NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2003 privind înființarea,organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

Legislatie

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 23 mai 2003 Data intrării in vigoare: 23 mai 2003

Capitolul I Dispoziţii generale

Articolul 1.Furnizarea serviciilor medicale în regim ambulatoriu se realizează prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unităţilor medicale cu personalitate juridică înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura instituţiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată.

Articolul 2.Indiferent de forma de înfiinţare şi funcţionare a cabinetelor medicale, activitatea în cadrul acestor unităţi medicale se va organiza şi se va desfăşura cu respectarea următoarelor principii fundamentale:a) au dreptul să lucreze în cabinetele medicale medici şi personal medical autorizat;b) medicului i se vor respecta independenţa profesională şi dreptul de iniţiativă;c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea funcţională şi administrativă a unităţii medicale, ordinea interioară şi de disciplină la locul de muncă;d) activitatea medicală se desfăşoară conform reglementărilor în vigoare, Regulamentului Colegiului Medicilor din România şi Codului de deontologie medicală;e) în cabinetul medical se vor desfăşura numai acele activităţi pentru care a fost autorizat cabinetul medical;f) soluţionarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competenţa comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din România.

Capitolul II Cabinetul medical fără personalitate juridică.Secţiunea 1 Dispoziţii generale

Articolul 3.Cabinetele medicale fără personalitate juridică se vor înfiinţa şi vor funcţiona fie în structura instituţiilor, unităţilor cu personalitate juridică prevăzute la art. 1, fie în una dintre formele de exercitare a profesiei de medic.

Articolul 4(1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa şi vor furniza servicii medicale numai în specialitatea şi competenţa medicului titular sau a asociaţilor, în cazul formelor asociative.–––-Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(2) Medicii care au mai multe specialităţi şi competenţe pot înfiinţa cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialităţile şi competenţele medicale dobândite.–––-Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplica şi medicilor de medicină generală şi medicilor stomatologi.

Articolul 5(1) Medicul este liber să îşi schimbe forma de exercitare a profesiunii prevăzută la art. 6 sau să îşi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în funcţie de specialităţile, supraspecializările şi competenţele dobândite.–––-Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, se va face cu autorizarea direcţiei de sănătate publică în a carei rază teritorială funcţionează cabinetul medical.(3) În cazul modificării obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, direcţiile de sănătate publică vor elibera un certificat-anexa la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.Secţiunea a 2-a Formele de exercitare a profesiunii de medic ca profesiune liberală

Articolul 6.Cabinetele medicale fără personalitate juridică, ca formă de exercitare a profesiei, se pot înfiinţa de medicii cu drept de liberă practică în una dintre următoarele forme:a) cabinet medical individual;b) cabinete medicale grupate;c) cabinete medicale asociate;d) societate civilă medicală.

Articolul 7.Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea medicul titular, singur sau împreună cu alţi medici şi cu alte categorii de personal medical autorizat. Aceştia au calitatea de salariat sau de colaborator, în condiţiile legii.

Articolul 8(1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul creării de facilităţi economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului şi/sau a salariaţilor ori a colaboratorilor.(2) Cabinetele medicale grupate îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii.(3) Condiţiile grupării sunt stabilite prin contractul dintre părţi, încheiat în formă scrisă, cu respectarea Codului civil şi a prezentelor norme metodologice.(4) Contractul de grupare va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:– părţile contractului;– obiectul şi scopul contractului;– sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;– coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilităţile economice comune şi modul de repartizare a cheltuielilor comune;– durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia.

Articolul 9(1) Cabinetele medicale asociate se constituie din două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete.(2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intră în relaţii cu terţii în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor şi a responsabilităţilor individuale prevăzute de lege.(3) Condiţiile asocierii sunt convenite între părţi prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile şi a prezentelor norme metodologice.(4) Contractul de asociere va cuprinde următoarele elemente obligatorii:– părţile contractului şi denumirea asocierii;– scopul şi obiectul asocierii;– sediul profesional al asocierii;– coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia.

Articolul 10(1) Cabinetele medicale grupate şi cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin contractul de grupare sau de asociere.(2) Patrimoniul comun este destinat, în exclusivitate, realizării obiectului de activitate al cabinetelor medicale.

Articolul 11.Contractele de grupare şi asociere a cabinetelor medicale se vor înregistra la administraţia financiară şi câte un exemplar al contractului se va depune la direcţia de sănătate publică şi la colegiul medicilor.

Articolul 12(1) Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai mulţi medici asociaţi, cu respectarea dispoziţiilor art. 1491, 1492 şi 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civilă particulară, şi a dispoziţiilor prezentelor norme metodologice.(2) Contractul de societate civilă va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:– părţile contractului de societate, scopul şi obiectul acestuia;– sediul profesional al societăţii civile medicale;– patrimoniul social al societăţii civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile şi imobile ori în munca medicilor societari;– organul de conducere al societăţii civile medicale şi precizarea funcţiilor membrilor acestuia;– durata contractului de societate şi modalităţile de încetare a acestuia.

Articolul 13(1) Societatea civilă medicală este condusă de adunarea asociaţilor.(2) În condiţiile actului constitutiv şi ale statutului asociaţiei, poate funcţiona şi un consiliu de administraţie ce va conduce societatea civilă medicală între şedinţele adunării asociaţilor.

Articolul 14(1) Componenţa consiliului de administraţie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor şi cauzele de încetare a mandatului acestora vor fi prevăzute în statutul societăţii civile medicale.(2) Societatea civilă medicală este reprezentată în relaţiile cu terţii de un reprezentant desemnat prin hotărâre a adunării asociaţilor.

Articolul 15(1) Conducerea curentă operativă a societăţii civile medicale este încredinţată unui director executiv, desemnat de consiliul de administraţie dintre membrii acesteia.(2) Directorul executiv poate fi şi o persoana din afară societăţii civile medicale.

Articolul 16.Organizarea şi funcţionarea societăţii civile medicale vor fi prevăzute în detaliu în statutul sau.

Articolul 17(1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate şi societatea civilă medicală pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariaţi sau colaboratori, medici şi alte categorii de personal medical autorizat, precum şi personal auxiliar şi de alta specialitate.(2) Contractul individual de muncă şi convenţia de colaborare se încheie între salariaţi ori colaboratori şi angajator: medicul sau, după caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, directorul executiv al societăţii civile medicale ori alt medic împuternicit în acest sens.(3) Abrogat.–––-Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.Secţiunea a 3-a Înfiinţarea cabinetelor medicale şi a societăţii civile medicale.

Articolul 18.Cabinetul medical se înfiinţează la cererea medicului titular sau a medicilor asociaţi din cadrul societăţii civile medicale.

Articolul 19.Actul de înfiinţare a cabinetului medical ori a societăţii civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Articolul 20(1) Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:a) cerere de înfiinţare;b) autorizaţia de liberă practică a medicului titular sau a asociaţilor;c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul medical;d) avizul Colegiului Medicilor din România;e) actul constitutiv şi statutul societăţii civile medicale;f) dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi.–––-Lit. f) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(2) Existenţa dotării minime necesare funcţionarii cabinetelor medicale, a condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.–––-Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(3) În acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale privind serviciile medicale furnizate.–––-Alin. (3) al art. 20 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.Articolul 21(1) Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza autorizaţiei de liberă practică şi a dovezii deţinerii legale a spaţiului şi numai după verificarea existenţei dotării minime a cabinetului medical.(2) Dotarea minimă va fi verificată de către direcţiile de sănătate publică pentru toate activităţile medicale ce urmează a fi menţionate în obiectul de activitate al cabinetului medical.(3) În cazul societăţilor civile medicale, un exemplar al actului constitutiv şi al statutului se va depune şi la colegiul medicilor care emite avizul de înfiinţare.(4) În avizul eliberat de colegiul medicilor se vor menţiona serviciile medicale furnizate, numărul de cabinete, în cazul societăţii civile medicale, şi existenţa dotării minime corespunzătoare activităţii medicale desfăşurate.

Articolul 22(1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:a) în cazul cabinetului medical individual – numele medicului titular, urmat de sintagma „cabinet medical de…” (se trece activitatea medicală principala ce se desfăşoară în cabinet);b) în cazul societăţilor civile medicale – numele cel puţin al unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma „şi asociaţii – societate civilă medicală” sau numele asociaţilor şi sintagma „societate civilă medicală”. Pe firma societăţii civile medicale vor fi menţionate activităţile medicale desfăşurate sau doar cele mai semnificative.(2) Numele vor fi precedate de titulatura medicală.(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor şi ale societăţilor în condiţiile stabilite de Codul de deontologie medicală.

Capitolul III.Înregistrarea unităţilor medico-sanitare înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi a cabinetelor din structura organizaţiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată

Articolul 23(1) Unităţile medicale cu personalitate juridică, înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.(2) Asociaţiile şi fundaţiile vor putea înfiinţa cabinete medicale numai dacă au prevăzut în obiectul de activitate acest gen de activităţi.

Articolul 24(1) Înregistrarea acestor unităţi se face la direcţiile de sănătate publică în a căror rază teritorială funcţionează unitatea respectivă.(2) Înregistrarea unităţii se va efectua numai dacă unitatea medico-sanitară înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată.

Articolul 25(1) Înregistrarea unităţii şi emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se fac în baza următoarelor documente:a) cererea reprezentantului legal al unităţii medicosanitare;b) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;c) actul constitutiv;d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată;e) dovada legală a deţinerii spaţiului în care se organizează şi funcţionează cabinetul medical;f) autorizaţia sanitară de funcţionare;g) avizul colegiului medicilor;h) dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite functionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi.–––-Lit. h) a alin. (1) al art. 25 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(2) Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetelor medicale, a condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor functionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.–––-Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(3) În acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale privind serviciile medicale furnizate.–––-Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

Articolul 26(1) În cererea de înregistrare şi în certificatul emis de către direcţiile de sănătate publică se vor menţiona activităţile cu caracter medical ce urmează să fie furnizate de unitatea medico-sanitară, precum şi numărul de cabinete medicale ce vor funcţiona în cadrul unităţii.(2) Certificatul menţionat la alin. (1) se emite pe numele unităţii, organizaţiei, instituţiei care a solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.

Articolul 27.Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza următoarelor documente:a) cererea organului de conducere;b) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;c) actul constitutiv al societăţii;d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată;e) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale;f) declaraţia prevăzută la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice;g) regulamentul de organizare şi funcţionare;h) fişele de atribuţii ale posturilor;i) raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărului de cabinete, document întocmit de inspectori delegaţi din partea Colegiului Medicilor din România;j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unităţii.

Articolul 28(1) Colegiul medicilor va elibera avizul corespunzător numai dacă:a) faţă de activităţile şi cabinetele medicale declarate există asigurată dotarea minimă corespunzătoare, condiţiile minime de spaţiu şi circuitele funcţionale necesare;–––-Lit. a) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.b) organul de conducere al unităţii se obligă în scris printr-o declaraţie să respecte independenţa profesională a medicilor şi să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;c) regulamentul de organizare şi funcţionare asigură independenţa profesională şi dreptul de decizie ale personalului medical;d) fişele de atribuţii ale posturilor respectă competenţa profesională specifică fiecărei specialităţi ori competenţa medicală, precum şi condiţia prevăzută la lit. c).(2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde menţiuni referitoare la activităţile medicale ce urmează să fie furnizate de societate, numărul de cabinete medicale ce vor funcţiona, precum şi existenţa dotării minime pentru fiecare cabinet medical.

Articolul 29(1) Modificarea ori completarea numărului de cabinete medicale din cadrul unităţii se va face în condiţiile prezentelor norme metodologice.(2) În baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existenţa dotării minime şi a îndeplinirii condiţiilor şi pentru noile cabinete medicale înfiinţate, direcţiile de sănătate publică vor emite un supliment la certificatul de înregistrare.Capitolul IV Dispoziţii finale.

Articolul 30(1) Controlul prevăzut la art. 6 alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată, se exercită de comisii mixte formate din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ai unităţilor sale subordonate, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – atunci când unitatea este în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate -, ai Colegiului Medicilor din România şi ai altor organe abilitate, în condiţiile legii.–––-Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(2) În acest sens, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, cele 3 instituţii vor încheia protocoale privind modalităţile de desfăşurare a controalelor în cabinetele medicale şi tematica de control

.Articolul 31(1) Cabinetele medicale, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice, pot înfiinţa puncte secundare de lucru în localitatea în care funcţionează sau în alte localităţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare.–––-Alin. (1) al art. 31 a fost modficat de art. I din ORDINUL nr. 35 din 16 ianuarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 24 ianuarie 2007.(2) Pentru punctele secundare de lucru direcţiile de sănătate publică, în baza avizului eliberat de colegiul medicilor, vor emite un certificat de înregistrare.

Articolul 32.Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobată de Colegiul Medicilor din România şi va fi comunicată direcţiilor de sănătate publică.

Articolul 33(1) Cabinetele de medicină muncii se pot organiza fie în una dintre formele liberale de exercitare a profesiei de medic, fie ca societate medicală înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Înfiinţarea cabinetelor de medicină muncii se va face potrivit prezentelor norme metodologice*).Articolul 34Abrogat.–––-Art. 34 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.Articolul 35În acelaşi spaţiu nu pot coexista două forme diferite de exercitare a profesiei, conform art. 6 din prezentele norme metodologice.

Lasă un răspuns