METODOLOGIE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE PREGĂTIRE ÎN CEA DE A DOUA SPECIALITATE ÎN REGIM CU TAXĂ, DIN SESIUNEA IUNIE 2019

Rezidentiat

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea Nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de a doua specialităţi, în regim cu taxă.

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă se efectuează cu frecvenţă şi are durată totală, curriculum de pregătire şi barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice identice cu cele prevăzute pentru programul de pregătire prin rezidenţiat. Programul asigură acelaşi nivel şi aceeaşi calitate a pregătirii de specialitate ca şi programul de rezidenţiat în specialitatea respectivă.

Stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată şi conţinut, care se regăsesc în curriculumul de pregătire al celei de a doua specialităţi, se pot echivala.

Echivalarea se face de către instituţiile de învăţământ superior medical care organizează program de rezidenţiat în specialitatea respectivă şi sunt transmise Ministerului Sănătăţii, care  stabileşte durata şi modulele necesare finalizării  pregătirii.

Numărul de locuri pe instituţii de învăţământ  medical superior şi specialităţi, propus pentru înscrierea la programul  de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă din sesiunea iunie 2019, este prevăzut în Anexa nr. 3.

Instituţiile de învăţământ medical superior vor afişa până la data de 18.06.2019, locurile pe specialităţi propuse  pentru efectuarea pregătirii în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, cu menţionarea coordonatorilor programului de pregătire.

Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior privind înscrierea la programul de pregătire, pe specialitățile și locurile propuse pentru această sesiune, în perioada 18.06.2019-26.06.2019 inclusiv.

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea iunie 2019, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 20.06.2019-28.06.2019, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 28.06.2019).   

Dosarul candidatului cuprinde:

  1. cererea de înscriere, în care se va preciza: numele şi prenumele, locul actual de muncă şi tipul de contract de angajare, specialitatea actuală, specialitatea pentru care se doreşte înscrierea, precum şi date de contact (nr. telefon, e-mail);
  2. acordul angajatorului de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, cu precizarea specialităţii şi a centrului universitar de pregătire. Unităţile sanitare publice vor preciza, în adresă, modul de încadrare şi retribuire pe această perioadă, precum şi stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Cei neîncadraţi vor declara pe proprie răspundere acest statut;
  3. avizul de înscriere la programul de pregătire eliberat de rectoratul sau după caz, decanatul instituţiilor de învăţământ medical superior;
  4. copia xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licență);
  5. copia xerox a certificatului de medic specialist/primar în prima specialitate;
  1. copia xerox a certificatului de liberă practică sau a certificatului de membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza valabilă pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. certificat medical de sănătate tip A 5, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic (viză medic specialist/primar psihiatrie) pentru specialitatea solicitată-original;
  3. fotocopia actului de identitate B.I./C.I., în termen de valabilitate;
  4. copia xerox a documentelor privind schimbarea numelui, dacă este cazul;
  5. angajamentul de plată privind taxa de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, conform prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010- (model Anexa nr. 2).

Documentele prevăzute la pct. 4, 5, 6, 8 și 9 vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere conform art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, sau, în cazul transmiterii dosarului de înscriere prin serviciile poștale, aceste documente trebuie prezentate în copii xerox legalizate.

Potrivit alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.”

 Cuantumul sumelor achitate pentru pregătirea în cea de a doua specialitate cu taxă, asumate prin angajamentul de plată, va fi verificat de către instituțiile abilitate aflate în subordinea Ministerului Sănătății, obligatoriu, la schimbarea stagiilor  de pregătire sau dacă acestea au durata mai mare de 6 luni, semestrial.

În urma verificărilor, candidații care nu vor respecta termenii angajamentelor de plată vor fi eliminați din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile  art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist.

După finalizarea tuturor verificărilor și efectuarea procedurilor necesare, la data de 31.07.2019 se vor afișa pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, listele  aprobate ale medicilor înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă din sesiunea iunie 2019, pe specialități și centre universitare de pregătire, la rubrica specialiști/concursuri/examene și concursuri naționale.

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, va începe la data de  01.08.2019, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de bază.

Durata de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă este cea prevăzută de Ordinul ministerului sănătății nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare.

Lasă un răspuns