DECIZIE nr. 4 din 22 februarie 2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 20 martie 2008 Data intrării in vigoare: 20 martie 2008 În temeiul art. 385, art. 404 alin. (2) și al art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. 1 (1) Medicii se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex. (2) La cerere, pot continua activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani de medicii care: dețin titlul de membru titular sau membru corespondent al Academiei Române și al Academiei de Științe Medicale; dețin titlul de profesor universitar; dețin titlul de cercetător științific gradul I; dețin titlul de doctor în științe medicale; au fost deținuți sau internați din motive politice, aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare; din motive politice, au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită perioadă, obținându-și licența cu întârziere, ori celor care au fost împiedicați să își reia activitatea profesională. (3) Medicii care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) vor prezenta dovada situației în care se încadrează cu ocazia avizării anuale prevăzute la art. 384 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 2 La cerere, cu aviz anual eliberat de Ministerul Sănătății Publice și de Colegiul Medicilor din România, pe baza certificatului de sănătate, pot exercita profesia de medic până la vârsta de 70 de ani și medicii de familie care au domiciliul în mediul rural și care își exercită profesia în localitatea de reședință sau în localități din mediul rural limitrofe.

ART. 3 (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), medicii își pot continua activitatea medicală peste vârsta de pensionare dacă aceasta se desfășoară în unități sanitare private. (2) Continuarea activității se face în baza certificatului de membru și a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat pe baza următoarelor documente: cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că activitatea cu caracter medical urmează să se desfășoare exclusiv în unități medicale private; copie a actului de identitate; certificatul de sănătate care va conține și viza de la medicul psihiatru; copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv; dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni. (3) Eliberarea avizului se face de colegiul teritorial unde este înregistrat medicul.

ART. 4 (1) În unitățile sanitare publice, inclusiv în cadrul liniilor de gardă, continuarea activității peste vârsta legală de pensionare poate avea loc numai în situații excepționale, respectiv deficit de personal medical și numai pe perioada în care postul urmează să fie scos la concurs. (2) Continuarea activității se face cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice și cu avizul Colegiului Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial în care funcționează unitatea medicală în baza următoarelor documente: cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că este de acord să desfășoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă; copie a actului de identitate; certificatul de sănătate care va conține și viza de la medicul psihiatru; copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv; dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni; un referat al autorității de sănătate publică, prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unității medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, și care să aibă anexat dovada scoaterii postului la concurs, precum și precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs. (3) Nu se va mai acorda avizul prevăzut la alin. (2) în situația în care unitatea medicală nu va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului la termenul precizat la obținerea pentru prima dată a avizului de continuare a activității cu caracter medical.

ART. 5 Avizul anual pentru continuarea activității peste vârsta de pensionare de către medicii de familie care au domiciliul în mediul rural și care își exercită profesia în localitatea de reședință sau în localități din mediul rural limitrofe se acordă de colegiul teritorial la care este înregistrat medicul respectiv în baza următoarelor documente: cererea medicului; copie a actului de identitate; copia certificatului de înregistrare a cabinetelor medicale sau a unității medicale în care va continua desfășurarea activității; certificatul de sănătate care va conține și viza de la medicul psihiatru; copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv; dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni.

ART. 6 (1) În spitalele clinice, profesorii universitari pot ocupa funcția de șef de secție până la vârsta de 70 de ani, cu avizul Colegiului Medicilor din România și cu aprobarea ministrului sănătății publice. (2) Avizul pentru ocuparea funcției de șef de secție se acordă anual de Colegiul Medicilor din România începând cu vârsta de 65 de ani a medicului, în baza următoarelor documente: cererea medicului, cu precizarea expresă a faptului că dorește să ocupe funcția de șef de secție în unitatea medicală respectivă; copie a actului de identitate; copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România; un referat al autorității de sănătate publică în raza căreia funcționează unitatea medicală, în care să fie confirmat statutul de spital clinic al unității medicale respective și să fie fundamentat; certificatul de sănătate care va conține și viza de la medicul psihiatru; copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv; dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni; o adresă a colegiului teritorial la care este înregistrat medicul cu privire la sancțiunile aplicate acestuia în ultimele 12 luni sau inexistența acestora; dovada calității de profesor universitar titular sau asociat.

ART. 7 Toate documentele depuse în copie vor fi certificate de titular că sunt conforme cu originalul, prin înscrierea mențiunii „conforme cu originalul”, datare, parafare și semnare.

ART. 8 (1) Împotriva deciziilor colegiilor teritoriale prin care se refuză acordarea avizului pentru continuarea activității se poate face contestație. Contestația se depune la colegiul teritorial care a emis decizia și se soluționează de către Consiliul național al Colegiului Medicilor din România. (2) În termen de maximum 3 zile de la primirea contestației, colegiile teritoriale o vor transmite la Colegiul Medicilor din România împreună cu întreaga documentație care a stat la baza emiterii deciziei.

ART. 9 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoaie București, 22 februarie 2008.

Lasă un răspuns