ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Legislatie
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 23 mai 2003
Data intrării in vigoare: 23 mai 2003
 
(actualizat până la data de 24 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI

Având în vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politici de dezvoltare, programe Banca Mondială şi privatizare nr. DB 1.759/2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:

Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cuprinse în anexa nr. 1.

Articolul 2Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevăzută în anexa nr. 2.

Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sănătăţii şi de Colegiul Medicilor din România şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum şi anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 84/1998 privind autorizaţia de liberă practică medicală din România îşi încetează aplicabilitatea.

Articolul 6Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii
şi familiei,

Daniela Bartoş
Bucureşti, 26 februarie 2003.Nr. 153.

ANEXA 1

 +  Capitolul I Dispoziţii generaleCapitolul II Cabinetul medical fără personalitate juridicăSecţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 3Cabinetele medicale fără personalitate juridică se vor înfiinţa şi vor funcţiona fie în structura instituţiilor, unităţilor cu personalitate juridică prevăzute la art. 1, fie în una dintre formele de exercitare a profesiei de medic.Articolul 4(1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa şi vor furniza servicii medicale numai în specialitatea şi competenţa medicului titular sau a asociaţilor, în cazul formelor asociative.–––-Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(2) Medicii care au mai multe specialităţi şi competenţe pot înfiinţa cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialităţile şi competenţele medicale dobândite.–––-Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplica şi medicilor de medicină generală şi medicilor stomatologi.Articolul 5(1) Medicul este liber să îşi schimbe forma de exercitare a profesiunii prevăzută la art. 6 sau să îşi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în funcţie de specialităţile, supraspecializările şi competenţele dobândite.–––-Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, se va face cu autorizarea direcţiei de sănătate publică în a carei rază teritorială funcţionează cabinetul medical.(3) În cazul modificării obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, direcţiile de sănătate publică vor elibera un certificat-anexa la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.Secţiunea a 2-a Formele de exercitare a profesiunii de medic ca profesiune liberalăArticolul 6Cabinetele medicale fără personalitate juridică, ca formă de exercitare a profesiei, se pot înfiinţa de medicii cu drept de liberă practică în una dintre următoarele forme:a) cabinet medical individual;b) cabinete medicale grupate;c) cabinete medicale asociate;d) societate civilă medicală.Articolul 7Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea medicul titular, singur sau împreună cu alţi medici şi cu alte categorii de personal medical autorizat. Aceştia au calitatea de salariat sau de colaborator, în condiţiile legii.Articolul 8(1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul creării de facilităţi economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului şi/sau a salariaţilor ori a colaboratorilor.(2) Cabinetele medicale grupate îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii.(3) Condiţiile grupării sunt stabilite prin contractul dintre părţi, încheiat în formă scrisă, cu respectarea Codului civil şi a prezentelor norme metodologice.(4) Contractul de grupare va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:– părţile contractului;– obiectul şi scopul contractului;– sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;– coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilităţile economice comune şi modul de repartizare a cheltuielilor comune;– durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia.Articolul 9(1) Cabinetele medicale asociate se constituie din două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete.(2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intră în relaţii cu terţii în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor şi a responsabilităţilor individuale prevăzute de lege.(3) Condiţiile asocierii sunt convenite între părţi prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile şi a prezentelor norme metodologice.(4) Contractul de asociere va cuprinde următoarele elemente obligatorii:– părţile contractului şi denumirea asocierii;– scopul şi obiectul asocierii;– sediul profesional al asocierii;– coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia.Articolul 10(1) Cabinetele medicale grupate şi cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin contractul de grupare sau de asociere.(2) Patrimoniul comun este destinat, în exclusivitate, realizării obiectului de activitate al cabinetelor medicale.Articolul 11Contractele de grupare şi asociere a cabinetelor medicale se vor înregistra la administraţia financiară şi câte un exemplar al contractului se va depune la direcţia de sănătate publică şi la colegiul medicilor.Articolul 12(1) Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai mulţi medici asociaţi, cu respectarea dispoziţiilor art. 1491, 1492 şi 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civilă particulară, şi a dispoziţiilor prezentelor norme metodologice.(2) Contractul de societate civilă va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:– părţile contractului de societate, scopul şi obiectul acestuia;– sediul profesional al societăţii civile medicale;– patrimoniul social al societăţii civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile şi imobile ori în munca medicilor societari;– organul de conducere al societăţii civile medicale şi precizarea funcţiilor membrilor acestuia;– durata contractului de societate şi modalităţile de încetare a acestuia.Articolul 13(1) Societatea civilă medicală este condusă de adunarea asociaţilor.(2) În condiţiile actului constitutiv şi ale statutului asociaţiei, poate funcţiona şi un consiliu de administraţie ce va conduce societatea civilă medicală între şedinţele adunării asociaţilor.Articolul 14(1) Componenţa consiliului de administraţie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor şi cauzele de încetare a mandatului acestora vor fi prevăzute în statutul societăţii civile medicale.(2) Societatea civilă medicală este reprezentată în relaţiile cu terţii de un reprezentant desemnat prin hotărâre a adunării asociaţilor.Articolul 15(1) Conducerea curentă operativă a societăţii civile medicale este încredinţată unui director executiv, desemnat de consiliul de administraţie dintre membrii acesteia.(2) Directorul executiv poate fi şi o persoana din afară societăţii civile medicale.Articolul 16Organizarea şi funcţionarea societăţii civile medicale vor fi prevăzute în detaliu în statutul sau.Articolul 17(1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate şi societatea civilă medicală pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariaţi sau colaboratori, medici şi alte categorii de personal medical autorizat, precum şi personal auxiliar şi de alta specialitate.(2) Contractul individual de muncă şi convenţia de colaborare se încheie între salariaţi ori colaboratori şi angajator: medicul sau, după caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, directorul executiv al societăţii civile medicale ori alt medic împuternicit în acest sens.(3) Abrogat.–––-Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.Secţiunea a 3-a Înfiinţarea cabinetelor medicale şi a societăţii civile medicaleArticolul 18Cabinetul medical se înfiinţează la cererea medicului titular sau a medicilor asociaţi din cadrul societăţii civile medicale.Articolul 19Actul de înfiinţare a cabinetului medical ori a societăţii civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.Articolul 20(1) Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:a) cerere de înfiinţare;b) autorizaţia de liberă practică a medicului titular sau a asociaţilor;c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul medical;d) avizul Colegiului Medicilor din România;e) actul constitutiv şi statutul societăţii civile medicale;f) dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi.–––-Lit. f) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(2) Existenţa dotării minime necesare funcţionarii cabinetelor medicale, a condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.–––-Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(3) În acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale privind serviciile medicale furnizate.–––-Alin. (3) al art. 20 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.Articolul 21(1) Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza autorizaţiei de liberă practică şi a dovezii deţinerii legale a spaţiului şi numai după verificarea existenţei dotării minime a cabinetului medical.(2) Dotarea minimă va fi verificată de către direcţiile de sănătate publică pentru toate activităţile medicale ce urmează a fi menţionate în obiectul de activitate al cabinetului medical.(3) În cazul societăţilor civile medicale, un exemplar al actului constitutiv şi al statutului se va depune şi la colegiul medicilor care emite avizul de înfiinţare.(4) În avizul eliberat de colegiul medicilor se vor menţiona serviciile medicale furnizate, numărul de cabinete, în cazul societăţii civile medicale, şi existenţa dotării minime corespunzătoare activităţii medicale desfăşurate.Articolul 22(1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:a) în cazul cabinetului medical individual – numele medicului titular, urmat de sintagma „cabinet medical de…” (se trece activitatea medicală principala ce se desfăşoară în cabinet);b) în cazul societăţilor civile medicale – numele cel puţin al unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma „şi asociaţii – societate civilă medicală” sau numele asociaţilor şi sintagma „societate civilă medicală”. Pe firma societăţii civile medicale vor fi menţionate activităţile medicale desfăşurate sau doar cele mai semnificative.(2) Numele vor fi precedate de titulatura medicală.(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor şi ale societăţilor în condiţiile stabilite de Codul de deontologie medicală.Capitolul IIIÎnregistrarea unităţilor medico-sanitare înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi a cabinetelor din structura organizaţiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicatăArticolul 23(1) Unităţile medicale cu personalitate juridică, înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.(2) Asociaţiile şi fundaţiile vor putea înfiinţa cabinete medicale numai dacă au prevăzut în obiectul de activitate acest gen de activităţi.Articolul 24(1) Înregistrarea acestor unităţi se face la direcţiile de sănătate publică în a căror rază teritorială funcţionează unitatea respectivă.(2) Înregistrarea unităţii se va efectua numai dacă unitatea medico-sanitară înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată.Articolul 25(1) Înregistrarea unităţii şi emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se fac în baza următoarelor documente:a) cererea reprezentantului legal al unităţii medicosanitare;b) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;c) actul constitutiv;d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată;e) dovada legală a deţinerii spaţiului în care se organizează şi funcţionează cabinetul medical;f) autorizaţia sanitară de funcţionare;g) avizul colegiului medicilor;h) dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite functionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi.–––-Lit. h) a alin. (1) al art. 25 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(2) Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetelor medicale, a condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor functionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.–––-Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(3) În acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale privind serviciile medicale furnizate.–––-Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.Articolul 26(1) În cererea de înregistrare şi în certificatul emis de către direcţiile de sănătate publică se vor menţiona activităţile cu caracter medical ce urmează să fie furnizate de unitatea medico-sanitară, precum şi numărul de cabinete medicale ce vor funcţiona în cadrul unităţii.(2) Certificatul menţionat la alin. (1) se emite pe numele unităţii, organizaţiei, instituţiei care a solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.Articolul 27Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza următoarelor documente:a) cererea organului de conducere;b) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;c) actul constitutiv al societăţii;d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată;e) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale;f) declaraţia prevăzută la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice;g) regulamentul de organizare şi funcţionare;h) fişele de atribuţii ale posturilor;i) raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărului de cabinete, document întocmit de inspectori delegaţi din partea Colegiului Medicilor din România;j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unităţii.Articolul 28(1) Colegiul medicilor va elibera avizul corespunzător numai dacă:a) faţă de activităţile şi cabinetele medicale declarate există asigurată dotarea minimă corespunzătoare, condiţiile minime de spaţiu şi circuitele funcţionale necesare;–––-Lit. a) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.b) organul de conducere al unităţii se obligă în scris printr-o declaraţie să respecte independenţa profesională a medicilor şi să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;c) regulamentul de organizare şi funcţionare asigură independenţa profesională şi dreptul de decizie ale personalului medical;d) fişele de atribuţii ale posturilor respectă competenţa profesională specifică fiecărei specialităţi ori competenţa medicală, precum şi condiţia prevăzută la lit. c).(2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde menţiuni referitoare la activităţile medicale ce urmează să fie furnizate de societate, numărul de cabinete medicale ce vor funcţiona, precum şi existenţa dotării minime pentru fiecare cabinet medical.Articolul 29(1) Modificarea ori completarea numărului de cabinete medicale din cadrul unităţii se va face în condiţiile prezentelor norme metodologice.(2) În baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existenţa dotării minime şi a îndeplinirii condiţiilor şi pentru noile cabinete medicale înfiinţate, direcţiile de sănătate publică vor emite un supliment la certificatul de înregistrare.Capitolul IV Dispoziţii finaleArticolul 30(1) Controlul prevăzut la art. 6 alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată, se exercită de comisii mixte formate din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ai unităţilor sale subordonate, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – atunci când unitatea este în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate -, ai Colegiului Medicilor din România şi ai altor organe abilitate, în condiţiile legii.–––-Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.(2) În acest sens, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, cele 3 instituţii vor încheia protocoale privind modalităţile de desfăşurare a controalelor în cabinetele medicale şi tematica de control.Articolul 31(1) Cabinetele medicale, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice, pot înfiinţa puncte secundare de lucru în localitatea în care funcţionează sau în alte localităţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare.–––-Alin. (1) al art. 31 a fost modficat de art. I din ORDINUL nr. 35 din 16 ianuarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 24 ianuarie 2007.(2) Pentru punctele secundare de lucru direcţiile de sănătate publică, în baza avizului eliberat de colegiul medicilor, vor emite un certificat de înregistrare.Articolul 32Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobată de Colegiul Medicilor din România şi va fi comunicată direcţiilor de sănătate publică.Articolul 33(1) Cabinetele de medicină muncii se pot organiza fie în una dintre formele liberale de exercitare a profesiei de medic, fie ca societate medicală înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Înfiinţarea cabinetelor de medicină muncii se va face potrivit prezentelor norme metodologice*).Articolul 34Abrogat.–––-Art. 34 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.Articolul 35În acelaşi spaţiu nu pot coexista două forme diferite de exercitare a profesiei, conform art. 6 din prezentele norme metodologice.

ANEXA 2

DOTAREA MINIMA OBLIGATORIE pentru cabinetele medicale de specialitate

Anatomie patologică

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

Anestezie şi terapie intensivă

Dotare generală (pentru terapia durerii şi anestezie/terapie intensivă în condiţii de chirurgie de o zi – one day surgery):– trusă de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie;– sursă de oxigen;– medicamente de urgenţă;– catetere periferice;– perfuzie endovenoasă;– monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);– stetoscop şi tensiometru.

Dotare specificăPentru terapia durerii:– truse sterile pentru tehnici loco-regionale şi anestezice locale.

Pentru anestezie-reanimare:– anestezice generale;– defibrilator;– capnografie (pentru laparoscopie);– aparat de anestezie.

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

Dotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– negatoscop;– aparat curenţi diadinamici sau aparat curenţi de joasă frecventa-impulsuri etc.;– aparat curenţi interferenţiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;– aparat terapie cu ultrasunete;– dotări minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglindă etc.);– termometru;– ciocan reflexe.

Cardiologie

Dotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială;– oscilometru;– termometru;– electrocardiograf;– opţional: ecocardiograf;– echipament pentru testare de efort;– aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).

Chirurgie vasculară

Dotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– oscilometru;– aparat EKG;– doppler vascular;– opţional: ecograf cord;– termometre;– trusă chirurgicală minimă.

Chirurgie generală

Dotare:– pense anatomice;– pense chirurgicale;– pense hemostatice Pean şi Kocher;– foarfece drepte şi curbe;– bisturiu, inclusiv electrocauter;– termometre;– portace Mathieu;– ace chirurgicale;– ace de puncţie;– pensă porttampon;– departatoare Farabeuf;– trusă traheostomie şi canule;– sticlete butonate, sondă canelată;– pipă Guedell;– seringi de unică folosinţă;– tensiometru, stetoscop;– eprubete;– sonde uretrale;– atele Kramer;– mănuşi chirurgicale;– tăviţe renale.

Chirurgie plastică – Microchirurgie reconstructivă

Dotare:– bisturiu cu lame de unică folosinţă;– foarfece de diferite dimensiuni;– pense chirurgicale de diferite dimensiuni;– pense Pean, Kocher;– portace;– trusă rinocorecţii;– electrocauter;– termometru.

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Dotare:– tensiometru, stetoscop, oscilometru;– cântar de persoane, cu tijă pentru înălţime;– oftalmoscop;– electrocardiograf;– diapazon pentru diagnosticul polinevritei;– seringi de unică folosinţă pentru insulină;– panglică pentru măsurarea circumferinţelor (abdominală, fesieră);– aparat pentru determinarea în urgenţă a glicemiei;– colaborare directă cu un laborator clinic pentru determinări de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie – cu reactivi sau teste.

Endocrinologie

Dotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– cântar pentru adulţi;– taliometru;– centimetru;– ciocan reflexe;– exoftalmometru;– sfingomanometru;– instrument de antropometrie.

Explorări funcţionale

Dotare:– electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fonomecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electromecano-fono);– bicicletă ergonomică;– defibrilator;– sistem Holter;– ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal;– dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;– spirograf;– flowscreen;– pulsoximetru.

Gastroenterologie

Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– gastroscop;– colonoscop;– linie dezinfecţie aparatură optica;– opţional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologică.

Alergologie şi imunologie clinica

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

Boli infecţioase

Dotare:– stetoscop;– specul de consultaţie otică, narinară (eventual otoscop);– oftalmoscop;– tensiometru;– termometru;– frigider pentru produse biologice;– echipament de intervenţie de urgenţă în insuficiente respiratorii acute (pipă, tub de oxigen, mască, burduf comandat manual);– apăsătoare limbă de unică folosinţă;– eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;– colaborare directă cu un laborator clinic;– sursă mobilă de lumină direcţionabilă sau lampă frontală tip ORL.

Medicină de familie

Dotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– masă ginecologică;– cântar pentru adulţi;– taliometru;– pelvimetru;– negatoscop pentru radiografii;– apăsător limbă;– deschizător gură;– ciocan reflexe;– canule rectale;– canule uretrale;– canule vaginale;– trusă completă de mică chirurgie;– valve ginecologice şi pense de col;– centimetru de croitorie;– seringă Guyon pentru spălături auriculare;– atele Kramer;– termometru.

Medicină internă

Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– oscilometru (cabinetele gr. 1);– electrocardiograf (cabinetele gr. 1);– cântar pentru adulţi;– ciocan reflexe;– pense diferite;– termometru;– eprubete diverse.

Nefrologie

Dotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– cântar pentru adulţi;– taliometru;– negatoscop pentru radiografii;– ciocan reflexe;– centimetru de croitorie;– electrocardiograf;– cântar;– aparatură automată (analyser) pentru investigaţii uzuale (maximum 10 tipuri de analize): uree, creatinină, hemoleucograma, glicemie;– determinări rapide ale componentelor urinare prin bandelete reactive;– acces şi colaborare directă în vederea dispensarizării;– microscop uzual;– ecograf general abdominal;– opţional: oftalmoscop, doppler vascular pentru monitorizarea fistulelor arteriovenoase şi urmărirea transplantului renal – arteră renală.

Neurologie

Dotare:– otoscop;– dinamometre;– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– oftalmoscop cu transformator;– ciocan reflexe;– diapazoane pentru explorarea sensibilităţii profunde;– dinamometru pentru examinarea forţei segmentare;– trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;– opţional: electroencefalograf.

Neurochirurgie

Dotare:– aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale;– stetoscop;– oftalmoscop;– termometru;– ace chirurgicale de diferite dimensiuni;– portac Hagedon cu gură dreaptă;– agrafe Michel;– bisturiu chirurgical;– ciocan reflexe;– chiuretă model Volkman de diferite dimensiuni;– foarfece chirurgical drept cu vârful ascuţit şi cu vârful bont;– foarfece chirurgical curb cu vârful ascuţit şi cu vârful bont;– pensă anatomică de 14,5 cm lungime;– pensă anatomică de 18 cm lungime;– pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1×2 dinţi;– pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1×2 dinţi;– sondă Foley, Thiemann, Nelaton;– pensă hemostatică model Kocher;– pensă hemostatică Pean;– pensă de aplicat şi scos agrafele;– centimetru;– opţional: aparat Doppler extra-intracranian;– electroencefalograf portabil.

Oftalmologie

Dotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– optotip pentru distanta şi aproape;– trusă de lentile sau foropter;– trusă de skiascopie sau refractometru;– oftalmoscop;– tonometru;– biomicroscop;– tabele pentru simt cromatic;– lupă frontală.

Psihiatrie pediatrică

Dotare:– trusă de intervenţie de urgenţă;– ciocan reflexe;– negatoscop;– oftalmoscop;– tensiometru;– stetoscop;– diapazon;– dinamometru;– opţional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.

Oncologie medicală

Dotare:– chimioterapie în spital de zi (ambulatoriu);– colaborare directă cu: cabinet de anatomie patologică, cabinet de radiologie (inclusiv mamomat), laborator de investigaţii biochimice şi hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie înalta şi curieterapie;– opţional: ecograf (în funcţie de competenţă).

Otorinolaringologie

Dotare:– sursă de oxigenoterapie cu barotaj;– sursă de aspirat;– apăsător limbă;– specule nazale;– specule auriculare;– specul Siegel sau lupă;– oglinzi laringiene;– oglinzi cavum;– oglindă frontală sau lampă Klar;– set diapazoane;– ace de aspiraţie auriculară;– seringă laringiană;– deschizător gură;– pensă în baionetă;– pensă Lubet-Barbon;– portvată auriculară;– pensă de limbă;– lampă de spirt;– termometru;– cristalizatoare;– sonde Nelaton, sonde drenaj;– scaun ORL;– şorţ din cauciuc;– substanţe anestezice, hemostatice, vasoconstrictoare.

Pediatrie

Dotare:– stetoscop şi tensiometru;– ciocan reflexe– oglindă frontală;– cântar pentru sugari;– cântar pentru adulţi;– pediometru;– taliometru;– reflector cu picior;– branule de diferite dimensiuni;– soluţii perfuzabile pentru situaţii de prim ajutor;– mică trusă de prim ajutor;– butelie mică de oxigen cu mască;– aspirator portabil;– lampă ultraviolete;– nebulizator;– sonde de aspiraţie gastrică;– glucoteste;– opţional: glicoteste, spirograf, peak-flow-meter;– termometre;– apăsătoare limbă;– speculum auricular de diferite dimensiuni;– centimetru;– pense anatomice;– pense chirurgicale;– pense hemostatice Pean şi Kocher;– foarfece drepte şi curbe;– bisturiu;– portace Mathieu;– departatoare Farabeuf;– trusă traheostomie şi canule;– stilete butonate;– sonde canelate;– deschizător gură;– pipe Guedel;– anuscop;– pense de limbă;– irigator: canule rectale;– eprubete şi lame de sticlă;– sonde uretrale;– atele Kramer.

Pneumologie

Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– aspirator;– termometru;– spirometru;– negatoscop;– opţional: trusă de puncţie pleurală, ace pentru biopsie;– colaborare directă cu cabinet de radiologie, laborator clinic şi microbiologic;– acces la investigaţie bronhoscopică.

Radiologie – imagistică medicală

Dotare:– aparat roentgen pentru radioscopii şi radiografii;– ecograf;– negatoscop;– casete cu filme radiografice;– filme şi ecrane;– soluţii pentru developat şi fixat;– uscător de filme;– opţional: maşină automată de developat;– sursă de oxigen;– trusă de intubaţie.

Medicină legală

Dotare:– dotare minimă pentru evidenţa şi arhivarea datelor;– nu necesită dotare medicală.ReumatologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– negatoscop;– goniometru;– cântar pentru adulţi;– ciocan reflexe;– centimetru.

Ortopedie şi traumatologie

Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– goniometru;– negatoscop;– ciocan reflexe;– centimetru;– fir cu plumb;– departator Farabeuf;– chiurete de diferite mărimi.

Genetică medicală

Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– cântar pentru adulţi;– cântar pentru copii;– pediometru;– stachetă pentru măsurat înălţimea;– taliometru;– specule nazale şi auriculare;– apăsătoare limbă;– lupă;– vacutainere;– oglindă frontală;– reflector cu picior.

Geriatrie şi gerontologie

Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– negatoscop;– electrocardiograf.

Psihiatrie

Dotare:– tensiometru;– ciocan reflexe;– termometru;– centimetru;– eprubete diverse.

Urologie

Dotare:– tensiometru;– stetoscop;– negatoscop;– masă ginecologică;– lampă ultraviolete;– citoscop de diferite mărimi;– seringi Govon;– portace Mathieu;– trusă de benique;– trusă de mică chirurgie;– dilatator anal;– sonde uretrale;– sonde uretro-vezicale;– irigator;– pungi colectoare de urină;– bujii fuliforme de la nr. 1-8, câte 5 bucăţi din fiecare;– bujii olivare exploratorii, 5 bucăţi;– bujii pentru dilatare de la nr. 10-20, câte 5 bucăţi din fiecare;– negatoscop;– sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăţi din fiecare;– ecograf cu transductor abdominal şi transrectal (în funcţie de competenţă);– uretroscop cu element lucrativ şi pense de extracţie.

Neurologie pediatrică

Dotare:– tensiometru şi stetoscop;– ciocan reflexe;– diapazon;– dinamometru;– oftalmoscop;– electroencefalograf (opţional);– electromiograf;– ecograf (opţional);– trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;– otoscop.

Stomatologie

Dotare:– unit dentar cu cel puţin două piese terminale;– fotoliu dentar;– tensiometru şi stetoscop;– opţional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.Instrumentar şi materiale:– ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;– freze Beutelrock scurte şi lungi;– bisturiu pentru mucoasa;– cleşti pentru extracţie (maxilarul superior şi maxilarul inferior);– cleşte crampon;– chiurete tip Volkman – drepte şi curbe;– elevatoare drepte şi curbe;– foarfece chirurgicale drepte şi curbe;– canule metalice şi de unică folosinţă pentru aspiraţie;– oglinzi dentare;– sonde dentare;– pense dentare;– spatule bucale metalice;– excavatoare duble de diferite mărimi;– pense Pean;– lampă de spirt sau arzător de gaze;– linguri metalice pentru amprente şi/sau masă plastică (de unică folosinţă sau sterilizabile);– matrice, portmatrice Ivory;– matrice, portmatrice circulare;– separatoare de dinţi Ivory;– mandrine piesă dreaptă şi unghi;– seringă uniject cu ace;– ace chirurgicale atraumatice (de unică folosinţă);– mandrine pentru piesă dreaptă şi unghi;– instrumentar de detartraj de diferite forme;– freze pentru turbină din oţel şi diamantate;– freze din oţel şi diamantate pentru piesă dreaptă şi unghi;– gume, perii, pufuri pentru lustruit obturaţii fizionomice şi de amalgam de Ag;– bol de cauciuc;– spatulă pentru malaxat gips;– cuţit pentru ceară;– materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;– materiale auxiliare pentru curăţarea mecanică;– materiale termoplastice;– materiale pentru coafaj pulpar;– materiale pentru obturaţii provizorii;– materiale pentru obturaţii fizionomice;– aliaj de Ag + Hg;– cimenturi dentare diferite;– materiale pentru terapia endodontică;– soluţii şi pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;– substanţe anestezice injectabile şi de contact;– echipament de protecţie (halat, mască, mănuşi, ochelari).

Dermatovenerologie

Dotare:– tensiometru şi stetoscop;– masă ginecologică;– lampă ultraviolete;– reflector;– electrocauter – dimensiuni medii sau mici;– microscop de laborator;– lupe cu maner şi cu bec de diferite dimensiuni;– apăsător limbă;– deschizător gură;– termometre;– ciocan reflexe;– instrumentar chirurgical de specialitate;– specul vaginal;– specul anal;– valvă ginecologică;– chiurete Volkmann;– extractor de comedoane;– truse pentru recoltat secreţii sau alte produse patologice;– lampă de spirt;– trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalină, efedrină, romergan injectabil, feniramin injectabil, soluţii perfuzabile, truse de perfuzie);– eprubete;– lame din sticlă, lamele;– setolonă, aţă chirurgicală (nr. 5-10).

Sală de kinetoterapie

Dotare:Condiţii de spaţiu:– suprafaţa utilă a sălii va asigura cel puţin 4,5-5 mp pentru fiecare pacient;– sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;– pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;– cabină de duş (cu apă caldă permanentă) şi WC;– spaţiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.Dotări specifice:– 1 spalier;– 2 saltele;– 1 oglindă de perete;– 1 masă kineto simplă;– 1 bancă;– 2 instalaţii-montaje scripete cu contragreutăţi;– greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;– minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcţională din grupa „dispozitive ajutătoare” (de exemplu: Pedalier, planşetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată şi scăriţă pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilităţile mâinii etc.);– cântar pentru persoane.

Dotări pentru urgenţă:– aparat de măsurat tensiunea arterială;– trusă de urgenţă:– 2-3 tipuri de mărimi de atele;– feşi simple şi feşi elastice;– pansamente sterile;– dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);– 2-3 tipuri de medicaţie antialgică administrabilă oral sau rectal (algocalmin, piafen, paracetamol etc., câte 10 bucăţi);– 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);– nitroglicerină, 10 tablete;– nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguală;– furosemid, 10 tablete;– atenolol sau metoprolol, 10 tablete.

Ortopedie infantilă

Dotare:– trusă de instrumente compusă din:– 5 pense Kocher;– 5 pense Pean;– 2 foarfece;– 2 pense anatomice;– 2 pense chirurgicale;– 4 raci Bachaus;– portac;– ace curbe triunghiulare;– material sutură atraumatic;– comprese sterile;– feşi;– stetoscop;– negatoscop;– tensiometru;– feşi gipsate;– trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);– cântar;– centimetru;– ciocan reflexe.

Medicină sportivă

Dotare:– atele Kramer;– ace de sutură de diferite mărimi;– agrafe;– bandă hemostatică Esmarch;– casoletă;– cântar medical cu taliometru;– cristalizator;– dinamometre;– miotonometru;– pense Pean, pense Kocher;– foarfece diferite (dreaptă, curbă, mică, mare);– bisturiu;– pensă en colur;– fise-tip;– găleată medicală cu capac;– mănuşi din cauciuc;– pelvimetru;– panglică metrică;– pensă portac;– spirometru cu canule;– seringi de 5, 10, 20 cmc;– seringă Guyon;– tăviţă renală;– tub din cauciuc;– tub de oxigen;– trusă antropometrică tip Ministerul Sănătăţii şi Familiei;– trusă cu tensiometru, stetoscop;– cronometru, metronom, scăriţă reglabilă;– EKG cu un canal;– cicloergometru;– adipocentimetru;– termometru cu mercur;– specul nazal;– otoscop;– panou pentru acuitate vizuală (optotip);– cărţi pentru simţul cromatic.

Obstetrică-ginecologie

Dotare:Aparatura medicală:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– masă ginecologică;– reflector cu picior;– cântar pentru adulţi;– taliometru;– sterilizator;– etuvă-pupinel.Instrumentar medical:– instrumentar de specialitate – valve, specule vaginale, pense porttampon + buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie;– pelvimetru;– centimetru;– stetoscop obstetrical;– seringi diverse.

Medicină de laborator

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

Lasă un răspuns