi afișată pe site-ul instituției:
www.asscploiesti.ro, secțiunea concursuri.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Piața Eroilor nr. 1A, Serviciul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la  data de 21.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la  data de 21.02.2020. Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0745.018.457; 0740.178.780.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns