HOTĂRÂRE nr. 1.282 din 17 octombrie 2007 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană

Legislatie
EMITENT
  • GUVERNUL


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 462 alin. (1), al art. 551 alin. (1) şi al art. 636 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 63 alin. (2) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta hotărâre se aplică medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) sunt cetăţeni ai statului român

b) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;

c) sunt soţi ai unor cetăţeni români, precum şi descendenţi şi ascendenţi în linie directă, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;

d) sunt membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

e) sunt cetăţeni ai statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

f) sunt beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).(2) Abrogat.–––-Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.(3) În situaţia în care, pentru oricare dintre profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, există într-un instrument distinct de drept comunitar alte dispoziţii specifice, care privesc în mod direct recunoaşterea calificărilor profesionale, dispoziţiile corespunzătoare ale prezentei hotărâri nu se aplică.–––-

Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Articolul 2 În sensul prezentei hotărâri, noţiunile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) autoritate competentă – orice organism sau autoritate autorizat(ă) în mod expres de România, de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente sau informaţii, precum şi să primească cererile şi să ia deciziile prevăzute de prezenta hotărâre;

b) titlu oficial de calificare în profesiile de medic şi medic specialist, medic dentist şi medic dentist specialist, respectiv farmacist – diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare de medic, de medic specialist şi, respectiv, care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare în profesia de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene desemnată în temeiul actelor cu putere de lege şi al actelor administrative ale respectivului stat şi care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state;–––-Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

c) experienţă profesională dobândită în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist sau de moaşă – exercitarea efectivă şi legală cu normă întreagă sau echivalent parţial a respectivei profesii într-unul din statele prevăzute la lit. a);–––-Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.c^1) stagiu de adaptare în profesiile prevăzute la lit. c) – exercitarea profesiei în cauză în unul din statele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), sub responsabilitatea unui profesionist calificat şi însoţită eventual de o formare profesională suplimentară. Stagiul face obiectul unei evaluări;–––-Lit. c^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.c^2) probă de aptitudini în profesiile prevăzute la lit. c) – un test referitor la cunoştinţele, abilităţile şi competenţele profesionale ale solicitantului, efectuat sau recunoscut de autorităţile competente din statul membru gazdă în scopul evaluării aptitudinii solicitantului de a exercita profesia în cauză în acel stat membru;–––-Lit. c^2) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.c^3) învăţare pe tot parcursul vieţii – toate formele de învăţământ general, educaţie şi formare profesională, educaţie non-formală şi învăţare informală urmate pe tot parcursul vieţii, având ca rezultat o îmbunătăţire a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor, care pot include etica profesională;–––-Lit. c^3) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.c^4) card profesional european – un certificat electronic care atestă fie faptul că profesionistul a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a presta temporar şi ocazional servicii într-un stat membru gazdă, fie recunoaşterea calificărilor profesionale pentru stabilirea într-un stat membru gazdă;–––-Lit. c^4) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

d) stat terţ – un alt stat decât România, celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană

e) stat membru – un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană.–––-Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Articolul 2^1Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de autorităţile competente ale celorlalte state membre, conform prevederilor Directivei 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de recunoaştere în vederea facilitării dreptului de stabilire pe teritoriul României a titularilor acestora.–––-Art. 2^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Articolul 2^2(1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare asigură titularului medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist sau moaşă accesul în România la aceeaşi profesie cu cea pentru care acesta este calificat în statul membru de origine şi la exercitarea activităţilor profesionale pe teritoriul României în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români deţinători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia respectivă eliberate de autorităţile competente române.(2)

În sensul alin. (1), profesia pe care titularul doreşte să o exercite în România este aceeaşi cu cea pentru care acesta s-a calificat în statul membru de origine, dacă activităţile profesionale acoperite prin formarea dobândită sunt comparabile.–––-Art. 2^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

Articolul 3 Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de statele terţe persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi recunoscute de autorităţile competente ale unui stat membru se asimilează titlurilor oficiale de calificare, prevăzute la art. 2 lit. b), dacă această primă recunoaştere s-a realizat cu respectarea condiţiilor minime de formare profesională prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, iar titularul are o experienţă profesională în profesia în cauză de minimum 3 ani pe teritoriul statului membru respectiv, certificată de acest stat

.Articolul 4(1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de medic şi medic specialist, medic dentist şi medic dentist specialist, respectiv farmacist obţinute în celelalte state membre se face în scop profesional de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu Colegiul Medicilor Dentişti din România şi cu Colegiul Farmaciştilor din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.(2) Solicitările de recunoaştere a titlurilor oficiale de calificare de medic specialist şi, respectiv, de medic dentist specialist într-o specialitate care nu este prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală sunt analizate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România sau cu Colegiul Medicilor Dentişti din România, după caz. Autorităţile competente române stabilesc domeniul în care solicitantul poate acorda îngrijiri medicale de specialitate şi, respectiv, medico-dentare de specialitate în România, precum şi titlul profesional corespunzător cu care acesta exercită activităţile profesionale.–––-Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016

Articolul 5(1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare obţinute în celelalte state membre în profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă se face în scop profesional de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi se aprobă prin hotărâre a Biroului Executiv al acestuia la propunerea Comisiei naţionale pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical şi de moaşă obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană.(2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România îşi desfăşoară activitatea de recunoaştere sub supravegherea şi îndrumarea Ministerului Sănătăţii.–––-Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

Articolul 6(1) Exercitarea profesiei în România, ca urmare a recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1), se face pe baza documentului de înştiinţare a titularului emis în acest sens de Ministerul Sănătăţii, respectiv de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, a titlurilor oficiale de calificare recunoscute şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei respective.(2) În vederea facilitării accesului la activităţile profesionale de farmacist şi, respectiv, de asistent medical generalist, Colegiul Farmaciştilor din România şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România eliberează cardul profesional european pentru profesia respectivă în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare.–––-Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

Articolul 6^1(1) Autorităţile competente române prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin.

(1) adoptă măsurile necesare pentru ca toate cerinţele, procedurile şi formalităţile prevăzute de Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CEprivind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne («Regulamentul IMI») să poată fi îndeplinite cu uşurinţă, de la distanţă şi prin mijloace electronice, prin intermediul acestor autorităţi şi inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru desfăşurarea unei perioade de adaptare sau a unei probe de aptitudini.

(3) Ulterior cererii înaintate de profesionist prin mijloace electronice, autorităţile competente pot să solicite copii certificate ale documentelor transmise, numai în cazul în care există îndoieli justificate şi atunci când este strict necesar.

(4) Solicitările de copii certificate prevăzute la alin. (3) nu sunt considerate drept solicitare de documente lipsă.–––-Art. 6^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Articolul 7Abrogat.–––-Art. 7 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Articolul 8Abrogat.–––-Art. 8 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Articolul 9Abrogat.–––-Art. 9 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Articolul 10Abrogat.–––-Art. 10 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

Articolul 11(1) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană de către medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi pot fi recunoscute ca pregătire în cadrul rezidenţiatului de către Ministerul Sănătăţii, în cazul în care întrunesc condiţiile prevăzute de lege în acest sens.(2) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii de către rezidenţi în afara graniţelor României, ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene pot fi recunoscute de Ministerul Sănătăţii ca pregătire de rezidenţiat în cazul în care acestea întrunesc cumulativ următoarele condiţii:a) se regăsesc ca module de formare în cadrul curriculei de pregătire în specialitatea de confirmare ca rezident a celui interesat;b) pregătirea s-a efectuat în unităţile sanitare, respectiv de învăţământ şi sub supravegherea cadrelor didactice universitare acreditate în acest sens de statul terţ în cauză.(3) Durata totală a pregătirii prin rezidenţiat recunoscută în condiţiile alin. (2) nu poate depăşi o treime din durata prevăzută pentru specialitatea în cauză de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.–––-Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016

.Articolul 12(1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), aflaţi la specializare în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, pot continua, la cerere, pregătirea de specialitate prin rezidenţiat.(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), calitatea de rezident se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, pe baza dovezilor de înmatriculare la specializare eliberate de autorităţile competente ale statului membru în care solicitanţii efectuează specializarea.

Articolul 12^1Autorităţile competente prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) încurajează dezvoltarea profesională continuă a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor şi se asigură că aceşti profesionişti au posibilitatea să-şi actualizeze cunoştinţele, abilităţile şi competenţele pentru a-şi exercita profesia în mod sigur şi eficient, în pas cu dezvoltările din domeniul lor profesional.–––-Art. 12^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

Capitolul II

Recunoaşterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri care atestă calificările în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi, respectiv, de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană–––-Titlul cap. II a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Secţiunea 1 Recunoaşterea pe baza coordonării condiţiilor minime de formare în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşăI. Principiul recunoaşterii automate

Articolul 13(1) Fără a aduce atingere drepturilor câştigate, conform prevederilor prezentei hotărâri, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi de medic specialist precum şi titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist şi de asistent medical generalist, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5-8, care îndeplinesc condiţiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi care sunt emise de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).(2) În vederea recunoaşterii automate, titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1) trebuie să fie eliberate de autorităţile competente ale statelor membre emitente şi însoţite, după caz, de certificatele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5-8.(3) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), recunoscute de autorităţile competente române, au acelaşi efect pe teritoriul României ca şi titlurile oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist şi de asistent medical generalist, eliberate de România.(4) În ceea ce priveşte funcţionarea unei farmacii care nu face obiectul unor restricţii teritoriale, autorităţile competente române pot decide prin excepţie de la prevederile alin. (3) să nu dea efect titlurilor de calificare de farmacist prevăzute în anexa nr. 7 şi recunoscute în baza prevederilor prezentei hotărâri, pentru înfiinţarea de noi farmacii cu circuit deschis. În sensul aplicării prezentului alineat, farmaciile deschise de mai puţin de trei ani se consideră farmacii noi.–––-Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică farmaciştilor ale căror calificări au fost deja recunoscute de către autorităţile competente române în alte scopuri şi care au exercitat efectiv şi legal activităţile profesionale de farmacist timp de cel puţin trei ani consecutivi în România.–––-Alin. (5) al art. 13 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016

.Articolul 14(1) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 13 alin. (1), certificatele însoţitoare, precum şi autorităţile competente emitente ale statelor membre sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5-8.(2) Specializările atestate prin titlurile de calificare de medic specialist prevăzute la art. 13, eliberate de autorităţile sau organismele competente cuprinse în anexa nr. 2, precum şi duratele minime de formare şi denumirile în vigoare în statele membre în care acestea există sunt prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 15Fără a aduce atingere drepturilor câştigate, conform prezentei hotărâri, se recunosc automat ca certificate de medic specialist medicină de familie titlurile oficiale de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea exercitării activităţilor profesionale în regim salarial sau independent, precum şi în relaţie contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.Articolul 16Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 15 sunt cele cuprinse în anexa nr. 4 şi întrunesc condiţiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, pentru calificarea de medic cu formare specifică în medicină generală.–––-Art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Articolul 17(1) Fără a aduce atingere drepturilor câştigate de moaşe, conform prezentei hotărâri, se recunosc automat titlurile oficiale de calificare de moaşă care îndeplinesc condiţiile minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CEprivind recunoaşterea calificărilor profesionale şi care sunt emise de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).(2)

Titlurile oficiale de calificare de moaşă la care se face referire la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 9 şi beneficiază de recunoaştere automată în cazul în care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:a) atestă o formare de moaşă, pe bază de program integral, de cel puţin trei ani, care poate fi exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 4.600 de ore de formare teoretică şi practică, cu cel puţin o treime din durata minimă constând în formare clinică;b) atestă o formare de moaşă, pe bază de program integral de cel puţin doi ani, care poate fi exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 3.600 de ore, condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare ca asistent medical generalist prevăzut la anexa nr. 8;c) atestă o formare de moaşă pe bază de program integral de cel puţin 18 luni, care poate fi exprimată în plus prin echivalentul în credite ECTS, care constă în cel puţin 3.000 de ore, condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare de asistent medical generalist prevăzut la anexa nr. 8, urmată de o practică profesională de un an pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu alin. (3).–––-Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.(3) Certificatul prevăzut la alin. (2) se eliberează de către autorităţile competente ale statului membru de origine. El atestă că beneficiarul, după ce a obţinut titlul de calificare ca moaşă, a exercitat în mod satisfăcător, într-un spital sau într-o instituţie de sănătate autorizată în acest sens, toate activităţile de moaşă în perioada corespunzătoare.–––-Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.(4) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), recunoscute de autorităţile competente române, au acelaşi efect pe teritoriul României ca şi titlurile oficiale de calificare de moaşă eliberate de România

.Articolul 18 Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în calitate de coordonator naţional, notifică Comisiei Europene actele normative şi administrative pe care România le adoptă în materie de eliberare a titlurilor oficiale de calificare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.II. Drepturi câştigate generale în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă

Articolul 19(1) Fără a aduce atingere drepturilor câştigate specifice profesiilor în cauză, titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi de medic specialist, precum şi titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care nu îndeplinesc toate cerinţele de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi care atestă o formare începută înainte de datele de referinţă prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5-9, se recunosc în cazul în care sunt însoţite de un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat membru.(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) trebuie să ateste că titularii s-au consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor în cauză pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.

Articolul 20 Persoanele care deţin calificarea de «termen în limba bulgară» (felcer) eliberată de Bulgaria înainte de data de 31 decembrie 1999 nu au dreptul de a obţine recunoaşterea profesională ca medici sau asistenţi medicali generalişti, în temeiul prezentei hotărâri.–––-Art. 20 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Articolul 21(1) Procedura de recunoaştere prevăzută la art. 19 se aplică şi titlurilor oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurilor oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă obţinute pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania care nu îndeplinesc toate cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dacă acestea atestă o formare care a început înainte de:a) 3 octombrie 1990, în ceea ce priveşte medicii cu formare de bază, medicii dentişti cu formare de bază, medicii dentişti specialişti, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi farmaciştii;b) 3 aprilie 1992, în ceea ce priveşte medicii specialişti.(2) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1) conferă titularilor dreptul la exercitarea activităţilor profesionale pe întregul teritoriu al Germaniei în aceleaşi condiţii ca şi titlurile oficiale de calificare eliberate de autorităţile competente germane prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5-9.

Articolul 22(1) Fără a aduce atingere drepturilor câştigate specifice medicilor dentişti, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile oficiale de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de farmacist deţinute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Cehoslovacie sau care certifică o formare începută, pentru Republica Cehă şi pentru Slovacia, înainte de 1 ianuarie 1993, în cazul în care autorităţile competente ale unuia dintre aceste două state membre atestă că pe teritoriul lor respectivele titluri oficiale de calificare produc aceleaşi efecte juridice ca şi titlurile cehe şi, respectiv, slovace în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi, de asemenea, la activităţile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi exercitarea acestora.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat, după caz, de autorităţile competente ale Republicii Cehe sau de autorităţile competente ale Slovaciei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv şi legal activităţile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Articolul 23(1) Se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi de farmacist deţinute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Uniune Sovietică sau care atestă o formare începută:a) pentru Estonia, înainte de 20 august 1991;b) pentru Letonia, înainte de 21 august 1991;c) pentru Lituania, înainte de 11 martie 1990,în cazul în care autorităţile competente ale unuia dintre aceste 3 state membre atestă că respectivele titluri oficiale de calificare produc pe teritoriul lor aceleaşi efecte juridice ca şi titlurile estoniene, letoniene şi, respectiv, lituaniene în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi, de asemenea, la activităţile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi exercitarea acestora.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat, după caz, de autorităţile competente ale Estoniei, ale Letoniei sau ale Lituaniei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv şi legal activităţile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului

.Articolul 24(1) Se recunosc titlurile de calificare de medic care permit accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile de formare de asistent medical generalist, medic dentist, medic dentist specialist, moaşă şi farmacist eliberate naţionalilor statelor membre de fosta Iugoslavie, sau a căror formare a început, pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991, şi, pentru Croaţia, înainte de 8 octombrie 1991, atunci când autorităţile competente ale statelor membre menţionate anterior atestă că respectivele calificări sunt recunoscute pe teritoriul lor ca cele pe care acestea le eliberează în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi, de asemenea, la activităţile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi exercitarea acestora.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de aceleaşi autorităţi competente, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv şi legal activităţile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.–––-Art. 24 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016

.Articolul 25(1) Se recunosc ca dovadă suficientă titlurile oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi care nu corespund denumirilor prevăzute pentru respectivele state membre în anexele nr. 1, 2 şi 4-9, dacă acestea sunt însoţite de un certificat eliberat de autorităţile sau organismele competente ale statului emitent.(2) Certificatul la care se face referire la alin. (1) atestă că respectivele titluri oficiale de calificare confirmă o formare desfăşurată în conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi sunt asimilate de statul membru emitent celor a căror denumire este prevăzută în anexele nr. 1, 2 şi 4-9 pentru acel stat

Articolul 26(1) În cazul în care accesul la una dintre activităţile de farmacist sau exercitarea acesteia este condiţionat(ă) în România, în afară de posesia unui titlu oficial de calificare prevăzut în anexa nr. 7, de necesitatea unei experienţe profesionale suplimentare, se recunoaşte ca dovadă suficientă în acest sens certificatul emis de autorităţile competente ale statului membru de origine, conform căruia titularul acestuia a exercitat respectivele activităţi în statul membru de origine pe o perioadă egală.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în ceea ce priveşte experienţa profesională de doi ani solicitată de Marele Ducat al Luxemburgului pentru atribuirea unei concesii de stat de farmacie deschisă.–––-Art. 26 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.III. Drepturi câştigate specifice medicilor specialişti

Articolul 27 Titlurile oficiale de calificare de medic specialist eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă o formare în specialitate prin program parţial începută cel mai târziu la data de 31 decembrie 1983, reglementată în statul membru emitent prin acte cu putere de lege sau acte administrative în vigoare la data de 20 iunie 1975, se recunosc dacă sunt însoţite de un certificat prin care se atestă că titularul s-a consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor în cauză pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Articolul 28(1) Se recunoaşte titlul de calificare de medic specialist eliberat de Spania medicilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi care au absolvit o formare în specialitate înainte de 1 ianuarie 1995, chiar dacă aceasta nu îndeplineşte cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dacă respectivul titlu de calificare este însoţit de un certificat eliberat de autorităţile spaniole competente.(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) atestă că deţinătorul a promovat proba de competenţă profesională specifică organizată în cadrul măsurilor excepţionale de recunoaştere prevăzute în Decretul regal 1.497/99 în scopul verificării faptului că titularul posedă cunoştinţe şi competenţe de un nivel comparabil cu cele atestate de titlul de medic specialist prevăzut pentru Spania în anexele nr. 2 şi 3.

Articolul 28^1Se recunosc calificările de medic specialist obţinute în Italia şi enumerate la anexele nr. 2 şi 3 medicilor care şi-au început formarea de specialist după 31 decembrie 1983 şi înainte de 1 ianuarie 1991, chiar dacă formarea respectivă nu îndeplineşte toate cerinţele minime de formare în specialitate prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca respectivele calificări să fie însoţite de un certificat emis de autorităţile competente italiene care să ateste că medicul în cauză a exercitat efectiv şi legal în Italia activităţile de medic specialist, în acelaşi domeniu de specialitate, timp de cel puţin şapte ani consecutivi în cei zece ani care preced emiterea certificatului.–––-Art. 28^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016

.Articolul 29(1) În cazul în care România abrogă actele normative sau administrative cu privire la eliberarea unuia dintre titlurile oficiale de calificare de medic specialist prevăzute pentru România în anexa V, pct. 5.1.2 şi 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, şi acordă drepturi câştigate titularilor, cetăţeni români, va acorda aceleaşi drepturi câştigate şi persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) în cazul în care titlurile oficiale de calificare în specialitatea respectivă ale acestora au fost eliberate anterior datei la care România sistează eliberarea titlului respectiv.(2) Datele la care alte state membre au abrogat acte cu putere de lege sau acte administrative cu privire la eliberarea unuia dintre titlurile oficiale de calificare de medic specialist sunt prevăzute în anexa nr. 3.

IV. Drepturi câştigate specifice medicilor cu formare specifică în medicină generală

Articolul 30(1) Constituie drept dobândit specific medicilor generalişti dreptul de a furniza servicii de medicină de familie în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate din România fără ca medicul în cauză să deţină titlul de calificare de medic specialist medicină de familie sau un titlu de medic specialist asimilat acestuia.(2) În înţelesul alin. (1) prin titlu de medic specialist asimilat titlului de medic specialist medicină de familie se înţelege titlul de medic specialist medicină generală, precum şi titlul de medic specialist medicină generală/medicină de familie.(3) Beneficiază de prevederile alin. (1) medicii prevăzuţi la art. 73 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi medicii confirmaţi specialişti în specialitatea medicină generală adulţi sau în specialitatea medicină generală copii şi care întrunesc una din condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1).(4) Dreptul prevăzut la alin. (1) se certifică de Ministerul Sănătăţii, la cerere, în vederea accesului la profesie într-un alt stat membru.(5) Se recunosc certificatele eliberate de autorităţile competente ale statelor membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă drepturile dobândite ale titularului de a exercita activităţile de medic generalist în cadrul sistemului naţional de securitate socială al statului membru emitent, la data de referinţă şi fără titlul de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzut pentru acest stat în anexa nr. 4.(6) Certificatele prevăzute la alin. (5), recunoscute de către autorităţile competente române, produc aceleaşi efecte în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de medicină de familie în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate din România ca şi certificatul de medic specialist medicină de familie eliberat de Ministerul Sănătăţii.–––-Art. 30 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016

.V. Drepturi câştigate specifice medicilor dentişti

Articolul 31(1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist cu titlurile prevăzute în anexa nr. 5, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia, Spania, Austria, Republica Cehă, Slovacia şi România persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care şi-au început formarea de medic până la data de referinţă prevăzută în această anexă pentru statul respectiv, însoţite de un atestat eliberat de autorităţile competente ale acelui stat membru.–––-Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să certifice îndeplinirea următoarelor două condiţii cumulative:a) titularul acestuia s-a consacrat, în statul membru emitent, în mod efectiv, legal şi cu titlu principal, exercitării activităţilor de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data de eliberare a atestatului;b) titularul acestuia este autorizat să exercite aceste activităţi în aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului de calificare prevăzut în anexa nr. 5 pentru statul membru emitent.(3) Excepţie de la condiţia de experienţă profesională de minimum 3 ani prevăzută la alin. (2) lit. a) fac cei care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani atestate de autorităţile competente ale statului membru respectiv ca fiind echivalente formării medicului dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi titlurilor oficiale de calificare de medic eliberate de fosta Cehoslovacie, în cazul în care titularii acestora doresc să exercite profesia de medic dentist în România. Aceste titluri de calificare beneficiază de aceleaşi condiţii de recunoaştere ca şi titlurile de calificare eliberate de Republica Cehă şi Slovacia.Articolul 32(1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care şi-au început formarea universitară de medic după data de 28 ianuarie 1980 şi cel târziu la data de 31 decembrie 1984, însoţite de un atestat eliberat de autorităţile competente italiene.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să certifice îndeplinirea următoarelor 3 condiţii cumulative:a) titularul acestuia a promovat proba de aptitudini specifică organizată de autorităţile competente italiene în scopul verificării faptului că titularul posedă cunoştinţe şi competenţe de un nivel comparabil cu cele ale titularilor titlului oficial de calificare prevăzut pentru Italia în anexa nr. 5;b) titularul acestuia s-a consacrat, în Italia, în mod efectiv, legal şi cu titlu principal, exercitării activităţilor de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data de eliberare a atestatului;c) titularul este autorizat să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu titlu principal şi în aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului oficial de calificare prevăzut pentru Italia în anexa nr. 5, activităţile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.(3) Excepţie de la condiţia probei de aptitudini prevăzute la alin. (2) lit. a) fac persoanele care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani, atestate de autorităţile competente ca fiind echivalente formării de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.(4) Persoanele care şi-au început formarea universitară de medic după data de 31 decembrie 1984 sunt asimilate celor prevăzute la alin. (3), în cazul în care efectuarea studiilor cu durată minimă de 3 ani a început anterior datei de 31 decembrie 1994

.Articolul 32^1În ceea ce priveşte titlurile oficiale de calificare de medic dentist, se recunosc astfel de titluri în conformitate cu art. 13 în cazurile în care solicitanţii au început formarea lor la 18 ianuarie 2016 sau înainte de această dată.–––-Art. 32^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

Articolul 32^2(1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist, se recunosc titlurile de calificare de medic eliberate în Spania profesioniştilor care şi-au început formarea medicală universitară între 1 ianuarie 1986 şi 31 decembrie 1997, însoţite de un certificat eliberat de autorităţile spaniole competente.(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) confirmă că sunt îndeplinite următoarele condiţii:a) titularul a absolvit cel puţin trei ani de studii, certificate de autorităţile competente spaniole ca fiind echivalente cu formarea de medic dentist prevăzută de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;b) titularul a exercitat, în Spania, în mod efectiv, legal şi cu titlu principal, activităţile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cel puţin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului;c) titularul în cauză este autorizat să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu titlu principal şi în aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului de calificare prevăzut pentru Spania în anexa nr. 5, activităţile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare.–––-Art. 32^2 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

VI. Drepturi câştigate specifice asistenţilor medicali generalişti

Articolul 33 În cazul în care normele generale privind drepturile câştigate se aplică asistenţilor medicali generalişti, activităţile prevăzute la art. 19 şi 21-25 trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate pentru planificarea, organizarea şi administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.

Articolul 34 Se recunosc titlurile de calificare de asistent medical generalist care:a) au fost eliberate în Polonia pentru asistenţii medicali generalişti care şi-au încheiat formarea înainte de 1 mai 2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;b) sunt atestate de o diplomă de «licenţă» obţinută pe baza unui program special de revalorizare descris:(i) la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004, nr. 92, poz. 885, şi din 2007, nr. 176, poz. 1.237) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate ale învăţământului pentru asistenţi medicali generalişti şi moaşe, titulari ai unui certificat de învăţământ secundar (examen final – matura) şi sunt absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1.170, şi din 2010 nr. 65, poz. 420); sau(ii) la art. 52.3 pct. 2 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011 nr. 174, poz. 1.039) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile de învăţământ superior asigurate pentru asistenţi medicali generalişti şi moaşe titulari ai unui certificat de învăţământ secundar (examen final – matura) şi absolvenţi ai unei şcoli sanitare de nivel secundar sau postsecundar care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770), cu scopul de a verifica dacă asistentul medical generalist în cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi de competenţe comparabil cu cel al asistenţilor medicali generalişti titulari ai calificărilor enumerate pentru Polonia la anexa nr. 8.–––-Art. 34 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

Articolul 35 În ceea ce priveşte calificarea românească de asistent medical generalist, se aplică numai următoarele dispoziţii în materie de drepturi dobândite:În cazul resortisanţilor statelor membre care au fost formaţi ca asistenţi medicali generalişti în România şi a căror calificare nu îndeplineşte cerinţele minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, se recunosc drept suficiente următoarele titluri de calificare de asistent medical generalist, cu condiţia ca titlurile respective să fie însoţite de un certificat care să ateste că titularii, naţionali ai unui stat membru, au exercitat efectiv şi legal activităţile de asistent medical generalist în România, cu asumarea deplină a responsabilităţii pentru planificarea, organizarea şi acordarea asistenţei medicale pacienţilor, pentru o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul celor cinci ani care preced data eliberării certificatului:a) Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist cu studii postliceale absolvite în cadrul unei şcoli postliceale, atestând o formare începută înainte de 1 ianuarie 2007;b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii universitare de scurtă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003;c) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii universitare de lungă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003.–––-Art. 35 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016

.VII. Drepturi câştigate specifice moaşelor

Articolul 36 În cazul titlurilor oficiale de calificare de moaşă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care îndeplinesc toate cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dar care, potrivit prevederilor art. 17, sunt recunoscute numai în cazul în care sunt însoţite de certificatul de practică profesională prevăzut la art. 17 alin. (3), se recunosc, ca dovadă suficientă, titlurile de calificare de moaşă eliberate de respectivele state înainte de data de referinţă prevăzută în anexa nr. 9, însoţite de un certificat care atestă că titularii s-au consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor în cauză pe o perioadă de cel puţin 2 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului

.Articolul 36^1Se recunosc automat titlurile oficiale de calificare de moaşă eliberate de statele membre, în cazul în care titularul şi-a început formarea înainte de 18 ianuarie 2016, iar condiţia de admitere pentru această formare a fost de zece ani de învăţământ general sau un nivel echivalent pentru tipul I de formare sau finalizarea unei formări de asistent medical generalist, atestată prin titlul de calificare prevăzut la anexa nr. 8, înainte de a începe o formare de moaşă care intră sub incidenţa tipului II de formare.–––-Art. 36^1 a fost introdus de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Articolul 37Prevederile art. 36 se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) ale căror titluri oficiale de calificare de moaşă atestă o formare dobândită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania şi care îndeplineşte toate cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dar, potrivit prevederilor art. 17, sunt recunoscute numai în cazul în care sunt însoţite de certificatul de practică profesională prevăzut la art. 17 alin. (3), în cazul în care aceste titluri atestă o formare începută înainte de data de 3 octombrie 1990.

Articolul 38 Se recunosc titlurile de calificare de moaşă care:a) au fost eliberate în Polonia pentru moaşele care şi-au încheiat formarea înainte de 1 mai 2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;b) sunt atestate de o diplomă de licenţă care a fost obţinută pe baza unui program special de revalorizare descris:(i) la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004, nr. 92, poz. 885, şi din 2007, nr. 176, poz. 1.237) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile asigurate pentru moaşe şi asistenţi medicali generalişti titulari ai unui certificat de studii secundare (examen final – matura) şi absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1.170, şi din 2010 nr. 65, poz. 420); sau(ii) la art. 53.3 pct. 3 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent medical şi de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011, nr. 174, poz. 1.039) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile de învăţământ superior asigurate pentru moaşe şi asistenţi medicali titulari ai unui certificat de studii secundare (examen final-matura) şi absolvenţi ai unei forme de învăţământ secundar sanitar sau postsecundar care formează asistenţi medicali şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770), cu scopul de a verifica dacă moaşa în cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi de competenţe comparabil cu cel al moaşelor titulare ale calificărilor enumerate pentru Polonia, la anexa nr. 9.–––-Art. 38 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

Articolul 39 În ceea ce priveşte titlurile româneşti de calificare ca moaşă, se aplică doar următoarele dispoziţii în materie de drepturi dobândite:În cazul resortisanţilor din statele membre ale căror titluri oficiale de calificare ca moaşă (asistent medical obstetrică-ginecologie) au fost acordate de către România înainte de data aderării la Uniunea Europeană şi care nu satisfac cerinţele minime în materie de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, statele membre recunosc titlurile oficiale de calificare menţionate ca fiind suficiente pentru îndeplinirea activităţilor de moaşă, în cazul în care sunt însoţite de un certificat care specifică faptul că titularii au exercitat în mod efectiv şi legal activităţi de moaşă în România, pentru cel puţin cinci ani consecutivi în decursul celor şapte ani care preced eliberarea certificatului.–––-Art. 39 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

Articolul 39^1Drepturile dobândite ca moaşă nu se aplică următoarelor calificări obţinute în Croaţia înainte de 1 iulie 2013: visa medicinska sestra gine-kolosko-opstetrickog smjera (asistentă medicală obstretică-ginecologie), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infirmieră obstetrică-ginecologie), visa medicinska sestra primaljskog smjera (asistentă medicală cu diplomă de moaşă), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmieră cu diplomă de moaşă), ginekolosko-opstetricka primalja (moaşă obstetrică-ginecologie) şi primalja (moaşă).–––-Art. 39^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Secţiunea a 2-a Excepţii în cazul cărora se aplică principiile Regimului general de recunoaştere a calificărilor profesionaleI. Domeniu de aplicare

Articolul 40(1) Regimul general de recunoaştere a calificărilor profesionale prevăzut de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor, care, dintr-un motiv special şi excepţional, la data solicitării recunoaşterii calificării, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13-39.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a) medicii care au o formare de bază, medicii specialişti, medicii dentişti, medicii dentişti specialişti, farmaciştii, asistenţii medicali generalişti şi moaşele, în cazul în care persoana respectivă nu îndeplineşte condiţiile de practică profesională efectivă şi legală prevăzute la art. 19, 21-25, 27-29 şi 31-39;b) medicii, medicii dentişti, farmaciştii, asistenţii medicali şi moaşele care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 1, 5 şi 7-9; regimul general de recunoaştere a calificărilor profesionale se aplică fără a se aduce atingere prevederilor art. 13 alin. (1)-(3), precum şi ale art. 19, 21-25 şi 27-29 şi exclusiv în scopul recunoaşterii specializării în cauză;c) asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali specializaţi care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8, în cazul în care persoana respectivă solicită recunoaşterea profesională în România, unde activităţile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenţi medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist;d) asistenţii medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care persoana respectivă solicită recunoaşterea profesională în România, unde activităţile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenţi medicali generalişti, de asistenţi medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist sau de asistenţi medicali specializaţi care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8;e) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3.II. Măsuri compensatorii

Articolul 41 În condiţiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au posibilitatea să aleagă între un stagiu de adaptare şi o probă de aptitudini persoanele care se află în următoarele situaţii:a) asistenţii medicali, moaşele şi farmaciştii care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 7-9;b) asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali specializaţi care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8, precum şi asistenţii medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care activităţile profesionale în cauză sunt exercitate în România de asistenţi medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist.

Articolul 42 Prin derogare de la posibilitatea acordată solicitantului de a alege una dintre măsurile compensatorii prevăzute la art. 41, trebuie să susţină o probă de aptitudini persoanele care se află în următoarele situaţii:a) medicii care au o formare de bază, medicii specialişti, medicii dentişti, medicii dentişti specialişti, farmaciştii, asistenţii medicali generalişti şi moaşele, în cazul în care persoana respectivă nu îndeplineşte condiţiile de practică profesională efectivă şi legală prevăzute la art. 19, 21-25, 27-29 şi 31-39;b) medicii şi medicii dentişti care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 1 şi 5;c) asistenţii medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care activităţile profesionale în cauză sunt exercitate în România de asistenţi medicali generalişti sau de asistenţi medicali specializaţi care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8;d) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3.

Articolul 43 Metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare şi a probei de aptitudini, inclusiv statutul persoanei care urmează măsura compensatorie, se stabilesc, în conformitate cu normele Uniunii Europene, de Ministerul Sănătăţii Publice cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi, respectiv, al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Articolul 44 În cazul în care calificarea profesională a solicitantului aflat în situaţiile prevăzute la art. 41 şi 42 întruneşte criteriile stabilite prin platforme comune adoptate în vederea facilitării recunoaşterii mutuale a calificărilor profesionale, măsura compensatorie nu se aplică.Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 45 Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi de Confederaţia Elveţiană, se efectuează indiferent dacă formarea a fost dobândită în totalitate sau în parte pe teritoriul acestor state.

Articolul 46 În cazul în care titlurile oficiale de calificare de medic, medic specialist, medic dentist, medic dentist specialist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre pentru a fi recunoscute, autorităţile competente române vor analiza cunoştinţele de specialitate şi competenţele atestate de aceste titluri, precum şi experienţa solicitantului, comparativ cu cerinţele de calificare şi cunoştinţe prevăzute de legea română.

Articolul 47(1) În cazurile în care nu se poate face dovada experienţei profesionale de 3 ani, prevăzută la art. 3, titlurile oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, obţinute în afara graniţelor statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state ale Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene şi recunoscute de unul dintre aceste state, sunt analizate de autorităţile competente române, pe baza copiilor documentelor respective autentificate legal.(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), se analizează şi formarea complementară şi/sau experienţa profesională însuşită de către cel interesat într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană ori în afara graniţelor acestora.(3) Dacă în urma analizei comparative se constată că abilităţile şi cunoştinţele atestate de aceste titluri corespund numai parţial cerinţelor de calificare şi cunoştinţelor prevăzute de legea română, autorităţile competente române pot solicita persoanei interesate să facă dovada îndeplinirii tuturor acestor cerinţe.

Articolul 48(1) În termen de o lună de la primirea cererii de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei, Ministerul Sănătăţii Publice confirmă primirea şi, după caz, înştiinţează solicitantul cu privire la documentele necesare completării dosarului.(2) Procedura de examinare a cererilor de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei se finalizează în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către solicitant. Termenul poate fi extins cu o lună în cazurile prevăzute la art. 40-44.

Articolul 49(1) Decizia de respingere a cererii de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei, în baza prezentei hotărâri, va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere.(2) Deciziile autorităţilor competente române cu privire la recunoaşterea calificărilor prevăzute de prezenta hotărâre pot fi contestate la instanţele de contencios administrativ.(3) Nesoluţionarea cererilor de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei în termenele prevăzute de lege poate fi atacată în instanţele de contencios administrativ.Articolul 50Abrogat.–––-Art. 50 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Articolul 51Abrogat.–––-Art. 51 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

Articolul 52 Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 53 Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 54(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României, nu se mai aplică cu privire la statele membre ale Uniunii Europene şi statele aparţinând Spaţiului Economic European.(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu privire la Confederaţia Elveţiană de la data la care va intra în vigoare decizia prin care se introduce Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale în Acordul dintre Confederaţia Elveţiană, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la libera circulaţie a persoanelor.(3) Până la data la care se face referire la alin. (2) se aplică pentru Confederaţia Elveţiană prevederile Hotărârii Guvernului nr. 970/2004.(4) La data introducerii Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale în Acordul dintre Confederaţia Elveţiană, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la libera circulaţie a persoanelor, prezenta hotărâre se completează în mod corespunzător.

Articolul 55 Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 şi 710 bis din 5 august 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 17. – (1) Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui alt titlu de medic prevăzut în anexa nr. 1, care doresc să obţină în România una dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, care nu este prevăzută în anexa nr. 3 sau nu este prevăzută pentru statul membru de origine ori de provenienţă al solicitantului în anexa nr. 3, vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă.(2) Evaluarea pregătirii profesionale a persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza documentelor din care rezultă:a) perioadele de formare atestate de diplome, certificate sau alte titluri de formare eliberate de statul membru de origine sau de provenienţă. Acestea se recunosc ca stagii de pregătire în specialitate dacă corespund celor prevăzute de legislaţia română în vigoare pentru specialitatea respectivă;b) experienţa profesională însuşită de solicitant;c) pregătirea complementară şi formarea medicală continuă a acestuia.(3) În termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de către cel interesat, Ministerul Sănătăţii Publice informează solicitanţii cu privire la durata şi conţinutul perioadei de pregătire complementară în specialitate, care urmează a fi efectuată.(4) Pregătirea complementară în specialitate se efectuează în unităţi sanitare acreditate în care se desfăşoară învăţământ postuniversitar medical şi sub îndrumarea unui coordonator de rezidenţiat în specialitatea respectivă.(5) Medicul aflat în pregătire complementară are atribuţiile medicului rezident şi poate beneficia, pentru această perioadă, de contract individual de muncă pe durată determinată.(6) Recunoaşterea calificării de medic specialist se face prin ordin al ministrului sănătăţii publice, pe baza evaluării formării însuşite de medic pe perioada de pregătire complementară în specialitate, efectuată de către coordonatorul de rezidenţiat în specialitatea în care s-a făcut pregătirea, şi a evaluării efectuate conform prevederilor alin. (2).”2. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 38. – (1) Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai altui titlu de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, conform normelor Uniunii Europene, care doresc să obţină în România certificatul de medic dentist specialist ce atestă o specializare în domeniul medicinei dentare, prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, titlul de medic dentist specialist care nu se eliberează în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitanţilor vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă.(2) Evaluarea pregătirii profesionale a solicitanţilor se face pe baza perioadelor de formare atestate de diplome, certificate sau de alte titluri de formare eliberate de statul membru de origine sau de provenienţă, dacă aceste perioade corespund celor prevăzute de normele româneşti în vigoare pentru specialitatea respectivă. În aceste situaţii se vor lua în considerare şi experienţa profesională, formarea complementară şi formarea continuă a solicitantului în domeniul medicinei dentare.(3) În urma evaluării efectuate pe baza diplomelor, certificatelor şi titlurilor prezentate de către solicitant şi luând în considerare experienţa profesională, formarea complementară şi formarea continuă a acestuia în domeniul medicinei dentare, Ministerul Sănătăţii Publice informează solicitantul cu privire la durata şi conţinutul perioadei de pregătire complementară în specialitate ce urmează a fi efectuată.(4) Decizia autorităţilor competente române în aceste situaţii este adusă la cunoştinţa solicitantului în termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de cel interesat.(5) Pregătirea complementară în specialitate se efectuează în unităţi sanitare acreditate în care se desfăşoară învăţământ postuniversitar medico-dentar şi sub îndrumarea unui coordonator de rezidenţiat în specialitatea respectivă.(6) Medicul dentist aflat în pregătire complementară are atribuţiile medicului dentist rezident şi poate beneficia pe această perioadă de contract individual de muncă pe durată determinată.(7) Recunoaşterea calificării de medic dentist specialist se face prin ordin al ministrului sănătăţii publice, pe baza evaluării formării însuşite de medicul dentist pe perioada de pregătire complementară în specialitate, efectuată de către coordonatorul de rezidenţiat în specialitatea medico-dentară în care s-a făcut pregătirea, şi a evaluării efectuate conform prevederilor alin. (2).”3.

După alineatul (2) al articolului 52 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:„(2^1) Data de implementare a Directivei nr. 85/432/CEE în Confederaţia Elveţiană este 1 iunie 2002.”4. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64^1, cu următorul cuprins:„Art. 64^1. – Data de implementare a Directivei nr. 77/453/CEE în Confederaţia Elveţiană este 1 iunie 2002.”5. După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu următorul cuprins:„Art. 77^1. – Data de implementare a Directivei nr. 80/154/CEE şi a Directivei nr. 80/155/CEE în Confederaţia Elveţiană este 1 iunie 2002.”6. Anexele nr. 1-8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 se înlocuiesc cu anexele nr. 10-17 la prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune integral prevederile referitoare la recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi, respectiv, moaşă, cuprinse în Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 255 din 30 septembrie 2005, precum şi prevederile Directivei 2006/100/CE pentru adaptarea unor directive din domeniul liberei circulaţii a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

–––––

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul educaţiei,

cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat
Bucureşti, 17 octombrie 2007.Nr. 1.282.Anexa 1Titluri de calificare de bază în medicină*Font 8*┌─────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┬───────────┐│ │ │ Organismul care │ Certificatul care │ Data de ││ Ţara │Titlul de calificare │ eliberează titlul de │ însoţeşte titlul de │ referinţă ││ │ │ calificare │ calificare │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Belgie/ │Diplome de „medicin”/ │- Les universites/ │ │20.12.1976 ││Belgique/ │Master in de │De universiteiten │ │ ││Belgien │geneeskunde [1] │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │- Le Jury competent │ │ ││ │ │d’enseignement de la │ │ ││ │ │Communaute francaise/ │ │ ││ │ │De bevoegde │ │ ││ │ │Examencommissie van de│ │ ││ │ │Vlaamse Gemeenschap │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Bulgaria │*) Text în limba │*) Text în limba │ │1.01.2007 ││*) Text în │ bulgară │ bulgară [2] │ │ ││limba bulgară│ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Ceska │Diplom o ukonceni │Lekarska fakulta │ [2] │1.05.2004 ││republika │studia ve studijnim │univerzity v Ceske │ │ ││ │programu vseobecne │republice │ │ ││ │lekarstvi (doktor │ │ │ ││ │mediciny, MUDr.) │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Danmark │Bevis for bestaet │Medicinsk │- Autorisation som │20.12.1976 ││ │laegevidenskabelig │universitetsfakultet │laege, udstedt af │ ││ │embedseksamen │ │Sundhedsstyrelsen og │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │- Tilladelse til │ ││ │ │ │selvstaendigt virke │ ││ │ │ │som laege │ ││ │ │ │(dokumentation for │ ││ │ │ │gennemfort praktisk │ ││ │ │ │uddannelse), udstedt │ ││ │ │ │af Sundhedsstyrelsen │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Deutschland │- Zeugnis uber die │Zustandige Behorden │ │20.12.1976 ││ │Arztliche Prufung │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │- Zeugnis uber die │ │ │ ││ │Arztliche │ │ │ ││ │Staatsprufung und │ │ │ ││ │Zeugnis uber die │ │ │ ││ │Vorbereitungszeit als │ │ │ ││ │Medizinalassistent, │ │ │ ││ │soweit diese nach den │ │ │ ││ │deutschen │ │ │ ││ │Rechtsvorschriften │ │ │ ││ │noch fur den │ │ │ ││ │Abschluss der │ │ │ ││ │arztlichen Ausbildung │ │ │ ││ │vorgesehen war │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Eesti │Diplom arstiteaduse │Tartu Ulikool │ │1.05.2004 ││ │oppekava labimise │ │ │ ││ │kohta │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Grecia │*) Text în limba │*) Text în limba │ │1.01.1981 ││*) Text în │ greacă │ greacă │ │ ││limba greacă │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Espana │Titulo de Licenciado │- Ministerio de │ │1.01.1986 ││ │en Medicina [3] │Educacion y Cultura │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │- El rector de una │ │ ││ │ │Universidad │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│France │Diplome de fin de │Universites │ │20.12.1976 ││ │deuxieme cycle des │ │ │ ││ │etudes medicales [3] │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Ireland │Primary qualification │Competent examining │Certificate of │20.12.1976 ││ │ │body │experience │ ││ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Italia │Diploma di laurea in │Universita │Diploma di │20.12.1976 ││ │medicina e chirurgia │ │abilitazione all’ │ ││ │ │ │esercizio della │ ││ │ │ │medicina e chirurgia │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Cipru │*) Text în limba │*) Text în limba │ │1.05.2004 ││*) Text în │ greacă │ greacă │ │ ││limba greacă │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Latvija │arsta diploms │Universitates tipa │ │1.05.2004 ││ │ │augstskola │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Lietuva │Aukstojo mokslo │Universitetas │Internaturos │1.05.2004 ││ │diplomas, nurodantis │ │pazymejimas, │ ││ │suteikta gydytojo │ │nurodantis suteikta │ ││ │kvalifikacija │ │medicinos gydytojo │ ││ │ │ │profesine │ ││ │ │ │kvalifikacija │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Luxembourg │Diplome d’Etat de │Jury d’examen d’Etat │Certificat de stage │20.12.1976 ││ │docteur en medecine, │ │ │ ││ │chirurgie et │ │ │ ││ │accouchements │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Magyarorszag │Altalanos orvos │Egyetem │ │1.05.2004 ││ │oklevel (doctor │ │ │ ││ │medicinae universae, │ │ │ ││ │abbrev.: dr. med. │ │ │ ││ │univ.) │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Malta │Lawrja ta’Tabib tal- │Universita’ta’ Malta │Certifikat ta’ │1.05.2004 ││ │Medicina u │ │registrazzjoni mahrug│ ││ │l-Kirurgija │ │mill-Kunsill Mediku │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Nederland │Getuigschrift van met │Faculteit Geneeskunde │ │20.12.1976 ││ │goed gevolg afgelegd │ │ │ ││ │artsexamen │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Osterreich │1. Urkunde uber die │1. Medizinische │ │1.01.1994 ││ │Verleihung des │Fakultat einer │ │ ││ │akademischen Grades │Universitat │ │ ││ │Doktor der gesamten │ │ │ ││ │Heilkunde (bzw. │ │ │ ││ │Doctor medicinae │ │ │ ││ │universae, Dr. med. │ │ │ ││ │univ.) [4] │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Polska │Dyplom ukonczenia │1. Akademia Medyczna │Lekarski Egzamin │1.05.2004 ││ │studiow wyzszych na │2. Uniwersytet │Panstwowy │ ││ │kierunku lekarskim z │Medyczny │ │ ││ │tytulem „lekarza” │3. Collegium Medicum │ │ ││ │ │Uniwersytetu │ │ ││ │ │Jagiellonskiego │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Portugal │Carta de Curso de │Universidades │Certificado emitido │1.01.1986 ││ │licenciatura em │ │peda Ordem dos │ ││ │medicina │ │Medicos [2] │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│România │Diplomă de licenţă │Universităţi │ │1.1.2007 ││ │de doctor medic │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Slovenija │Diploma, s katero se │Univerza │ │1.05.2004 ││ │podeljuje strokovni │ │ │ ││ │naslov „doktor │ │ │ ││ │medicine/doktorica │ │ │ ││ │medicine” │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Slovensko │Vysokoskolsky diplom │Vysoka skola │ │1.05.2004 ││ │o udeleni │ │ │ ││ │akademickeho titulu │ │ │ ││ │”doktor mediciny” │ │ │ ││ │(„MUDr.”) │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Suomi/ │Laaketieteen │- Helsingin yliopisto/│ │ ││Finland [5] │lisensiaatin │Helsingfors │ │ ││ │tutkinto/Medicine │universitet │ │ ││ │licentiatexamen │- Ita-Suomen yliopisto│ │ ││ │ │- Oulun yliopisto │ │ ││ │ │- Tampereen yliopisto │ │ ││ │ │- Turun yliopisto │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Sverige │Lakarexamen │Universitet │Bevis om praktisk │1.01.1994 ││ │ │ │utbildning som │ ││ │ │ │utfardas av │ ││ │ │ │Socialstyrelsen │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│United │Primary qualification │Competent examining │Certificate of │20.12.1976 ││Kingdom │ │body │experience │ ││ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Island │Embaettisprof i │Haskoli Island │Vottoro um │1.01.1994 ││ │laeknisfraeoi, │ │viobotarnam │ ││ │candidatus medicine │ │(kandidatsar) utgefio│ ││ │(cand. med.) │ │af Heilbrigois- og │ ││ │ │ │tryggingamala- │ ││ │ │ │raouneytinu │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Liechtenstein│The diplomas, │Competent authorities │Certificate on the │1.05.1995 ││ │certificates and │ │completed practical │ ││ │other titles awarded │ │training issued by │ ││ │in another State to │ │the competent │ ││ │which this Directive │ │authorities │ ││ │applies and listed │ │ │ ││ │in the present Annex │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│Norge │Vitnemal for fullfort │Medisinsk │Bekreftelse pa │1.01.1994 ││ │grad candidata/ │universitetsfakultet │praktisk tjeneste som│ ││ │candidatus │ │lege utstedt av │ ││ │medicinae, short │ │kompetent offentlig │ ││ │form cand. med. │ │myndighet │ │└─────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┴───────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 129 of 19.5.2010, p.3

[2] Comunicarea Comisiei JO C 114 of 19.5.2009, p.1

[3] Comunicarea Comisiei JO C 322 of 17.12.2008, p.8

[4] Comunicarea Comisiei JO C 377 of 14.12.2010, p.10

[5] Comunicarea Comisiei JO C 367 of 16.12.2011, p.5

──────────
–––-Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din acelaşi act normativ.
Anexa 2Titluri de calificare ca medic specialist┌──────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐│ │ │ Organismul care │ Data de ││ Ţara │ Titlul de calificare │ eliberează titlul de │ referinţă ││ │ │ calificare │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Belgie/ │Bijzondere beroepstitel │Minister bevoegd voor │20.12.1976 ││Belgique/ │van geneesheer- │Volksgezondheid/ │ ││Belgien │specialist/Titre │Ministre de la Sante │ ││ │professionnel │publique │ ││ │particulier de medecin │ │ ││ │specialiste │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba │1.01.2007 ││*) Text în │ │ bulgară [1] │ ││limba │ │ │ ││bulgară │ │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Ceska │Diplom o specializaci │Ministerstvo │1.05.2004 ││republika │ │zdravotnictvi │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Danmark │Bevis for tilladelse til │Sundhedsstyrelsen │20.12.1976 ││ │at betegne sig som │ │ ││ │speciallaege │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Deutschland │Facharztliche │Landesarztekammer │20.12.1976 ││ │Anerkennung │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Eesti │Residentuuri │Tartu Ulikool │1.05.2004 ││ │loputunnistus │ │ ││ │eriarstiabi erialal │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă│1.01.1981 ││*) Text în │ │ │ ││limba greacă │ │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Espana │Titulo de Especialista │Ministerio de │1.01.1986 ││ │ │Educacion y Cultura │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│France [1] │1. Certificat d’etudes │1. Universites │20.12.1976 ││ │specialisees de medecine │ │ ││ │accompagne du diplome │ │ ││ │d’Etat de docteur en │ │ ││ │Medicine │ │ ││ │2. Attestation de │2. Conseil de l’Ordre │ ││ │medecin specialiste │des medicins │ ││ │qualifie accompagne du │ │ ││ │diplome d’Etat de │ │ ││ │docteur en Medicine │ │ ││ │3. Diplome d’etudes │3. Universites │ ││ │specialisees ou diplome │ │ ││ │d’etudes specialisees │ │ ││ │complementaire │ │ ││ │qualifiant de medecine │ │ ││ │accompagne du diplome │ │ ││ │d’Etat de docteur en │ │ ││ │medicine │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Hrvsatska │Diploma o │Ministarstvo nadlezno │1.07.2013 ││ │specijalisticlom │za zdravsto │ ││ │usavrsavanju │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Ireland │Certificate of │Competent authority │20.12.1976 ││ │Specialist doctor │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Italia │Diploma di medico │Universita │20.12.1976 ││ │specialista │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*)Text în limba greacă │1.05.2004 ││*) Text în │ │ │ ││limba greacă │ │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Latvija │”Sertifikats” – │Latvijas Arstu │1.05.2004 ││ │kompetentu iestazu │biedriba │ ││ │izsniegts dokuments, kas │ │ ││ │apliecina, ka persona ir │ │ ││ │nokartojusi │ │ ││ │sertifikacijas eksamenu │ │ ││ │specialitate │ │ ││ │ │Latvijas Arstniecibas │ ││ │ │personu profesionalo │ ││ │ │organizaciju savieniba │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Lietuva │Rezidenturos │Universitetas │1.05.2004 ││ │pazymejimas, nurodantis │ │ ││ │suteikta gydytojo │ │ ││ │specialisto profesine │ │ ││ │kvalifikacija │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Luxembourg │Certificat de medecin │Ministre de la Sante │20.12.1976 ││ │specialiste │publique │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Magyarorszag │Szakorvosi bizonyitvany │Az Egeszsegugyi, │1.05.2004 ││ │ │Szocialis es │ ││ │ │Csaladugyi │ ││ │ │Miniszterium illetekes │ ││ │ │testulete │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Malta │Certifikat ta’ │Kumitat ta’ │1.05.2004 ││ │Specjalista Mediku │Approvazzjoni dwar │ ││ │ │Specjalisti │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Nederland │Bewijs van inschrijving │- Medisch Specialisten │20.12.1976 ││ │in een │Registratie Commissie │ ││ │Specialistenregister │(MSRC) van de │ ││ │ │Koninklijke │ ││ │ │Nederlandsche │ ││ │ │Maatschappij tot │ ││ │ │Bevordering der │ ││ │ │Geneeskunst │ ││ │ │- Sociaal- │ ││ │ │Geneeskundigen │ ││ │ │Registratie Commissie │ ││ │ │(SGRC) van de │ ││ │ │Koninklijke │ ││ │ │Nederlandsche │ ││ │ │Maatschappij tot │ ││ │ │Bevordering der │ ││ │ │Geneeskunst [2] │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Osterreich │Facharztdiplom │Osterreichische │1.01.1994 ││ │ │Arztekammer │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Polska │Dyplom uzyskania tytulu │Centrum Egzaminow │1.05.2004 ││ │specjalisty │Medycznych │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Portugal [1] │Titulo de especialista │Ordem dos Medicos │1.01.1986 ││ │especialista │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│România │Certificat de medic │Ministerul Sănătăţii │01.01.2007 ││ │specialist │Publice │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Slovenija │Potrdilo o opravljenem │1. Ministrstvo za │1.05.2004 ││ │specialisticnem izpitu │zdravje │ ││ │ │2. Zdravniska zbornica │ ││ │ │Slovenije │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Slovensko │Diplom o specializacii │1. Slovenska │1.05.200 ││ │ │zdravotnicka univerzita│ ││ │ │2. Universita │ ││ │ │Komenskeho v Bratislave│ ││ │ │3. Universita Pavla │ ││ │ │Jozefa Safarika v │ ││ │ │Kosiciach [3] │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Suomi/Finland │Erikoislaakarin tutkinto │1. Helsingin yliopisto │1.01.1994 ││ │/Speciallakarexamen │/Helsingfors │ ││ │ │universitet │ ││ │ │2. Ita-Suomen yliopisto│ ││ │ │ [4] │ ││ │ │3. Oulun yliopisto │ ││ │ │4. Tampereen yliopisto │ ││ │ │5. Turun yliopisto │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Sverige │Bevis om │Socialstyrelsen │1.01.1994 ││ │specialkompetens som │ │ ││ │lakare, utfardat av │ │ ││ │Socialstyrelsen │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│United │Certificate of │Postgraduate Medical │20.12.1976 ││Kingdom │Completion of training │Education and Training │ ││ │ │Board [5] │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Island │Serfraeoileyfi │Heilbrigois-og │1.01.1994 ││ │ │tryggingamalaraouneyti │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Liechtenstein │The diplomas, │Competent authorities │1.05.1995 ││ │certificates and other │ │ ││ │titles awarded in │ │ ││ │another State to which │ │ ││ │this Directive applies │ │ ││ │and listed in the │ │ ││ │present Annex │ │ │├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│Norge │Spesialistgodkjenning │Den norske │1.01.1994 ││ │ │laegeforening │ │└──────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 of 19.5.2010, p.1

[2] Comunicarea Comisiei Notificarea titlurilor de calificare de medic specialist şi de medic generalist cu formare specifică în medicină generală JO C 165 of 19.07.2007, p.13

[3] Comunicarea Comisiei JO C 322 of 17.12.2008, p.3

[4] Comunicarea Comisiei JO C 129 of 19.5.2010, p.3

[5] Comunicarea Comisiei JO C 279 of 19.11.2009, p.1

──────────
–––-Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din acelaşi act normativ.
Anexa 3Titlurile cursurilor de formare la medicină specializată*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Anestezie şi terapie intensivă │ Chirurgie generală │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 3 ani │Durata minimă de formare: 5 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/ Belgien │Anesthesie-reanimation / Anesthesie- │ ││ │reanimatie[1] │Chirurgie / Heelkunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ │ ││*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │ *) Text în limba bulgară │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Anesteziologie a intenzivni medicina[3] │Chirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Anaestesiologi │Kirurgi[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Anasthesiologie │(Allgemeine) Chirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Anestesioloogia │Uldkirurgia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Anestesiologia y Reanimacion │Cirugia general y del carato ││ │ │digestivo │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Anesthesie-reanimation[2] │Chirurgie generale │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna│ ││ │medicina │Opea kirurgija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Anaesthesia │General surgery │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Anestesia e rianimazione │Chirurgia generale │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Anesteziologija un reanimatologija │Kirurgija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Anesteziologija reanimatologija │Chirurgija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Anesthesie-reanimation │Chirugie generale │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Aneszteziologia es intenziv terapia │Sebeszet │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Anestezija u Kura Intensiva │Kirurgija Generali │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Anesthesiologie │Heelkunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Anasthesiologie und Intensivmedizin │Chirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Anestezjologia i intensywna terapia │Chirurgia ogolna │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Anestesiologia │Cirurgia geral │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Anestezie şi terapie intensivă │Chirurgie generală │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Anesteziologija, reanimatologija in │ ││ │perioperawna intenzivna medicina │Splosna kirurgija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Anesteziologia a intenzivna medicina │Chirurgia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi │ ││ │och intensivvard │Yleiskirurgia / Allman kirurgi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Anestesi och intensivvard │Kirurgi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Anaesthetics │General surgery │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Svaefinga- og gjorgaeslulaeknisfraeoi │Skurolaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Anasthesiologie │Chirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Anestesiologi │Generell kirurgi │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p.1

[2] Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p.1V

[3] Comunicarea Comisiei, JO C 183 din 24.06.2011, p.1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Neurochirurgie │ Obstetrică şi ginecologie │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 5 ani │Durata minimă de formare: 5 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Neurochirurgie │Gynecologie – obstetrique / ││ │ │Gynaecologie – verloskunde[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ │ ││*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Neurochirurgie │Gynekologie a porodnictvi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Neurokirurgi[2] │Gynaekologi og obstetrik[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Neurochirurgie │Frauenheilkunde und ││ │ │Geburtshilfe │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Neurokirurgia │Sunnitusabi ja gunekoloogia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Neurocirugia │Obstetricia y ginecologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Neurochirurgie │Gynecologie – obstetrique │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Neurokirurgija │Ginekologija i opstetricija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Neurosurgery │Obstetrics and gynaecology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Neurochirurgia │Ginecologia e ostetricia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Neirokirurgija │Ginekologija un dzemdnieciba │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Neurochirurgija │Akuserija ginekologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Neurochirurgie │Gynecologie – obstetrique │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Idegsebeszet │Szuleszet-nogyogyaszat │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Newrokirurgija │Ostetricja u Ginekologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Neurochirurgie │Obstetrie en Gynaecologie*3) │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Neurochirurgie │Frauenheilkunde und ││ │ │Geburtshilfe │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Neurochirurgia │Poloznictwo i ginekologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Neurocirurgia │Ginecologia e obstetricia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Neurochirurgie │Obstetrică-ginecologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Nevrokirurgija │Ginekologija in porodnistvo │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Neurochirurgia │Gynekologia a porodnictvo │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Neurokirurgia / Neurokirurgi │Naistentaudit ja synnytykset/ ││ │ │Kvinnosjukdomar och ││ │ │forlossningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Neurokirurgi │Obstetrik och gynekologi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Neurosurgery │Obstetrics and gynaecology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Taugaskurolaekningar │Faeoingar- og kvenlaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Neurochirurgie │Gynakologie und Geburtshilfe │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Nevrokirurgi │Fodselshjelp og kvinnesykdommer│└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JOC 279 din 19.11.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p. 1

[3] Comunicarea Comisiei JOC 137 din 4.6.2008, p. 8

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Medicină internă │ Oftalmologie │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 5 ani │Durata minimă de formare: 3 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/ Belgien │Medecine interne / Inwendige geneeskunder │Ophtalmologie / Oftalmologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ │ ││*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Vnitrni lekarstvi │Oftalmologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Intern medicin[1] │Oftalmologi[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Innere Medizin │Augenheilkunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Sisehaigused │Oftalmoloogia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Medicina interna │Oftalmologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Medecine interne │Ophtalmologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Opca interna medicina │Oftalmologija i optometrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │General medicine │Ophthalmic surgery │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Medicina interna │Oftalmologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Interna medicina │Oftalmologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Vidaus ligos │Oftalmologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Medecine interne │Ophtalmologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Belgyogyaszat │Szemeszet │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Medicina Interna │Oftalmologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Interne geneeskunde │Oogheelkunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Innere Medizin │Augenheilkunde und Optometrie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Choroby wewnetrzne │Okulistyka │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Medicina interna │Oftalmologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Medicină internă │Oftalmologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Interna medicina │Oftalmologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Vnutorne lekarstvo │Oftalmologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Sisataudit / Inre medicin │Silmataudit /Ogonsjukdomar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Internmedicine │Ogonsjukdomar (oftalmologi) │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │General (internal) medicine │Ophthalmology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Lyflaekningar │Augnlaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Innere Medizin │Augenheilkunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Indremedisin │Oyesykdommer │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

Datele abrogate în sensul art. 27(3):

* 1 Ianuarie 2004

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Otorinolaringologie │ Pediatrie │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 3 ani │Durata minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/ Belgien │Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie│Pediatrie / Pediatrie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ │ ││*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Otorinolaryngologie │Detske lekarstv; │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Oto-rhino-laryngologi[1] │Paediatri[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Hals-Nasen-Ohrenheilkunde │Kinder- und ugendmedizin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Otorinolarungoloogia │Pediaatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Otorrinolaringologia │Pediatria y sus areas ││ │ │specificas │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico- │ ││ │faciale[1] │Pediatrie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Otorinolaringologija │Pedijatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Otolaryngology │Paediatrics │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Otorinolaringoiatria │Pediatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Otolaringologia │Pediatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Otorinolaringologija │Vaikq ligos │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Oto-rhino-laryngologie │Pediatrie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Ful-orr-gegegyogyaszat │Csecsemo- es gyermekgyogyaszat │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Otorinolaringologija │Pedjatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Keel-, neus- en oorheelkunde │Kindergeneeskunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten │Kinder- und Jugendheilkunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Otorynolaryngologia │Pediatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Otorrinolaringologia │Pediatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Otorinolaringologie │Pediatrie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Otorinolaringologija │Pediatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Otorinolaryngologia │Pediatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Korva-, nena-ja kurkkutaudit / Oron-, nas-och│ ││ │halssjukdomar │Lastentaudit / Barnsjukdomar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Oron-, nas- och halssjukdomar (oto-rhino- │ ││ │laryngologi) │Barn- och ungdomsmedicin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Otolaryngology │Paediatrics │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Hals-, nef- og eyrnalaekningar │Barnalaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten │Kinderheilkunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │0re-nese-halssykdommer │Barnesykdommer │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011,p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Medicină respiratorie │ Urologie │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 4 ani │Durata minimă de formare: 5 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/ Belgien │Pneumologie │Urologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ │ ││*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Pneumologie a ftizeologie[1] │Urologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Intern medicin: lungesygdomme[2] │Urologi[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Pneumologie │Urologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Pulmonoloogia │Uroloogia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Neumologia │Urologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Pulmologija │Urologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Pneumologie │Chirurgie urologique[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Respiratory medicine │Urology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Malattie dell’apparato respiratorio │Urologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Ftiziopneimonologija │Urologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Pulmonologija │Urologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Pneumologie │Urologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Tudogyogyaszat │Urologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Medicina Respiratorja │Urologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Longziekten en tuberculose │Urologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Lungenkrankheiten │Urologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Choroby pluc │Urologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Pneumologia │Urologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Pneumologie │Urologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Pnevmologija │Urologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Pneumologia a ftizeologia │Urologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Keuhkosairaudet ja allergologia / │ ││ │Lungsjukdomar och allergologi │Urologia / Urologi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Lungsjukdomar (pneumologi) │Urologi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Respiratory medicine │Urology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Lungnalaekningar │Pvagfaeraskurolaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Pneumologie │Urologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Lungesykdommer │Urologi │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JOC 183 din 24.06.2011, p.1

[2] Comunicarea Comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p.1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Ortopedie │ Anatomie Patologică │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 5 ani │Durata minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/ Belgien │Chirurgie orthopedique / Orthopedische │Anatomie pathologique / ││ │heelkunde │Pathologische anatomie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ │ ││*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Ortopedie │Patologie[4] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Ortopaedisk kirurgi │Patologisk anatomi og ││ │ │cytology[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Orthopadie (und Unfallchirurgie) │Pathologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Ortopeedia │Patoloogia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Cirugia ortopedica y traumatologia │Anatomia patologica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Chirurgie orthopedique et traumatologie │Anatomie et cytologie ││ │ │pathologiques │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Ortopedija i traumatologija │Patologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Trauma and orthopaedic surgery │Histopathology[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Ortopedia e traumatologia │Anatomia patologica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Traumatologija un ortopedija │Patologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Ortopedija traumatologija │Patologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Orthopedie │Anatomie pathologique │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Ortopedia es traumatologia[3] │Patologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Kirurgija Ortopedika │Istopatologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Orthopedie │Pathologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Orthopadie und Orthopadische Chirurgie │Pathologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu │Patomorfologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Ortopedia │Anatomia patologica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Ortopedie şi traumatologie │Anatomie patologică │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Ortopedska kirurgija │Anatomska patologija in ││ │ │citopatologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Ortopedia │Patologicka anatomia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och │ ││ │traumatologi │Patologia / Patologi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Ortopedi │Klinisk patologi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Trauma and orthopaedic surgery │Histopathology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Baeklunarskurolaekningar │Vefjameinafraeoi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Orthopadische Chirurgie │Pathologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Ortopedisk kirurgi │Patologi │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1

[2] Corrigendum la Directive 2005/36/EC. JOL 93 din 4.4.2008, p.28

[3] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p.3

[4] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p.1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Neurologie │ Psihiatrie │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 4 ani │Durata minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Neurologie │Psyclvjie, particulierement de ││ │ │l’adulte/Psychiatrie, meer ││ │ │bepaald in de ││ │ │volwassenpsychiatrie[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ │ ││*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Neurologie │Psychiatrie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Neurologi[2] │Psykiatri │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Neurologie │Psychiatrie und Psychotherapie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Neuroloogia │Psuhhiaatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Neurologia │Psiquiatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Neurologie │Psychiatrie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Neurologija │Psihijatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Neurology │Psychiatry │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Neurologia │Psichiatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Neirologija │Psihiatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Neurologija │Psichiatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Neurologie │Psychiatrie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Neurologia │Pszichiatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Newrologija │Psikjatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Neurologie │Psychiatrie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Neurologie │Psychiatrie (und ││ │ │Psychotherapeutische ││ │ │Medizin)[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Neurologia │Psychiatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Neurologia │Psiquiatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Neurologie │Psihiatrie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Nevrologija │Psihiatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Neurologia │Psychiatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Neurologia / Neurologi │Psykiatria / Psykiatri │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Neurologi │Psykiatri │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Neurology │General psychiatry │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Taugalaekningar │Geolaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Neurologie │Psychiatrie und Psychotherapie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Nevrologi │Psykiatri │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Radiologie diagnostică │ Radioterapie │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimă de formare: 4 ani │Durată minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Radiodiagnostic/Rontgendiagnose │Radiotherapie-oncologie/ ││ │ │Radiotherapie-oncologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Radiologie a zobrazovaci metody │Radiacni onkologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Diagnostik radiology[1] │Klinisk Onkologi[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │(Diagnostische) Radiologie │Strahlentherapie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Radioloogia │Onkoloogia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Radiodiagnostico │Oncologia radioterapica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Radiodiagnostic et imagerie medicale │Oncologie option oncologie ││ │ │radiotherapique[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Klinicka radiologija │Onkologija i radioterapija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Diagnostic radiology │Radiation oncology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Radiodiagnostica │Radioterapia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Diagnostiska radiologija │Terapeitiska radiologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Radiologija │Onkologija radioterapija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Radiodiagnostic │Radiotherapie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Radiologia │Sugarterapia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Radjologija │Onkologija u Radjoterapija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Radiologie │Radiotherapie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Radiologie[2] │Strahlentherapie-Radioonkologie│├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Radiologia i diagnostyka obrazowa │Radioterapia onkologiczna │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Radiodiagnostico │Radioterapia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Radiologie-imagistică medicală │Radioterapie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Radiologija │Radioterapija in onkologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Radiologia │Radiacna onkologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Radiologia/Radiologi │Syopataudit/Cancersjukdomar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Medicinsk radiologi │Tumorsjukdomar (allman ││ │ │onkologi) │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Clinical radiology │Clinical oncology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Geislagreining │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Medizinsche Radiologie/Radiodiagnostik │Medizinische Radiologie/Radio- ││ │ │Onkologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Radiologi │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19.05.210, p.3

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Chirurgie plastică │ Biologie Clinică │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimă de formare: 5 ani │Durată minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie plastique, reconstructrice et │Biologie clinique/ ││ │esthetique/Plastische, reconstructieve en │Klinische biologie ││ │esthetische heelkunde │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară[4] │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Plasticka chirurgie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Plastikkirurgi │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Plastische (und Asthetische) Chirurgie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia │Laborimeditsiin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │[1] ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Cirugia plastica, estetica y reparadora │Analisis clinicos │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Chirurgie plastique, reconstructrice et │Biologie medicale ││ │esthetique │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Plasticna, rekonstrukcijska i estetska │ ││ │kirurgija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Plastic, reconstructive and aesthetic │ ││ │surgery[1] │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Chirurgia plastica e ricostruttiva │Patologia clinica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Plastiska kirurgija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Plastine ir rekonstrukcine chirurgija │Laboratorine medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Chirurgie plastique │Biologie clinique │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Plasztikai (egesi) sebeszet │Orvosi laboratoriumi ││ │ │diagnosztika │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Kirurgija Plastika │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Plastische chirurgie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Plastische, Asthetische und Rekonstruktive │Medizinische Biologie ││ │Chirurgie[2] │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Chirurgia plastyczna │Diagnostyka laboratoryjna │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Cirurgia plastica, estetica e reconstrutiva │Patologia clinica ││ │[3] │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Chirurgie plastică – microchirurgie │Medicină de laborator ││ │reconstructivă │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Plasticna, rekonstrukcijska in estetska │ ││ │kirurgija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Plasticka chirurgia │Laboratorna medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Plastikkirurgi │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Plastic surgery │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Lytalaekningar │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Plastische- und Wiederherstellungschirurgie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Plastikkirurgi │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC.JO L 93 din 4.4.2008, p.28

[2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1

[3] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1

[4] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p.1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Microbiologie-bacteriologie │ Biochimie │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimă de formare: 4 ani │Durată minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Lekarska mikrobiologie │Klinicka biochemie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Klinisk mikrobiologi │Klinisk biokemi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Mikrobiologie (Virologie) und │Laboratoriumsmedizin ││ │Infektionsepidemiologie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă [2] │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Microbiologia y parasitologia │Bioquimica clinica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Klinicka mikrobiologija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Microbiology │Chemical pathology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Microbiologia e virologia │Biochimica clinica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Mikrobiologija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Microbiologie │Chimie biologique │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Orvosi mikrobiologia │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Mikrobijologija │Patologija Kimika │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Medische microbiologie │Klinische chemie* [1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Hygiene und Mikrobiologie │Medizinsche und Chemische ││ │ │Labordiagnostik │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Mikrobiologia lekarska │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Klinicna mikrobiologija │Medicinska biokemija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Klinicka mikrobiologia │Klinicka biochemia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi │Kliininen kemia/Klinisk kemi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Klinisk bakteriologi │Klinisk kemi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Medical microbiology and virology │Chemical pathology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Syklafraeoi │Klinisk lifefnafraeoi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Medisinsk mikrobiologi │Klinisk kjemi │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

Datele de abrogare în sensul art. 27(3):

* 4 Aprilie 2000

[1] Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p.8

[2] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p.28

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Imunologie │ Chirurgie Toracică │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimă de formare: 4 ani │Durată minimă de formare: 5 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/ │ │Chirurgie thoracique/Heelkunde ││ │ │op de thorax*) │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgien │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară[1] │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Alergologie a klinicka imunologie │Hrudni chirurgie[3] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Klinisk immunologi │Thoraxkirurgi[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │ │Thoraxchirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │Torakaalkirurgia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Immunologia │Cirugia toracica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │ │Chirurgie thoracique et ││ │ │cardiovasculaire │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Alergologija i klinicka imunologija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Immunology (clinical and laboratory) │Thoracic surgery │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │ │- Chirurgia toracica[4] ││ │ │- Cardiochirurgia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Imunologija │Torakala kirurgija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │ │Krutines chirurgija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Immunologie │Chirurgie thoracique │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Allergologia es klinikai immunologia │Mellkassebeszet │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Immunologija │Kirurgija Kardjo-Toracika │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │ │Cardio-thoracale chirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Immunologie │Thoraxchirurgie[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Immunologia kliniczna │Chirurgia klatki piersiowej │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │ │Cirurgia cardiotoracica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │ │Chirurgie toracică │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │Torakalna kirurgija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Klinicka imunologia a alergologia │Hrudnikova chirurgia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │ │Sydan-ja rintaelinkirurgia/ ││ │ │Hjart- och thoraxkirurgi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Klinisk immunologi │Thoraxkirurgi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Immunology │Cardo-thoracic surgery │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Onaemisfraeoi │Brjostholsskurolaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Allergologie und klinische Immunologie │Herz- und thorakale ││ │ │Gefasschirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Immunologi og transfusjonsmedisin │Thoraxkirurgi │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

Datele de abrogare în sensul Art. 27(3):

* 1 Ianuarie 1983

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1

[3] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p.1

[4] Corringendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p.28

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Chirurgie Pediatrică │ Chirurgie vasculară │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimă de formare: 5 ani │Durată minimă de formare: 5 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │Chirurgie des vaisseaux/ ││ │ │Bloedvatenheelkunde* │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ *) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Detska chirurgie │Cevni chirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │ │Karkirurgi [1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │kinderchirurgie │Gefabchirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Lastekirurgia │Kardiovaskulaarkirurgia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Cirugia pediatrica │Angiologia y cirugia vascular │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Chirurgie infantile │Chirurgie vasculaire │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Djecja kirurgija │Vaskularna kirurgija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Paediatric surgery │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Chirurgia pediatrica │Chirurgia vascolare │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Bernu kirurgija │Asinsvadu kirurgija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Vaiku chirurgija │Kraujagysliu chirurgija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Chirurgie pediatrique │Chirurgie vasculaire │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Gyermeksebeszet │Ersebeszet │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Kirurgija Pedjatrika │Kirurgija Vaskolari │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Kinder-und Jugendchirurgie[2] │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Chirurgia dziecieca │Chirurgia naczyniowa │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Cirurgia pediatrica │Angologia/Cirurgia vascular[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Chirurgie pediatrică │Chirurgie vasculară │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │Kardiovaskularna kirurgija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Detska chirurgia │Cievna chirurgia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Lastenkirurgia/Barnkirurgi │Verisuonikirurgia/Karlkirurgi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Barn- och ungdomskirurgi │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Paediatric surgery │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Barnaskurolaekningar │Aeoaskurolaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Kinderchirurgie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Barnekirurgi │Karkirurgi │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

Datele de abrogare în sensul art. 27(3):

* 1 Ianuarie 1983

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Cardiologie │ Gastroenterologie │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimă de formare: 4 ani │Durată minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Cardiologie │Gastro-enterologie/ ││ │ │Gastro-enterologie [1][4] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară* ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Kardiologie │Gastroenterologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Intern medicin: kardiologi[2] │Intern medicin: ││ │ │gastroenterology og hepatologi ││ │ │[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie │Innere Medizin und Schwerpunkt ││ │ │Gastroenterologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Kardioloogia │Gastroenteroloogia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Cardiologia │Aparato digestivo │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Cardiologie et maladies vasculaires[2] │Gastro-enterologie ││ │ │et hepatologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Kardiologija │Gastroenterologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ ││Ireland │Cardiology │Gastro-enterology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Cardiologia │Gastroenterologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Kardiologija │Gastroenterologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Kardiologija │Gastroenterologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Cardiologie et angiologie │Gastro-enterologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Kardiologia │Gasztroenterologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Kardiologija │Gastroenterologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Cardiologie │Maag-darm-leverziekten[3] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Kardiologia │Gastrenterologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Cardiologia │Gastrenterologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Cardiologie │Gastroenterologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │Gastroenterologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Kardiologia │Gastroenterologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Kardiologia/Kardiologi │Gastroenterologia/ ││ │ │Gastroenterologi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Kardiologi │Medicinsk gastroenterologi ││ │ │och hepatologi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Cardiology │Gastro-enterology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Hjartalaekningar │Meltingarlaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Kardiologie │Gastroenterologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Hjertesykdommer │Fordoyelsessykdommer │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1

[2] Comunicarea Comisiei C 114 din 19.5.2009, p.1

[3] Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p.8

[4] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC.OJ L 93 din 4.4.2008, p.28

* până la data de 14 September 2010

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Reumatologie │ Hematologie generală │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimă de formare: 4 ani │Durată minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Rhumathologie/reumatologie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară[3] ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Revmatologie │Hematologie a transfuzni ││ │ │lekarstvi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Intern medicin: reumatologi[1] │Intern medicin: haematologi[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie │Innere Medizin und Schwerpunkt ││ │ │Hamatologie und Onkologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Reumatoloogia │Hematoloogia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Reumatologia │Hematologia y hemoterapia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Rhumatologie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Reumatologija │Hematologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Rheumatology │Haematology (clinical and ││ │ │laboratory) │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Reumatologia │Ematologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Reimatologija │Hematologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Reumatologija │Hematologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Rhumatologie │Hematologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Reumatologia │Hematologia[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Rewmatologija │Ematologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Reumatologie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Reumatologia │Hematologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Reumatologia │Imuno-hemoterapia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Reumatologie │Hematologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Reumatologia │Hematologia a transfuziologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Reumatologia/Reumatologi │Kliininen hematologia/Klinisk ││ │ │hematologi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Reumatologi │Hematologi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Rheumatology │Haematology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Gigtarlaekningar │Bloomeinafraeoi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Rheumatologie │Hamatologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Revmatologi │Blodsykdommer │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p.3

[3] Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p.1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Endocrinologie │ Fizioterapie │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 3 ani │Durata minimă de formare: 3 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │Medecine physique et ││ │ │readaptation/Fysische ││ │ │geneeskunde en revalidatie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Diabelotologie a endokrinologie[4] │Rehabilitacni a fyzikalni ││ │ │medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Intern medicin: endokrinologi[1] │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie│Physikalische und ││ │und Diabetologie │Rehabilitative Medizin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Endokrinoloogia │Taastusravi ja fusiaatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ *) Text in limba greacă │*) Text in limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Endocrinologia y nutricion │Medicina fisica y ││ │ │rehabilitacion │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Endocrinologie – diabete – maladies │Medecine physique et de ││ │metaboliques[1] │readaptation[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Endokrinologija i dijabetologija │Fizikalna medicina i │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤rehabilitacija ││Ireland │Endocrinology and diabetes mellitus │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Endocrinologia e malattie dei ricambio │Medicina fisica e ││ │ │riabilitazione │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ *) Text in limba greacă │*) Text in limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Endokrinologija │Rehabilitologija Fiziska ││ │ │rehabilitacija ││ │ │Fizikala medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Endokrinologija │Fizine medicina ir ││ │ │reabilitacija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Endocrinologie, maladies du metabolisme et │Reeducation et readaptation ││ │de la nutrition │fonctionnelles │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Endokrinologia │Fizioterapia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Endokrinologija u Dijabete │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │ │Revalidatiegeneeskunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │ │Physikalische Medizin und ││ │ │Allgemeine Rehabilitation[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Endokrynologia │Rehabilitacja medyczna │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Endocrinologia/Nutricao[1] │Medicina fisica e de ││ │ │reabilitacao [3][1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Endocrinologie │Recuperare, medicină fizică şi ││ │ │balneologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │Fizikalna in rahabilitacijska ││ │ │medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Endokrinologia │Fyziatria, balneologia a ││ │ │liecebna rehabilitacia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Endokrinologia/Endokrinologi │Fysiatria/Fysiatri │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Endokrina sjukdomar │Rehabiliteringsmedicin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Endocrinology and diabetes mellitus │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Efnaskipta- og innkirtlalaekningar │Orku- og ││ │ │endurhaefingarlaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Endokrinologie-Diabetologie │Physikalische Medizin und ││ │ │Rehabilitation │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Endokrinologi │Fysikalsk medisin og ││ │ │rehabilitering │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[3] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28

[4] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Neuropsihiatrie │ Dermatovenerologie │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 5 ani │Durata minimă de formare: 3 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Neuropsychiatrie * │Dermato-venereologie / ││ │ │Dermato-venereologie [1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │ │Dermatovenerologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │ │Dermato-venerologi[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) │Haut- und ││ │ │Geschlechtskrankheiten │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │Dermatoveneroloogie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ *) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │ │Dermatologia medico-quirurgica ││ │ │y venereologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Neuropsychiatrie** │Dermatologie et venereologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │ │Dermatologija i venerologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Neuropsichiatria *** │Dermatologia e venerologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ *) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │ │Dermatologija un venerologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │ │Dermatovenerologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Neuropsychiatrie **** │Dermato-venereologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │ │Borgyogyaszat │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │ │Dermato-venerejologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Zenuw- en zielsziekten ***** │Dermatologie en venerologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Neurologie und Psychiatrie ****** [1] │Haut- und ││ │ │Geschlechtskrankheiten │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │ │Dermatologia i wenerologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │ │Dermatovenereologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │ │Dermatovenerologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │Dermatovenerologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Neuropsychiatria │Dermatovenerologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │ │Ihotaudit ja allergologia/ ││ │ │Hudsjukdomar och allergologi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │ │Hud- och konssjukdomar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │ │Huo- og kynsjukdomalaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │ │Dermatologie und Venereologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │ │Hud- og veneriske sykdommer │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

Date de abrogare în sensul Art. 27(3):

* 1 August 1987, cu excepţia persoanelor care au început formarea anterior acestei date.

** 31 Decembrie 1971

*** 31 Octombrie 1999

**** Titlul de calificare nu mai este acordat pentru formarea profesională a început după 5 Martie 1982

***** 9 iulie 1984

****** 31 Martie 2004

[1] Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei 114 din 19.5.2009, p. 1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Radiologie │ Psihiatrie pediatrică │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 4 ani │Durata minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │Psychiatrie, particulierement ││ │ │en psychiatrie infanto-juvenile││ │ │/Psychiatrie, meer bepaald in ││ │ │de kinder- en ││ │ │jeugdpsychiatrie [1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │ │Detska a dorostova psychiatrie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │ │Borne- og ungdomspsykiatri │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Radiologie │Kinder- und Jugendpsychiatrie ││ │ │und – psychotherapie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Electroradiologia * [2] │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Electro-radiologie ** │Pedopsychiatrie ******* [3] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Klinicka radiologija │Djecja i adolescentna ││ │ │psihiatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Radiology [4] │Child and adolescent psychiatry│├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Radiologia *** [4] │Neuropsichiatria infantile │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ *) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │ │Bernu psihiatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │ │Vaiku ir paaugliu psichiatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Electroradiologie **** │Psychiatrie infantile │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Radiologia │Gyermek-es ifjusagi ││ │ │pszichiatria [2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Radiologie ***** │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Radiologie ****** [1] │Kinder- und ││ │ │Jugendpsychiatrie [1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │ │Psychiatria dzieci i mlodziezy │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Radiologia │Psiquiatria da infancia e da ││ │ │adolescencia [3] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │ │Psihiatrie pediatrică │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │Otroska in mladostniska ││ │ │psihiatrija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │ │Detska psychiatria │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │ │Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │ │Bam- och ungdomspsykiatri │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │ │Child and adolescent psychiatry│├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Geislalaekningar │Barna- og unglingageolaekningar│├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │ │Kinder- und Jugendpsychiatrie ││ │ │und – psychotherapie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │ │Barne- og ungdomspsykiatri │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

Date abrogate în sensul Art. 27(3):

* 1 Februarie 1984

** 3 Decembrie 1971

*** 31 Octombrie 1993

**** de 5 martie 1982

***** 8 Iulie 1984

****** 31 Martie 2004

******* 1 Ianuarie 1991

[1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3

[3] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[4] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p.28

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Geriatrie │ Boli renale │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 4 ani │Durata minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Geriatrie/Geriatrie [1] │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Geriatrie │Nefrologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Intern medicin: geriatric [2] │Intern medicin: nefrologi [2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │ │Innere Medizin und Schwerpunkt ││ │ │Nephrologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │Nefroloogia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Geriatria │Nefrologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │ │Nephrologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │ │Nefrologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Geriatric medicine │Nephrology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Geriatria │Nefrologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │ │Nefrologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Geriatrija │Nefrologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Geriatrie │Nephrologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Geriatria │Nefrologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Gerjatrija │Nefrologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Klinische geriatrie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Geriatria │Nefrologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │ │Nefrologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Geriatrie şi gerontologie │Nefrologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │Nefrologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Geriatria │Nefrologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Geriatria/Geriatri │Nefrologia/Nefrologi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Geriatrik │Medicinska njursjukdomar ││ │ │(nefrologi) │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Geriatric medicine [1] │Renal medicine │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Oldrunarlaekningar │Nymalaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Geriatrie │Nephrologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Geriatri │Nyresykdommer │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.05.2009, p. 1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Boli transmisibile │ Medicină comunitară │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 4 ani │Durata minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Infekcni lekarstvi │Hygiena a epidemiologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Intern medicin: infektionsmedicin [1] │Samfundsmedicin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │ │Offentliches Gesundheitswesen │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Infektsioonhaigused │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │ │Medicina preventiva y salud ││ │ │publica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │ │Sante publique et medecine ││ │ │sociale │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Infektologija │Javnozdravstvena medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Infectious diseases │Public health medicine │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Malattie infettive │Igiene e medicina preventiva │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă [2] ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Infektologija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Infektologija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Maladies contagieuses │Sante publique │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Infektologia │Megelozo orvostan es ││ │ │nepegeszsegtan │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Mard Infettiv │Sahha Pubblika │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │ │Maatschappij en gezondheid │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │ │Sozialmedizin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Choroby zakazne │Zdrowie publiczne, ││ │ │epidemiologia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Doencas infecciosas [1] │Saude publica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Boli infecţioase │Sănătate publică şi management │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Infektologija │Javno zdravje │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Infektologia │Verejne zdravotnictvo │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar │Terveydenhuolto/Halsovard │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Infektionssjukdomar │Socialmedicin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Infectious diseases │Public health medicine │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Smitsjukdomar │Felagslaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Infektiologie │Pravention und Gesundheitswesen│├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Infeksjonssykdommer │Samfunnsmedisin │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p.28

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Farmacologie │ Medicină Ocupaţională │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 4 ani │Durata minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │Medecine du travail / ││ │ │Arbeidsgeneeskunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Klinicka farmakologie │Pracovni lekarstvi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Klinisk farmakologi │Arbejdsmedicin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Pharmakologie und Toxikologie │Arbeitsmedizin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Farmacologia clinica │Medicina del trabajo │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │ │Medecine du travail │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Klinicka farmakologija s toksikologijom │Medecina rada i sporta │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Clinical pharmacology and therapeutics │Occupational medicine │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Farmacologia │Medicina del lavoro │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │ │Arodslimibas │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │ │Darbo medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │ │Medecine du travail │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Klinikai farmakologia │Foglalkozas orvostan ││ │ │(uzemorvostan) │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Farmakologija Klinika u t-Terapewtika │Medicina Okkupazzjonali │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │ │- Arbeid en gezondheid, ││ │ │bedrijfsgeneeskunde ││ │ │- Arbeid en gezondheid, ││ │ │verzekeringsgeneeskunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Pharmakologie und Toxikologie │Arbeitsmedizin [1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Farmakologia kliniczna │Medycyna pracy │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │ │Medicina do trabalho │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Farmacologie clinică │Medicina muncii │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │Medicina dela, prometa in ││ │ │sporta │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Klinicka farmakologia │Pracovne lekarstvo │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Kliininen farmakologia ja laakehoito/ │Tyoterveyshuolto / ││ │Klinisk farmakologi och lakemedelsbehandling │Foretagshalsovard │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Klinisk farmakologi │Yrkes- och miljomedicin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Clinical pharmacology and therapeutics │Occupational medicine │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Lyfjafraeoi │Atvinnulaekningar │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Klinische Pharmakologie und Toxikologie │Arbeitsmedizin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Klinisk farmakologi │Arbeidsmedisin │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Alergologie │ Medicină Nucleară │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 3 ani │Durata minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │Medecine nucleaire / ││ │ │Nucleaire geneeskunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Alergologie a klinicka imunologie │Nuklearni medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Medicinsk allergologi eller medicinske │Klinisk fysiologi og ││ │overfolsomhedssygdomme * [1] │og nuklearmedicin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │ │Nuklearmedizin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Alergologia │Medicina nuclear │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │ │Medecine nucleaire │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Alergologija i klinicka imunologija │Nuclearna medecina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Allergologia ed immunolgia clinica │Medicina nucleare │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Alergologija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Alergologija ir klinikine imunologija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │ │Medecine nucleaire │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Allergologia es klinikai immunologia │Nuklearis medicina (izotop ││ │ │diagnosztika) │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │ │Medicina Nukleari │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Allergologie ** [2] │Nucleaire geneeskunde │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │ │Nuklearmedizin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Alergologia │Medycyna nuklearna │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Imuno-alergologia │Medicina nuclear │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Alergologie şi imunologie clinică │Medicină nucleară │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │Nuklearna medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Klinicka imunologia a alergologia │Nuklearna medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │ │Kliininen fysiologia ja ││ │ │isotooppilaaketiede/ ││ │ │Klinisk fysiologi och ││ │ │nuklearmedicin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Allergisjukdomar │Nuklearmedicin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │ │Nuclear medicine │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Ofnaemislaekningar │Isotopagreining │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Allergologie und klinische Immunologie │Nuklearmedizin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │ │Nukleaermedisin │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

Date de abrogare în sensul Art. 27(3):

* 1 Ianuarie 2004

** 12 August 1996

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C C 137 din 04.6.2008, p. 8

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Chirurgie maxilo-facială │ Hematologie Biologică │                          │ (formare de bază de medic) │ │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durata minimă de formare: 5 ani │Durata minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară[4] ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Maxilofacialni chirurgie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │ │Klinisk blodtypeserologi*[1] │├─────────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤│Deutschland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Cirugia oral y maxilofacial │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie │Hematologie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Maksilofacijalna kirurgija │ │├─────────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤│Ireland │ │ │├─────────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤│Italia │Chirurgia maxillo-facciale │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤│Latvija │Mutes, sejas un zoklu kirurgija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Veido ir zandikauliu chirurgija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Chirurgie maxillo-faciale │Hematologie biologique │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Szajsebeszet**[2] │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │ │ │├─────────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤│Nederland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie***[3] │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Chirurgia szczekowo-twarzowa │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Cirurgia maxilo-facial │Hematologia clinica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │ │ │├─────────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤│Slovenija │Maxilofacialna kirurgija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Maxilofacialna chirurgia │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │ │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

Date abrogate în sensul Art. 27(3):

* 1 Ianuarie 2004

** 30 Septembrie 2007

*** 28 Februarie 2013

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3

[3] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[4] Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p. 1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Stomatologie │ Dermatologie │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimum de formare: 3 ani │Durată minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ │ ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Estomatologia │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Stomatologie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │ │Dermatology │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Odontostomatologia* │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Stomatologie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │ │Dermatologija │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Estomatologia │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │ │Dermatology │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

Date abrogate în sensul Art. 27(3):

* 31 Decembrie 1994

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Venerologie │ Medicină tropicală │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimă de formare: 4 ani │Durată minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ │ ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Genito-urinary medicine │Tropical medicine │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │ │Medicina tropicale │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │ │Tropusi betegsegek │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Medicina Uro-genetali │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │ │Spezifische Prophylaxe und ││ │ │Tropenmedizin[1] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │ │Medycyna transportu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │ │Medicina tropical │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │ │Tropicka medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Genito-urinary medicine │Tropical medicine │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │ │Tropenmedizin │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │ │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei, JO C 322 din 17.12.2008, p. 3

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Chirurgie Gastroenterologică │ Medicină de urgenţă │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimă de formare: 5 ani │Durată minimă de formare: 5 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie abdominale/Heelkunde op het │ ││ │abdomen* │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*)Text în limba bulgară[1] │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │ │- Traumatologie[3] ││ │ │- Urgentni medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske │ ││ │mave-tarmsygdomme**[1] │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Visceralchirurgie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Cirugia del aparato digestivo │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Chirurgie viscerale et digestive │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │Abdominalna kirurgija │Hitna medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │ │Emergency medicine │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Chirurgia dell’apparato digerente │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Abdominaline chirurgija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Chirurgie gastro-enterologique │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │ │Oxyologia es surgossegi ││ │ │orvostan[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │ │Medicina tal-Accidenti u ││ │ │l-Emergenza │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │ │Medycyna ratunkowa │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │ │Medicină de urgenţă │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Abdominalna kirurgija │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Gastroenterologicka chirurgia │- Urazova chirurgia[3] ││ │ │- Urgentna medicina │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Gastroenterologinen kirurgia/ │ ││ │Gastroenterologisk kirurgi │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │ │Emergency medicine[2] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Gastroenterologisk kirurgi │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

Date abrogate în sensul Art. 27(3):

* 1 Ianuarie 1983

** 1 Ianuarie 2004

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3

[3] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Neurofiziologie clinică │Chirurgie dentară, orală şi │                          │ │maxilo-facială (formare de bază│                          │ │de medic şi de medic dentist)[1]                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimă de formare: 4 ani │Durată minimă de formare: 4 ani│┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │Stomatologie et chirurgie orale││ │ │et maxilo-faciale/ ││ │ │Stomatologie en mond-, kaak- en││ │ │aangezichtschirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │ │*) Text în limba bulgară[2] ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Klinisk neurofysiologi*[2] │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │ │Mund-, Kiefer- und ││ │ │Gesichtschirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Neurofisiologia clinica │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Clinical neurophysiology │Oral and maxillo-facial surgery│├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │*) Text în limba greacă ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │ │Chirurgie dentaire, orale et ││ │ │maxillo-faciale │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │ │Arc-allcsont-szajsebeszet │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Newrofizjologija Klinika │Kirurgija tal-ghadam tal-wicc │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │ │Mund-, Kiefer- und ││ │ │Gesichtschirurgie[3] │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Kliininen neurofysiologia/ │Suu- ja leukakirur-gia/Oral och││ │Klinisk neurofysiologi │maxillofacial kirurgi │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Klinisk neurofysiologi │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Clinical neurophysiology │Oral and maxillo-facial surgery│├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Klinisk taugalifeolisfraeoi │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │ │Kiefer- und Gesichtschirurgie │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Klinisk nevrofysiologi │Kjevekirurgi og ││ │ │munnhulesykdommer │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

Date abrogate în sensul Art. 27(3):

* 1 Ianuarie 2004

[1] Formare care conduce la acordarea a titlurilor de calificare ca specialist în chirurgie dentară, orală şi maxilo-facială (formare medicală şi dentară)

[2] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[3] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

──────────
*Font 8*                          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐                          │ Oncologie medicală[1] │ Genetică medicală[1] │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ Durată minimă de formare: │ Durată minimă de formare: │                          ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤                          │ 5 ani │ 4 ani │┌─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Ţara │ Titlu │ Titlu │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Oncologie medicale/ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │Medische oncologie │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară ││*) Text în limba bulgară │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Klinicka onkologie │Lekarska genetika │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │ │Klinisk genetik │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │ │Humangenetik │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │ │Meditsiinigeneetika │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Oncologie │Genetique medicale │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Hrvatska │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Medical oncology │Clinical genetics │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Oncologia medica │Genetica medica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │Onkologija kimijterapija │Medicinas genetika │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Chemoterapine onkologija │Genetika │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Oncologie medicale │Medecine genetique │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Klinikai onkologia │Klinicai genetika │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │ │Klinische genetica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │ │Medizinische Genetik │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Onkologia kliniczna │Genetika kliniczna │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Oncologia medica │Genetica medica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│România │Oncologie medicală │Genetica medicală │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Internisticna onkologija │Klinicna genetika │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Klinicka onkologia │Lekarska genetica │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │ │Perinnollisyyslaaketiede/ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │Medicinsk genetik │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Medical oncology │Clinical genetics │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘Notă 

──────────

[1] Regulamentul Comisiei (EU) No 213/2011, JO L 59 din 04.03.2011, p. 4

──────────
–––-Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din acelaşi act normativ.
Anexa 4Titluri de calificare care atestă formareaspecifică în medicina generală┌─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────┬────────────┐│ Ţara │ Titlul de calificare │ Titlul profesional │ Data de ││ │ │ │ referinţă │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Belgie/ │Bijzondere beroepstitel │Huisarts/Medecin │31.12.1994 ││Belgique/ │van huisarts/Titre │generaliste │ ││Belgien │professionnel particulier │ │ ││ │de medecin generaliste*1) │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Bulgaria │ *) Text în limba bulgară │*) Text în limba │1.1.2007 ││*) Text în │ │ bulgară │ ││limba │ │ │ ││bulgară │ │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Ceska │Diplom o specializaci │Vseobecny │1.5.2004 ││republika │vseobecne prakticke │prakticky lekar │ ││[6] │lekarstvi │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Danmark │Tilladelse til at anvende │Almen praktiserende │31.12.1994 ││ │betegnelsen alment │laege/Speciallege │ ││ │praktiserende laege/ │i almen medicin │ ││ │Speciallegel i almen medicin│ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Deutschland │Zeugnis uber die spezifische│Facharzt/Facharztin │31.12.1994 ││ │Ausbildung in der │fur │ ││ │Allgemeinmedizin │Allgemeinmedizin │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Eesti │Diplom peremeditsiini │Perearst │1.5.2004 ││ │erialal │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba │31.12.1994 ││*) Text în │ │ greacă │ ││limba greacă │ │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Espana │Titulo de especialista en │Medico de familia │31.12.1994 ││ │medicina familiar │[2] │ ││ │y comunitaria │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│France │Diplome d’etudes │Medecin qualifie en │31.12.1994 ││ │specialisees de medecine │medecine generale │ ││ │generale accompagne du │ │ ││ │diplome d’Etat de docteur en│ │ ││ │medecine [3] │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Hrvatska │Diploma o specijalistickom │specijalist │01.iul.13 ││ │usavrsavanju │obiteljske medicine │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Ireland │Certificate of specific │General medical │31.12.1994 ││ │qualifications in general │practitioner │ ││ │medical practice │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Italia │Attestato di formazione │Medico di medicina │31.12.1994 ││ │specifica in medicina │generale │ ││ │generale │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba │1.5.2004 ││*) Text în │ │ greacă │ ││limba greacă │ │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Latvija │Gimenes arsta sertifikats │Gimenes (visparejas │1.5.2004 ││ │ │prakses) arsts │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Lietuva │Seimos gydytojo rezidenturos│Seimos medicinos │1.5.2004 ││ │pazymejimas │gydytojas │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Luxembourg │Diplome de formation │Medecin generaliste │31.12.1994 ││ │specifique en medicine │ │ ││ │generale │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Magyarorszag │Haziorvostan szakorvosa │Haziorvostan │1.5.2004 ││ │bizonyitvany │szakorvosa │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Malta │Tabib tal-familja │Medicina │1.5.2004 ││ │ │tal-familja │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Nederland │Certificaat van inschrijving│Huisarts │31.12.1994 ││ │in een specialistenregister │ │ ││ │van huisartsen [4][5] │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Osterreich │Arzt fur Allgemeinmedizin │Arzt fur │31.12.1994 ││ │ │Allgemeinmedizin │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Polska │Diplome: Dyplom uzyskania │Specjalista w │1.5.2004 ││ │tytulu specjalisty w │dziedzinie medycyny │ ││ │dziedzinie medycyny │rodzinnej │ ││ │rodzinnej │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Portugal [3] │Titulo de especialista em │Especialista em │31.12.1994 ││ │medicina geral e familiar │medicina geral e │ ││ │ │familiar │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│România │Certificat de medic │Medic specialist │1.1.2007 ││ │specialist medicină de │medicină de familie │ ││ │familie │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Slovenija │Potrdilo o opravljeni │Specialist │1.5.2004 ││ │specializaciji iz druzinske │druzinske medicine/ │ ││ │medicine │Specialistka │ ││ │ │druzinske medicine │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Slovensko │Diplom o specializscii v │Vseobecny lekar │1.5.2004 ││ │odbore „vseobecne lekarstvo”│ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Suomi/ │Todistus yleislaaketieteen │Yleislaaketieteen │1.1.1994 ││Finland [7] │erityiskoulutuksesta/Bevis │erityiskoulutuksen │ ││ │om sarskild │suorittanut │ ││ │allmanlakarutbildning │laillistettu │ ││ │ │laakari/Legitimerad │ ││ │ │lakare som har │ ││ │ │fullgjort sarskild │ ││ │ │allmanlakarutbild- │ ││ │ │ning │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Sverige │Bevis om kompetens som │Allmanpraktiserande │31.12.1994 ││ │allmanpraktiserande │lakare │ ││ │lakare (Europalakare) │(Europalakare) │ ││ │utfardat av Socialstyrelsen │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│United │Certificate of completion of│General medical │31.12.1994 ││Kingdom │training in general practice│practitioner │ ││ │[1] │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Island │Almennt │Almennur │31.12.1994 ││ │heimilislaekningaleyfi │heimilislaeknir │ ││ │(Evropulaekningaleyfi) │(Evropulaeknir) │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Liechtenstein│ │ │ │├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤│Norge │Bevis for kompetanse som │Allmennpraktiserende│31.12.1994 ││ │allmenpraktiserende lege │lege │ │└─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┴────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea comisiei JOC 279 din 19.11.2009, p. 1

[2] Comunicarea comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3

[3] Comunicarea comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p. 1

[4] Comunicarea comisiei. Notificarea titlurilor de calificare de medic specialist şi de medic generalist (cu formare specifică în medicină generală), JO C 165 din 19.07.2007, p. 13.

[5] Comunicarea comisiei JOC 129 din 19.05.2012, p. 4

[6] Comunicarea comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1

[7] Comunicarea comisiei JOC 367 din 16.12.2011, p. 5

──────────
–––-Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din acelaşi act normativ.
Anexa 5Titluri de calificare de bază de medic dentist*Font 7*┌────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────────┐│ │ │Organismul care eliberează │ Certificatul care │ Titlul │ Data de ││ Ţara │ Titlul de calificare │ titlul de calificare │însoţeşte titlul de │ profesional │ referinţă ││ │ │ │ calificare │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Belgie/ │Diploma van tandarts/ │- De universiteiten/Les │ │Licentiaat in │28.1.1980 ││Belgique/ │Diplome licencie en │universites │ │de tandheel- │ ││Belgien │science dentaire │- De bevoegde Examen- │ │kunde/Licencie│ ││ │ │commissie van de Vlaamse │ │en science │ ││ │ │Gemeenschap/Le Jury │ │dentaire │ ││ │ │competent d’enseignement │ │ │ ││ │ │de la Communaute francaise │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Bulgaria │ │ │ │*) Text în │1.1.2007 ││*) Text în │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │ │limba bulgară │ ││limba │ │[1] │ │ │ ││bulgară │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Ceska │Diplom o ukonceni studia │Lekarska fakulta univerzity│ │Zubni lekar │1.5.2004 ││republika │ve studijnim programu │v Ceske republice │ │ │ ││ │zubni lekarstvi (doktor │ │ │ │ ││ │zubniho lekarstvi, MDDr.) │ │ │ │ ││ │[2][3] │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Danmark │Bevis for tandlaegeeksamen│Tandlaegehojskolerne, │1. Autorisation som │Tandlaege │28.1.1980 ││ │(odontologisk │Sundhedsvidenskabeligt │tandlaege,udstedt af│ │ ││ │kandidateksamen) │universitetsfakultet │Sundhedsstyrelsen │ │ ││ │ │ │2. Tilladelse til │ │ ││ │ │ │selvstaendig virke │ │ ││ │ │ │som tandlaege [1] │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Deutschland │Zeugnis uber die │Zustandige Behorden │ │Zahnarzt │28.1.1980 ││ │Zahnarztliche Prufung │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Eesti │Diplom hambaarstiteaduse │Tartu Ulikool │ │Hambaarst │1.5.2004 ││ │oppekava labimise kohta │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │*) Text în │1.1.1981 ││*) Text în │ │ │ │limba greacă │ ││limba greacă│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Espana │Titulo de Licenciado en │El rector de una │ │Licenciado en │1.1.1986 ││ │Odontologia │universidad │ │odontologia │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │Titulo universitario │El Rector de la Universidad│ │Grado en │ ││ │oficial de Graduado o │de Valencia │ │Odontologia │ ││ │Graduada en Odontologia │ │ │ │ ││ │[6] │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│France │Diplome d’Etat de docteur │Universites │ │Chirurgien- │28.1.1980 ││ │en chirurgie dentaire │ │ │dentiste │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Hrvatska │Diploma „doktor dentalne │Fakulteti sveucilista u │ │doktor │01.07.2013 ││ │medicine/doktorica │Republici Hrvatskoj │ │dentalne │ ││ │dentalne medicine” │doktor dentalne medicine/ │ │medicine/ │ ││ │ │ │ │doktorica │ ││ │ │ │ │dentalne │ ││ │ │ │ │medicine │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Ireland │- Bachelor in Dental │- Universities │ │- Dentist │28.1.1980 ││ │Science (B. Dent. Sc.) │ │ │ │ ││ │- Bachelor of Dental │- Royal College of Surgeons│ │- Dental │ ││ │Surgery (BDS) │in Ireland │ │practitioner │ ││ │- Licenţiate in Dental │ │ │- Dental │ ││ │Surgery (LDS) │ │ │surgeon │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Italia │Diploma di laurea in │Universita │Diploma di │Odontoiatra │28.1.1980 ││ │Odontoiatria e Protesi │ │abilitazione │ │ ││ │Dentaria │ │all’esercizio della │ │ ││ │ │ │professione di │ │ ││ │ │ │odontoiatra │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │*) Text în │1.5.2004 ││*) Text în │ │ │ │limba greacă │ ││limba greacă│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Latvija [5] │Zobarsta diploms │Universitates tipa │Sertifikats – │Zobarsts [6] │1.5.2004 ││ │ │augstskola │kompetentas iestades│ │ ││ │ │ │izsniegts dokuments,│ │ ││ │ │ │kas apliecina, ka │ │ ││ │ │ │persona ir │ │ ││ │ │ │nokartojusi │ │ ││ │ │ │sertifikacijas │ │ ││ │ │ │eksamenu │ │ ││ │ │ │zobarstnieciba │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Lietuva │Aukstojo mokslo diplomas, │Universitetas │Internaturos │Gydytojas │1.5.2004 ││ │nurodantis suteikta │ │pazymejimas, │odontologas │ ││ │gydytojo odontologo │ │nurodantis suteikta │ │ ││ │kvalifikacija │ │gydytojo odontologo │ │ ││ │ │ │profesine │ │ ││ │ │ │kvalifikacija │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Luxembourg │Diplome d’Etat de docteur │Jury d’examen d’Etat │ │Medecin- │28.1.1980 ││ │en medecine dentaire │ │ │dentiste │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Magyarorszag│Fogorvos oklevel (doctor │Egyetem │ │Fogorvos │1.5.2004 ││ │medicinae dentariae, │ │ │ │ ││ │abbrev.: dr. med. dent.) │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Malta │Lawrja fil- Kirurgija │Universita` ta Malta │ │Kirurgu │1.5.2004 ││ │Dentali │ │ │Dentali │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Nederland │Universitair getuigschrift│Faculteit Tandheelkunde │ │Tandarts │28.1.1980 ││ │van een met goed gevolg │ │ │ │ ││ │afgelegd tandartsexamen │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Osterreich │Bescheid uber die │- Medizinische Universitat │ │Zahnarzt │1.1.1994 ││ │Verleihung des │[1] │ │ │ ││ │akademischen Grades │- Medizinische Fakultat │ │ │ ││ │«Doktor der │der Universitat │ │ │ ││ │Zahnheilkunde» │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Polska │Dyplom ukonczenia studiow │1. Akademia Medyczna, │Lekarsko – │Lekarz │1.5.2004 ││ │wyzszych z tytulem „lekarz│2. Uniwersytet Medyczny, │Dentystyczny Egzamin│dentysta │ ││ │dentysta” │3. Collegium Medicum │Panstwowy │ │ ││ │ │Uniwersytetu │ │ │ ││ │ │Jagiellonskiego │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Portugal │Carta de curso de │- Faculdades │ │Medico │1.1.1986 ││ │licenciatura em medicina │- Institutos – Superiores │ │dentista │ ││ │dentaria │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│România │Diplomă de licenţă de │- Universităţi │ │medic dentist │1.10.2003 ││ │medic dentist │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Slovenija │Diploma, s katero se │- Univerza │Potrdilo o │Doktor │1.5.2004 ││ │podeljuje strokovni naslov│ │opravljenem │dentalne │ ││ │”doktor dentalne medicine/│ │strokovnem izpitu za│medicine/ │ ││ │doktorica dentalne │ │poklic zobozdravnik/│Doktorica │ ││ │medicine” │ │zobozdravnica │dentalne │ ││ │ │ │ │medicine │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Slovensko │Vysokoskolsky diplom o │- Vysoka skola │ │Zubny lekar │1.5.2004 ││ │udeleni akademickeho │ │ │ │ ││ │titulu „doktor zubneho │ │ │ │ ││ │lekarstva” („MDDr.”) │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Suomi/ │Hammaslaaketieteen │- Helsingin yliopisto/ │Terveydenhuollon │Hammaslaakari/│1.1.1994 ││Finland │lisensiaatin tutkinto/ │Helsingfors universitet │oikeusturvakeskuksen│Tandlakare │ ││ │Odontologie │ │paatos kaytannon │ │ ││ │licentiatexamen │ │palvelun │ │ ││ │ │ │hyvaksymisesta/ │ │ ││ │ │ │Beslut av │ │ ││ │ │ │Rattskyddscentralen │ │ ││ │ │ │for halsovarden om │ │ ││ │ │ │godkannande av │ │ ││ │ │ │praktisk │ │ ││ │ │ │tjanstgoring │ │ ││ │ │- Oulun yliopisto │ │ │ ││ │ │- Ita-Suomen yliopisto [4] │ │ │ ││ │ │- Turun yliopisto │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Sverige │Tandlakarexamen │- Universitetet i Umea │Endast for │Tandlakare │1.1.1994 ││ │ │- Universitetet i Goteborg │examensbevis som │ │ ││ │ │- Karolinska Institutet │erhallits fore den │ │ ││ │ │- Malmo Hogskola │1 juli 1995, ett │ │ ││ │ │ │utbildningsbevis som│ │ ││ │ │ │utfardats av │ │ ││ │ │ │Socialstyrelsen │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│United │- Bachelor of Dental │- Universities │ │- Dentist │28.1.1980 ││Kingdom │Surgery (BDS or B.Ch.D.) │- Royal Colleges │ │- Dental │ ││ │- Licenţiate in Dental │ │ │practitioner │ ││ │Surgery │ │ │- Dental │ ││ │ │ │ │surgeon │ │├────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────────┤├────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────────┤│Island │Prof fra tannlaeknadeild │Tannlaeknadeild Haskola │ │Tannlaeknir │1.1.1994 ││ │Haskola Islands │Islands │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Lichtenstein│The diplomas, certificates│Competent authorities │Certificate on the │Zahnarzt │1.5.1995 ││ │and other titles awarded │ │completed practical │ │ ││ │in another State to which │ │training issued by │ │ ││ │this Directive applies and│ │the competent │ │ ││ │listed in the present │ │authorities │ │ ││ │Annex │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│Norge: │Vitnemal for fullfort grad│Odontologisk │ │Tannlege │1.1.1994 ││ │candidata/candidatus │universitets-fakultet │ │ │ ││ │odontologiae, short form: │ │ │ │ ││ │cand.odont │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JOC 322 din 17,12,2008, p. 3

[2] Comunicarea Comisiei JO L 93 din 4.4.2008, p. 28

[3] Comunicarea Comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p, 1

[4] Comunicarea Comisiei JOC 129 din 19.05.2010, p. 3

[5] Comunicarea Comisiei JOC 367 din 16.12.2011, p. 5

[6] Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p. 1

──────────
–––-Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din acelaşi act normativ.
Anexa 6Titluri de calificare ca medic dentist specialist*Font 7*    1. Chirurgie orală┌────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Ţara │ Titlul de calificare │ Organismul care eliberează titlul de │ Data de ││ │ │ calificare │referinţă │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Belgie/Belgique/Belgien │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Bulgaria [2] │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │ 1.1.2007││*) Text în limba bulgară│ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Ceska republika [4] │Diplom o specializaci (v oboru │1. Institut postgradualniho vzdelavani ve │ 19.7.2007││ │oralni a maxilofacialni chirurgie) │zdravotnictvi │ ││ │ │2. Ministerstvo zdravotnictvi │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Danmark │Bevis for tilladelse til at betegne │Sundhedsstyrelsen │ 28.1.1980││ │sig som specialtandlaege i │ │ ││ │hospitalsodontologi │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Deutschland │Fachzahnarztliche │Landeszahnarztekammer │ 28.1.1980││ │Anerkennung fur Oralchirurgie/ │ │ ││ │Mundchirurgie │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Eesti │ │- │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ 1.1.2003││*) Text în limba greacă │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Espana │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│France │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Hrvatska │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Ireland │Certificate of specialist dentist in│Competent authority recognised for this │ 28.1.1980││ │oral surgery │ purpose by the competent minister │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Italia │Diploma di specialista in Chirurgia │Universita │ 21.5.2005││ │Orale │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ 1.5.2004│├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Latvija │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Lietuva │Rezidenturos pazymejimas, nurodantis│Universitetas │ 1.5.2004││ │suteikta burnos chirurgo profesine │ │ ││ │kvalifikacija │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Luxembourg │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Magyarorszag │Dento-alveolaris sebeszet │Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi │ 1.5.2004││ │szakorvosa bizonyitany │Miniszterium illetekes testulete │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Malta │Certifikat ta’ specjalista dentali │Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Specjalisti │ 1.5.2004││ │fil-Kirurgija tal-halq │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Nederland [3] │Bewijs van inschrijving als │Registratiecommissie Tandheelkundige │ 28.1.1980││ │kaakchirurg in het │Specialismen van de Nederlandse Maatschappij │ ││ │Specialistenregister │tot Bevordering der Tandheelkunde │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Polska │Dyplom uzyskania tytulu specalisty w│Centrum Egzaminow Medycznych │ 1.5.2004││ │dziedzinie chirurgii │ │ ││ │stomatologicznej │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Portugal [5] │Titulo de Especialista em Cirurgia │Ordem dos Medicos Dentistas (OMD) │ 4.6.2008││ │Oral │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│România [1] │Certificatul de specialist în │Ministerul Sănătăţii Publice │17.12.2008││ │Chirurgie dento-alveolaiă │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Slovenija │Potrdilo o opravljenem │1. Ministrstvo za zdravje │ 1.5.2004││ │specialisticnem izpitu iz oralne │2. Zdravniska zbomica Slovenije │ ││ │kirurgije │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Slovensko [1] │Diplom o specializaci v │- Slovenska zdravotnicka univerzita │17.12.2008││ │specializacnom odbore maxilofacialna│- Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach│ ││ │chirurgia │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suomi/Finland │Erikoishammaslăăkărin tutkinto, │- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet │ 1.1.1994││ │suuja leuka-kirurgia/ │- Oulun yliopisto │ ││ │Specialtandlakarexamen, oral och │- Turun yliopisto │ ││ │maxillofacial │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Sverige │Bevis om specialistkompetens i oral │Socialstyrelsen │ 1.1.1994││ │kirurg [5] │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│United Kingdom │Certificate of completion of │Competent authority recognised for this │ 28.1.1980││ │specialist training in oral surgery │purpose │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Island │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Liechtenstein │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Norge │Bevis for gjennomgatt │Odontologisk universitetsfakultet │ 1.1.1994││ │spesialistutdanning i oralkirurgi │ │ │└────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┘    2. Ortodonţie┌────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Ţara │ Titlul de calificare │ Organismul care eliberează titlul de │ Data de ││ │ │ calificare │referinţă │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Belgie/Belgique/Belgien │Titre professionnel particulier de │Ministre de la Sante publique/Minister bevoegd│ 27.1.2005││ │dentiste specialiste en orthodontie/│voor Volksgezondheid │ ││ │Bijzondere beroepstitel van tandarts│ │ ││ │specialist in de orthodontie │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Bulgaria [2] │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │ 1.1.2007││*) Text în limba bulgară│ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Ceska republika [4] │Diplom o specializaci (v oboru │1. Institut postgradualni vzdelavani ve │ 19.7.2007││ │ortodoncie) │zdravotnictvi │ ││ │ │2. Ministerstvo zdravotnictv │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Danmark │Bevis for tilladelse til at betegne │Sundhedsstyrelsen │ 28.1.1980││ │sig som specialtandlaege i ortodonti│ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Deutschland │Fachzahnarztliche Anerkennung fur │Landeszahnarztekammer │ 28.1.1980││ │Kieferorthopadie; │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Eesti │Residentuuri loputunnistus │Tartu Ulikool │ 1.5.2004││ │ortodontia erialal │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Grecia │*) Text în limbă greacă │*) Text în limbă greacă │ 1.1.1981││*) Text în limbă greacă │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Espana │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│France │Titre de specialiste en orthodontie │Conseil National de l’Ordre des chirurgiens │ 28.1.1980││ │ │dentistes │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Hrvatska │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Ireland │Certificate of specialist dentist in│Competent authority recognised for this │ 28.1.1980││ │orthodontics │purpose by the competent minister │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Italia │Diploma di specialista in │Universita │ 21.5.2005││ │Ortognatodonzia │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cipru │*) Text în limbă greacă │*) Text în limbă greacă │ 1.5.2004││*) Text în limbă greacă │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Latvija │”Sertifikats” – kompetentas iestădes│Latvijas Arstu biedriba │ 1.5.2004││ │izsniegts dokuments, kas apliecina, │ │ ││ │ka persona ir nokartojusi │ │ ││ │sertifikacijas eksamenu ortodontija │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Lietuva │Rezidenturos pazymejimas, nurodantis│Universitetas │ 1.5.2004││ │suteikta gydytojo ortodonto │ │ ││ │profesine kvalifikacija │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Luxembourg │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Magyarorszag │Fogszabalyozas szakorvosa │Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi │ 1.5.2004││ │bizonyitvany │Miniszterium illetekes testulete │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Malta │Certifikat ta’ specjalista dentali │Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Specjalisti │ 1.5.2004││ │fl-Ortodonzja │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Nederland [3] │Bewijs van inschrijving als │Registratiecommissie Tandheelkundige │ 28.1.1980││ │orthodontist in het │Specialismen van de Nederlandse Maatschappij │ ││ │Specialistenregister │tot Bevordering der Tandheelkunde │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Osterreich │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Polska │Dyplom uzyskania tytulu specjalisty │Centrum Egzaminow Medycznych │ 1.5.2004││ │w dziedzinie ortodoncji │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Portugal [5] │Titulo de Especialista en Ortodontia│Ordem dos Medicos Dentistas (OMD) │ 4.6.2008│├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│România [1] │Certificatul de specialist în │Ministerul Sănătăţii Publice │17.12.2008││ │Ortodonţie şi Ortopedie │ │ ││ │dento-facială │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Slovenija │Potrdilo o opravljenem │1. Ministrstvo za zdravje │ 1.5.2004││ │specialisticnem izpitu iz celjustne │2. Zdravniska zbomica Slovenije │ ││ │in o zobne ortopedije │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Slovensko [1] │Diplom o specializacii v │Slovenska zdravotnicka univerzita │17.12.2008││ │specializacnom odbore cel’ustna │ │ ││ │ortopedia │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suomi/Finland │Erikoishammaslaakarin tutkinto, │- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet │ 1.1.1994││ │hampaiston oikomishoito/Specialtand-│- Oulun yliopisto │ ││ │lakarexamen, tandreglering │- Turun yliopisto │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Sverige │Bevis om specialistkompetens i │Socialstyrelsen │ 1.1.1994││ │ortodonti [5] │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│United Kingdom │Certificate of Completion of │Competent authority recognised for this │ 28.1.1980││ │specialist training in orthodontics │purpose │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Island │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Liechtenstein │ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Norge │Bevis for gjennomgatt │Odontologisk universitetsfakultet │ 1.1.1994││ │spesialistutdanning i kjeveortopedi │ │ │└────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei, JOC322 din 17.12.2008, p. 3

[2] Directiva Consiliului nr. 2006/100/EC din 20.11.2006, p. 141

[3] Comunicarea Comisiei, JOC367 din 16.12.2011, p. 5

[4] Comunicarea Comisiei. Notificarea titlurilor de calificare de medic dentist specialist. JOC 165 din 19.07.2007, p.18.

[5] Comunicarea Comisiei, JOC 137 din 4.6.2008, p.8

──────────
–––-Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 6 din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din acelaşi act normativ.
Anexa 7Titluri de calificare ca farmacist┌─────────────┬────────────────┬────────────────────┬────────────┬───────────┐│ │ │ │Certificatul│ ││ │ Titlul de │ Organismul care │ care │ Data de ││ Ţara │ calificare │eliberează titlul de│ însoţeşte │ referinţă ││ │ │ calificare │ titlul de │ ││ │ │ │ calificare │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Belgie/ │Diploma van │- De universiteiten/│ │ 1.10.1987││Belgique/ │apotheker/ │Les universites │ │ ││Belgien │Diplome de │- De bevoegde │ │ ││ │pharmacien │Examencommissie van │ │ ││ │ │de Vlaamse │ │ ││ │ │Gemeenschap/Le Jury │ │ ││ │ │competent │ │ ││ │ │d’enseignement de la│ │ ││ │ │Communaute francaise│ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Bulgaria │*) Text în limba│*) Text în limba │ │ 1.1.2007││*) Text în │bulgară │ bulgară │ │ ││limba bulgară│ │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Ceska │Diplom o │Farmaceuticka │[2] │ 1.5.2004││republika │ukonceni studia │fakulta univerzity │ │ ││ │ve studijnim │v Ceske republice │ │ ││ │programu │ │ │ ││ │farmacie │ │ │ ││ │(magistr, Mgr.) │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│ │Cand. pharm.[2] │Det Farmaceutiske │ │ 1.10.1987││ │ │Fakultet │ │ ││ │ │Kobenhavns │ │ ││ │ │Universitet │ │ ││Danmark │Bevis for │Syddansk Universitet│ │ ││ │bestaet │ │ │ ││ │farmaceutisk │ │ │ ││ │kandidateksamen │ │ │ ││ │(Cand. │ │ │ ││ │Pharm.)[6] │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Deutschland │Zeugnis uber │Zustandige Behorden │ │ 1.10.1987││ │die Staatliche │ │ │ ││ │Pharmazeutische │ │ │ ││ │Prufung │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Eesti │Diplom │Tartu Ulikool │ │ 1.5.2004││ │proviisori │ │ │ ││ │oppekava │ │ │ ││ │labimisest │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Grecia │*) Text în │ *) Text în │ │ 1.10.1987││*) Text în │limba greacă │ limba greacă │ │ ││limba greacă │ │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Espana │Titulo de │- Ministerio de │ │ 1.10.1987││ │Licenciado en │Educacion y Cultura │ │ ││ │Farmacia │- El rector de una │ │ ││ │ │universidad │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│France │- Diplome │Universites │ │ 1.10.1987││ │d’Etat de │ │ │ ││ │pharmacien │ │ │ ││ │- Diplome │ │ │ ││ │d’Etat de │ │ │ ││ │docteur en │ │ │ │├─────────────┤pharmacie ├────────────────────┼────────────┼───────────┤│Hrvatska │ │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Ireland │Certificate of │ │ │ 1.10.1987││ │Registered │ │ │ ││ │Pharmaceutical │ │ │ ││ │Chemist │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Italia │Diploma o │Universita │ │ 1.11.1993││ │certificato di │ │ │ ││ │abilitazione │ │ │ ││ │all’esercizio │ │ │ ││ │della │ │ │ ││ │professione di │ │ │ ││ │farmacista │ │ │ ││ │ottenuto in │ │ │ ││ │seguito ad un │ │ │ ││ │esame di Stato │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Cipru │*) Text în │*) Text în │ │ 1.5.2004││*) Text în │limba greacă │ limba greacă │ │ ││limba greacă │ │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Latvija │Farmaceita │Universitates tipa │ │ 1.5.2004││ │diploms │augstskola │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Lietuva │Aukstojo mokslo │Universitetas │ │ 1.5.2004││ │diplomas, │ │ │ ││ │nurodantis │ │ │ ││ │suteikta │ │ │ ││ │vaistininko │ │ │ ││ │profesine │ │ │ ││ │kvalifikacija │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Luxembourg │Diplome d’Etat │Jury d’examen d’Etat│ │ 1.10.1987││ │de pharmacien │+ visa du ministre │ │ ││ │ │de l’education │ │ ││ │ │nationale │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Magyarorszag │Okleveles │Egyetem [5] │ │ 1.5.2004││ │gyogyszeresz │ │ │ ││ │oklevel │ │ │ ││ │(magister │ │ │ ││ │pharmaciae, │ │ │ ││ │abbrev: mag. │ │ │ ││ │Pharm) │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Malta │Lawrja │Universita` ta’ │ │ 1.5.2004││ │fil-farmacija │Malta │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Nederland │Getuigschrift │Faculteit Farmacie │ │ 1.10.1987││ │van met goed │ │ │ ││ │gevolg afgelegd │ │ │ ││ │apothekersexamen│ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Osterreich │Staatliches │Osterreichische │ │ 1.10.1994││ │Apothekerdiplom │Apothekerkammer [3] │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Polska │Dyplom │1. Akademia Medyczna│ │ 1.5.2004││ │ukonczenia │2. Uniwersytet │ │ ││ │studiow wyzszych│Medyczny │ │ ││ │na kierunku │3. Collegium Medicum│ │ ││ │farmacja z │Uniwersytetu │ │ ││ │tytulem magistra│Jagiellonskiego │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Portugal │Carta de curso │Universidades │ │ 1.10.1987││ │de licenciatura │ │ │ ││ │em Ciencias │ │ │ ││ │Farmaceuticas │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│România │Diplomă de │Universităţi │ │ 1.1.2007││ │de licenţă de │ │ │ ││ │farmacist │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Slovenija │Diploma, s │Univerza │Potrdilo o │ 1.5.2004││ │katero se │ │opravljenem │ ││ │podeljuje │ │strokovnem │ ││ │strokovni naziv │ │izpitu za │ ││ │”magister │ │poklic │ ││ │farmacije/ │ │magister │ ││ │magistra │ │farmacije/ │ ││ │farmacije” │ │magistra │ ││ │ │ │farmacije │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Slovensko │Vysokoskolsky │Vysoka skola │ │ 1.5.2004││ │diplom o udeleni│ │ │ ││ │akademickeho │ │ │ ││ │titulu „magister│ │ │ ││ │farmacie” │ │ │ ││ │(„Mgr.”) │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Suomi/Finland│Proviisorin │- Helsingin │ │ 1.10.2004││ │tutkinto/ │yliopisto/ │ │ ││ │Provisorexamen │Helsingfors │ │ ││ │ │universitet │ │ ││ │ │- Ita-Suomen │ │ ││ │ │yliopisto [4] │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Sverige │Apotekarexamen │Universitet och │ │ 1.10.2004││ │ │hogskilor [1] │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│United │Certificate of │For Great Britain: │ │ 1.10.1987││Kingdom │Registered │Royal Pharmaceutical│ │ ││ │Pharmacist │Society of Great │ │ ││ │ │Britain │ │ ││ │ │For Northern Ireland│ │ ││ │ │Pharmaceutical │ │ ││ │ │Society of Northern │ │ ││ │ │Ireland [3] │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Island │Profilyfjafraeoi│Haskoli Islands │ │ 1.1.1994│├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Liechtenstein│The diplomas, │Competent │Certificate │ 1.5.1995││ │certificates and│authorities │on the │ ││ │other titles │ │completed │ ││ │awarded in │ │practical │ ││ │another State to│ │training │ ││ │which this │ │issued by │ ││ │Directive │ │the │ ││ │applies and │ │competent │ ││ │listed in the │ │authorities │ ││ │present Annex │ │ │ ││ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┤│Norge │Vitnemal for │Universitetsfakultet│ │ 1.1.1994││ │fullfort grad │ │ │ ││ │candidata/ │ │ │ ││ │candidatus │ │ │ ││ │pharmaciae, │ │ │ ││ │short form: │ │ │ ││ │cand. pharm. │ │ │ │└─────────────┴────────────────┴────────────────────┴────────────┴───────────┘–––-Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din acelaşi act normativ.Anexa 8Titluri de calificare de asistent medical generalist*Font 8*┌─────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬──────────┐│ │ │ Organismul care │ │ Data de ││ Ţara │ Titlul de calificare │eliberează titlul de │ Titlul profesional │referinţă ││ │ │ calificare │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Belgie/ │- Diploma gegradueerde │- De erkende │Hospitalier(ere)/ │29.06.1979││Belgique/ │verpleger/verpleegster/ │opleidingsinstituten/ │Verpleegassistent(e)│ ││Belgien │Diplome d’infirmier(ere) │Les etablissements │- Infirmier(ere) │ ││ │gradue(e)/Diplom eines │d’enseignement │hospitalier(ere)/ │ ││ │(einer) graduierten │reconnus/Die │Ziekenhuisverpleger │ ││ │Krankenpflegers │anerkannten │(verpleegster) │ ││ │(-pflegerin) │Ausbildungsanstalten │ │ ││ │- Diploma in de │- De bevoegde │ │ ││ │ziekenhuisverpleegkunde/ │Examencommissie van │ │ ││ │Brevet d’infirmier(ere) │de Vlaamse │ │ ││ │hospitalier(ere)/Brevet │Gemeenschap/Le Jury │ │ ││ │eines (einer) │competent │ │ ││ │Krankenpflegers │d’enseignement │ │ ││ │(-pflegerin) │de la Communaute │ │ ││ │- Brevet van │francaise/ │ │ ││ │verpleegassistent(e) │Der zustandige │ │ ││ │Brevet d’hospitalier(ere)/ │PrufungsausschuB der │ │ ││ │Brevet einer │Deutschsprachigen │ │ ││ │Pflegeassistentin │Gemeinschaft │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│ Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba │ │ 1.01.2007││*) Text în │ │ bulgară │ │ ││limba bulgară│ │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Ceska │1. Diplom o ukonceni studia│1. Vysoka skola │1. Vseobecna sestra │ 1.5.2004││republika │ve studijnim prograu │zrizena nebo uznana │ │ ││ │osetrovatelstvi ve │statem │ │ ││ │studijnim oboru │2. Vyssi odborna │2. Vseobecny │ ││ │vseobecna sestra (bakalar, │skola zrizena nebo │osetrovatel │ ││ │Bc.)[1], accompanied by the│uznana statem │ │ ││ │following certificate: – │ │ │ ││ │Vysvedceni o statni uznana │ │ │ ││ │statem zaverecne zkousce │ │ │ ││ │2. Diplom o ukonceni studia│ │ │ ││ │ve studijnim oboru │ │ │ ││ │diplomovana vseobecna │ │ │ ││ │sestra (diplomovany │ │ │ ││ │specialista, DiS.), │ │ │ ││ │accompanied by the │ │ │ ││ │following certificate: – │ │ │ ││ │Vysvedceni o absolutoriu │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Danmark │Eksamensbevis efter │Sygeplejeskole │Sygeplejerske │ 29.6.1979││ │gennemfort │godkendt af │ │ ││ │sygeplejerskeuddannelse │Undervisnings- │ │ ││ │ │ministeriet │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Deutschland │Zeugnis uber die staatliche│Staatlicher │Gesundheits- und │ 29.6.1979││ │Prufung in der │Prufungsausschuss │Krankenpflegerin/ │ ││ │Krankenpflege │ │Gesundheits- und │ ││ │ │ │Krankenpfleger │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Eesti │Diplom oe erialal │1. Tallinna │ode │ 1.5.2004││ │ │Meditsiinikool │ │ ││ │ │2. Tartu │ │ ││ │ │Meditsiinikool │ │ ││ │ │3. Kohtla-Jarve │ │ ││ │ │Meditsiinikool │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba │*) Text în limba │ 1.1.1981││*) Text în │ │ greacă │greacă │ ││limba greacă │ │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Espana │Titulo de Diplomado │- Ministerio de │Enfermero/a │ 1.1.1986││ │universitario en Enfermeria│Educacion y Cultura │diplomado/a │ ││ │ │- El rector de una │ │ ││ │ │universidad │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│France │- Diplome d’Etat │Le ministere de la │Infirmer(ere) │ 29.6.1979││ │d’infirmier(ere) │sante │ │ ││ │- Diplome d’Etat │ │ │ ││ │d’infirmier(ere) delivre │ │ │ ││ │en vertu du decret no │ │ │ ││ │99-1147 du 29 decembre 1999│ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Hrvatska │1. Svjedodzba „medicinska │1. Srednje strukovne │1. medicinska sestra│01.07.2013││ │sestra opce njege/ │skole koje izvode │opce njege/ │ ││ │medicinski tehnicar opce │program za „medicinska │2. prvostupnik │ ││ │njege” │sestra opce njege/ │(baccalaureus) │ ││ │2. Svjedodzba „prvostupnik │medicinski tehnicar │/prvostupnica │ ││ │(baccalaureus) sestrinstva/│opce” │(baccalaurea) │ ││ │prvostupnica (baccalaurea) │ │sestrinstva │ ││ │sestrinstva” │2. Medicinski fakulteti│ │ ││ │ │sveucilista u Republici│ │ ││ │ │Hrvatskoj Sveucilista u│ │ ││ │ │Republici Hrvatskoj │ │ ││ │ │Veleucilista u │ │ ││ │ │Republici Hrvatskoj │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Ireland │Certificate of Registered │An Bord Altranais │Registered General │29.06.1979││ │General Nurse │(The Nursing Board) │Nurse │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Italia │Diploma di infermiere │Scuole riconosciute │Infermiere │ 29.6.1979││ │professionale │dallo Stato │professionale │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă│*) Text în limba │ 1.5.2004││*) Text în │ │ │greacă │ ││limba greacă │ │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Latvija │1. Diploms par masas │1. Masu skolas │Masa │ 1.5.2004││ │kvalifikacijas iegusanu │ │ │ ││ │2. Masas diploms │2. Universitates tipa │ │ ││ │ │augstskola pamatojoties│ │ ││ │ │uz Valsts eksamenu │ │ ││ │ │komisijas lemumu │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Lietuva │1. Aukstojo mokslo │1. Universitetas │Bendrosios praktikos│1.5.2004 ││ │diplomas, nurodantis │ │slaugytojas │ ││ │suteikta bendrosios │ │ │ ││ │praktikos slaugytojo │ │ │ ││ │profesine kvalifikacija │ │ │ ││ │2. Aukstojo mokslo diplomas│2. Kolegija │ │ ││ │(neuniversitetines │ │ │ ││ │studijos), nurodantis │ │ │ ││ │suteikta bendrosios │ │ │ ││ │praktikos slaugytojo │ │ │ ││ │profesine kvalifikacija │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Luxembourg │- Diplome d’Etat │Ministere de │Infirmier │29.6.1979 ││ │d’infirmier │l’education │ │ ││ │- Diplome d’Etat │nationale, de la │ │ ││ │d’infirmier hospitalier │formation │ │ ││ │gradue │professionnelle et │ │ ││ │ │des sports │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Magyarorszag │1. Apolo bizonyitvany │1. Iskola │Apolo │1.5.2004 ││ │2. Diplomas apolo oklevel │2. Egyetem/foiskola │ │ ││ │3. Egyetemi okleveles │3. Egyetem │ │ ││ │apolo oklevel │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Malta │Lawrja jew diploma │Universita` ta’ Malta │Infermier Registrat │1.5.2004 ││ │fl-istudji tal-infermerija │ │tal-Ewwel Livell │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Nederland │1. Diploma’s verpleger A, │1. Door een van │Verpleegkundige │29.6.1979 ││ │verpleegster A, │overheidswege │ │ ││ │verpleegkundige A │benoemde │ │ ││ │2. Diploma verpleegkundige │examencommissie │ │ ││ │MBOV (Middelbare │2. Door een van │ │ ││ │Beroepsopleiding │overheidswege │ │ ││ │Verpleegkundige) │benoemde │ │ ││ │3. Diploma verpleegkundige │examencommissie │ │ ││ │HBOV (Hogere │3. Door een van │ │ ││ │Beroepsopleiding │overheidswege │ │ ││ │Verpleegkundige) │benoemde │ │ ││ │4. Diploma beroepsonderwijs│examencommissie │ │ ││ │verpleegkundige – │4. Door een van │ │ ││ │Kwalificatieniveau 4 │overheidswege │ │ ││ │5. Diploma hogere │aangewezen │ │ ││ │beroepsopleiding │opleidingsinstelling │ │ ││ │verpleegkundige – │5. Door een van │ │ ││ │Kwalificatieniveau 5 │overheidswege │ │ ││ │ │aangewezen │ │ ││ │ │opleidingsinstelling │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Osterreich │1. Diplom uber die │1. Schule fur │- Diplomierte │1.1.1994 ││ │Ausbildung in der all- │allgemeine │Gesundheits-und │ ││ │gemeinem Gesundheits-und │Gesundheits-und │Krankenschwester │ ││ │Krankenpflege [2] │Krankenpflege │ │ ││ │2. Diplom als │2. Allgemeine │- Diplomierter │ ││ │”Diplomierte │Krankenpflegeschule │Gesundheits-und │ ││ │Krankenschwester, │ │Krankenpfleger [2] │ ││ │Diplomierter │ │ │ ││ │Krankenpfleger” │ │ │ ││ │3. Diplom uber den │3. Fachhochschulrat/ │ │ ││ │Abschluss des Fachhochschul│Fachhochschule │ │ ││ │-Bachelorstudiengangs │ │ │ ││ │”Gesundheits-und │ │ │ ││ │Krankenpflege” [2] │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Polska │- Dyplom ukonczenia studiow│Instytucja prowadzaca │Pielegniarka │1.5.2004 ││ │wyzszych na kierunku │ksztalcenie na │ │ ││ │pielegniarstwo z tytulem │poziomie wyzszym │ │ ││ │”magister pielegniarstwa” │uznana przez │ │ ││ │ │wlasciwe wladze │ │ ││ │ │(Higher education │ │ ││ │ │institution recognised │ │ ││ │ │by the competent │ │ ││ │ │authorities) │ │ ││ │- Dyplom ukonczenia studiow│ │ │ ││ │zawodowwych na kierunku/ │ │ │ ││ │specjalnosci pielegniarstwo│ │ │ ││ │z tytulem „licencjat │ │ │ ││ │pielegniarstwa” [3] │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Portugal │1. Diploma do curso de │1. Escolas de │Enfermeiro │1.1.1986 ││ │enfermagem geral │Enfermagem │ │ ││ │2. Diploma/carta de curso │2. Escolas Superiores │ │ ││ │de bacharelato em │de Enfermagem │ │ ││ │enfermagem │ │ │ ││ │3. Carta de curso de │3. Escolas Superiores │ │ ││ │licenciatura em enfermagem │de Enfermagem; │ │ ││ │ │Escolas Superiores de │ │ ││ │ │Saude │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│România │1. Diplomă de absolvire de │1. Universităţi │Asistent medical │1.1.2007 ││ │asistent medical generalist│ │generalist │ ││ │cu studii superioare de │2. Universităţi │ │ ││ │scurtă durată │ │ │ ││ │2. Diplomă de licenţă de │3. Ministerul Educaţiei│ │ ││ │asistent medical generalist│Cercetării şi │ │ ││ │cu studii superioare de │Tineretului │ │ ││ │lungă durată │ │ │ ││ │3. Diplomă de asistent │ │ │ ││ │medical generalist cu │ │ │ ││ │studii post-liceale[4] │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Slovenija │Diploma, s katero se │1. Univerza │Diplomirana │1.5.2004 ││ │podeljuje strokovni naslov │ │medicinska sestra/ │ ││ │”diplomirana medicinska │ │Diplomirani │ ││ │sestra/diplomirani │ │zdravstvenik │ ││ │zdravstvenik” │2. Visoka strokovna │ │ ││ │ │sola │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Slovensko │1. Vysokoskolsky diplom o │1. Vysoka skola │Sestra │1.5.2004 ││ │udeleni akademickeho titulu│ │ │ ││ │”magister z │ │ │ ││ │osetrovatelstva” („Mgr.”) │ │ │ ││ │2. Vysokoskolsky diplom o │2. Vysoka skola │ │ ││ │udeleni akademickeho titulu│ │ │ ││ │”bakalar z osetrovatel’stva│ │ │ ││ │(„Bc.”) │ │ │ ││ │3. Absolventsky diplom v │3. Stredna │ │ ││ │studijnom odbore │zdravotnicka skola │ │ ││ │diplomovana vseobecna │ │ │ ││ │sestra │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Suomi/Finland│1. Sairaanhoitajan │1. Terveydenhuolto- │Sairaanhoitaja/ │1.1.1994 ││ │tutkinto/Sjukskotarexamen │oppilaitokset/ │Sjukskotare │ ││ │ │Halsovardslaroanstalter│ │ ││ │2. Sosiaali- ja terveysalan│2. Ammattikorkeakoulut)│ │ ││ │ammattikorkeakoulututkinto,│Yrkeshţgskolor │ │ ││ │sairaanhoitaja (AMK)/ │ │ │ ││ │Yrkeshogskoleexamen inom │ │ │ ││ │halsovard och det sociala │ │ │ ││ │omradet, sjukskotare (YH) │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Sverige │Sjukskoterskeexamen │Universitet eller │Sjukskoterska │1.1.1994 ││ │ │hogskola │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│United │Statement of Registration │Various │- State Registered │29.6.1979 ││Kingdom │as a Registered General │ │Nurse │ ││ │Nurse in part 1 or part 12 │ │- Registered General│ ││ │of the register kept by the│ │Nurse │ ││ │United Kingdom Central │ │ │ ││ │Council for Nursing, │ │ │ ││ │Midwifery and Health │ │ │ ││ │Visiting │ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Island │1. B.Sc. i hjukrunarfraeoi │1. Haskoli Islands │Hjukrunarfraeoingur │1.1.1994 ││ │2. B.Sc. i hjukrunarfraeoi │2. Haskolinn a Akureyri│ │ ││ │3. Hjukrunarprof │3. Hjukrunarskoli │ │ ││ │ │Islands │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Liechtenstein│The diplomas, certificates │Competent authorities │Krankenschwester – │1.5.1995 ││ │and other titles awarded in│ │Krankenpfleger │ ││ │another State to which this│ │ │ ││ │Directive applies and │ │ │ ││ │listed in the present Annex│ │ │ │├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────────┤│Norge │Vitnemal for bestatt │Hogskole │sykepleier │1.1.1994 ││ │sykepleierutdanning │ │ │ │└─────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴──────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JOC 129 din 19.5.2010, p. 3

[3] Comunicarea Comisiei JOC 137 din 4.6.2008, p. 8

[4] Comunicarea Comisiei JOC C 322 din 17.12.2008, p. 3

[5] Comunicarea Comisiei JOC C 367 din 16.12.2011, p. 5

[6] Comunicarea Comisiei JOC C 244 din 14.08.2012, p. 1

──────────
–––-Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 8 din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din acelaşi act normativ.
Anexa 9Titluri de calificare de moaşă*Font 8*┌─────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┐│ │ │ Organismul care │ Certificatul care │ Data de ││ Ţara │ Titlul de calificare │ eliberează titlul de │ care însoţeşte │referinţă││ │ │ calificare │titlul de calificare│ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Belgie/ │Diploma van vroedvrouw/ │- De erkende │Vroedvrouw/ │23.1.1983││Belgique/ │Diplome d’accoucheuse │opleidingsinstituten/ │Accoucheuse │ ││Belgien │ │Les etablissements │ │ ││ │ │d’enseignement │ │ ││ │ │- De bevoegde Examen – │ │ ││ │ │commissie van de │ │ ││ │ │Vlaamse Gemeenschap/ │ │ ││ │ │Le Jury competent │ │ ││ │ │d’enseignement de la │ │ ││ │ │Communaute francaise │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Bulgaria │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba │1.1.2007 ││*) Text în │ │ │ bulgară │ ││limba bulgară│ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Ceska │1. Diplom o ukonceni studia │1. Vysoka skola zrizena │Porodni asistentka/ │1.5.2004 ││republika │ve studijnim programu │nebo uznana statem │porodni asistent │ ││ │osetrovatelstvi ve studijnim │ │ │ ││ │oboru porodni asistentka │ │ │ ││ │(bakalar, Bc.)[1] │ │ │ ││ │2. Diplom o ukonceni studia │2. Vyssi odborna skola │ │ ││ │ve studijnim oboru │zrizena nebo uznana statem │ │ ││ │diplomovana porodni │ │ │ ││ │asistentka (diplomovany │ │ │ ││ │specialista, DiS.) │ │ │ ││ │- Vysvedceni o absolutoriu │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Danmark │Bevis for bestaet │Danmarks │Jordemoder │23.1.1983││ │jordemodereksamen │jordemoderskole │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Deutschland │Zeugnis uber die staatliche │Staatlicher │- Hebamme │23.1.1983││ │Prufung fur Hebammen und │Prufungsausschuss │- Entbindungspfleger│ ││ │Entbindungspfleger │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Eesti │Diplom ammaemanda erialal │1. Tallinna │- Ammaemand │1.5.2004 ││ │ │Meditsiinikool │ │ ││ │ │2. Tartu │ │ ││ │ │Meditsiinikool │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba │23.1.1983││*) Text în │ │ │ greacă │ ││limba greacă │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Espana │- Titulo de matrona │Ministerio de Educacion │- Matrona │1.1.1986 ││ │- Titulo de asistente │y Cultura │- Asistente │ ││ │obstetrico (matrona) │ │obstetrico │ ││ │- Titulo de enfermeria │ │ │ ││ │obstetrica-ginecologica │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│France │Diplome de sage-femme │L’Etat │Sage-femme │23.1.1983│├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Hrvatska │Svjedodzba „prvostupnik │Medicinski fakulteti │prvostupnik │1.07.2013││ │(baccalaureus) │sveucilista u Republici │(baccalaureus) │ ││ │ │HrvatskojSveucilista u │ │ ││ │ │Republici │ │ ││ │ │HrvatskojVeleucilista i │ │ ││ │ │visoke skole u Republici │ │ ││ │ │Hrvatskoj │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│ │ │ │primaljstva │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│ │/sveucilisna prvostupnica │ │/prvostupnica │ ││ │(baccalaurea) │ │(baccalaurea) │ ││ │ │ │primaljstva │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│ │primaljstva │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Ireland │Certificate in Midwifery │An Board Altranais │Midwife │23.1.1983│├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Italia │Diploma d’ostetrica │Scuole riconosciute │Ostetrica │23.1.1983││ │ │dallo Stato │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │*) Text în limba │1.5.2004 ││*) Text în │ │ │greacă │ ││limba greacă │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Latvija │Diploms par vecmates │Masu skolas │Vecmate │1.5.2004 ││ │kvalifikacijas iegusanu │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Lietuva │1. Aukstojo mokslo diplomas, │1. Universitetas │Akuseris │1.5.2004 ││ │nurodantis suteikta │ │ │ ││ │bendrosios praktikos │ │ │ ││ │slaugytojo profesine │ │ │ ││ │kvalifikacija, ir profesines │ │ │ ││ │kvalifikacijos pazymejimas, │ │ │ ││ │nurodantis suteikta akuserio │ │ │ ││ │profesine kvalifikacija │ │ │ ││ │- Pazymejimas, liudijantis │ │ │ ││ │profesine praktika │ │ │ ││ │akuserijoje │ │ │ ││ │2. Aukstojo mokslo diplomas │2. Kolegija │ │ ││ │(neuniversitetines studijos),│ │ │ ││ │nurodantis suteikta │ │ │ ││ │bendrosios praktikos │ │ │ ││ │slaugytojo profesine │ │ │ ││ │kvalifikacija, ir profesines │ │ │ ││ │kvalifikacijos pazymejimas, │ │ │ ││ │nurodantis suteikta akuserio │ │ │ ││ │profesine kvalifikacija │ │ │ ││ │- Pazymejimas, liudijantis │ │ │ ││ │profesine praktika │ │ │ ││ │akuserijoje │ │ │ ││ │3. Aukstojo mokslo diplomas │3. Kolegija │ │ ││ │(neuniversitetines │ │ │ ││ │studijos), nurodantis │ │ │ ││ │suteikta akuserio profesine │ │ │ ││ │kvalifikacija │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Luxembourg │Diplome de sage-femme │Ministere de │Sage-femme │23.1.1983││ │ │l’education nationale, │ │ ││ │ │de la formation │ │ ││ │ │professionnelle et des │ │ ││ │ │sports │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Magyarorszag │Szuteszno bizonyitvany │Iskola/foiskola │Szuleszno │1.5.2004 │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Malta │Lawrja jew diploma fl- │Universita` ta’ Malta │Qabla │1.5.2004 ││ │Istudji tal-Qwiebel │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Nederland │Diploma van verloskundige │Door het Ministerie van │Verloskundige │23.1.1983││ │ │Volksgezondheid, │ │ ││ │ │Welzijn en Sport │ │ ││ │ │erkende opleidings- │ │ ││ │ │instellingen │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Osterreich │1. Hebammen-Diplom │1. Hebammenakademie │Hebamme │1.1.1994 ││ │ │- Bundeshebammenlehranstalt│ │ ││ │2. Diplom uber den Abschluss │2. Fachhochschulrat │ │ ││ │des Fachhochschul- │ │ │ ││ │Bachelorstudiengangs │ │ │ ││ │”Hebamme” [2] │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Polska │- Dyplom ukonczenia studiow │Instytucja prowadzaca │Polozna │1.5.2004 ││ │wyzszych na kierunku │ksztalcenie na poziomie │ │ ││ │poloznictwo z tytulem │wyzszym uznana przez │ │ ││ │”magister poloznictwa” │wlasciwe wladze │ │ ││ │ │(Higher education │ │ ││ │ │institution recognised by │ │ ││ │ │the competent authorities) │ │ ││ │- Dyplom ukonczenia studiow │ │ │ ││ │wyzszych zawodowych na │ │ │ ││ │kierunku/specjalnosci │ │ │ ││ │poloznictwo z tytulem │ │ │ ││ │”licencjat poloznictwa”[3] │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Portugal │1. Diploma de enfermeiro │1. Ecolas de Enfermagem │Enfermeiro │1.1.1986 ││ │especialista em enfermagem │ │especialista em │ ││ │de saude materna e obstetrica│ │enfermagem de saude │ ││ │ │ │materna e obstetrica│ ││ │2. Diploma/carta de curso de │2. Escolas Superiores de │ │ ││ │estudos superiores │Enfermagem │ │ ││ │especializados em enfermagem │ │ │ ││ │de saude materna e obstetrica│ │ │ ││ │3. Diploma (do curso de pos- │3. Escolas Superiores de │ │ ││ │licenciatura) de │Enfermagem │ │ ││ │especializacao em enfermagem │Escolas Superiores de Saude│ │ ││ │de saude materna e obstetrica│ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│România │Diplomă de licenţă de moaşă │Universităţi │Moaşă │1.1.2007 │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Slovenija │Diploma, s katero se │1. Univerza │diplomirana │1.5.2004 ││ │podeljuje strokovni naslov │2. Visoka strokovna sola │babica/diplomirani │ ││ │”diplomirana babica/ │ │babicar │ ││ │diplomirani babicar” │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Slovensko │1. Vysokoskolsky diplom o │1. Vysoka skola │Porodna asistentka │1.5.2004 ││ │udeleni akademickeho titulu │ │ │ ││ │”bakalar z pşrodnej │ │ │ ││ │asistencie” („Bc.”) │ │ │ ││ │2. Absolventsky diplom v │2. Stredna zdravotnicka │ │ ││ │studijnom odbore diplomovana │skola │ │ ││ │porodna asistentka │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Suomi/Finland│1. Katilon tutkinto/ │1. Terveydenhuoltooppi- │Katilo/Barnmorska │1.1.1994 ││ │barnmorskeexamen │laitokset/ │ │ ││ │ │halsovardslaroanstalter │ │ ││ │2. Sosiaali- ja terveysalan │2. Ammattikorkeakoulut/ │ │ ││ │ammattikorkeakoulututkinto, │Yrkeshogskolor │ │ ││ │katilo (AMK)/ │ │ │ ││ │yrkeshogskoleexamen inom │ │ │ ││ │halsovard och det sociala │ │ │ ││ │omradet, barnmorska (YH) │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Sverige │Barnmorskeexamen │Universitet eller hogskola │Barnmorska │1.1.1994 │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│United │Statement of registration as │Various │Midwife │23.1.1983││Kingdom │a Midwife on part 10 of the │ │ │ ││ │register kept by the United │ │ │ ││ │Kingdom Central Council for │ │ │ ││ │Nursing, Midwifery and Health│ │ │ ││ │visiting │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Island │1. Embaettisprof i │1. Haskoli Islands │Ljosmooir │1.1.1994 ││ │ljosmoourfraeoi │ │ │ ││ │2. Prof i ljosmaeorafraeoum │2. Ljosmaeoraskoli Islands │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Liechtenstein│The diplomas, certificates │Competent authorities │Hebamme │1.5.1995 ││ │and other titles awarded in │ │ │ ││ │another State to which this │ │ │ ││ │Directive applies and listed │ │ │ ││ │in the present Annex │ │ │ │├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤│Norge │Vitnemal for bestatt │Hogskole │Jordmor │1.1.1994 ││ │jordmorutdanning │ │ │ │└─────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┘Notă 

──────────

[1] Comunicarea Comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JOC 322 din 17.12.2008, p. 3

[3] Comunicarea Comisiei JOC 137 din 4.6.2008, p. 8

──────────
–––-Anexa 9 a fost înlocuită cu anexa 9 din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din acelaşi act normativ.
Anexa 10─────────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)──────────────────────────────────────────────────Diplome, certificate şi alte titluri care atestă formarea specifică amedicului generalistSuisse: – diplome de medecin praticien– Diplom als praktischer Arzt/praktische Arztin– diploma di medico genericoTitluri profesionale cu care se exercită profesia de medic generalistSuisse: – medecin praticien– praktischer Arzt/praktische Arztin– medico genericoDiplome, certificate şi alte titluri care atestă formareauniversitară a medicului┌──────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┐│ │ │ Organismul care a emis │ Certificatul ││ Ţara │ Titlul calificării │ diploma │care însoţeşte││ │ │ │ diploma │├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤│Suisse│1. Diplome federal de │Departement federal de │ ││ │ medecin │l’interieur │ ││ │2. Eidgenossisches │Eidgenţssisches Departement│ ││ │ Arztdiplom │des Innern │ ││ │3. Diploma federale di │Dipartimento federale │ ││ │ medico │dell’interno │ │└──────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┘Anexa 11────────(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)───────────────────────────────────────────────────Diplome, certificate şi titluri care atestă formarea de medic specialist┌──────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬─────────┐│ │ │ Organismul care │ Certificatul │ Data de ││ Ţara │ Titlul calificării │ eliberează diploma │care însoţeşte│referinţă││ │ │ │ diploma │ │├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────┤│Suisse│Diplome de medecin │Departement federal de │ │ ││ │specialiste │l’interieur et Federation │ │1.06.2002││ │ │des medecins suisses │ │ ││ │Diplom als Facharzt │Eidgenţssisches Departement│ │ ││ │ │des Innern und Verbindung │ │ ││ │ │der Schweizer Arztinnen und│ │ ││ │ │Arzte │ │ ││ │Diploma di medico │Dipartimento federale │ │ ││ │specialista │dell’interno e Federazione │ │ ││ │ │dei medici svizzeri │ │ │└──────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴─────────┘–––-Data de referinţă a anexei 11 a fost introdusă de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Anexa 12────────(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)─────────────────────────────────────────────────Specializările medicale recunoscute mutual între statele membre┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ │ │Organismul││ Ţara │ Titlul calificării │ care ││ │ │eliberează││ │ │documentul│├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Anesteziologie │ ││ │Durata minimă de formare: 3 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Anesthesiologie │ ││ │Anasthesiologie │ ││ │Anestesiologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Chirurgie generală │ ││ │Durata minimă de formare: 5 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Chirurgie │ ││ │Chirurgie │ ││ │Chirurgia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Neurochirurgie │ ││ │Durata minimă de formare: 5 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Neurochirurgie │ ││ │Neurochirurgie │ ││ │Neurochirurgia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Obstetrică-ginecologie │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ ││Suisse│Gynecologie et obstetrique │ ││ │Gynakologie und Geburtshilfe │ ││ │Ginecologia e ostetricia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Medicină internă │ ││ │Durata minimă de formare: 5 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Medecine interne │ ││ │Innere Medizin │ ││ │Medicina interna │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Oftalmologie │ ││ │Durata minimă de formare: 3 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Ophtalmologie │ ││ │Ophtalmologie │ ││ │Oftalmologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Oto-rino-laringologie │ ││ │Durata minimă de formare: 3 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Oto-mino-laryngologie │ ││ │Oto-Rhino-Laryngologie │ ││ │Otorinolaringoiatria │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Pediatrie │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Pediatrie │ ││ │Kinder-und Jugendmedizin │ ││ │Pediatria │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Medicină respiratorie │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Pneumologie │ ││ │Pneumologie │ ││ │Pneumologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Urologie │ ││ │Durata minimă de formare: 5 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Urologie │ ││ │Urologie │ ││ │Urologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Ortopedie │ ││ │Durata minimă de formare: 5 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Chirurgie orthopedique et traumatologie de l’appareil │ ││ │locomoteur; │ ││ │Orthopadische Chirurgie und Traumatologie des │ ││ │Bewegungs-apparates; │ ││ │Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio│ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Anatomie patologică │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Pathologie │ ││ │Pathologie │ ││ │Patologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Neurologie │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Neurologie │ ││ │Neurologie │ ││ │Neurologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Psihiatrie │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Psychiatrie et psychotherapie │ ││ │Psychiatrie und Psychotherapie │ ││ │Psichiatria e psicoterapia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Radio-diagnostic │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Radiologie │ ││ │Radiologie │ ││ │Radiologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Radioterapie │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Radio-oncologie/radiotherapie │ ││ │Radio-Onkologie/Strahlentherapie │ ││ │Radio-oncologia/radioterapia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Chirurgie plastică │ ││ │Durata minimă de formare: 5 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Chirurgie plastique, reconstructive et esthetique; │ ││ │Plastische, rekonstruktive und asthetische Chirurgie; │ ││ │Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Chirurgie toracică │ ││ │Durata minimă de formare: 5 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique; │ ││ │Herz-und thorakale Gefasschirurgie; │ ││ │Chirurgia del cuore e dei vasi toracici; │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Chirurgie pediatrică │ ││ │Durata minimă de formare: 5 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Chirurgie pediatrique │ ││ │Kinderchirurgie │ ││ │Chirurgia pediatrica │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Cardiologie │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Cardiologie │ ││ │Kardiologie │ ││ │Cardiologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Gastro-enterologie │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Gastro-enterologie │ ││ │Gastroenterologie │ ││ │Gastroenterologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Reumatologie │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Rhumatologie │ ││ │Rheumatologie │ ││ │Reumatologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Hematologie generală │ ││ │Durata minimă de formare: 3 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Hematologie │ ││ │Hamatologie │ ││ │Ematologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Endocrinologie │ ││ │Durata minimă de formare: 3 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Endocrinologie-diabetologie │ ││ │Endokrinologie-Diabetologie │ ││ │Endocrinologia-diabetologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Medicină fizică şi de readaptare │ ││ │Durata minimă de formare: 3 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Medecine physique et readaptation; │ ││ │Physikalische Medizin und Rehabilitation; │ ││ │Medicina fisica e riabilitatzione; │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Dermato-venerologie │ ││ │Durata minimă de formare: 3 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Dermatologie et venereologie │ ││ │Dermatologie und Venerologie │ ││ │Dermatologia e venereologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Medicină tropicală │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Medecine tropicale et medecine des voyages; │ ││ │Tropen-und Reisemedizin; │ ││ │Medicina tropicale e medicina di viaggio; │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Psihiatrie infantilă │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Psychiatrie et psychotherapie d’enfants et │ ││ │d’adolescents; │ ││ │Kinder-und Jugendpsychiatrie und-psychotherapie; │ ││ │Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza;│ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Boli renale │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Nephrologie │ ││ │Nephrologie │ ││ │Nefralogia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Sănătate publică şi medicină socială │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Prevention et sante publique │ ││ │Pravention und Gesundheitswesen │ ││ │Prevenzione e salute pubblica │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Farmacologie │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Pharmacologie clinique et toxicology; │ ││ │Klinische Pharmakologie und Toxikologie; │ ││ │Farmacologia clinica e tossicologia │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Medicina muncii │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Medecine du travail │ ││ │Arbeitsmedizin │ ││ │Medicina del lavoro │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Alergologie │ ││ │Durata minimă de formare: 3 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Allergologie et immunologie clinique; │ ││ │Allergologie und klinische Immunologie; │ ││ │Allergologia e immunologia clinica │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Medicină nucleară │ ││ │Durata minimă de formare: 4 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Medecine nucleaire │ ││ │Nuklearmedizin │ ││ │Medicina nucleare │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ Chirurgie maxilo-facială (formare de bază de medic) │ ││ │Durata minimă de formare: 5 ani │ │├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Suisse│Chirurgie maxillo-faciale │ ││ │Kiefer-und Gesichtschirurgie │ ││ │Chirurgia mascello-facciale │ │└──────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Anexa 13────────(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)──────────────────────────────────────────────────Titlurile profesionale cu care se exercită profesia de medic dentistSuisse – medecin dentiste;– Zahnarzt– medico-dentistaDiplome, certificate şi titluri care atestă formarea universitară amedicilor dentişti┌──────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬─────────┐│ │ │ Organismul care │ Certificatul │ Data de ││ Ţara │ Titlul calificării │ eliberează diploma │care însoţeşte│referinţă││ │ │ │ diploma │ │├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────┤│Suisse│Diplome federal de │Departement federal de │ │ ││ │medecin-dentiste │l’interieur │ │ ││ │Eidgenţssisches │Eidgenţssisches Departement│ │1.06.2002││ │Zahnarztdiplom │des Innern │ │ ││ │Diploma federale di │Dipartimento federale │ │ ││ │medico-dentista │dell’interno │ │ │└──────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴─────────┘–––-Data de referinţă a anexei 13 a fost introdusă de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Anexa 14─────────(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)───────────────────────────────────────────────────Diplome, certificate şi alte titluri care atestă formarea mediculuidentist specialist1. OrtodonţieDurata minimă de pregătire: 3 ani┌──────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬─────────┐│ │ │ Organismul care │ Certificatul │ Data de ││ Ţara │ Titlul calificării │ eliberează documentul │care însoţeşte│referinţă││ │ │ │ documentul │ │├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────┤│Suisse│Diplome federal │Departement federal de │ │ ││ │d’orthodontiste │l’interieur et Societe │ │ ││ │ │Suisse d’Odontostomatologie│ │1.06.2002││ │Diplom fur │Eidgenţssisches Departement│ │ ││ │Kie-ferorthopadie │des Innern und │ │ ││ │ │Schweizerische Zahnarzte- │ │ ││ │ │Gesellschaft │ │ ││ │Diploma di Ortodontista │Dipartimento federale │ │ ││ │ │dell’interno e Societa │ │ ││ │ │Svizzera di Odontologia e │ │ ││ │ │Stomatologia │ │ │└──────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴─────────┘–––-Data de referinţă a pct. 1 al anexei 14 a fost introdusă de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.2. Chirurgie bucalăDurata minimă de pregătire: 3 ani┌──────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┐│ │ │ Organismul care │ Certificatul ││ Ţara │ Titlul calificării │ eliberează documentul │care însoţeşte││ │ │ │ documentul │├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤│Suisse│Diplome federal de │Departement federal de │ ││ │chirurgie orale │l’interieur et Societe │ ││ │ │Suisse d’Odontostomatologie│ ││ │Diplom fur Oralchirurgie│Eidgenţssisches Departement│ ││ │ │des Innern und │ ││ │ │Schweizerische Zahnarzte- │ ││ │ │Gesellschaft │ ││ │Diploma di chirurgia │Dipartimento federale │ ││ │orale │dell’interno e Societa │ ││ │ │Svizzera di Odontologia e │ ││ │ │Stomatologia │ │└──────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┘Anexa 15────────(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)─────────────────────────────────────────────────Diplome, certificate şi alte titluri care atestă formareauniversitară a farmacistului┌──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────┐│ Ţara │ Titlul calificării │ Organismul care eliberează documentul │ Data de ││ │ │ │referinţă│├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┤│Suisse│Diplome de pharmacien │Departement federal de l’interieur │ ││ │Eidgenţssisches │Eidgenţssisches │1.06.2002││ │Apothekerdiplom │Departement des Innern │ ││ │Diploma federale di │ │ ││ │farmacista │ │ ││ │Dipartimento federale │ │ ││ │dell’interno │ │ │└──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────┘–––-Data de referinţă a anexei 15 a fost introdusă de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.Anexa 16────────(Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)──────────────────────────────────────────────────Titluri profesionale cu care se exercită profesia de asistent medicalgeneralistSuisse: – infirmiere, infirmier– Pflegefachfrau, Pflegefachmann– infermiera, infermiereDiplome, certificate şi alte titluri care atestă formarea în profesiade asistent medical generalist┌──────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┐│ │ │ Organismul care │ Data de ││Suisse│ Titlul calificării │ eliberează titlul de │ referinţă ││ │ │ calificare │ │├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤│ │1. Diplomierte │Schulen, die staatlich │ 1.06.2002 ││ │Pflegefachfrau, │anerkannte Bildungsgange │ ││ │diplomierter │durchfuhren │ ││ │Pflegefachmann │ │ ││ │Infirmiere diplomee / │Ecoles qui proposent │ ││ │Infirmier diploma │des filieres de formation │ ││ │ │reconnues par l’Etat │ ││ │Infermiera diplomata / │Scuole che propongono dei │ ││ │Infermiere diplomato │cicli di formazione │ ││ │ │riconosciuti dallo Stato │ │├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤│ │2. Diplomă de licenţă în│Schulen, die staatlich │ 30.09.2011 ││ │domeniul asistenţei │Bildungsgange durchfuhren │ ││ │medicale │Ecoles qui proposent │ ││ │ │des filieres de formation │ ││ │ │reconnues par l’Etat │ ││ │ │Scuole che propongono dei │ ││ │ │cicli di formazione │ ││ │ │riconosciuti dallo Stato │ │└──────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┘Notă 

──────────

Textele în limbile bulgară şi greacă se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 210 din 22 martie 2016.

──────────
–––-Anexa 16 a fost înlocuită cu anexa 10 din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din acelaşi act normativ.
Anexa 17────────(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)──────────────────────────────────────────────────Titluri profesionale cu care se exercită profesia de moaşăSuisse: – sage-femme;– Hebamme– levatriceDiplome, certificate şi alte titluri care atestă formarea înprofesia de moaşă┌──────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬─────────┐│ │ │ Organismul care │ Certificatul │ Data de ││ Ţara │ Titlul calificării │ eliberează documentul │care însoţeşte│referinţă││ │ │ │ documentul │ │├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────┤│Suisse│Sage-femme diplomee │Ecoles qui proposent des │ │ ││ │ │filieres de formation │ │ ││ │ │reconnues par l’Etat │ │1.06.2002││ │Diplomierte Hebamme │Schulen, die staatlich │ │ ││ │ │anerkannte Bildungsgange │ │ ││ │ │durchfuhren │ │ ││ │Levatrice diplomata │Scuole che propongono dei │ │ ││ │ │cicli di formazione │ │ ││ │ │riconosciuti dallo Stato │ │ │└──────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴─────────┘Notă 

──────────

Textele în limba bulgară şi greacă se pot vedea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2007.

──────────
–––-Data de referinţă a anexei 17 a fost introdusă de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016.

Lasă un răspuns