SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ „PROF. DR. DAN THEODORESCU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ „PROF. DR. DAN THEODORESCU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverințe care să ateste vechimea în muncă;
k) asigurare de malpraxis în termen de valabilitate;
l) curriculum vitae.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs se pot accesa pe site-ul: www.spitalomf.ro și la avizierul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, Calea Plevnei nr. 17-21, sectorul 1, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 16.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 16.082019.

Relații suplimentare privind înscrierea și participarea candidaților la concurs se pot obține la sediul spitalului – Biroul Resurse Umane, sau la tel.: 031.405.20.14.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns