ORDIN Nr. 1406/2006 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

Legislatie

Text în vigoare începând cu data de 25 august 2017


REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 25 august 2017.


Act de bază
#B: Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006
Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 45/2007
#M2: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 442/2015
#M3: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 947/2017
Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus
sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat
actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma
#M1, #M2 etc.
#B


Având în vedere:
– prevederile art. 184 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane,
dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 6.698 din 16 noiembrie 2006,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006*) privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:
#CIN
*) Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea
Guvernului nr. 144/2010.
#B


ART. 1
Se aprobă Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile
sanitare publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice altă dispoziţie contrară se abrogă.
ART. 3
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică, precum şi unităţile sanitare publice cu paturi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ
NORME privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu din unităţile
sanitare publice se ocupă pe bază de concurs sau de examen, după caz.
(2) Concursul sau examenul se organizează de către unitatea respectivă.
(3) În secţiile clinice universitare funcţia de şef de secţie se ocupă de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau a consiliului profesoral al instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu avizul autorităţii în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică.
#M2
(4) Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost
angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) nu
(1) La concursurile sau examenele pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator (cu excepţia laboratorului de analize medicale) şi de şef de serviciu se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).
(2) La concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcţiei de şef de laborator analize medicale se pot prezenta medici primari şi/sau specialişti cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea medicină de laborator, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice,precum şi biologi, biochimişti şi chimişti cu cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă.

Unităţile sanitare care organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de
şef de laborator analize medicale vor stabili categoria profesională –
medici/biologi/biochimişti/chimişti -, care se poate prezenta la concurs.
(3) Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca
specialist.
ART. 3
Medicii care nu au exercitat profesiunea o perioadă mai mare de 5 ani
consecutivi pierd dreptul de practică medicală şi pot participa la concursul sau la examenul de ocupare a funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu numai după redobândirea dreptului de exercitare a profesiei, obţinut în condiţiile legii.
ART. 4
Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu, publicate la concurs şi rămase neocupate, managerul spitalului public numeşte pe o perioadă de până la 6 luni o altă persoană care îndeplineşte condiţiile stabilite prin prezentele norme pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu.
ART. 5
Contractul de administrare încetează în următoarele cazuri:
a) la încetarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de administrare;
b) nerealizarea indicatorilor specifici de performanţă o perioadă de minimum un an din motive imputabile acestuia;
c) prestaţia în funcţia de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu nu este conformă cu normele metodologice sau deontologice, ca urmare a sesizării autorităţii de sănătate publică, a Colegiului Medicilor din România sau a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice;
d) neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de administrare;
e) acordul de voinţă al părţilor semnatare a contractului de administrare;
f) apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzută de lege;
g) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească;
h) împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege.
ART. 6
Pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu concursul sau examenul se organizează la nivelul unităţii respective de către managerul unităţii sanitare publice.
ART. 7
Concursurile sau examenele se susţin în faţa comisiilor de examinare constituite potrivit dispoziţiilor prezentelor norme.
ART. 8
(1) Rezultatul concursului se consemnează într-un proces-verbal şi se aduce la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la sediul comisiei de concurs sau de examen, în termen de 24 de ore de la terminarea concursului.
(2) După afişarea rezultatelor candidaţii pot depune contestaţii în scris la sediul comisiei de examinare, în termen de 24 de ore, iar răspunsul se va afişa de către aceasta în termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiei.
ART. 9
Candidaţii declaraţi reuşiţi la concursul sau la examenul de ocupare a funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu sunt numiţi în funcţie prin decizie emisă de managerul spitalului, pe baza validării rezultatelor concursului sau examenului de către autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică.


ART. 10
(1) Probele concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu se susţin în ordinea prevăzută la art. 20, fiecare probă fiind eliminatorie dacă nu se obţine punctajul minim de promovare.
(2) Candidaţii care nu au obţinut punctajul minim de promovare vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua concursul.
(3) În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 200 de puncte.
(4) La concursul de şef de secţie cu profil chirurgical proba clinică este proba operatorie pe bolnav. Responsabilitatea actului chirurgical pentru secţiile clinice revine membrului cadru didactic cu funcţie de predare din disciplina de profil, iar în cazul secţiilor neclinice, medicului primar desemnat de colegiul medicilor teritorial.
ART. 11
Clasificarea candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare funcţie
publicată şi pentru care s-a candidat, ocuparea funcţiei respective făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.
ART. 12
(1) Candidaţii reuşiţi la concurs, care nu ocupă funcţia în termen de 15 zile,pierd dreptul câştigat prin concurs. În cazul în care neprezentarea se datorează unor situaţii obiective (probleme de sănătate, cursuri-stagii în străinătate, deces în familie etc.), unitatea poate prelungi termenul de prezentare cu 15 zile.
(2) În cazul neocupării funcţiei în situaţiile prevăzute la alin. (1), va fi declarat admis următorul candidat din lista de clasificare a candidaţilor promovaţi.


CAPITOLUL II
Organizarea concursului
ART. 13
Solicitările unităţilor sanitare publice de organizare a concursurilor sau
examenelor pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu se avizează de către autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară.
ART. 14
Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de
laborator, şef de serviciu se publică în săptămânalul „Viaţa Medicală”, cu
minimum 30 de zile înainte de data organizării acestuia, de către unităţile sanitare publice.
ART. 15
Publicaţia de concurs va cuprinde:
a) unitatea sanitară publică şi funcţia care urmează să fie scoasă la concurs;
b) condiţiile de înscriere; nu se admite îngrădirea participării la concurs în funcţie de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă al candidaţilor;
#M3
c) *** Abrogată
#B
d) condiţiile pe care le oferă unitatea sanitară publică;
e) conţinutul dosarului de înscriere şi locul de înscriere, conform prezentelor norme;
f) tematica de concurs;
g) termenul de înscriere, care nu trebuie să fie mai apropiat sau să depăşească 15 zile de la data publicării;
h) cuantumul taxei de concurs.
ART. 16
(1) Înscrierea la concurs pentru funcţiile publicate se face la unitatea sanitară publică care a publicat funcţia vacantă pentru concurs.
(2) La înscrierea pentru concurs sau examen, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidaţii vor depune la unitatea sanitară publică care a publicat funcţia un dosar cuprinzând următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze;
b) copia xerox a diplomei de studii;
c) adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la
prezentele norme;
e) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;
f) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificatul privind starea de sănătate;
#M2
h) dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;
#B
i) copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei, laboratorului sa data afişării.

Răspunsul la contestaţie se comunică în termen de 3 zile lucrătoare de
la data depunerii acesteia.
(8) Lista cuprinzând candidaţii înscrişi la concurs, precum şi dosarele depuse de aceştia se prezintă preşedintelui comisiei de examinare de către managerul unităţii sau de către reprezentantul legal al acestuia.
ART. 17
Proba scrisă a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu se susţine după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia secundară aferentă.


ART. 18
(1) Pentru proba interviu – susţinerea proiectului de management care să permită evaluarea capacităţii manageriale a candidatului, comisia de examinare va fi formată din comitetul director al unităţii sanitare publice.
(2) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componenţa comisiilor de
examinare pentru medici se stabileşte după cum urmează: preşedinte va fi directorul medical al unităţii sanitare publice; membri vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de profil, pentru secţiile clinice, sau medic primar în specialitatea respectivă, pentru cele neclinice; un medic primar/specialist din unitatea sanitară publică respectivă; un medic primar din specialitatea respectivă, desemnat de colegiul medicilor la nivelul colegiului teritorial sau al Colegiului Medicilor Municipiului Bucureşti; reprezentantul autorităţii în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică; secretar va fi un medic.
(3) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componenţa comisiilor de
examinare a biologilor, biochimiştilor sau chimiştilor se stabileşte după cum urmează: preşedinte va fi directorul medical al unităţii sanitare publice; membri vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de profil; un biolog, biochimist sau chimist principal/specialist din unitatea sanitară publică respectivă; un
biolog/biochimist/chimist principal din specialitatea respectivă desemnat de Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România; reprezentantul autorităţii în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică;secretar va fi un medic.
ART. 19
Componenţa comisiilor de examinare se aprobă de autoritatea în a cărei
subordine se află unitatea sanitară publică, la propunerea acesteia.


CAPITOLUL III

Desfăşurarea concursului
ART. 20
(1) Pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef de secţie, şef de laborator şi şef deserviciu concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu -susţinerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
(2) Interviul – susţinerea proiectului de management permite evaluarea
capacităţii manageriale a candidatului şi are următoarele caracteristici:
a) este obligatoriu;
b) se susţine la nivelul unităţii care a publicat funcţia la concurs;
c) este eliminatoriu;
d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiind necesare
minimum 50 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat.
(3) Proba scrisă constă în alegerea prin tragere la sorţi a 10 titluri din tematica anunţată prin publicaţia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte din legislaţia sanitară, şi are următoarele caracteristici:
a) este obligatorie;
b) este secretă;
c) este eliminatorie;
d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiecare subiect fiind notat între 0 – 10 puncte, conform baremului întocmit de comisia de examinare înainte de începerea corectării, fiind necesare minimum 70 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat.
(4) Proba clinică sau proba practică pentru medici se susţine în faţa comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist, iar proba practică pentru biologi, biochimişti şi chimişti va avea conţinutul stabilit de comisia de examinare. În cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, conform baremului stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei, punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte.


ART. 21
La punctajele obţinute în urma promovării probelor prevăzute la art. 20 se va adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform prevederilor anexei la prezentele norme.
ART. 22
(1) După desfăşurarea tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minimum 200 de puncte.
(2) După întocmirea clasificaţiei, conform înscrierii candidaţilor pe funcţii, se stabilesc candidaţii care vor ocupa funcţiile pentru care au fost declaraţi reuşiţi, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.


CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
ART. 23
(1) La numirea în funcţia de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu candidaţii declaraţi reuşiţi vor încheia cu spitalul public, reprezentat de manager,un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatori specifici de performanţă. Contractul de administrare poate fi prelungit şi poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanţă. Pe perioada existenţei contractului de administrare
eventualul contract individual de muncă încheiat cu o altă instituţie publică din domeniul sanitar se suspendă.
(2) Conţinutul contractului de administrare şi metodologia de încheiere a
acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Dacă şeful de secţie selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile, sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.


ART. 24
Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de
laborator şi şef de serviciu se organizează în termen de maximum 90 de zile de la publicarea anunţului.
ART. 25
Dispoziţiile cuprinse în prezentele norme se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
#M1
ART. 26 *** Abrogat
#B
ART. 27
Celelalte funcţii de conducere din spitalele publice se ocupă pe bază de concurs organizat de managerul spitalului, în condiţiile legii.
ANEXĂ
la norme
METODOLOGIE privind calcularea punctajului la concursul ori examenul pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice


1. Interviu – susţinerea proiectului de management care să permită
evaluarea capacităţii manageriale a candidatului
______________________________________________________________________
__________
Nr. Interviu – susţinerea proiectului de management care
Punctaj
crt. să permită evaluarea capacităţii manageriale
a candidatului
______________________________________________________________________
__________
1. Eliminatoriu, fiind obligatorie obţinerea a minimum 0 – 100
de puncte
50 de puncte
______________________________________________________________________
__________
2. Proba scrisă
______________________________________________________________________
__________
Nr. Probă scrisă
Punctaj
crt.
______________________________________________________________________
__________
1. Eliminatorie, fiind obligatorie obţinerea a minimum 0 – 100
de puncte
70 de puncte
______________________________________________________________________
__________
3. Proba clinică sau practică
______________________________________________________________________
__________
Nr. Proba clinică sau practică
Punctaj
crt.
______________________________________________________________________
__________
1. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte 0 – 100
de puncte
______________________________________________________________________
__________
4. Analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice
______________________________________________________________________
__________
Nr. Analiza şi evaluarea activităţii
Punctaj
crt. profesionale şi ştiinţifice
______________________________________________________________________
__________
1. Rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru care
candidează 10
puncte
______________________________________________________________________
__________
2. Titlul de specialist 5 puncte
______________________________________________________________________
__________
3. Gradul de primar/principal 10
puncte
______________________________________________________________________
__________
4. Doctorat 10
puncte
______________________________________________________________________
__________
5. Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul
Universităţii de Medicină şi Farmacie sau de Academia
de Ştiinţe Medicale) 5 puncte
______________________________________________________________________
__________
6. A doua specialitate confirmată prin ordin al
ministrului sănătăţii publice 2 puncte
______________________________________________________________________
__________
7. Fiecare atestat obţinut 1 punct
______________________________________________________________________
__________
8. Activitatea ştiinţifică dovedită:
– numărul de lucrări publicate ca prim autor 0,5
puncte/lucrare
– numărul de cărţi publicate 2
puncte/carte
______________________________________________________________________
__________
9. Activitatea de organizare (minimum un an):
– director de spital sau de alte unităţi sanitare 5 puncte
– autoritate de sănătate publică 7 puncte
– Ministerul Sănătăţii Publice (sau alte unităţi ale
Ministerului Sănătăţii Publice cu rol de management
sanitar sau educaţional la nivel naţional) 10
puncte
– medic şef ambulatoriu de specialitate 2 puncte
– şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu 2 puncte
– atestat în managementul serviciilor de sănătate 10
puncte acordate
în plus
faţă de
cele
prevăzute la
nr. crt.
7
______________________________________________________________________

Lasă un răspuns