SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                                                        un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Compartimentul Anestezie-terapie intensivă;                                  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Primiri  Urgențe;                                                                            un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primiri Urgențe;                                                                        un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Alergologie și imunologie clinică la Cabinetul de Alergologie și imunologie – Ambulatoriul integrat;                                                                                                                           un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie pediatrică la Cabinetul de Neurologie pediatrică – Ambulatoriul integrat.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și (unde este cazul) certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului. La toate actele depuse în copie se prezintă și originalul pentru conformitate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Independenței nr. 18, Compartimentul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 17.01.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 17.01.2020.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0244.592.805, int. 204.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns