ORDIN nr. 240 din 3 martie 2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii și a baremului minimal de dotare a acestora

Legislatie

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 11 martie 2004 Data intrării in vigoare: 11 martie 2004 Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și inspecția sanitară de stat OB. 2.253/2004, având în vedere prevederile: – Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare; – Legii protecției muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare; – Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare; – Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1.Se aprobă Standardele minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii, prevăzute în anexa nr. 1.

Articolul 2.Se aprobă Baremul minimal de dotare a cabinetului medical de medicina muncii, prevăzut în anexa nr. 2.

Articolul 3.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 4.Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, comisiile judeţene de acreditare a cabinetelor medicale, precum şi celelalte structuri menţionate vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Articolul 5.La data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifică corespunzător Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003.

Articolul 6.Prezentul ordin va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 3 martie 2004.Nr. 240.Anexa 1STANDARDE MINIMALE pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii.

I Standarde referitoare la organizare1. Cabinetul medical de medicina muncii este organizat în specialitatea medicina muncii conform reglementărilor legale în vigoare.2. Cabinetul medical de medicina muncii are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de direcţia de sănătate publică, conform prevederilor legale în vigoare.3. Cabinetul medical de medicina muncii are autorizaţie sanitară de funcţionare în vigoare, conform legii.4. Cabinetul de medicina muncii autorizat poate deschide puncte de lucru în întreprinderi.5. Unitatea mobilă medicală destinată controlului medical periodic se defineşte ca un centru de examinare screening, dotat cu aparatură autorizată de Ministerul Sănătăţii, care se deplasează la sediul unităţilor pe ai căror angajaţi îi supraveghează.6. Cabinetul medical de medicina muncii are un regulament de organizare şi funcţionare de care întregul personal a luat cunoştinţă în scris.

II. Standarde referitoare la resursele fizice7. Cabinetul medical de medicina muncii are un sediu aflat într-un spaţiu de care dispune în mod legal.8. Materialele sanitare şi aparatele medicale utilizate în cadrul activităţii medicale sunt înregistrate în inventarul unităţii şi depozitate în mod adecvat.9. Dotarea minimală a cabinetului medical de medicina muncii este conform baremului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.10. La sediul cabinetului medical de medicina muncii există cel puţin un aparat telefonic funcţional, care are alocat un număr de apel.

III. Standarde referitoare la resursele umane11. Medicii specialişti de medicina muncii, alt personal cu studii superioare şi asistenţii medicali care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii au autorizaţie de liberă practică valabilă, conform prevederilor legale.12. Personalul angajat care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii are contract de muncă legal.13. Medicii de medicina muncii care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii sunt membri ai Colegiului Medicilor din România.14. Asistenţii medicali care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali din România.15. Toate persoanele care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii au fişe de post în care sunt definite atribuţiile acestora, semnate de persoana în cauză şi aprobate de reprezentantul legal al cabinetului medical.16. La nivelul cabinetului medical de medicina muncii trebuie să existe un document intern prin care patronul cabinetului medical se angajează să respecte independenţa profesională a medicilor de medicina muncii şi dreptul de decizie al acestora.17. Medicii şi asistentele medicale care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii au un program de lucru organizat, la care se face referire expresă în programul afişat.18. Pe întreaga perioadă de lucru în cabinetul medical de medicina muncii lucrează un medic de medicina muncii titular, precum şi alte persoane angajate legal.19. Personalul poartă în permanenţă un ecuson pe care sunt scrise numele şi calificarea respectivei persoane.

IV. Standarde funcţionale generale20. Cabinetele medicale de medicina muncii au un program de lucru afişat vizibil. Programul de lucru poate fi flexibil, adaptându-se solicitărilor beneficiarilor.21. Atât la intrarea, cât şi în interiorul cabinetului medical de medicina muncii nu trebuie să existe pericol de accidentare sau de vătămare corporală nici pentru pacienţi, nici pentru personal.22. Cabinetul medical de medicina muncii respectă prevederile legale în vigoare, referitoare la examenele medicale la angajare, controalele medicale de adaptare, periodice, la reluarea activităţii sau pentru consultaţiile spontane.23. Cabinetul medical de medicina muncii acordă servicii în mod nediscriminatoriu în limitele contractului de prestări de servicii încheiat cu angajatorul.24. Cabinetul medical de medicina muncii foloseşte pentru manevre care implică soluţii de continuitate materiale sanitare sterile de unică folosinţă, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizează în mod adecvat.

V. Standarde funcţionale specifice25. Cabinetul medical de medicina muncii asigură în principal servicii privind:– evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale;– monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor prin: examene medicale la angajare în muncă, examen medical de adaptare, examen medical la reluarea activităţii, control medical periodic;– comunicarea existenţei riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul muncii;– îndrumarea activităţii de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare profesională în caz de accident de muncă, boală legată de profesie sau după afecţiuni cronice;– consilierea angajatorului privind adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaţilor;– consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate la locul de muncă;– transmiterea la sistemul informaţional naţional a datelor privind accidentele de muncă şi bolile profesionale.26. Pentru examinări şi evaluări specifice toxicologice, cabinetele de medicina muncii vor fi abilitate de Ministerul Sănătăţii.27. Cabinetul medical de medicina muncii asigură îndeplinirea responsabilităţilor specifice privind declararea bolilor profesionale.

VI. Standarde referitoare la managementul informaţiei28. Cabinetul medical de medicina muncii realizează evidenţa examenelor medicale de angajare, controalelor medicale de adaptare şi periodice, examenelor medicale la reluarea activităţii şi a consultaţiilor spontane, a angajatorilor/angajaţilor care au solicitat aceste servicii medicale, persoanelor care au furnizat serviciile, precum şi momentele când s-au furnizat.29. Dosarele medicale de medicina muncii, fişele de expunere la riscuri profesionale şi datele de morbiditate profesională vor fi păstrate la nivelul cabinetelor de medicina muncii pe perioada prevăzută de legislaţia în vigoare.30. Cabinetul medical de medicina muncii are un document intern aprobat de reprezentantul legal, în care se menţionează că întregul personal este obligat să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi (conform reglementărilor în vigoare) privind rezultatele investigaţiilor efectuate în cadrul examenelor medicale de medicina muncii.31. Angajaţii cărora li s-au oferit servicii medicale de medicina muncii au acces la toate informaţiile referitoare la starea lor de sănătate şi conţinute în dosarul medical.32. Angajatorilor şi angajaţilor li se vor transmite fişele de aptitudine.33. Cabinetul medical de medicina muncii trebuie să ia măsuri pentru protecţia informaţiei şi a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării şi folosirii acesteia de către persoane neautorizate.34. În cazul schimbării furnizorului de servicii de medicina muncii, înregistrările medicale se vor preda noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.35. La transferul în altă unitate angajatului i se vor înmâna copii ale dosarului medical şi ale fişei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la cabinetul de medicina muncii al unităţii respective.36. Angajatorii în procedură de faliment vor informa cabinetul de medicina muncii şi vor preda înregistrările medicale structurilor de medicina muncii din direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.37. La întreruperea temporară sau definitivă a activităţii angajatului, cabinetul de medicina muncii va preda o copie a dosarului medical al acestuia medicului de familie.38. Dosarul medical este protejat de prevederile legislaţiei în vigoare privind secretul medical şi este necomunicabil angajatorului.

VII. Controlul profesional al activităţii39. Controlul profesional al activităţii angajatului se face de către direcţia de sănătate publică pe raza căreia funcţionează structura de medicina muncii.Anexa 2BAREM MINIMAL de dotare a cabinetului medical de medicina munciiDotare minimală:– canapea pentru consultaţii;– dulap pentru instrumente şi medicamente;– stetoscop;– tensiometru;– ciocan de reflexe;– cântar pentru adulţi;– taliometru;– optotip pentru distanţă şi aproape.Opţional (în afara baremului minimal):– electrocardiograf;– audiometru;– otoscop;– set de diapazoane;– spirometru;– negatoscop;– aparatură specifică evaluării factorilor de muncă (sonometru, detectoareportabile de gaze, luxmetru, anemometru, hygrometru, psihrometru, globtermometru, catatermometru etc.).

Lasă un răspuns