CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PARODONTOLOGIE

Rezidentiat

Ministerul Sanatatii

1. Definiţie
Parodontologia este ramura medicinii dentare ce se ocupă cu profilaxia,
diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal, în contextul afecţiunilor buco-dentare şi sistemice. Manoperele de profilaxie, diagnosticare şi tratament se referă la:
1. Evidenţierea şi îndepărtarea factorilor cauzali ai imbolnăvirilor parodonţiului marginal;
2. Manopere de igienizare, debridare gingivală, tratament antimicrobian
3. Chirurgie parodontală;
4. Restaurare protetică în parodontopatii
2. Durata rezidenţiatului: 3 ani
Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri)pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 –50 de ore de studiu individual.
Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).
1 credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă,făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare,participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.

3.A. Structura stagiilor de pregătire în rezidenţiat Parodontologie / alte
discipline:2/3 ( 24 luni din 36 luni )
3.A.1. Stagiul de Chirurgie dento-alveolară şi Chirurgie Orală si Maxilo-Facială
1+1 luni
3.A.2. Stagiul de Endodonţie şi Odontoterapie restauratoare
1,5 luni
3.A.3. Stagiul de Protetică dentară 1,5 luni
3.A.4. Stagiul de Ortodonţie, Pedodonţie 1,5 lună
3.A.5. Stagiul de Implantologie 2 luni
3.A.6. Stagiul de Parodontologie 24 luni
3.A.7. Stagiul de Microbiologie 1 lună
3.A.8. Stagiul de Imunologie 1/2 lună
3.A.9. Stagiul de Bioetică 1/2 lună
3.A.10. Stagiul de Medicină internă( Diabetologie, Cardiologie, Hematologie,
Neurologie, Psihiatrie, Endocrinologie )
3.A.11. Stagiul de Prevenţie şi Management sanitar
1 lună
1/2 lună
3.B. Ordinea de rotaţie a stagiilor:
Anul I Stagiul de Chirurgie Dento-Alveolară şi
Chirurgie Orală si Maxilo-Facială
1+1 luni
Stagiul de Microbiologie 1 lună
Stagiul de Imunologie 1/2 luni
Stagiul de Parodontologie 8 luni
Stagiul de Bioetică 1/2 luni
Anul II Stagiul de Parodontologie 8,5 luni
Stagiul de Endodonţie şi Odontoterapie
Restauratoare
1,5 luni
Stagiul de Protetică 1,5 luni
Stagiul de Prevenţie şi Management
Sanitar
1/2 lună
Anul III Stagiul de Parodontologie
Stagiul de Implantologie
Stagiul de Ortodonţie, Pedodonţie
Stagiul de Medicină Internă
7 luni
2 luni
2 luni
1 lună
3.C.Barem de promovare la finalul fiecărui stagiu
Anul I
Examen scris
Prezentare caz
Examen practic
din:
a.Chirurgie dento-alveolară.Chirurgie Orală si Maxilo-Facială
b. Imunologie
c.Microbiologie
d.Parodontologie
e. Bioetică
Anul II
Examen scris
Prezentare caz
Examen practic din:
a.Parodontologie
b.Endodonţie, Odontoterapie Restauratoare
c.Protetică
d.Prevenţie şi Management Sanitar
Anul III
Examen scris
Prezentare caz
Examen practic
din:
a.Parodontologie
b.Ortodonţie, Pedodonţie
c. Implantologie
d. Medicină Internă

4. Programul de activitate teoretică şi practică a fiecărui stagiu
Stagiul de PARODONTOLOGIE: 24 luni
Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
1. Introducere. Istoricul Parodontologiei. Obiectul Parodontologiei – ramură medicochirurgicală a ştiinţelor stomatologice. Stadiul actual al cunoştinţelor de specialitate în Parodontologie.
Terminologie.
2. Evoluţia filogenetică a sistemului de fixare a dinţilor de structurile maxilare.
Dezvoltarea embrionară a dinţilor şi a parodonţiului marginal. Consideraţii privind structurarea funcţională a cementului , desmodonţiului şi osului alveolar
3. Structura funcţională a parodonţiului de înveliş. Comportamentul funcţional al componentelor gingivale: epiteliu, corion şi sistemul ligamentelor supraalveolare.

Structura funcţională a parodonţiului de susţinere. Comportamentul funcţional al componentelor profunde: cement radicular, desmodonţiu şi os alveolar.
4. Epidemiologia bolii parodontale.Particularităţi şi semnificaţii ale anchetei epidemiologice la bolnavi parodontopaţi cu afecţiuni sistemice.
Rolul plăcii bacteriene în producerea parodontopatiilor marginale cronice ( P.M.C. )
Rolul factorilor locali favorizanţi în producerea P.M.C.
Rolul factorilor generali în producerea PMC.
5. Concepţii moderne asupra mecanismelor de patogenitate microbiană şi al altor mecanisme implicate în perioada actuală în producerea bolii parodontale
6. Modalităţi conceptuale privind etapele examenului clinic obiectiv al parodonţiului marginal în condiţii de sănătate şi de îmbolnăvire.
Indici de evaluare a igienei bucale şi a stării de îmbolnăvire parodontală.
7. Criterii moderne de diagnostic în gingivite şi parodontite.
Teste moderne de identificare a patogenilor parodontali pentru un diagnostic corect şi un tratament antimicrobian specific.
Concepţia actuală privind ierarhizarea nosologică a diferitelor forme clinice de îmbolnăvire a parodonţiului marginal.
8. Particularităţi nosologice ale formelor clinice şi a simptomatologie gingivitelor cronice în contextul recunoaşterii etiologiei microbiene şi a altor factori locali şi generali asociaţi.
9. Parodontita marginală cronică superficială entitate nosologică rezultată din evoluţia ontogenetică a gingivitelor cronice – forme clinice şi simptomatologie.
Modificări morfopatologice în parodontita marginală cronică superficială.
10. Semnificaţii actuale privind existenţa ca forme nosologice diferenţiate între parodontitele agresive şi parodontitele marginale cronice.
Modificări morfopatologice în parodontitele marginale profunfe.
11. Consideraţii moderne privind clinica şi tratamentul retracţiilor gingivale.
Corelaţii între patologia endodontică şi a parodonţiului marginal.
Complicatiile parodontopatiilor marginale cornice.
12. Orientări, direcţii şi etape principale ale tratamentului parodontal.
Profilaxia prin igienizare în inflamaţiile parodonţiului marginal.Importanţa debridării gingivo-parodontale în prevenirea îmbolnăvirilor parodonţiului marginal şi pentru pregătirea unei stări morfofuncţionale susceptibile unui eficient răspuns regenerativ.

13. Particularităţi ale tratamentului medicamentos antimicrobian şi antiinflamator în gingivitele cronice şi al parodontopatiile marginale cronice şi agresive.
14. Modalităţi de aplicare a substanţelor medicamentoase în tratamentul
antimicrobian şi antiinflamator al gingivitelor şi parodontitelor marginale cronice şi agresive.
15 Modalităţi terapeutice moderne de rezolvare chirurgicală a parodontopatiilor marginale.Metode fundamentale de rezolvare chirurgicală a îmbolnăvirilor parodonţiului marginal: chiuretajul gingival, chiuretajul subgingival: indicaţii,contraindicaţii, tehnică.
16. Gingivectomia gingivoplastică: indicaţii, contraindicaţii, tehnică.
17.Priorităţi de tratament chirurgical în vederea regenerării parodontale prin operaţiile cu lambou: indicaţii, contraindicaţii, tehnică.
18. Tehnici de adiţie în tratamentul chirurgical al parodontitelor marginale.
19. Regenerarea tisulară parodontală – principii şi tehnici de tratament.Regenerarea tisulară ghidată – metodă particulară de restaurare morfofuncţională a prodonţiului marginal.
20. Procedee specifice şi modalităţi particulare de echilibrare ocluzală şi funcţională în parodontopatiile margimale.
21. Metode de imobilizare temporară a dinţilor mobili parodontotici
Metode de imobilizare permanentă a dinţilor mobili parodontotici
22. Terapia de bioreactivare parodontală.
23. Orientări terapeutice principale şi scheme de tratament în boala parodontală.
Pregătire practică
1.Evidenţierea prin metode şi tehnici specifice a plăcii bacteriene
2. Determinarea statusului dento-parodontal şi a indicilor de îmbolnăvire gingivoparodontală
3. Însuşirea tehnicilor moderne de detartraj supra şi subgingival – manual şi cu ultrasunete
4. Însuşirea şi efectuarea tehnicilor de debridare gingivală
5. Metode şi tehnici de aplicare a substanţelor medicamentoase în gingivite şi parodontite marginale
6. Anestezia în parodontologie
7. Extracţia dinţilor parodontotici, amputaţia radiculară şi premolarizarea
dinţilor cu pungi parodontale nerecuperabile prin tratament chirurgical
specific parodontal
8. Tratamentul de urgenţă al abcesului parodontal marginal
9. Tratamentul de urgenţă al gingivitelor şi gingivitostomatitelor acute
10. Tratamentul hiperesteziei dentinare
11. Chiuretajul gingival
12.Chiuretajul subgingival în câmp închis
13 . Chiuretajul subgingival în câmp deschis
14. Gingivectomie şi gingivectomie gingivo-plastică
15. Însuşirea unor metode diferite de sutură : sutura întreruptă, în lasou, continuă şi orizontală bidirecţională
16.Operaţii cu lambou total reflectat
17.Operaţii cu lambou parţial reflectat
18. Intervenţii chirurgicale gingivo şi muco-plastice
19. Intervenţii chirurgicale de adiţie
20.Intervenţii chirurgicale de regenerare tisulară şi osoasă ghidată
Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate
Stagiu de Chirurgie Dento-Alveolară şi Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială: 1 lună+ 1lună
Pregătire teoretică şi practică prin Cursuri/ seminarii : 30 ore
1. Tratamentul chirugical preprotetic
2. Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale
3. Tratamentul chirurgical perimplantar
4. Supuraţii periosoase
5. Traumatologie oro-maxilo-facială
6. Supuraţii ale lojelor superficiale, profunde şi supuraţii difuze
7. Adenitele specifice şi nespecifice
8. Sinuzita maxilară de cauză dentară
9. Tumori benigne ale părţilor moi oro-maxilo-faciale
10. Tumori benigne ale oaselor maxilare
11. Depistarea precoce a tumorilor maligne oro-maxilo-faciale
12. Forme clinice de debut şi în perioada de stare a tumorilor maligne de părţi moi şi osoase oro-maxilo-faciale
13. Principii de tratament complex în tumorile maligne oro-maxilo-faciale
14. Patologia glandelor salivare
Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate
Pregătire practică
Stagiul de Microbiologie: 1 lună
Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
Cursuri
1- Caracteristicile celulelor procariote: structurale şi funcţionale.
Tehnici de colorare si examinare microscopică.
Structura, funcţia, evoluţia si rolul microbiocenozei orale, noţiunea de ecosistem.
Tehnici de recoltare si studiul microbiocenozei orale.
2- Caracteristicile morfotinctoriale, culturale, biochimice, antigenice si de patogenitate ale bacteriilor implicate in patologia orală.
Placa bacteriană: etape de formare, structură, evoluţie şi rol în patologia orală.
Caracteristicile plăcii bacteriene supragingivale şi subgingivale.
Tartrul dentar: structură şi rol.
Tehnici de evidenţiere şi studiu a plăcii bacteriene.
3- Bacterii implicate în producerea gingivitelor: izolarea şi identificarea acestora.
Testarea sensibilităţii la antibiotice.
Teorii etiopatogenice în producerea diverselor forme clinice de parodontopatii. Rolul plăcii bacteriene subgingivale.
Tehnici de recoltare a probelor din parodontopatii, examinare microscopică, tehnici de izolare şi identificare.
Testarea sensibilităţii la antibiotice şi antiseptice a bacteriilor izolate din
parodontopatii.
4- Rolul agenţilor bacterieni în producerea cariei şi a infecţiilor endodontice.
Caracteristici bacteriene, mecanisme etiopatogene.
Periimplantite: etiologie bacteriană, tehnici de recoltare şi testare a probelor din periimplantite.

Afecţiuni orale determinate de alte microorganisme – virusuri, fungi şi paraziţi.
Tehnici de studiu pentru evidenţierea şi izolarea acestora.
Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate
Pregătire practică
Stagiu de Imunologie 1/2 lună
Cursuri
1. Antigenul. Răspunsul imun umoral
Antigenul. Celulele APC. Populaţiile limfocitare. Imunoglobulinele. Sistemul
complement
Răspunsul imun celular Reacţiile de hipersensibilitate.
Celulele implicate în RIC. Mecanismele de distrugere a celulelor ţintă.
Hipersensibilitatea de tip I. Şocul anafilactic. Hipersensibilitatea de tip II citotoxică.
Hipersensibilitatea de tip III prin complexe imune. Hipersensibilitatea de tip IV
2. Bolile autoimmune. Limfoproliferările
Poliartrita reumatoidă. Lupusul eritematos sistemic. Sindromul Sjogren.
Sclerodermia. Leucemiile limfoide. Limfoamele hodgkiniene şi non-hodgkiniene.
Mielomul multiplu
Mecanismele de apărare specifică şi nespecifică la nivelul cavităţii bucale.
Manifestări orale ale sindroamelor de imunodeficienţă. Imunopatologia parodonţiului marginal
Mucoasa bucală. Saliva. Organizarea ţesutului limfoid la nivelul cavităţii bucale
Lichidul gingival. Imunoglobulinele salivare. Manifestări orale ale imunodeficienţelor(SIDA, sindroame limfoproliferative). Rolul răspunsului imun în etiopatogenia şi evoluţia afecţiunilor parodonţiului marginal
Pregatire practică
Stagiul de Bioetică
Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
Recenzii ale articolelor de specialitate

TEMATICĂ CURS (20 ore)
I. Introducere în Bioetică- 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală- definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul apariţiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii şi metode în bioetică
II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii- 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă
2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii
3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate,boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc)
III. Relaţia medic-pacient I- 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relaţiei medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate
IV. Relaţia medic-pacient II- 2 ore
1. Consimţămîntul informat
2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient
3. Relaţia medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementează relaţia medic- pacient
V. Greşeli şi erori în practica medicală- 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
2. Culpa medicală- definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
VI. Probleme etice la începutul vieţii- 2 ore
1. Liberertatea procreaţiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductivă
VII. Probleme etice la finalul vieţii- 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia şi suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative

VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane- 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocării de resurse în transplant
IX. Probleme etice în genetică şi genomică- 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice
X. Etica cercetării pe subiecţi umani- 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală- discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani
3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale
5. Comitetele de etică a cercetării
6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică
TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică- 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
1. Jurământul lui Hipocrate- comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale
2.Alternative ale jurământului lui Hipocrate
3.Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri
2. Drepturile pacienţilor – reglementare legislativă
3. Rolul comitetelor de etică din spitale
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri
concrete – 2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri
concrete- 2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete- 2 ore

X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma
unor cazuri concrete- 2 ore
Stagiul de Endodonţie + Odontoterapie restauratoare: 1,5 luni
Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
Cursuri
1. Concepte moderne în etiopatogenia cariei dentare
2. Metode uzuale şi speciale de preparare a cavităţilor în caria dentară simplă,impuse de utilizarea materialelor de obturaţie coronară bazate pe adeziune
3. Tratamentul actual al plăgii dentinare şi adeziunea la structurile dure dentare
4. Modalităţi terapeutice de refacere a morfologiei dentare cu materiale adezive estetice
5. Tratamentul cariei simple cu distrucţii coronare întinse
6. Tratamentul cariei simple prin incrustaţii metalice şi nemetalice
7. Metode de tratament în pulpita acută şi cronică
8. Metode de tratament în gangrena pulpară
9. Extirparea vitală cu obturaţie de canal
10. Obturaţia de canal – metode şi tehnici moderne
11. Tratamentul parodontitelor apicale acute şi cronice
Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate
Pregătire practică
Stagiul de Protetică dentară: 1,5 luni
Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
1. Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor cranio-mandibulare
2. Sisteme protetice fixe alternative (integral ceramice, adezive, etc)
3. Particularităţi clinico-tehnice în protezarea fixă metalo-ceramică
4. Restaurări protetice fixe în cazuri complexe, cu patologie multidisiplinară
5. Tratamentul protetic al edentaţiei unidentare
6. Tratamentul protetic în terapia complexă a parodontitelor marginale cronice
7. Tratamentul protetic combinat fix-mobilizabil
8. Variante de protezare a edentaţiilor terminale

Pregătire practică
Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate
Stagiul de Prevenţie şi Management sanitar 1/2 luni
Pregătire practică
Stagiul de implantologie orală: 2 luni
Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
Cursuri
1.Anatomia clinică a aparatului dento-maxilar – oferta osoasă în terapia implantoprotetică – aspecte privind selecţia şi poziţionarea implanturilor pe creasta alveolară.
2.Evaluarea câmpului protetic şi a statusului biologic general al pacientului în perspectiva inserării implanturilor dentare – diagnostic preoperator, bilanţ preprotetic,analiza şi planificarea secvenţială a cazului, indicaţii şi contraindicaţii
3.Biomateriale utilizate în practica implantologică – titanul, masele ceramice,materiale şi membrane biologice utilizate în tehnicile de augmentare osoasă
4.Protezarea preimplantară fiziologică, autoechilibrată – etapă de bază a terapiei implanto-protetice
5.Reconstrucţia crestelor edentate cu deficit osos utilizând metode de augmentare osoasă autogenă cu grefe recoltate din creasta iliacă, neurocraniu, tibie şi mandibulă, materiale sintetice pe bază de hidroxiapatită, fosfat tricalcic sau materiale omologe, susţinute în principal de membrane biologice.
6.Distracţia osoasă în vederea creării ofertei implantare
7.Sisteme şi tipuri de implanturi utilizate în terapia implanto-protetică
8.Inserţia imediat postextracţională a implanturilor orale
9.Inserţia implanturilor în crestele alveolare cu diferite forme şi oferte osoase.
10.Restaurări protetice pe implanturi – biomecanica aparatului dento-maxilar. Tehnici de amprentare şi realizare a lucrărilor protetice
11.Accidente şi incidenea în practica medicinei dentare
12..Dispensarizarea pacienţilor purtători de implanturi

Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate
Pregătire practică
Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate
Stagiul de Ortodonţie+ Pedodonţie , 2 luni
Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
Cursuri
1. Epidemiologia anomaliilor dento-maxilare
2. Dezvoltarea ocluziei
3. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare
4. Principii şi metode de clasificare a anomaliilor dento-maxilare
5. Diagnosticul în ortodonţie
6. Principii de bază în tratamentul ortodontic
7. Patologia molarului de şase ani- atitudinea terapeutică în caria simplă profundă şi în distrucţia mare coronară
8. Periodontita juvenilă – diagnostic, principii de tratament
Prezentări de caz
Recenzii ale articolelor de specialitate
Pregătire practică
Stagiu de Medicină Internă: 1 lună
Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii
Pregătire practică.

PARODONTOLOGIE
3 ANI
STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ
Anul I Stagiul de Chirurgie Dento-Alveolară şi 1+1 luni
Chirurgie Orală si Maxilo-Facială (I.1)
Stagiul de Microbiologie (I.2) 1 lună
Stagiul de Imunologie (I.3) 1/2 lună
Stagiul de Parodontologie (I.4) 8 luni
Stagiul de Bioetică (I.5) 1/2 lună
Anul II Stagiul de Parodontologie (I.6) 8,5 luni
Stagiul de Endodonţie şi Odontoterapie Restauratoare (I.7)1,5 luni
Stagiul de Protetică (I.8) 1,5 luni
Stagiul de Prevenţie şi Management Sanitar (I.9) 1/2 lună
Anul III Stagiul de Parodontologie (I.10) 7 luni
Stagiul de Implantologie (I.11) 2 luni
Stagiul de Ortodonţie, Pedodonţie (I.12) 2 luni
Stagiul de Medicină Internă (I.13) 1 lună
ANUL I ANUL II ANUL III
STAGIUL I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 I.13

Lasă un răspuns