PUBLICAȚIA privind înscrierea la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă sesiunea noiembrie 2023

Examene Rezidentiat

Ministerul Sănătăţii  organizează înscrierea la programul de pregătire în cea a doua specialitate în regim cu taxă în perioada 01 noiembrie – 10 noiembrie 2023 pentruposesorii certificatului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist.

Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior privind înscrierea la programul de pregătire, pe specialitățile și locurile propuse pentru această sesiune, în perioada 25.10.2023-05.11.2023 inclusiv.

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2023, vor fi transmise prin serviciile poștale la Direcția Politici de Resurse Umane în Sănătate din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sector 1, cod 010043, Bucureşti, în perioada 01.11.2023-10.11.2023, inclusiv, data poştei cel târziu 10.11.2023.  

Dosarul candidatului cuprinde:

1. cererea de înscriere, în care se va preciza: numele şi prenumele, locul actual de muncă şi tipul de contract de angajare, specialitatea actuală, specialitatea pentru care se doreşte înscrierea, datele de contact (nr. telefon, e-mail), precum și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei.

2. acordul angajatorului de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, cu precizarea specialităţii şi a centrului universitar de pregătire. Unităţile sanitare publice vor preciza, în adresă, modul de încadrare şi retribuire pe această perioadă, precum şi stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Cei neîncadraţi vor declara pe proprie răspundere acest statut;

3. avizul de înscriere la programul de pregătire eliberat de rectoratul sau după caz, decanatul instituţiilor de învăţământ medical superior;

4. copia conform cu originalul a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licență);

5.copia conform cu originalul a certificatului de medic specialist/primar în prima specialitate;

6. copia conform cu originalul a certificatului de liberă practică sau a certificatului de membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza valabilă pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. certificat medical de sănătate tip A 5, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic (viză medic specialist/primar psihiatrie) pentru specialitatea solicitată-original;

8. copia conform cu originalul a actului de identitate  B.I./C.I., în termen de valabilitate;

9. copia conform cu originalul a documentelor privind schimbarea numelui, dacă este cazul;

10. angajamentul de plată privind taxa de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, conform prevederilor Ordinului comun al ministrului  sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist, cu completările ulterioare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2.

11. declarația pe propria răspundere a candidatului că documentele depuse la dosarul de înscriere în copie, sunt conforme cu originalele deținute.

Cuantumul sumelor achitate pentru pregătirea în cea de a doua specialitate cu taxă, asumate prin angajamentul de plată, va fi verificat de către instituțiile abilitate aflate în subordinea Ministerului Sănătății, obligatoriu, la schimbarea stagiilor  de pregătire sau dacă acestea au durata mai mare de 6 luni, semestrial.

În urma verificărilor, candidații care nu vor respecta termenii angajamentelor de plată vor fi eliminați din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile  art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010, cu completările ulterioare.

După finalizarea tuturor verificărilor și efectuarea procedurilor necesare, la data de 29.12.2023 se vor afișa pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, listele  aprobate ale medicilor înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă din sesiunea noiembrie 2023, pe specialități și centre universitare de pregătire, la rubrica Informații de interes public/Examene și concursuri.

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, va începe la data de 01.01.2024, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de bază.

Durata de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă este cea prevăzută de Ordinul ministerului sănătății nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare.

ooooo 000 ooooo

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .