ORDONANȚA nr. 124 din 29 august 1998 (republicată, actualizată) privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

Legislatie

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 august 2002 Data intrării in vigoare: 1 august 2002 Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 629 din 13 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001, dându-se textelor o noua numerotare. Ordonanta Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, și a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 629/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001. Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 a mai fost modificată prin: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999 (respinsă prin Legea nr. 535 din 9 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 19 octombrie 2001); Ordonanta Guvernului nr. 73 din 27 august 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999 (abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001), respinsă prin Legea nr. 206 din 19 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 24 aprilie 2002; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 266 din 7 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 15 decembrie 2000 (respinsă prin Legea nr. 534 din 9 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 18 octombrie 2001).

CAP. 1 – Dispoziții generale

ART. 1 (1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenta medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgenta. (2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicina generală – medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat. (3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme: cabinet medical individual; cabinete medicale grupate; cabinete medicale asociate; societate civilă medicală.

ART. 2 (1) În cabinetul medical individual își exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal. (2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-și crea facilități economice comune, pastrandu-și individualitatea în relațiile cu terții. (3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activității și al asigurării accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile individuale prevăzute de lege. (4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulți medici asociați și poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.

ART. 3 (1) Cabinetele medicale grupate, precum și cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun. (2) Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înștiințarea autorității care a avizat înființarea și înregistrarea cabinetului medical.

CAP. 2 – Înființarea și înregistrarea cabinetului medical

ART. 4 Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităților care se vor desfasura, înscrise în autorizația de libera practica a medicului, eliberata în condițiile legii.

ART. 5 (1) Cabinetele medicale se înființează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcție de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3). (2) Actul de înființare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmește și se păstrează de autoritatea sanitară publica, respectiv de direcțiile de sănătate publica județene sau de Direcția de sănătate publica a municipiului București. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical. (3) Documentația necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabilește prin ordin al ministrului sănătății și familiei.

CAP. 3 – Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical

ART. 6 (1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfasura activități de radiodiagnostic, imagistica medicală și alte activități medicale și conexe actului medical, cu autorizarea lor în condițiile legii, precum și activități de învățământ și de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătății și Familiei și al Ministerului Educației și Cercetării. (2) Medicul sau personalul medical care desfășoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor. (3) Controlul privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercita de Ministerul Sănătății și Familiei și de Colegiul Medicilor din România. (4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfășurarea activităților de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sănătății și Familiei. (5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercita de Ministerul Sănătății și Familiei și unitățile sale subordonate, Casa Nationala de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în condițiile legii.

ART. 7 Cabinetul medical trebuie sa dispună de o dotare minima, stabilită prin ordin al ministrului sănătății și familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea și profilul de activitate declarate.

ART. 8 Cabinetul medical poate realiza venituri din: servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice; servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor; donații și sponsorizări; activități de consiliere medicală; activități contractate cu unitățile care coordonează activitățile de învățământ și de cercetare din rețeaua Ministerului Sănătății și Familiei; alte surse obținute conform dispozițiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzata fizic sau moral.

ART. 9 (1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispozițiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza de libera initiativa. (1^1) Abrogat. (2) Abrogat.

ART. 10 Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociați reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice și profesionale.

ART. 11 (1) Angajarea personalului mediu sanitar și a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociați, de către medicul delegat. (2) În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de munca, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.

ART. 12 (1) Cabinetele medicale sunt obligate sa efectueze și activități epidemiologice prevăzute în contractul-cadru și sa transmită situațiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății și Familiei privind starea de sănătate și demografică a populației. (2) Cabinetele stomatologice vor asigura, prin rotație, urgentele medicale stomatologice. CAP. 4 – Sancțiuni

ART. 13 (1) Pentru nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sancționate contraventional cu amenda cuprinsă între 10.000.000 lei și 20.000.000 lei. (2) Pentru neefectuarea activităților epidemiologice și pentru netransmiterea datelor prevăzute la art. 12, precum și pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sancționate cu amenda cuprinsă între 3.000.000 lei și 10.000.000 lei. (3) Constatarea și aplicarea sancțiunilor se vor face de direcțiile de sănătate publica județene sau a municipiului București. (4) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va indexa anual, în raport cu rata inflației, de Ministerul Sănătății și Familiei. CAP. 5 – Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 14 (1) Cabinetele medicale se pot infiinta în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori în alte spații puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale ori în spații private, autorizate. (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, pot fi date în folosinta gratuita, închiriate, concesionate ori vândute fără licitație publica cabinetelor medicale sau, după caz, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică. (3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publica a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităților administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia. (4) Bunurile menționate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fără licitație publica, cabinetelor medicale sau, după caz, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operațiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998. (5) Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare și policlinici pot fi date în folosinta gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea direcțiilor de sănătate publica județene sau a municipiului București, conform normelor Ministerului Sănătății și Familiei. (6) Personalul medico-sanitar care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, este încadrat cu contract de munca pe durata nedeterminată și își desfășoară efectiv activitatea în spațiile menționate beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5). (7) Condițiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (8) Prevederile prezentului articol nu se aplica patrimoniului clinicilor universitare și cabinetelor medicale din spitale, care rămân în patrimoniul public.

ART. 15 (1) Unitățile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înființează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcționa cu îndeplinirea următoarelor condiții: sa aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei; administratorul societății comerciale sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație sa fie medici; sa fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale. (2) Dispozițiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6-8 și ale art. 12 se aplica în mod corespunzător unităților medico-sanitare cu personalitate juridică.

ART. 16 (1) Organizațiile nonprofit, fundațiile și asociațiile cu activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase și lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta și organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu. (2) Cabinetele medicale înființate în condițiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentații stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei. (3) Dispozițiile art. 6 alin. (1) și (3), ale art. 7 și 12 se aplica în mod corespunzător cabinetelor medicale înființate în condițiile alin. (1).

ART. 17 Cabinetul medical organizat în condițiile art. 16 poate realiza venituri din: finanțarea organizației sau asociației în structura căreia funcționează; servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor; donații sau sponsorizări; servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice; alte surse obținute conform dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 18 Ministerul Sănătății și Familiei împreună cu Colegiul Medicilor din România vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 19 Prezenta ordonanta intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Lasă un răspuns