CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA UROLOGIE

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Definiţia specialităţii:
Urologia este specialitatea care se ocupă de depistarea, diagnosticarea, tratarea şi recuperarea chirurgicală a pacienților cu suferinţe ale aparatului urinar la bărbat şi femeie, precum şi ale aparatului genital masculin.
1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI
Principii de organizare ale training-ului în rezidențiat
1. Toate activitățile desfășurate în perioada de pregătire (chirurgicale,
educaționale, de cerecetare și științifice) vor fi înregistrate în Caietul de
monitorizare a pregătirii, a cărui utilizare este obligatorie.
2. In cadrul pregătirii, activitatea medicului rezident va fi coordonată și
monitorizată de un tutore (îndrumator), cadru universitar sau medic
primar cu experiență și supravegheată de către Coordonatorul de
program.
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE UROLOGIE ROMANIAN ASSOCIATION OF UROLOGY ASSOCIATION ROUMAINE D’UROLOGIE

3. Modulele de pregătire non-urologice vor fi parcurse în primul an de
training, în mod obligatoriu.
4. Fiecare modul de pregătire din primul an de training va fi finalizat printro formă de evaluare a cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite,
tradusă printr-o notă pusă in Caietul de monitorizare a pregătirii, de
către șeful clinicii/serviciului formator abilitat.
4.1.Durata programului
NUMARUL TOTAL DE ANI 5 ani
NUMARUL TOTAL DE MODULE 6
MODULUL 1 Chirurgie generală
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 6 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 8 ore curs/lună
MODULUL 2 Chirurgie vasculară
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 8 ore curs/lună
Modulul 3 Imagistică radiologică
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 12 ore curs/lună
Modulul 4 Echografie generală
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 6 săptămâni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 7 ore curs/săptămână
Modulul 5 Bioetică
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 săptămâni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 10 ore curs/săptămână

Modulul 6 Urologie
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 4 ani
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 8 ore curs/lună
Total ore pregătire teoretică Aproximativ 200 ore
didactice/an,reprezentând circa 20% din activitate
Total ore pregătire practică Circa 80% din
activitatea clinică,conform contractului individual de muncă
1.2 Repartiția stagiilor raportată la anii de rezidențiat
NUMĂRUL TOTAL DE ANI 5 ani
Anul I
Chirurgie generală 6 luni
Chirurgie vasculară 2 luni
Imagistică radiologică 2 luni
Echografie generală 6 săptămâni
Bioetică 2 săptămâni
Anii II-V
Urologie 48 luni

1.2. Conținutul programului
Curriculum-ul prevede un număr de aproximativ 200 de ore didactice (curs,
seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată.
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă aproximativ 20%,
restul de 80% fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată în calificative de către
coordonatorul de rezidențiat și consemnată în caietulde monitorizare a
pregătirii rezidentului, în care vor fi trecute şi evaluările de etapă, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice naționale și internaționale precum şi în cadrul programelor de educaţie medicală continuă.
1.3. RESPONSABILI DE PROGRAM:
1.3.1 Coordonator de rezidențiat: Cadru universitar de predare din
Centrele universitare numiți de Universitatea respectivă.
Coordonatorului de rezidențiat i se repartizează rezidenții la începutul
perioadei de rezidențiat și este responsabil de pregătirea acestora.
Coordonatorul de rezidențiat stabilește împreuna cu rezidentul ordinea
efectuării stagiilor, stagiile opționale și locul de desfășurare ale diverselor
perioade de stagiu.
1.3.2 Coordonator de stagiu: cadru didactic universitar sau medic primar
cu experienţă în specialitate. Coordonatorul de stagiu este responsabil de
buna desfășurare a stagiului respectiv și pentru evaluarea activității la
sfârșitul stagiului.

1.4. METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII STAGIILOR
Programul de învăţământ se va desfăşura conform:
• Curriculum-ului general de urologie (mai jos detaliat) şi a programelor
analitice corespunzătoare fiecărui stagiu de pregătire din cadrul stagiilor
generale (de asemenea detaliate), inclusiv baremul de manevre, tehnici şi
activităţi practice pentru fiecare stagiu.
• Normelor şi reglementărilor în vigoare pentru formarea specialiştilor de
urologie precum şi a desfăşurării stagiului de rezidenţiat de urologie.
• Este încurajată participarea rezidentului la manifestări științifice
(minim una pe an) și programe/manifestări de educație medicală cu
acordul coordonatorului de stagiu.
• Este încurajată efectuarea de cercetări științifice (minim una în perioada
de rezidențiat) în colaborare cu conducătorul de rezidențiat.
1.5. EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR TEORETICE ŞI PRACTICE
Aceasta se va realiza:
• La sfârşitul fiecărui stagiu de pregătire (chirurgie generală, chirurgie
vasculară,etc.), precum și pentru modulele de ecografie generală și
bioetică:
• examen scris şi/sau oral, nota minimă: 7.
• certificarea de către coordonatorul de stagiu a efectuării baremului
minimal de activități practice, care vor fi notate în caietul de
monitorizare a pregătirii rezidentului.
• evaluarea cel puţin a unei lucrări ştiinţifice sau comunicări ştiinţifice
până la sfârşitul pregătirii de rezidenţiat.
• evaluare pe parcursul stagiului de urologie prin intemediul
calificativelor consemnate în caietul de monitorizare a
pregătiri iprecum și prin examinarea anuală cu notarea aferentă.
2. Conținutul stagiilor
2.1. Stagiul de Chirurgie generală
Tematica de pregătire
1. Asepsia si antisepsia
2. Transfuzia și accidentele ei
3. Socul chirurgical
4. Marile sindroame vitale
(embolii, infarctizare,hemoragii)
5. Varicele membrelor inferioare
6. Trombloflebitele
7. Arteritele membrelor inferioare.
Embolii arteriale periferice
8. Herniile inghinale si femurale
9. Apendicita acuta
10.Ocluzia intestinala
11.Peritonita acuta difuza
12.Infarctul enteromezenteric
13. Pancreatita acută
14.Colecistita acută și cronică litiazică
15. Cancerul colic
16. Cancerul rectal
17.Tumorile utero-anexiale
18.Prolapsul genital
19.Notiuni de chirurgie laparoscopica

Barem de activitati practice
1. Cura chirurgicala a herniei inghinale si femurale 10
2. Apendicectomie 10
3. Enterectomii segmentare 10
4. Colectomii segmentare 10
6. Splenectomii 5
7. Colostomie ( anus iliac) 10
8. Colecistectomii 10
Obiective educaţionale:
Dobândirea unor prime cunoștințe și deprinderi în domeniul chirurgiei în general, cu crearea premiselor pentru specializarea ulterioară impusă de specificul urologiei.
Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire):
La finalul stagiului de chirurgie generală, rezidentul de anul I trebuie să cunoască regulile și gesturile intraoperatorii de bază pentru sala de operație, principiile micii chirurgii precum și standardele generale de asepsie și antisepsie. De asemenea, vor putea fi ulterior utile cunoștințele aferente chirurgiei de perete abdominal și de tub digestiv,domenii tangente ca și puncte de interes intervențiilor chirurgicale urologice deschise.

2.2. Stagiul de chirurgie vasculară
Tematica de pregătire
1. Imagistica patologiei vasculare
2. Traumatisme vasculare si politraumatisme cu componentă vasculară
3. Ischemie acută periferică
4. Arteriopatii cronice obstructive
5. Varicele membrelor inferioare
6. Boala tromboembolică
7. Sindromul posttrombotic
8. Suturi vasculare: indicație terapeutică
9. Anevrismele arteriale
10.Limfedemul
Barem activitati practice :
1. Suturi vasculare 10
2. Cura varicelor membrelor pelvine 5
3. Plastii vasculare cu vena 5
4. Plastii vasculare cu grefe 5
5. Embolectomii periferice 5

Obiective educaţionale:
Dobândirea cunoștințelor minime aferente domeniului chirurgiei vasculare, cu utilitate pe parcursul intervențiilor urologice.
Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire):
Deținerea unor abilități tehnice de bază în chirugia vaselor, susceptibile de a fi necesare în cadrul operațiilor specifice armamentariumului de tratament urologic.
2.3. Stagiul de imagistică radiologică
Tematica de pregatire
2.3.a. Radiologie clasică (tehnici de examen radiologic si interpretare):
1. Radiologie reno-vezicala simplă
2. Urografie si variantele ei (convențională, prin perfuzie, minutată, cu diuretic)
3. Noțiuni de radioprotecție medicală
4. Uretrocistografia (micțională, retrogradă)
2.3.b. Angiografia renală si suprarenală (Seldinger, extracție digitală)
1. Metode de dilatare endoluminală
2. Cavografia si flebografia
2.3.c. Tomografia computerizata abdomino-pelvina în explorarea afecțiunilor urologice
2.3.d. Rezonanța magnetică nucleară abdomino-pelvină

Barem de activitati practice
1. Interpretare RRVS 50
2. Interpretare UIV 50
3. Interpretare TC 20
4. Interpretare RMN 10
Obiective educaţionale:
Dobândirea cunoștințelor necesare evaluării și monitorizării aparatului urinar cu ajutorul investigațiilor radiologice (radiografie renovezicala simpla, urografi intravenoasa, tomografie computerizata,imagistica prin rezonanta magnetica).
Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire):
Abilitatea de a interpreta corect rezultatul evaluării imagistice radiologice în principalele afecțiuni urologice diagnosticabile ca și standard prin intermediul acestor metode.
2.4 Stagiul de ecografie generală
Tematica de pregatire
Tema cursului/Ore de curs Urologie
Algoritmuri de diagnostic 2
Prostata si veziculele seminale 2
Vase periferice 2
Echografia transrectală 2
Structuri moi superficiale 2
Pelvis feminin 2
Ecografie interventionala 4
Scrotul și conținutul scrotal 1
Total 18

Domenii de interes
Rinichii
• evidentierea si masurarea rinichilor in sectiuni perpendiculare
• identificarea elementelor componente
– parenchim- evaluare , masurare
– sinus
– aparat pielo –calicial-evaluare
• identificarea ureterului
Lojele suprarenaliene
• identificarea lojelor suprarenaliene
• evaluarea stucturii glandelor suprarenale
• masurarea glandelor suprarenale
Organe aflate la nivelul micului bazin
a) vezica urinara
• identificarea in conditii de depletie si de vacuitate
• evacuarea si masurarea peretilor
• identificarea organelor invecinate
b) prostata (explorare suprapubiana )
• identificare , masurare
• precizarea lobilor
• identificarea organelor cu care prostata intra in raport
Vase periferice (explorare Doppler pulsat combinata cu explorare codificata color)
• identificarea si definirea unei structuri vasculare periferice
• diferentierea unui vas arterial de unul venos prin ecografie gri si Doppler pulsat
• identificarea sensului de deplasare a fluxului sanguin prin ecografie codificata color
4. Penis și conținutul scrotului
– corpii cavernoși
– uretra
– testiculul
– epididimul
– funiculul spermatic
Obiective educaţionale:
Dobândirea cunoștințelor necesare evaluării și monitorizării aparatului urinar cu ajutorul ultrasonografiei.
Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire):
Posibilitatea stabilirii cu acuratețe a principalilor parametri de caracterizare echografică a rinichilor, prostatei, vezicii urinare și scrotului precum și recunoașterea stărilor patologice aferente.

2.5 MODULUL DE BIOETICĂ – 2 săptămâni
Tematica curs (20 ore)
I. Introducere în Bioetică – 2 ore
II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii – 2 ore
III. Relaţia medic-pacient I- 2 ore Valori ale relaţiei medic-pacient Paternalism versus autonomie
IV. Relaţia medic-pacient II- 2 ore
V. Greşeli şi erori în practica medicală – 2 ore
VI. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
VII. Probleme etice la finalul vieţii- 2 ore
VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore
IX. Probleme etice în genetică şi genomică- 2 ore
X. Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore
Tematica seminariilor
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică – 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete – 2 ore
VI. Discutarea problemelor etice la începutul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete – 2 ore

IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe bază de cazuri concrete – 2
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete – 2 ore
Obiective educaţionale:
Familiarizarea cu conceptele fundamentale ale eticii medicale și aplicarea
principiilor acesteia în practica medicală zilnică.
Rezultate aşteptate:
Dobândirea unor competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire.
2.6. Stagiul de urologie
Principii de organizare ale training-ului în rezidențiatul de urologie
În cadrul modulului de urologie, activitatea medicilor rezidenți va fi asigurată pe principiul rotaţiei periodice, aceștia urmând a activa, pe rând și în mod echilibrat, în secția clinică cu paturi, departamentul de ambulatoriu, serviciul de gardă, bloc operator și similare.
Activitatea clinică, însușirea cunoștințelor teoretice privind diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor urologice, precum și formarea și educarea abilităților tehnico-chirurgicale specifice se vor conforma Tematicii de pregătire și Baremului de activități practice ce trebuiesc acoperite în cei patru ani de training in urologie.
Tematica de pregatire
1. Formarea urinii
2. Factorii renali in reglarea hidroelectrolitica, acidobazica, metabolica
3. Teste pentru aprecierea functiei renale (sanguine , urinare, combinate, provocate )
4. Investigatii izotopiceale aparatului urinar si investigatii vasculare (arteriografii,flebografii) ale aparatului urinar si genital masculin
5. Investigatii imagistice ale aparatului urinar (radiografia renovezicala simpla,urografia intravenoasa, ureteropielografia retrograda, ecografie, tomografie computerizata, rezonanta magnetica nucleara, PET-CT, etc)
6. Asepsia, antisepsia si riscul infectios in urologie
7. Urosepsisul. Sindromul disfunctiei multiple de organ
8. Tulburarile cantitative ale diurezei
9. Insuficienta renala acuta. Anuria obstructiva
10.Insuficienta renala cronica de cauza urologica
11.Semiologie urinara (polachiuria, disuria, retentia incompleta de urina, retentia completa de urina, piuria, hematuria, incontinenta de urina, durerea in afectiunile urologice)
12. Simptomatologia de tract urinar inferior (LUTS)
13.Anomaliilecongenitale aleaparatului urogenital
14. Ureterohidronefrozele dobandite
15. Traumatismele aparatului urogenital
16. Infectiile nespecifice ale tractului urinar
17. Pielonefritele acute si cronice de cauza urologica
18. Pionefritele. Abcesul renal
19. Pionefroza
20. Perinefrita
21. Cistite acute si cronice (specifice si nespecifice).
22. Uretritele, periuretritele (inclusiv cele cu transmisie sexuala).
Gangrenele genitale
23. Prostato-veziculitele acute si cronice
24. Orhiepididimitele acute si cronice
25. Litiazaaparatului urinar
26. Tumorile renale parenchimatoase
27. Tumorile cailor urinare superioare
28. Tumorile retroperitoneale
29. Tumorile prostatice
30. Tumorile vezicale
31. Tumorile uretrale
32. Tumorile penisului
33. Tumorile continutului scrotal (testicul, epididim, funicul spermatic, invelisuri)
34. Tumorile glandei suprarenale
35. Hiperplazia benigna de prostata
36. Tuberculoza urogenitala
37. Stricturile uretrale
38. Hidrocelul si colectiilescrotale
39. Torsiunea cordonului spermatic
40. Varicocelul
41. Fimoza, parafimoza
42. Priapismul
43. Disfunctiile erectile si infertilitatea masculina
44. Incontinentele urinare
45. Sindrom dureros cronic pelvin
46. Hipertensiunea renovasculara
47. Disfuncțiile aparatului urinar inferior
48. Fibroza retroperitoneala
49. Maladia Peyronie
50. Ptoza renală
51. Urodinamica aparatului urinar inferior (debitmetrie, cistomanometrie, profil uretral, determinari flux-presiune, electromiografia muschilor perineali, videourodinamica)

Barem activitati practice în stagiul de urologie la care rezidentul este ajutor
sau operator principal
REZULTATE AŞTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL CURENT)
la finalizarea pregătirii

Din anul II
1 Cistoscopia 50
2. Cateterismul ureteral (cu
ureteropielografie retrograda) 25
3. Extragereade stent ureteral 25
4. Cistostomie suprapubiana 5
5. Punctia-biopsie prostatică transrectală 15
6. Biopsie vezicala 10
7. Orhidectomiescrotala 10
8. Cura chirurgicala a varicocelului 5
9. Cura chirurgicala a hidrocelului 5
10. Circumcizia 10
11. Orhidopexia 3
12. Cistolitotomia 10
13. Interpretare debitmetrie 50
14. Interpretare cistomanometrie 10
15. Interpretare profil uretral 10
16. Interpretare calendar micțional 30
Din anul III
1. Nefrostomia percutanată 10
2. Montarea de stent ureteral 20
3. Litotriția extracorporeală 10
4. Ureteroscopia retrogradă 20
5. Cistolitotriția transuretrală 10
6. Rezecția transuretrală a vezicii urinare 15
7. Uretrotomia optică internă 15
8. Pielolitotomia 5
9. Ureterolitotomia 5
10. Ureterostomia cutanată 10
11. Adenomectomia transvezicală 5
Din Anul IV
1. Nefrectomia simplă 10
2. Nefrectomia radicala 10
3. Nefrectomia partiala 5
4. Pieloplastia 5
5. Uretero-cisto-neostomia 5
6. Suprarenalectomia 5
9. Cistectomia radicală 10
10. Amputația peniană 5
12. Orhidectomie scrotala 5
13. Rezecţia transuretrală a prostatei 15
14 Cura chirurgicală a fistulei vezico-vaginale 5
15. Tratamentul chirurgical al incontinentei urinare 5
16. Prostatectomia radicală 5
17. Derivația urianră tip Bricker 5
18. Nefrolitotomia percutanată 5
19. Emasculația 3
20. Realizarea abordului preperitoneal,transperitoneal și retroperitoneal pentru entităţi patologice urologice 5
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE:
În cadrul stagiului de urologie, se va urmări pregătirea rezidentului în specialitate în vederea recunoașterii principalelor diagnostice specifice, stabilirea cu corectitudine a indicațiilor terapeutice, precum și deprinderea unor abilități practice de rezolvare chirurgicală a principalelor afecțiuni urologice.
Pe parcursul celor 4 ani aferenți stagiului de urologie, coordonatorul de rezidențiat va realiza o evaluare anuală a fiecărui rezident în parte, bazată pe activitatea clinică consemnată în perioada respectivă, precum și a unei teze scrise (subiecte grilă).
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin intermediul caietului de monitorizare a pregătirii(„log-book”), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie medicală continuă, etc.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE SPECIFICE:
La capătul primilor 2 ani ai modulului de urologie, se va urmări obținerea unui grad de pregătire a rezidentului care să-i permită efectuarea unor proceduri diagnostice (uretrocistoscopie, uretero-pielografie retrogradă, puncție-biopsie prostatică echoghidată transrectal, etc.) și terapeutice (orhiectomie pe cale inghinală, circumcizie,montare stent ureteral, montare nefrostomie percutanată, etc.) având un grad în general redus de dificulate.
Pe parcursul ultimilor 2 ani de pregătire în specialitatea urologie, rezidenții vor fi instruiți în vederea realizării unor intervenții chirugicale mai complexe (transuretrorezectia prostatei, rezecția transuretrală a tumorilor vezicale, ureteroscopia retrogradă cu litotriția calculului ureteral, orhidectomia pe cale inghinală, nefrectomia, etc.) în calitate de primi operatori.
Pe tot parcursul celor 4 ani aferenți stagiului de urologie se va aplica principiul rotației periodice, rezidenții urmând a participa la activitățile legate de investigarea,tratamentul și urmărirea pacienților internați, de consulturile efectuate în cadrul ambulatoriului de specialitate, precum și bineînțeles de intervenții chirurgicale efectuate în blocul operator.
Un alt obiectiv primordial este reprezentat de încurajarea activității rezidentului în domeniul cercetării, prin implicarea acestuia îtr-o echipă investigațională aferentă unui studiu clinic. Se va urmări ca, la finalul pregătirii în rezidențiat, proaspătul specialist să fie capabil să propună, organizeze și eventual conduce studii clinice. De asemenea, este
esențială dezvoltatea aptitudinilor academice ale rezidentului, prin încurajarea participării la manifestări științifice și pregătirea în vederea realizării de lucrări științifice și a prezentării acestora.

REZULTATE AŞTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL CURENT) la finalizarea
pregătirii:
Conform curriculei prezente, este de așteptat ca, pe parcursul celor 5 ani de pregătire,rezidentul român de urologie să parcurgă o tematica de rezidențiat moderna, cea elaborata de Boardul European de Urologie (European Board of Urology) fiind inclusa,atât din punct de vedere teoretic, cât și al procedurilor diagnostice și terapeutice.
In acest sens, pentru medicii rezidenti urologi din anul IV si Vde pregatire, sustinerea examenului „EBU on line In-service assessment”, organizat anual de Boardul European de Urologie (European Board of Urology), este obligatorie. Modul de organizare al acestei auto-evaluari la standard european, intra in atributiile fiecarui centru de pregatire in rezidentiat.
La finele anului terminal al ciclului de rezidenţiat, medicul rezident urolog va fi supus unei evaluări finale a cunoştinţelor şi abilităţilor practice dobândite în cursul tuturor modulelor. Evaluarea se va face prin susţinerea examenului de medic specialist, examen ce cuprinde o teză scrisă, un examen clinic (caz clinic) şi o probă operatorie.
Cunostintele si abilitatile practice dobandite in cadrul rezidentiatului in urologie privind chirurgia oncologica deschisa complexa, litotritia extracorporeala,nefrolitotomia percutanata, procedeele de reconstructie chirurgicala a aparatului urinar si operatiile laparoscopice definesc nivelul 1 (bazal) de pregatire. Obținerea competentei in efectuarea acestor proceduri presupune finalizarea nivelului 2 de pregatire, in cadrul unor programe specifice de perfectionare profesionala, dupa obtinerea titlului de medic specialist urolog, conform legislatiei.

TEMATICA DE EXAMENULUI DE MEDIC SPECIALIST UROLOG
I. Subiecte probă scrisă:
1. Urosepsisul.Sindromul de disfunctia multipla de organ
2. Tulburarile cantitative ale diurezei
3. Insuficienta renala acuta. Anuria obstructiva
4. Insuficienta renala cronica de cauza urologica
5. Anomaliile congenitale ale aparatului urogenital
6. Ureterohidronefrozele dobandite
7. Traumatismele aparatului urogenital
8. Infectiile nespecifice ale tractului urinar
9. Pielonefritele acute si cronice de cauza urologica
10. Pionefritele. Abcesul renal
11. Pionefroza
12. Perinefrita
13. Cistite acute si cronice (specifice si nespecifice).
14. Uretritele, periuretritele (inclusiv cele cu transmisie sexuala).
Gangrenele genitale
15. Prostato-veziculitele acute si cronice
16. Orhiepididimitele acute si cronice
17. Litiaza aparatului urinar
18. Tumorile renale parenchimatoase
19. Tumorile cailor urinare superioare
20. Tumorile retroperitoneale
21. Tumorile prostatice
22. Tumorile vezicale
23. Tumorile uretrale
24. Tumorile penisului
25. Tumorile continutului scrotal(testicul, epididim, funicul spermatic,
invelisuri)
26. Tumorile glandei suprarenale
27. Hiperplazia benigna de prostata
28. Tuberculoza urogenitala
29. Stricturile uretrale
30. Hidrocelul si colectiile scrotale
31. Torsiunea cordonului spermatic
32. Varicocelul
33. Fimoza, parafimoza
34. Priapismul
35. Disfunctiile erectile si infertilitatea masculina
36. Incontinentele urinare
37. Sindrom dureros cronic pelvin
38. Hipertensiunea renovasculara
39. Disfuncțiileaparatului urinar inferior
40. Fibroza retroperitoneala
41. Maladia Peyronie
II. Proba clinică de urologie – cazurile vor fi alese din tematica probei scrise

III. Baremul de manevre și tehnici chirugicale aferente probei operatorii
1 Cistoscopia
2. Cateterismul ureteral (+ ureteropielografie retrograda)
3. Montarea /extragerea destent ureteral
4. Cistostomia suprapubiana
5. Nefrostomia percutana
6. Abordul percutanat al rinichiului
7. Punctia-biopsie prostatica
8. Orhidectomiascrotala
9. Cura chirurgicala a varicocelului
10. Cura chirurgicala a hidrocelului
11. Circumcizia
12. Orhidopexia
13. Cistolitotomia
14. Tratamentul chirurgical al incontinentei urinare
15. Nefrectomia simplă
16. Nefrectomia radicala
17. Pieloplastia
18. Ureterostomia cutanata
19. Ureterocistoneostomia
20. Adenomectomia transvezicala
21. Amputatia peniana
22. Orhidectomie inghinală
23. Rezecţia transuretrală a prostatei
24. Rezecţia transuretrală a vezicii
25. Litotriţia calculului vezical
26. Uretrotomia optică internă
27. Ureteroscopia retrogradă
28. Cistectomia radicală
29. Prostatectomia radicala retropubica
30. Abordul laparoscopic retroperitoneal, transperitoneal si
properitoneal

1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST ÎN UROLOGIE
1.1.Competenţa profesională intrinsecă specialităţii
Medicul specialist urolog a dobândit competențele cuprinse în curriculum
modulelor de pregătire, competențe ce intră în standardul profesional.
Cunostintele si abilitatile practice dobandite in cadrul rezidentiatului in urologie privind chirurgia oncologica deschisa complexa, litotritia extracorporeala,nefrolitotomia percutanata, procedeele de reconstructie chirurgicala a aparatului urinar si operatiile laparoscopice definesc nivelul 1 (bazal) de pregatire. Obtinerea competentei in efectuarea acestor proceduri presupune finalizarea nivelului 2 de pregatire, in cadrul unor programe specifice de perfectionare profesionala, dupa obtinerea titlului de medic specialist urolog, conform legislatiei.
1.2.Obligaţii
Medicul specialist urolog se supune obligațiilor etice, deontologice și
profesionale stipulate de către Colegiul Medicilor din România și de catre
Ministerului Sănătății.
Continutul acestui Curriculum, asa cum este redactat, a fost avizat de Consiliul Director al Asociatiei Romane de Urologie, in urma dezbaterilor din cadrul sedintei ordinare organizate in data de 4 noiembrie 2017.

– Anexa 1 –
Fișa postului rezidentului în Specialitatea Urologie
Considerații generale
Principii de desfășurare ale activității medicilor rezidenți în urologie:
– Medicul rezident de urologie își va desfășura activitatea pe parcursul celor 5 ani de stagiu în strictă conformitate cu indicațiile medicului coordonator de rezidențiat, a îndrumătorului, a medicilor curanți ai pacienților la îngrijirea cărora participă precum și a medicilor titulari ai gărzilor pe care le efectuează.
– Activitatea medicului rezident urolog se va supune baremului de tehnici
chirurgicale repartizat pe anii de stagiu, regulilor de conduită ale spitalului în care se desfășoară respectivele stagii precum și normelor specifice fiecărei clinici în parte.
– Limitele de competență aferente fiecărui an de rezidențiat se vor trasa cu
respectarea baremului de activități practice raportat la anii de stagiu de
urologie. În conformitate cu acesta, medicul rezident va beneficia de dreptul de prim operator si drept de parafare a protocpolului operator, ca și mod de verificare și confirmare a îndeplinirii baremului de activități.
– Fișa de post se va încadra în prevederile legale în vigoare (cu respectarea ROF și ROI al unității unde lucrează rezidentul, precum și a prevederilor Colegiului medicilor, ale MS și normativele CNAS).

Drepturi și obligații ale medicilor rezidenți în urologie:
– Medicul rezident urolog are obligația să observe și să efectueze sub
supravegherea îndrumătorului său (cadru universitar sau medic primar cu
experiență) și ghidajul Coordonatorului de program toate procedurile
menționate în Curricula de pregătire și în Logbook-ul de rezidențiat. În cadrul operațiilor la care medicul rezident asistă sau pe care le efectuează sub supravegherea îndrumătorului, responsabilitatea este asumată de către acesta prin parafarea protocolului operator.
– Efectuarea unor proceduri chirurgicale de către medicul rezident este
condiționată atât de anul de studiu (conform baremului de activități practice aferente stagiului de urologie la care rezidentul este ajutor sau operator principal menționat mai sus), cât și de prezența în sala de operație a îndrumătorului de rezidențiat.
– Medicul îndrumător are obligativitatea de a interveni în cadrul intervențiilor chirurgicale ori de câte ori survin dificultăți speciale sau complicații intraoperatorii, precum și în managerierea cazurilor în general, în funcție de necesitățile și particularitățile acestora.
– Pe perioada rezidențiatului, medicul rezident nu poate lua decizii medicale importante (transferuri intra- sau interspitalicesti, indicații operatorii,modificări importante ale conduitei terapeutice, etc.) fără consultarea și acordul îndrumătorului de rezidențiat.
– Înscrierea la examenul de specialitate este condiționată de parcurgerea
integrală a stagiilor cuprinse în curricula, promovarea examenelor de evaluare anuală și de final de stagii, îndeplinirea baremului de activități practice (atât ca paletă cât și ca număr de proceduri chirurgicale) precum și în urma verificării Logbook-ului.

Activități clinice și științifice obligatorii suplimentare față de baremul de tehnici chirurgicale și cunoștințe teoretice menționate anterior:
• Întocmirea foii de observație, biletului de externare, scrisorii medicale,
concediului medical și prescripțiilor medicamentoase
• Examenul clinic general al pacienților cu afecțiuni urologice
• Efectuarea anamnezei și a examenului fizic local
• Evaluarea rezultatelor analizelor medicale și a investigațiilor imagistice și
endoscopice cuprinse în armamentariumul stadard de diagnostic specific
specialității urologie
• Prezentarea medicilor titulari ai spitalului a cazurilor din garda cu un grad sporit de dificultate
• Efectuarea de pansamente, îngrijirea plăgilor, evaluare preoperatorie și
urmărire postoperatorie, prescrierea de tratamente medicamentoase în urma consultării îndrumătorului
• Cunoașterea farmacologiei medicamentelor utilizate în urologie
• Prezentarea de cazuri clinice, comunicări științifice și recenzii ale unor lucrări publicate în literatura de specialitate în cadrul colectivului clinicii
• Evaluarea informațiilor din arhiva scriptică spitalului cât și cea din baza de date electronică, cu respectarea confidențialității datelor pacienților, în
vederea realizării de lucrări științifice
• Participarea la operații și efectuarea de gărzi sub supravegherea și îndrumarea medicului coordonator
• Prezentarea de lucrări științifice la congrese și conferințe naționale și eventual și internaționale
• Prescripția de rețete pentru pacienții consultați în ambulatoriul de specialitate sau cei externați, la sfatul medicului coordonator
• Evaluarea și reevaluarea pacienților care se prezintă la camera de gardă,
precum și a celor care se prezintă la consult în ambulatoriu sau în vederea
examinării post-intervenție chirurgicală
• Efectuarea de gărzi sub îndrumarea medicului îndrumător sau a medicilor titulari de gardă, specialiști sau primari
• Participarea la consulturi interdisciplinare și intervenții operatorii în gardă cu avizul și sub supravegherea medicului șef de gardă
PRIN ACEASTA SE CERTIFICĂ LEGALITATEA ȘI CORECTITUDINEA


Nume, prenume:
Semnătura:

Lasă un răspuns