ORDONANȚA nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații

Legislatie

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000 Data intrării in vigoare: 30 aprilie 2000 În temeiul dispozițiilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanta:

CAP. 1 – Dispoziții generale

ART. 1 (1) Persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociații ori fundații în condițiile prezentei ordonanțe. (2) Asociațiile și fundațiile constituite potrivit prezentei ordonanțe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. (3) Partidele politice, sindicatele și cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonanțe.

ART. 2 Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru: exercitarea dreptului la libera asociere; promovarea valorilor civice, ale democrației și statului de drept; urmărirea realizării unui interes general, local sau, după caz, de grup; facilitarea accesului asociațiilor și fundațiilor la resurse private și publice; parteneriatul dintre autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial; respectarea ordinii publice.

ART. 3 Actele juridice de constituire a asociațiilor și fundațiilor, încheiate în condițiile prezentei ordonanțe, sunt guvernate de legea civilă. CAP. 2 – Înființarea asociațiilor și a fundațiilor Secțiunea 1 – Constituirea și înscrierea asociației

ART. 4 Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în munca pentru realizrea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

ART. 5 (1) Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripție teritorială își are sediul. (2) În temeiul dreptului constituțional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoana juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.

ART. 6 (1) În vederea dobândirii personalității juridice, asociații încheie actul constitutiv și statutul asociației, în forma autentică, sub sancțiunea nulității absolute. (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: datele de identificare a asociaților: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora; exprimarea voinței de asociere și a scopului propus; denumirea asociației; sediul asociației; durata de funcționare a asociației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat; patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial, în valoare de cel puțin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociației, este alcătuit din aportul în natura și/sau în bani al asociaților; componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației; persoana sau persoanele împuternicite sa desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice; semnăturile asociaților. (3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h); explicitarea scopului și a obiectivelor asociației; modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat; drepturile și obligațiile asociaților; categoriile de resurse patrimoniale ale asociației; atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației; destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60. (4) La autentificarea actului constitutiv și a statutului asociației se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii noii asociații.

ART. 7 (1) Oricare dintre asociați, pe baza împuternicirii date în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripție teritorială urmează sa-și aibă sediul. (2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente: actul constitutiv; statutul asociației; acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial.

ART. 8 (1) Asociația devine persoana juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor. (2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de președintele instanței verifica legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor. (3) O data cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunica, din oficiu, organului financiar local în a cărui raza teritorială se afla sediul asociației, pentru evidenta fiscală, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

ART. 9 (1) În cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut de art. 8 alin. (2), va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociației, punându-i în vedere, în scris, sa remedieze neregularitățile constatate pana la termenul următor, care nu va fi mai mare de o saptamana. (2) Dacă neregularitățile constatate privesc dispozițiile art. 37 alin. (2) din Constituție, pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanta sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreună cu actul constitutiv și statutul asociației. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.

ART. 10 (1) În situația în care, la termenul fixat, neregularitățile sunt inlaturate, judecătorul, ascultând și concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor. (2) În cazul în care neregularitățile nu au fost inlaturate sau, deși legal citat, reprezentantul asociației lipsește în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată. (3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunța în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor și se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

ART. 11 (1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului. (2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului pe de lângă instanta sesizată i se vor comunica și copii de pe actul constitutiv și de pe statutul asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz. (3) Termenul de recurs este de 5 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei care au fost prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. (4) Recursul se soluționează cu citarea părților, în camera de consiliu, de urgenta și cu precădere. Dispozițiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunțarea și redactarea hotărârii se aplica în mod corespunzător.

ART. 12 (1) Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, reprezentantului asociației sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociației, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor. (2) În relațiile cu terții dovada personalității juridice se face cu certificatul de înscriere.

ART. 13 (1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației. (2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare, în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociației. (3) Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociației. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor. (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei și cu actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial, la judecătoria în a carei circumscripție teritorială urmează sa-și aibă sediul filiala. Dispozițiile art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător.

ART. 14 Dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează sa desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective. Secțiunea a 2-a – Constituirea și înscrierea fundației

ART. 15 (1) Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar. (2) Activul patrimonial inițial al fundației trebuie sa includă bunuri în natura sau în numerar, a căror valoare totală sa fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urma, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

ART. 16 (1) În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv și statutul fundației, în forma autentică, sub sancțiunea nulității absolute. (2) Actul constitutiv al fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora; scopul fundației; denumirea fundației; sediul fundației; durata de funcționare a fundației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat; patrimoniul inițial al fundației; componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale fundației ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe; persoana sau persoanele împuternicite sa desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice; semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor. (3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h); explicitarea scopului și a obiectivelor fundației; categoriile de resurse patrimoniale ale fundației; atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale fundației; procedura de desemnare și de modificare a componentei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației; destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației, cu respectarea dispozițiilor art. 60.

ART. 17 (1) Fundația dobândește personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripție teritorială își are sediul. (2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente: actul constitutiv; statutul; acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial. (3) Dispozițiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8-12 și art. 14 se aplica în mod corespunzător.

ART. 18 (1) Fundația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a consiliului director, prin care le este alocat câte un patrimoniu. (2) Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puțin 3 membri. (3) Dispozițiile art. 13 alin. (2) și (4) se aplica în mod corespunzător.

ART. 19 (1) Moștenitorii și creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundație aceleași drepturi ca și în cazul oricărei alte liberalități făcute de fondator. (2) După înscrierea fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, nici fondatorii și nici moștenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor. (3) Dacă fundația dobândește personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităților făcute de acesta în favoarea fundației, anterior constituirii ei, se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundațiile înființate prin acte între vii, și de la data morții testatorului, pentru fundațiile înființate prin testament.

CAP. 3 – Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor Secțiunea 1 – Organizarea și funcționarea asociației

ART. 20 Organele asociației sunt: adunarea generală; consiliul director; cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

ART. 21 (1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaților. (2) Competenta adunării generale cuprinde: stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației; aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; alegerea și revocarea membrilor consiliului director; alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; înființarea de filiale; modificarea actului constitutiv și a statutului; dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare; orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut. (3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă aceasta atribuție este prevăzută expres în statut. (4) Adunarea generală se întrunește cel puțin o data pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) și c). (5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut.

ART. 22 (1) Asociatul care, într-o anumită problema supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soțul sau, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot. (2) Asociatul care incalca dispozițiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

ART. 23 (1) Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat impotriva. (2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat impotriva și au cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de ședința, în termen de 15 zile de la data când au luat cunostinta despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz. (3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai recursului.

ART. 24 (1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afară asociației, în limita a cel mult o pătrime din componenta sa. (2) În exercitarea competentei sale, consiliul director: prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației; încheie acte juridice în numele și pe seama asociației; aproba organigrama și politica de personal ale asociației, dacă prin statut nu se prevede altfel; îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare. (4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectiva are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice.

ART. 25 Dispozițiile art. 22 se aplica în mod corespunzător și membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23.

ART. 26 Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație, pentru a exercita atribuțiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) și d).

ART. 27 (1) Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor. (2) Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși pana la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercita de către o comisie de cenzori. (3) În realizarea competentei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: verifica modul în care este administrat patrimoniul asociației; întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale; poate participa la ședințele consiliului director fără drept de vot; îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (4) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociați. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (5) Regulile generale de organizare și funcționare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare. Secțiunea a 2-a – Organizarea și funcționarea fundației

ART. 28 Organele fundației sunt: consiliul director; cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

ART. 29 (1) Consiliul director al fundației este organul de conducere și de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asigura realizarea scopului și obiectivelor fundației, exercitând următoarele atribuții: stabilirea strategiei generale și a programelor fundației; aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; înființarea de filiale; încheierea de acte juridice, în numele și pe seama fundației; executarea bugetului de venituri și cheltuieli; aprobarea organigramei și a strategiei de personal ale fundației; modificarea statutului fundației; îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute în lege sau în statut. (3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare. (4) Dispozițiile art. 22 și 24 alin. (4) se aplica în mod corespunzător și în ceea ce privește membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat impotriva și a cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de ședința. (5) Schimbarea scopului fundației se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viata. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viata, schimbarea scopului fundației se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director. (6) În toate cazurile, schimbarea scopului fundației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. (7) Prevederile art. 26 se aplica în mod corespunzător în privinta atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și i).

ART. 30 (2) În cazul în care, pe parcursul functionarii fundației, componenta consiliului director nu se poate modifica în condițiile stabilite de statut, instanta prevăzută la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanta președințială, la cererea oricărei persoane interesate, persoanele care vor intra în componenta consiliului director.

ART. 31 (1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. (2) Dispozițiile art. 27 se aplica în mod corespunzător. ART. 32 În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominală a celor dintâi organe ale fundației, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora și dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viata la data constituirii fundației, dispozițiile art. 30 alin. (2) se aplica în mod corespunzător

CAP. 4 – Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației

ART. 33 (1) Modificarea actului constitutiv și/sau a statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripție teritorială își are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12. (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de procesul-verbal al adunării generale, în forma autentificată, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al ședinței consiliului director, în forma autentificată, în situația prevăzută la art. 21 alin. (3). (3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal și înscrierea modificării se întreprind de consiliul director. Pentru efectuarea formalităților la notarul public nu este necesară prezenta altor persoane decât aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei, desemnați de adunarea generală ori de consiliul director, după caz. (4) Mențiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei în a carei circumscripție se afla vechiul sediu, cat și în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripție se afla noul sediu. În acest scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată, din oficiu, judecătoriei în circumscripția căreia asociația urmează sa-și aibă noul sediu.

ART. 34 Dispozițiile art. 33 se aplica în mod corespunzător în cazul modificării actului constitutiv și/sau a statutului fundației. CAP. 5 – Federația

ART. 35 (1) Doua sau mai multe asociații sau fundații se pot constitui în federatie. (2) Federațiile dobândesc personalitate juridică proprie și funcționează în condițiile prevăzute de prezenta ordonanta pentru asociațiile fără scop patrimonial, condiții care li se aplica în mod corespunzător, cu excepțiile stabilite în prezentul capitol. (3) Cererea de înscriere se soluționează de tribunalul în circumscripția căruia federația urmează sa își aibă sediul.

ART. 36 (1) Federația devine persoana juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. 35 alin. (3). (2) Asociațiile sau fundațiile care constituie o federatie își păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.

ART. 37 În cazul dizolvării federațiilor, dacă nu se prevede altfel în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.

CAP. 6 – Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publica

ART. 38 (1) O asociație sau o fundație poate fi recunoscuta de Guvernul României ca fiind de utilitate publica dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: activitatea acesteia se desfășoară în interes general sau comunitar, după caz; funcționează de cel puțin 3 ani și a realizat o parte din obiectivele stabilite; prezintă un raport din care sa rezulte desfășurarea unei activități anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, însoțit de bilanțurile și bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani; valoarea activului patrimonial pe fiecare an în parte este cel puțin egala cu valoarea patrimoniului inițial. (2) Guvernul României poate, la propunerea autorității administrative competente, sa acorde o dispensa de la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) dacă: asociația sau fundația solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociații sau fundații preexistente; și, fiecare dintre asociațiile sau fundațiile preexistente ar fi îndeplinit cele doua condiții, dacă ar fi formulat solicitarea în mod independent.

ART. 39 (1) Recunoașterea unei asociații sau a unei fundații de utilitate publica se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociația sau fundația interesată adresează o cerere ministerului sau organului de specialitate al administrației publice centrale în a cărui sfera de competenta își desfășoară activitatea. (2) Conflictele de competenta apărute între autoritățile publice prevăzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se soluționează, la sesizarea oricăreia dintre părți, de către Secretariatul General al Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării. (3) În vederea soluționării conflictului, autoritățile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa pună la dispoziție Secretariatului General al Guvernului toate informațiile necesare rezolvarii acestuia. Ordinul secretarului general al Guvernului este definitiv.

ART. 40 (1) Autoritatea administrativă competenta este obligată sa examineze cererea și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 38 în termen de cel mult 60 de zile. În cazul în care constata îndeplinirea acestor condiții, aceasta va propune Guvernului României recunoașterea. În caz contrar, autoritatea administrativă va transmite persoanei juridice solicitante un răspuns motivat. (2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaștere. Dacă propunerea se respinge, soluția va fi comunicată asociației sau fundației de autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaștere.

ART. 41 Recunoașterea utilității publice conferă asociației sau fundației următoarele drepturi și obligații: dreptul de a i se concesiona servicii publice fără caracter comercial, în condițiile legii; dreptul preferențial la resurse provenite din bugetul de stat și din bugetele locale; dreptul de a mentiona în toate documentele pe care le întocmește ca asociația sau fundația este recunoscuta ca fiind de utilitate publica; obligația de a menține cel puțin nivelul activității și performanțele care au determinat recunoașterea; obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale actului constitutiv și ale statutului, precum și rapoartele de activitate și bilanțurile anuale; autoritatea administrativă are obligația sa asigure consultarea acestor documente de către orice persoana interesată; obligația de a publica, în extras, rapoartele de activitate și bilanțurile anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

ART. 42 (1) Recunoașterea utilității publice se face pe durata nedeterminată. (2) În cazul în care asociația sau fundația nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile care au stat la baza recunoașterii utilității publice, Guvernul, la propunerea autorității administrative competente sau a Ministerului Justiției, va retrage actul de recunoaștere. (3) Retragerea va interveni și în situația neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 41. (4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi sesizate autorității administrative competente, Ministerului Justiției sau Guvernului, de către orice alta asociație sau fundație ori de către orice autoritate sau instituție publica interesată.

ART. 43 În cazul dizolvării asociației sau fundației recunoscute ca fiind de utilitate publica, bunurile rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociații ori fundații cu scop similar sau către instituții publice.

ART. 44 Litigiile referitoare la recunoașterea utilității publice a asociațiilor și fundațiilor interesate se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

ART. 45 Dispozițiile prezentului capitol nu se aplica federațiilor, dacă prin lege nu se dispune altfel.

CAP. 7 – Veniturile

ART. 46 (1) Veniturile asociațiilor sau federațiilor provin din: cotizațiile membrilor; dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale; dividendele societăților comerciale înființate de asociații sau de federații; venituri realizate din activități economice directe; donații, sponsorizări sau legate; resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege. (2) Veniturile fundațiilor sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g).

ART. 47 Asociațiile și fundațiile pot infiinta societăți comerciale. Dividendele obținute de asociații și fundații din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociației sau fundației.

ART. 48 Asociațiile și fundațiile pot desfasura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

CAP. 8 – Relațiile cu autoritățile publice

ART. 49 (1) Autoritățile administrației publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanțe prin: punerea la dispoziția acestora, în funcție de posibilități, a unor spații pentru sedii, în condițiile legii; atribuirea, în funcție de posibilități, a unor terenuri în scopul ridicării de construcții necesare desfășurării activității lor. (2) Autoritățile administrației publice locale întocmesc, la cererea persoanelor juridice îndreptățite, liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1).

ART. 50 Autoritățile publice sunt obligate sa pună la dispoziția asociațiilor, fundațiilor și federațiilor informațiile de interes public, în condițiile legii.

ART. 51 (1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Presedintiei României, Secretariatului General al Guvernului, instituției Avocatul Poporului, autorităților administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și autorităților administrației publice locale funcționează structuri organizatorice pentru relația cu asociațiile și fundațiile. (2) Autoritățile publice menționate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentanții asociațiilor și fundațiilor care își desfășoară activitatea în sfera lor de competenta, în vederea stabilirii unor programe sau activități comune.

ART. 52 (1) După constituirea lor, asociațiile, fundațiile și federațiile interesate vor solicita autorităților administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și autorităților administrației publice locale sa fie luate în evidenta acestora, în funcție de domeniul în care activează. (2) Autoritățile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa țină evidenta asociațiilor și fundațiilor care li s-au adresat în acest scop. (3) Conflictele de competenta apărute între autoritățile publice prevăzute la alin. (1) privind luarea în evidenta se soluționează, la cererea oricăreia dintre părți, de către Secretariatul General al Guvernului în termen de 5 zile de la data sesizării. Dispozițiile art. 39 alin. (3) se aplica în mod corespunzător. (4) În toate cazurile, Ministerul Justiției va comunica, spre informare, autoritatiilor publice competente prevăzute la alin. (1) copii de pe hotărârile judecătorești rămase irevocabile, precum și de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 74.

ART. 53 Litigiile născute în legatura cu aplicarea dispozițiilor prezentului capitol se soluționează în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificăril

Lasă un răspuns