DECIZIE nr. 15 din 25 mai 2007 privind stabilirea procedurii de verificare și atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 15 iunie 2007 Data intrării in vigoare: 15 iunie 2007 În temeiul art. 386, 406 și 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. 1 (1) În vederea reluării activității medicale după o întrerupere mai mare de 5 ani, medicii sunt obligați să urmeze un program de readaptare profesională sub forma unui stagiu practic cu durata de 3, respectiv 6 luni, și să promoveze o evaluare finală de cunoștințe și abilități. (2) Reatestarea profesională îi permite medicului să își recapete calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

ART. 2 (1) Durata stagiilor va fi de 3 luni pentru medicii de medicină generală, medicii specialiști de medicină de familie și medicii cu specialități medicale și paraclinice. Pentru medicii cu specialități chirurgicale durata stagiului va fi de 6 luni. (2) În cazul întreruperii exercitării profesiei de medic pe o perioadă mai mare de 10 ani, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), durata stagiilor va fi de două ori mai mare, corespunzător specialității.

ART. 3 (1) Stagiile practice de readaptare profesională se vor desfășura la recomandarea colegiilor teritoriale, în spitale județene sau în spitale clinice aflate în centrele universitare. (2) Pentru specialitățile chirurgicale, pregătirea se face numai în spitale universitare. (3) Medicii de medicină generală și medicii din specialitatea de medicină de familie vor efectua stagiul în cabinetele de medicină de familie.

ART. 4 (1) Organizarea programului de readaptare profesională, inclusiv a evaluării finale, precum și reatestarea certificativă sunt în responsabilitatea colegiilor teritoriale. (2) Colegiile teritoriale, prin comisiile de specialitate, vor alcătui programele individuale de pregătire profesională pentru fiecare solicitare, în funcție de specialitate, durata întreruperii și cerințele generale și individuale de perfecționare, și vor desemna un coordonator responsabil de stagiu, care va urmări îndeplinirea obiectivelor educaționale stabilite.

ART. 5 (1) Coordonatorii de stagii vor fi selectați dintre cadrele didactice cu funcții de predare sau formatori în specialitatea corespunzătoare ori din rândul medicilor primari cu experiență în domeniul specific. (2) Coordonatorii desemnați sunt responsabili de calitatea realizării obiectivelor educaționale stabilite și vor face parte din comisia de examinare.

ART. 6 (1) La finalizarea stagiului, se organizează o formă de evaluare finală ce se susține în fața unei comisii de examinare. (2) Examenul va avea loc la nivelul unității sanitare unde s-a desfășurat pregătirea și va consta în susținerea unei probe scrise și a unei probe practice. (3) Tematica de examen este cea corespunzătoare specialității și gradului profesional în care medicul urmează să promoveze. Metodologia de examen este stabilită de comisia de examinare.

ART. 7 (1) Fiecare probă este eliminatorie. Evaluarea se face cu note de la 1 la 10, pragul de promovare fiind de 7 pentru fiecare probă. Media finală va fi media aritmetică obținută la cele două probe. (2) La sfârșitul probelor, notele obținute și media finală vor fi menționate într-un catalog, care va fi semnat de întreaga comisie de examinare. Totodată, comisia va elabora un proces-verbal în care se va consemna modul de desfășurare a examenului. (3) În situația în care medicul a atins sau a depășit pragul de promovare, comisia de examinare va menționa în procesul-verbal recomandarea de a acorda candidatului declarat promovat dreptul de a fi reprimit în rândul membrilor Colegiului Medicilor din România și, implicit, în baza reatestării profesionale, de a primi dreptul de liberă practică.

ART. 8 (1) Medicii care participă la acest program beneficiază de acordarea unui număr de 40 de credite EMC. (2) Pentru activitatea desfășurată, în baza adeverinței eliberate în acest sens de colegiile teritoriale, coordonatorii vor beneficia de acordarea unui număr de 50 de credite EMC pentru fiecare persoană îndrumată. Un coordonator poate pregăti cel mult 2 medici pe an.

ART. 9 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor din România, Mircea Cinteză București, 25 mai 2007

Lasă un răspuns